Federat?vaj?m lietot?jiem Office 365, Azure vai Windows Intune kontu probl?mu nov?r?ana

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2530590 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Kad j?s m??in?t autentific?t Microsoft m?konis dienests ??du asOffice 365, Microsoft Azure vai Windows Intune, izmantojot Federat?vas kontu, t?p?c autentifik?cija ir neveiksm?ga un rodas viena vai vair?kas no ??m probl?m?m:
 • Uzvedn? pierakst??an?s, m??inot atjaunin?t Lietot?jv?rds lauk?, izmantojot ?r?jos lietot?jv?rdu, p?rl?kprogrammas adreses josla ir URL, kas l?dzin?s piem?r? Web lapas, kas ietver viet? "pierakst?ties pie <AD fs="" endpoint="" name="">" saite:</AD>
  https://login.microsoftonline.com/login.SRF?...
 • P?c tam, kad esat pierakst?jies, izmantojot ?r?jos kontu, un j?s m??in?t piek??t m?konis pakalpojumu resursu, piem?ram, SharePoint Online Office 365, Outlook t?mek?a lietojumprogramma, vai Lync Online, j?s sa?emat ??du k??das zi?ojumu:
  Piek?uve liegta

IEMESLS

Ja ?iem jaut?jumiem rasties tikai da?u lietot?ju kontus, tas nor?da, ka ?iem lietot?ju kontiem ir iesp?jams iestat?t aug?u nepareizi lok?l? Active Directory vid?. ??d? gad?jum? viens vai vair?ki no ?iem vienumiem var iestat?t nepareizi:
 • Tiek izmantoti nepareizi lietot?ja pamatnosaukums (UPN) un paroli.
 • UPN nav atjaunin?tas lietot?ju kontiem.

  ?aj? gad?jum? katra identit?ti Federat?vaj?m konta UPN pied?klis ir atjaunin?ti, lai atspogu?otu Federat?vas dom?na nosaukums. Lai p?rbaud?tu UPN lietot?ja kontu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz lok?l? Active Directory dom?na kontrolleri, S?kt, nor?diet uz Visas programmas, noklik??iniet uz Administrat?vie r?kiun p?c tam noklik??iniet uz Active Directory lietot?ji un datori.
  2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz lietot?ja konta, kuram v?laties main?t, un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
  3. Izv?ln? Konts cilnes, p?rliecinieties, ka UPN sufiksa Federat?vas namespace ir uzskait?tas aug??j? kreisaj? st?r? un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 • Biroja 365 lietot?ja konts nav licenc?ta Office 365 resursam

  Piek?uve Office 365 resursi, par kuriem lietot?ja kontam nav licence ir ierobe?ota. P?rbaud?t licences statusu lietot?ja kontu, r?kojieties ??di:
  1. Pierakst?ties pakalpojum? Office 365 port?la (https://Portal.Office.com), izmantojot Office 365 admin lietot?ja kontu. P?rvald?tu kontu var izmantot, ja tas ir nepiecie?ams.
  2. Noklik??iniet uzAdmin, noklik??iniet uz Office 365un kreisaj? navig?cijas r?t? noklik??iniet uzlietot?jus un grupas.
  3. Lietot?ju sarakst? atrastu lietot?ja kontus, kurus v?laties p?rbaud?t, un p?c tam atlasiet Par?d?mo v?rdu. P?rbaudiet, ka katram lietot?ja kontam ir nepiecie?ama licenc??anas Office 365 resursam.
  4. AtlasietAtlas?t visus vienumus.

   Ja sarakst? nav lietot?ja konta, kuram v?laties p?rbaud?t, Active Directory sinhroniz?ciju var sinhroniz?t Windows Azure Active Directory (Windows debeszils AD) kontu.

   Piez?me. Ja lietot?ja konts ir lok?l?s pastkastes, netiek izveidots Office 365 pastkasti. ?o ?pa?o resursu paliek nepieejama, pat tad, ja lietot?ja konts ir licenc?ta Exchange Online.
 • Apak?dom?na nav mantoti vec?kdom?ns Feder?cijas iestat?jumi

