Kh?c ph?c s? c? tài kho?n cho ngư?i dùng đ? liên k?t trong Office 365, Azure, ho?c Windows dành

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2530590 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Khi b?n c? g?ng xác th?c cho Microsoft m?t b?n ghi d?ch v? đám mây như v?y asOffice 365, Microsoft Azure, ho?c Windows dành b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n đ? liên k?t, xác th?c s? là không thành công, và m?t ho?c nhi?u c?a các v?n đ? sau x?y ra:
 • Lúc kí nh?p d?u ki?m nh?c, khi b?n c? g?ng đ? c?p nh?t các tên người dùng trư?ng b?ng cách s? d?ng m?t tên người dùng đ? liên k?t, Thanh đ?a ch? tr?nh duy?t có ch?a m?t URL tương t? như ví d? sau, thay v? m?t web site bao g?m m?t "đăng nh?p t?i <AD fs="" endpoint="" name="">" liên k?t:</AD>
  https://login.microsoftonline.com/login.srf?...
 • Sau khi b?n kí nh?p b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n đ? liên k?t và b?n c? g?ng truy c?p m?t ngu?n l?c b?n ghi d?ch v? đám mây, ch?ng h?n như Office 365, Outlook Web App, SharePoint Online, ho?c Lync Online, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Truy c?p b? t? ch?i

NGUYÊN NHÂN

N?u nh?ng v?n đ? này ch? x?y ra đ?i v?i m?t S? Tài kho?n ngư?i dùng, đi?u này cho th?y r?ng các tài kho?n ngư?i dùng có kh? năng thi?t l?p lên không chính xác trong môi trư?ng Thư mục Họat động t?i ch?. Trong trư?ng h?p này, m?t ho?c nhi?u các m?c sau đây có th? đư?c thi?t l?p không chính xác:
 • Tên chính sai ngư?i dùng (UPN) và m?t kh?u đang đư?c s? d?ng.
 • UPN không đư?c C?p Nh?t cho tài kho?n ngư?i dùng.

  Trong trư?ng h?p này, h?u t? UPN cho m?i tài kho?n liên k?t danh tính ph?i đư?c C?p Nh?t đ? ph?n ánh tên mi?n đ? liên k?t. Đ? xác minh tài kho?n ngư?i dùng UPN, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương ho?t đ?ng thư m?c, b?m vào B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, b?m vào Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Ngư?i dùng Active Directory và máy tính.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào tài kho?n ngư?i dùng mà b?n mu?n thay đ?i, và sau đó nh?p Thu?c tính.
  3. Trên các Tài kho?n tab, đ?m b?o r?ng h?u t? UPN c?a không gian tên u? quy?n liên k?t đư?c li?t kê trong danh sách ? góc trên bên trái, và sau đó nh?p vào Ok.
 • Văn ph?ng 365 ngư?i s? d?ng tài kho?n không ph?i là c?p phép cho tài nguyên Office 365

  Truy nh?p tài nguyên Office 365 mà tài kho?n ngư?i dùng không có m?t gi?y phép b? h?n ch?. Đ? ki?m tra tr?ng thái c?a gi?y phép cho trương m?c ngư?i dùng, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Đăng nh?p vào (c?ng Office 365https://Portal.Office.com) b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng qu?n tr? Office 365. B?n có th? s? d?ng m?t tài kho?n đư?c qu?n l? n?u nó yêu c?u.
  2. B?mAdmin, b?m vào Office 365, và sau đó trong ngăn đi?u hư?ng bên trái, nh?p vàoNhóm và ngư?i dùng.
  3. Trong danh sách c?a ngư?i dùng, xác đ?nh v? trí các tài kho?n ngư?i dùng mà b?n mu?n th? nghi?m, và sau đó ch?n Tên hi?n th?. Ki?m tra r?ng m?i tài kho?n ngư?i dùng đ? yêu c?u c?p phép cho tài nguyên Office 365.
  4. Ch?n cácCh?n m?i kho?n m?ch?p ki?m.

   N?u m?t tài kho?n ngư?i dùng mà b?n mu?n ki?m tra không đư?c li?t kê, đ?ng b? hoá Active Directory có th? đ?ng b? hoá tài kho?n đ? Windows Azure Active Directory (Windows Azure qu?ng cáo).

   Lưu ? N?u tài kho?n ngư?i dùng có h?p thư t?i ch?, m?t h?p thư Office 365 không ph?i là t?o ra. Tài nguyên c? th? này v?n không s?n dùng, ngay c? khi tài kho?n ngư?i dùng đư?c c?p phép cho Exchange Online.
 • Tên mi?n ph? không th?a k? c?a mi?n chính liên bang cài đ?t

