Kh?c ph?c s? c? đ? liên k?t tài kho?n trong m?t môi trư?ng văn ph?ng 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2530590 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Khi b?n c? g?ng xác th?c cho Office 365 b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n đ? liên k?t, xác th?c s? là không thành công, và m?t ho?c nhi?u c?a các v?n đ? sau x?y ra:
 • T?i d?u ki?m kí nh?p nh?c, khi b?n c? g?ng đ? c?p nh?t các tên người dùng trư?ng b?ng cách s? d?ng m?t tên người dùng đ? liên k?t, Thanh đ?a ch? tr?nh duy?t có ch?a m?t URL tương t? như ví d? sau, thay v? m?t web site bao g?m m?t "đăng nh?p t?i <AD fs="" endpoint="" name="">" liên k?t:</AD>
  https://login.microsoftonline.com/login.srf?...
 • Sau khi b?n kí nh?p b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n đ? liên k?t và b?n c? g?ng truy c?p m?t Office 365 tài nguyên, ch?ng h?n như các c?ng Office 365, Outlook Web App, SharePoint Online, ho?c Lync Online, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Truy c?p b? t? ch?i

NGUYÊN NHÂN

N?u nh?ng v?n đ? này ch? x?y ra đ?i v?i m?t S? Tài kho?n ngư?i dùng, đi?u này cho th?y r?ng các tài kho?n ngư?i dùng đang có kh? năng thi?t l?p lên không chính xác trong môi trư?ng Thư mục Họat động t?i ch?. Trong trư?ng h?p này, m?t ho?c nhi?u các m?c sau đây có th? đư?c thi?t l?p không chính xác:
 • Tên chính sai ngư?i dùng (UPN) và m?t kh?u đang đư?c s? d?ng.
 • UPN không đư?c C?p Nh?t cho tài kho?n ngư?i dùng.

  Trong trư?ng h?p này, h?u t? UPN cho m?i tài kho?n liên k?t danh tính ph?i đư?c C?p Nh?t đ? ph?n ánh tên mi?n đ? liên k?t. Đ? xác minh tài kho?n ngư?i dùng UPN, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương ho?t đ?ng m?c tin thư thoại, b?m vào B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, b?m vào Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Ngư?i dùng Thư mục Họat động và máy tính.
  2. B?m chu?t ph?i vào tài kho?n ngư?i dùng mà b?n mu?n thay đ?i, và sau đó nh?p Thu?c tính.
  3. Trên các Tài kho?n tab, đ?m b?o r?ng h?u t? UPN c?a không gian tên u? quy?n liên k?t đư?c li?t kê trong danh sách ? góc trên bên trái, và sau đó nh?p vào Ok.
 • Văn ph?ng 365 ngư?i s? d?ng tài kho?n không ph?i là mức cấp phép cho tài nguyên Office 365

  Truy nh?p tài nguyên Office 365 mà tài kho?n ngư?i dùng không có m?t gi?y phép b? h?n ch?. Đ? ki?m tra trạm đậu c?a gi?y phép cho trương m?c ngư?i dùng, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. kí nh?p vào (c?ng Office 365https://Portal.microsoftonline.com) b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng qu?n tr? Office 365. B?n có th? s? d?ng m?t tài kho?n đư?c qu?n l? n?u nó yêu c?u.
  2. Th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
   • Trong Office 365, nh?p vào qu?n tr?, và sau đó trong ngăn đi?u hư?ng bên trái, nh?p vào ngư?i dùng và nhóm.
   • Trong Office 365 trư?c khi nâng c?p, b?m vàoAdmin, và sau đó trong ngăn đi?u hư?ng bên trái, nh?p vàoNgư?i dùng.
  3. Trong danh sách c?a ngư?i dùng, xác đ?nh v? trí các tài kho?n ngư?i dùng mà b?n mu?n th? nghi?m, và sau đó ch?n tên hiển thị. Ki?m tra r?ng m?i tài kho?n ngư?i dùng đ? yêu c?u mức cấp phép cho tài nguyên Office 365.
  4. Th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
   • Trong Office 365, h?y ch?n hộp kiểm Chọn Tất cả các m?c .
   • Trong Office 365 trư?c khi nâng c?p, ch?nT?t c? ngư?i dùng trong cácXemdanh sách.
   N?u m?t tài kho?n ngư?i dùng mà b?n mu?n ki?m tra không đư?c li?t kê, đ?ng b? hoá Thư mục Họat động có th? đ?ng b? tài kho?n đ? Windows Azure Thư mục Họat động (Windows Azure qu?ng cáo).

