Instalacija servisnog paketa 1 za operativni sistem Windows 7 ne uspeva uz gre?ke 0x8004a029 ili 0x80004005 - E_FAIL

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2530477 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Instalacija servisnog paketa 1 za operativni sistem Windows 7 mo?e biti neuspe?na zbog bilo koje od slede?ih gre?aka:

0x80004005 - E_FAIL

0x8004a029

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako je prekora?eno ograni?enje za broj instaliranih upravlja?kih programa filtera mre?e. Windows 7 podrazumevano ima ograni?enje od 8, uz maksimalnu dozvoljenu granicu od 14.

RE?ENJE

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50738


Napomene
  • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
  • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste re?ili ovaj problem, prilagodite vrednost potklju?a registratora HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\. Da biste to uradili, sledite ove korake:

1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.

2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\

3. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na stavku MaxNumFilters, a zatim kliknite na dugme Izmeni.

4. Promenite vrednost u ?14? i kliknite da biste izabrali opciju Decimalno, a zatim kliknite na dugme U redu.

Napomena: Podrazumevana vrednost je 8, a 14 je maksimum

5. Zatvorite program Ure?iva? registratora.

Ako se na ra?unar instalira vi?e od 14 upravlja?kih programa filtera, klju? registratora koji se nalazi iznad ne?e re?iti problem. Ako imate vi?e od 14 instaliranih upravlja?kih programa filtera mre?e, uklonite onoliko instaliranih upravlja?kih programa filtera koliko je potrebno za uspe?nu instalaciju servisnog paketa. Upravlja?ki programi filtera mre?e mogu biti uklonjeni iz svojstava mre?ne veze u Ncpa.cpl.

Napomena: Nemojte uklanjati podrazumevane upravlja?ke programe mre?e, na primer Klijent za Microsoft mre?e, Planer paketa KU, Deljenje datoteka i ?tampa?a za Microsoft mre?e ili bilo koju od uklju?enih stavki Internet protokola. Primeri upravlja?kih programa filtera nezavisnih proizvo?a?a su za?titni zid, QoS softver ili softver za vizuelizaciju mre?e.


Da li je ovo re?ilo problem?

  • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
  • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2530477 - Poslednji pregled: 22. novembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme KB2530477

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com