Raksta ID: 2528682 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

P?c Microsoft Office 2010 instal??anas .xls failus atv?rt nevar, un j?s varat sa?emt ??du zi?ojumu:
Fails ir boj?ts, nevar atv?rt.

Turkl?t ir iesp?jams, ka, atverot .xls failus, visi atv?rtie Office komponenti, piem?ram, programmas Word un Outlook, avar?s.

RISIN?JUMS

1. metode M??iniet nomain?t faila piesaist?jumu. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila.
  2. Noklik??iniet uz Atv?rt ar.
  3. Atlasiet [J?su programma].
  4. Noklik??iniet, lai atlas?tu opciju vienm?r lietot ?o programmu.

2. metode Ja probl?ma joproj?m past?v, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Vad?bas panelis, noklik??iniet uz Programmas, noklik??iniet uz No?emt programmas instal?ciju sada?? Programmas un l?dzek?i.
  2. Atlasiet Microsoft Office ir instal?ts.
  3. Noklik??iniet uz Main?t un gaidiet, kam?r tiek veiktas izmai?as un labo?ana.
  4. Izejiet, kad process ir pabeigts.
  5. Divreiz noklik??iniet uz Excel faila, kuru v?laties atv?rt, vai atveriet ?o failu, izmantojot HTML saiti ? t?pat k? iepriek??j?s versij?s. 
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2528682 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 7. oktobris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Excel 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbsurveynew KB2528682

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com