Sist?mas Windows 7 1. servisa pakas instal??ana neizdodas, tiek par?d?ts k??das kods 0x8004a029 vai 0x80004005 - E_FAIL

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2530477 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Sist?mas Windows 7 1. servisa pakas instal??ana var neizdoties ??du k??du d??:

0x80004005 - E_FAIL

0x8004a029

IEMESLS

Tas var notikt, ja instal?to t?kla filtra draiveru skaits p?rsniedz noteikto ierobe?ojumu. P?c noklus?juma sist?mas Windows 7 ierobe?ojums ir 8, bet maksim?lais pie?aujamais skaits ? 14.

RISIN?JUMS

Ja v?laties, lai Microsoft atrisin?tu ?o probl?mu, atveriet sada?u ?Labot autom?tiski?. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u ?Patst?v?g? labo?ana?.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labo?ana. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50738


Piez?mes
  • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodu versij?s.
  • Ja pa?reiz neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma nov?rsta??.Labot patst?v?gi

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, piel?gojiet re?istra apak?atsl?gas HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\ v?rt?bu. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Palaist, ierakstiet regedit, tad noklik??iniet uz Labi.

2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\

3. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz MaxNumFilters un p?c tam uz Modific?t.

4. Mainiet v?rt?bu uz ?14?, noklik??iniet, lai atlas?tu opciju Decimal, tad noklik??iniet uz Labi.

Piez?me. Noklus?juma v?rt?ba ir 8, bet maksim?l? ? 14.

5. Aizveriet re?istra redaktoru.

Ja dator? tiek instal?ts vair?k nek? 14 filtra draiveru, iepriek? min?t? re?istra atsl?ga nemazin?s probl?mu. Ja dator? tiek instal?ts vair?k nek? 14 filtra draiveru, no?emiet tik instal?to filtra draiveru, cik nepiecie?ams veiksm?gai servisa pakotnes instal??anai. T?kla filtru draiverus var no?emt sada?as Ncpa.cpl t?kla savienojuma rekviz?tos.

Piez?me. Neno?emiet noklus?juma Microsoft t?kla filtra draiverus, piem?ram, Microsoft Networks klients, QoS pake?u pl?not?js, Microsoft Networks faila un printera koplieto?ana, k? ar? jebkuru no iek?autajiem interneta protokola ierakstiem. Tre??s puses t?kla filtra draiveru paraugi ir ??di: ugunsm?ris, QoS programmat?ra vai t?kla virtualiz?cijas programmat?ra.


Vai probl?ma ir nov?rsta?

  • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma nov?rsta, esat izpild?jis visas ?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
  • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Labot autom?tiski vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2530477 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 22. novembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbmsifixme kbfixme KB2530477

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com