  Khi m?t tên mi?n ph?, ch?ng h?n như Subdomain.contoso.com, đư?c thêm trư?c khi tên mi?n ph? huynh, ví d?contoso.com, tên mi?n ph? t? đ?ng k? th?a c?a mi?n chính liên đoàn t?nh tr?ng. Đ? xác đ?nh t?nh tr?ng th?a k?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Đăng nh?p vào Office 365 ()https://Portal.Office.com) b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng qu?n tr? Office 365. B?n có th? s? d?ng m?t tài kho?n đư?c qu?n l? n?u đi?u này là c?n thi?t.
  2. B?mAdmin, và sau đó trong ngăn đi?u hư?ng bên trái, nh?p vàoTên mi?n.
  3. Trong danh sách các tên mi?n, xác đ?nh v? trí tên mi?n ph? u? quy?n liên k?t và sau đó xác đ?nh cho dù các lo?i mi?n thi?t l?p đư?c thi?t l?p đ? Đăng nh?p đơn.
  4. L?p l?i các bư?c 1 đ?n bư?c 3 cho tên mi?n ph? huynh. N?u các Lo?i tên mi?n thi?t l?p khác v?i cài đ?t tên mi?n, tên mi?n ph? đ? b? m? côi t? cha m? c?a nó.
 • Các v?n đ? đ?ng b? hóa thư m?c đang ngăn c?n ngư?i s? d?ng đúng tài kho?n c?u h?nh t?i ch? t? đ?ng b? hoá Windows Azure qu?ng cáo.

  Đăng nh?p đơn (SSO) d?a vào tài kho?n ngư?i dùng gi?ng h?t nhau đư?c đ?i di?n trong c? hai ch? Active Directory và trong Windows Azure qu?ng cáo. Đ?ng b? hóa thư m?c là trách nhi?m đ?m b?o r?ng cùng m?t tài kho?n ngư?i dùng Office 365 đư?c t?o ra cho m?i tài kho?n ngư?i dùng t?i ch?. Đăng nh?p có th? th?t b?i khi đ?ng b? hoá thư m?c không đ?ng b? cài đ?t chính xác tài kho?n t? Active Directory t?i ch? đ? Windows Azure qu?ng cáo.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây:
 • H?y ch?c ch?n r?ng đúng UPN và m?t kh?u đư?c s? d?ng đ? đăng nh?p.
 • UPN không đư?c C?p Nh?t cho tài kho?n đ? liên k?t.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  2392130 Kh?c ph?c s? c? tên ngư?i dùng xu?t hi?n cho ngư?i dùng đ? liên k?t khi h? đăng nh?p vào Office 365, Windows Azure, ho?c Windows dành
 • Trương m?c ngư?i dùng Office 365 không ph?i là c?p phép cho tài nguyên Office 365.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng c?ng Office 365 đ? gán gi?y phép thích h?p cho tài kho?n ngư?i dùng yêu c?u m?t gi?y phép.
 • Văn ph?ng 365 tên mi?n ph? không th?a k? c?a mi?n chính liên bang cài đ?t.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, lo?i b? các tên mi?n ph? t? c?ng Office 365. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xoá m?t mi?n, h?y vào trang web c?a Microsoft sau đây:
  Lo?i b? m?t tên mi?n
  Sau khi mi?n đư?c l?y ra, b?n ph?i t?o l?i tên mi?n. Đ? xem thêm thông tin, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
  Thêm mi?n c?a b?n vào Office 365
  Khi tên mi?n là t?o l?i, các tên mi?n ph? th?a hư?ng c?a tên mi?n ph? huynh Lo?i tên mi?n thi?t l?p.

  Lưu ? Xác minh tên mi?n b?ng cách s? d?ng b?n ghi DNS TXT ho?c b?n ghi MX không ph?i là b?t bu?c đ?i v?i tên mi?n ph? tái t?o b?i v? tên mi?n ph? đư?c công nh?n là m?t ph?n c?a tên mi?n ph? huynh đ? xác minh.
 • Các v?n đ? đ?ng b? hóa thư m?c ngăn ch?n c?u h?nh tài kho?n ngư?i dùng t?i ch? t? đ?ng b? hóa đúng cách đ? Windows Azure qu?ng cáo.

  Đ? xác đ?nh li?u m?t mismatch tài kho?n đ? x?y ra, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Th?c hi?n m?t thay đ?i nh? (tùy ?) vào tài kho?n ngư?i dùng ????(AD) t?i ch?.
  2. L?c lư?ng đ?ng b? hoá thư m?c. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? l?c lư?ng đ?ng b? hóa, h?y vào trang web c?a Microsoft sau đây:
   L?c lư?ng đ?ng b? hóa thư m?c
   Đ? xem thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh li?u đ?ng b? hóa đ? thành công, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
   Xác minh đ?ng b? hoá thư m?c
   N?u thay đ?i nh? không đ?ng b? hóa v?i tài kho?n ngư?i dùng Office 365, m?t v?n đ? đ?ng b? hóa thư m?c có th? gây ra v?n đ? này.

  Lưu ?
  Đ?ng b? hóa thư m?c có th? đ?ng b? thành công mà không c?p nh?t c?a ngư?i s? d?ng UPN giá tr? thích h?p n?u tài kho?n ngư?i dùng đ? đư?c c?p phép.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? C?p Nh?t UPN trong trư?ng h?p này, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  2523192Tên ngư?i dùng trong Office 365, Azure, ho?c Windows dành không kh?p v?i UPN t?i ch? ho?c thay th? đăng nh?p ID

THÊM THÔNG TIN

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ngTrang web ho?c cácDi?n đàn Azure ????(AD) Trang web...

Thu?c tính

ID c?a bài: 2530590 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 13.0
Áp d?ng
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure Active Directory
 • Microsoft Office 365
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365022013 o365m kbmt KB2530590 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2530590

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com