  Kad apak?dom?ns, piem?ram, subdomain.contoso.com, tiek pievienots pirms t?s vec?kdom?ns, piem?ramContoso.com, apak?dom?na autom?tiski p?rmanto no vec?kdom?ns Feder?cijas statusu. Lai noteiktu p?rmanto?anas statusu, r?kojieties ??di:
  1. Pierakst?ties pakalpojum? Office 365 (https://Portal.Office.com), izmantojot Office 365 admin lietot?ja kontu. P?rvald?tu kontu var izmantot, ja tas tiek piepras?ts.
  2. Noklik??iniet uzAdmin, un p?c tam kreisaj? navig?cijas r?t? noklik??iniet uzDom?ni.
  3. Dom?nu sarakst? atrodiet Federat?vas apak?dom?na nosaukumu un p?c tam noteikt, vai dom?na tipu iestat?jums ir vienot? pierakst??an?s.
  4. Atk?rtojiet 1. darb?bu 3. soli, lai vec?kdom?ns. Ja Dom?na tipu iestat?jums at??iras no iestat?juma apak?dom?ns, apak?dom?nu ir paliku?i no saviem vec?kiem.
 • direktorija sinhroniz??ana probl?mas kav? atbilsto?u lietot?ja konta konfigur?cijas lok?l? sinhroniz??ana ar Windows debeszils AD.

  vienot? pierakst??an?s (SSO) balst?s uz identisku lietot?ju konti tiek p?rst?v?tas gan lok?l?s Active Directory un Windows debeszils rekl?mu. direktorija sinhroniz??ana ir atbild?gs par p?rliecinoties, ka pa?a biroja 365 lietot?ja konta izveides katr? lok?laj? lietot?ja kont?. pierakst?ties var neizdoties, ja directory sinhroniz?cija nav sinhroniz?cijas atbilsto?o konta iestat?jumus no lok?l? Active Directory Windows debeszils rekl?mu.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet vienu vai vair?kas no ??m metod?m:
 • P?rliecinieties, ka tiek izmantota pareiza UPN un parole pierakst?ties.
 • UPN nav atjaunin?ju?i ?r?jos p?rskatos.

  Lai ieg?tu vair?k inform?cijas par to, k? atrisin?t ?o probl?mu, skatiet ?o Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
  2392130 Nov?rst lietot?ja nosaukumu probl?mas, kas rodas Federat?vas lietot?ji, pierakstoties Office 365, Windows Azure vai Windows Intune
 • Office 365 lietot?ja konts nav licenc?ts 365 biroja resursus.

  Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet Office 365 port?la lietot?ju kontiem, kas nepiecie?ama licence j?pie??ir vajadz?g?s licences.
 • Biroja 365 apak?dom?na nav mantot Feder?cijas vec?kdom?ns iestat?jumus.

  Lai atrisin?tu ?o probl?mu, no?emiet Office 365 port?la apak?dom?na. Lai ieg?tu vair?k inform?cijas par to, k? no?emt dom?nam, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
  No?emtu dom?nam
  P?c dom?na ir no?emts, jums ir atk?rtoti izveidot dom?na. Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, dodieties uz ??s Microsoft Web vietas:
  J?su dom?na pievieno?ana Office 365
  Ja dom?ns tiek atk?rtoti izveidotas, apak?dom?na manto no vec?kdom?ns Dom?na tipu iestat?jumu.

  Piez?me. Dom?nu p?rbaude, izmantojot DNS TXT ierakstus vai MX ieraksti nav nepiecie?ama apak?dom?na atk?rtotas izveides, jo apak?dom?na tiek atpaz?ts k? da?u no jau p?rbaud?ta vec?kdom?ns.
 • direktorija sinhroniz??ana probl?mas nov?rst lok?l? lietot?ja konta konfigur?ciju no pareizi sinhroniz?t Windows debeszils rekl?mu.

  Lai noteiktu, vai konta neatbilst?ba ir radusies, r?kojieties ??di:
  1. Veikt nelielas izmai?as (patva??gu) lok?l? pakalpojuma Active Directory lietot?ja kont?.
  2. direktorija sinhroniz??ana sp?ku. Vair?k info par to, k? piespiest sinhroniz?ciju, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
   Sp?k? directory sinhroniz?cija
   Info par to, Noteik?ana, vai sinhroniz??ana bijusi veiksm?ga, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
   P?rbaudiet direktorija sinhroniz??ana
   Ja nav nelielas izmai?as netiek sinhroniz?tas Office 365 lietot?ja kont?, direktorija sinhroniz??ana probl?mu var izrais?t ?o jaut?jumu.

  Piez?me.
  direktorija sinhroniz??ana veiksm?gi var sinhroniz?t neatjauninot lietot?ja UPN atbilsto?u v?rt?bu, ja lietot?ja kontam jau ir licenc?ta.

  Lai ieg?tu vair?k inform?cijas par to, k? atjaunin?t UPN ?aj? gad?jum? skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst?:
  2523192Lietot?jv?rdi Office 365, Azure vai Windows Intune neatbilst lok?lais UPN vai alternat?v? lietot?jv?rda ID

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopienavietni vaiDebeszils Active Directory Forums m?jas...

Rekviz?ti

Raksta ID: 2530590 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 15. j?lijs - P?rskat??ana: 16.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure Active Directory
 • Microsoft Office 365
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365022013 o365m kbmt KB2530590 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2530590

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com