MS11-050: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer: ngày 14 tháng 6 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2530548 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
C?p Nh?t bài vi?t này mô t? đ? đư?c thay th? b?i m?t c?p nh?t m?i hơn. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t m?i nh?t C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer. Đ? cài đ?t b?n c?p nh?t m?i nh?t, ghé thăm trang web c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Current.aspxhttp://windowsupdate.microsoft.com
Đ? thêm k? thu?t thông tin v? m?i nh?t C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Current.aspx
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS11-050. Đ? xem các b?n tin an ninh đ?y đ?, truy c?p vào m?t trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho các b?n c?p nh?t b?o m?t này

Cho ngư?i dùng gia đ?nh, không có phí h? tr? có s?n b?i g?i 1-866-PCSAFETY t?i Hoa K? và Canada, ho?c b?ng cách liên l?c v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n đ? h? tr? các v?n đ? v?i b?n c?p nh?t b?o m?t, truy c?p vào trang web Microsoft qu?c t? h? tr?:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
B?c M? khách hàng c?ng có th? đư?c truy c?p ngay đ? h? tr? email không có phí không gi?i h?n ho?c không gi?i h?n cá nhân chat h? tr? b?ng cách truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/OAS/Default.aspx?&prid=7552
Đ?i v?i khách hàng doanh nghi?p, h? tr? cho b?o m?t thông tin C?p Nh?t có s?n thông qua liên h? h? tr? thông thư?ng c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Non-b?o m?t-liên quan đ?n b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t b?o m?t này

Phiên b?n phân ph?i chung (GDR) s?a ch?a

Thông tin C?p Nh?t cá nhân có th? không đư?c cài đ?t, tùy thu?c vào phiên b?n c?a Windows và phiên b?n c?a ?ng d?ng b? ?nh hư?ng. Xin vui l?ng xem các bài vi?t riêng l? đ? xác đ?nh t?nh tr?ng C?p Nh?t c?a b?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài vi?tTiêu đ? bài vi?t
2534409M?t trang web ng?ng đáp ?ng sau khi b?n đóng m?t phương th?c h?p đó b?t đ?u b?i m?t đi?u khi?n VB6 ActiveX trong Internet Explorer 9
2539352R? r? b? nh? khi phương pháp window.createPopup và document.createStyleSheet phương pháp đư?c s? d?ng trong Internet Explorer 7 ho?c Internet Explorer 8
2555207Tác v? không th? đư?c hi?n th? trong danh sách nh?y m?t bi?u tư?ng Internet Explorer 9 đ? ghim trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2
2556260B?n không th? ch?nh s?a m?t t? bào theo lư?i DHMTL sau khi b?n xóa n?i dung c?a các t? bào trong Windows Internet Explorer 8 trên máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008
2566263M?t thông đi?p c?nh báo b?t ng? xu?t hi?n khi b?n c? g?ng t?i m?t t?p tin trong Internet Explorer 9: "lo?i t?p này có th? làm h?i máy tính c?a b?n"
2566258Quá tr?nh t?i v? d?ng ? 99 ph?n trăm khi b?n c? g?ng t?i m?t t?p tin trong Internet Explorer 9
2566149B?n không th? thay đ?i kích thư?c thanh đ?a ch?, m?t phiên b?n ti?ng Do Thái c?a Internet Explorer 9
2565653Internet Explorer 9 treo trên m?t máy tính có iMesh ho?c m?t tr?nh đi?u khi?n đ? h?a NVidia, cài đ?t
2565609Internet Explorer 9 tăng t?c ph?n c?ng không th? làm vi?c trong m?t s? môi trư?ng ?o hóa
2565080S? ki?n thay đ?i thu?c tính c?a ngu?n g?c không x?y ra trong Internet Explorer 9 khi n?n ngu?n g?c thay đ?i thông qua các tài s?n vi?t t?t n?n
2565076Tài s?n vi?t t?t n?n không tr? v? m?t chu?i có s?n ph?m nào khi b?n xem m?t trang web trong Internet Explorer 9
2564594Gradien c?a m?t đ? h?a SVG tr?i dài không th?ng nh?t khi b?n xem trang web trong Internet Explorer 9
2555751Các nhà xây d?ng ch?c năng t?o ra m?t l?i trong ch? đ? tiêu chu?n Internet Explorer 9
2555542Làm th? nào đ? kích ho?t Internet Explorer 9 đ? s? d?ng các tên mi?n đ? th?c hi?n Pinned trang web tên mi?n s? ki?m tra vào các API SiteMode và vào nhi?m v? đ?nh ngh?a
2554852C? ch? c?a m?t l?nh v?c đ?u vào ho?c c?a m?t h?p văn b?n nh? hơn so v?i d? ki?n trong Internet Explorer 8 ho?c trong Internet Explorer 9
2554771M?t s? t? bào b?ng có th? không đư?c hi?n th? trong Internet Explorer 8 và trong Internet Explorer 9 khi b?ng ch?a nhi?u c?t có ch?a khác nhau colspan thu?c tính
2526430Internet Explorer 8 không tôn tr?ng các thi?t đ?t chính sách nhóm b?o m?t tính năng

Hotfixes

C?p Nh?t 2530548 gói b?o m?t cho Windows XP và Windows Server 2003 bao g?m t?p tin hotfix Internet Explorer và phân ph?i chung phát hành (GDR) t?p tin. N?u không có t?p tin Internet Explorer hi?n có t? môi trư?ng hotfix, C?p Nh?t b?o m?t 2530548 cài đ?t t?p Đông Đ?c.

Hotfixes đư?c d? đ?nh đ? s?a ch?a ch? là nh?ng v?n đ? này đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft có liên quan đ?n các hotfix. Hotfixes ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?.

Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo có ch?a hotfix này. Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t hotfix đư?c bao g?m trong b?o m?t C?p Nh?t 2530548, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
897225Làm th? nào đ? cài đ?t hotfix đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer

Chú ýNgoài ra đ? cài đ?t t?p tin hotfix, xem l?i bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft là liên k?t v?i các hotfix c? th? mà b?n c?n ph?i cài đ?t đ? xác đ?nh các s?a đ?i registry b?t bu?c đ? cho phép hotfix c? th? đó.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh li?u t?p tin Internet Explorer hi?n có c?a b?n t? các hotfix ho?c t? môi trư?ng GDR, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824994Mô t? n?i dung c?a Windows XP Service Pack 2 và Windows Server 2003 ph?n m?m C?p Nh?t gói

CHI TIEÁT TAÄP TIN

Đ?i v?i m?t danh sách các t?p tin đư?c cung c?p trong các gói, nh?p vào liên k?t sau đây:
T?p tin thu?c tính b?ng cho an ninh C?p Nh?t 2530548.csv

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u b?n đang ch?y m?t 32-bit ho?c b?n 64-bit c?a Windows

N?u b?n không ch?c ch?n phiên b?n Windows b?n đang ch?y ho?c cho dù đó là m?t phiên b?n 32-bit ho?c phiên b?n 64-bit, m? h? th?ng thông tin (Msinfo32.exe), và xem xét giá tr? đư?c li?t kê cho Lo?i h? th?ng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y, ho?c nh?p vào B?t đ?u t?m ki?m.
 2. Lo?i msinfo32.exe và sau đó nh?n ENTER.
 3. Trong H? th?ng thông tin, xem xét giá tr? cho Lo?i h? th?ng.
  • Đ?i v?i phiên b?n 32-bit c?a Windows, các Lo?i h? th?ng giá tr? là x 86 d?a trên PC.
  • Đ?i v?i phiên b?n 64-bit c?a Windows, các Lo?i h? th?ng giá tr? là x 64 d?a trên PC.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh li?u b?n đang ch?y m?t phiên b?n 32-bit ho?c 64-bit c?a Windows, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
827218Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u m?t máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 32-bit ho?c 64-bit phiên b?n h? đi?u hành Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 2530548 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 9, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Internet Explorer 8, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Internet Explorer 7, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
T? khóa: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2530548 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2530548

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com