   Lưu ? N?u tài kho?n ngư?i dùng có h?p thư t?i ch?, m?t h?p thư Office 365 không ph?i là t?o ra. Tài nguyên c? th? này v?n không s?n dùng, ngay c? khi tài kho?n ngư?i dùng đư?c mức cấp phép cho Exchange Online.
 • Văn ph?ng 365 tên mi?n ph? không th?a k? c?a mi?n chính liên bang cài đ?t chuyên bi?t

  Khi m?t tên mi?n ph?, ch?ng h?n như Subdomain.contoso.com, đư?c thêm vào c?ng Office 365 trư?c khi tên mi?n ph? huynh, ví d? contoso.com, tên mi?n ph? t? đ?ng k? th?a c?a mi?n chính liên đoàn t?nh tr?ng. Đ? xác đ?nh t?nh tr?ng th?a k?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. kí nh?p vào Office 365 ()https://Portal.microsoftonline.com) b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng qu?n tr? Office 365. B?n có th? s? d?ng m?t tài kho?n đư?c qu?n l? n?u đi?u này là c?n thi?t.
  2. Nh?p vàoAdmin, và sau đó trong ngăn đi?u hư?ng bên trái, nh?p vàoTên mi?n.
  3. Trong danh sách các tên mi?n, xác đ?nh v? trí tên mi?n ph? u? quy?n liên k?t và sau đó xác đ?nh cho dù các lo?i mi?n thi?t l?p đư?c thi?t l?p đ? đăng nhập đơn.
  4. L?p l?i các bư?c 1 đ?n bư?c 3 cho tên mi?n ph? huynh. N?u các Lo?i tên mi?n thi?t l?p khác v?i cài đ?t chuyên bi?t tên mi?n, tên mi?n ph? đ? b? m? côi t? cha m? c?a nó.
 • Các v?n đ? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại đang ngăn c?n ngư?i s? d?ng đúng tài kho?n c?u h?nh t?i ch? t? đ?ng b? hoá Windows Azure qu?ng cáo.

  đăng nhập đơn (SSO) d?a vào tài kho?n ngư?i dùng gi?ng h?t nhau đư?c đ?i di?n trong c? hai ch? Thư mục Họat động và trong Windows Azure qu?ng cáo. Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại là trách nhi?m đ?m b?o r?ng cùng m?t tài kho?n ngư?i dùng Office 365 đư?c t?o ra cho m?i tài kho?n ngư?i dùng t?i ch?. kí nh?p có th? th?t b?i khi đ?ng b? hoá m?c tin thư thoại không đ?ng b? cài đ?t chuyên bi?t chính xác tài kho?n t? Thư mục Họat động t?i ch? đ? Windows Azure qu?ng cáo.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây:
 • H?y ch?c ch?n r?ng đúng UPN và m?t kh?u đư?c s? d?ng đ? kí nh?p.
 • UPN không đư?c C?p Nh?t cho tài kho?n đ? liên k?t.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  2392130 Kh?c ph?c s? c? tên người dùng xu?t hi?n cho ngư?i dùng đ? liên k?t khi h? kí nh?p vào Office 365, Windows Azure, ho?c Windows dành
 • Trương m?c ngư?i dùng Office 365 không ph?i là mức cấp phép cho tài nguyên Office 365.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng c?ng Office 365 đ? gán gi?y phép thích h?p cho tài kho?n ngư?i dùng yêu c?u m?t gi?y phép.
 • Văn ph?ng 365 tên mi?n ph? không th?a k? c?a mi?n chính liên bang cài đ?t chuyên bi?t.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, lo?i b? các tên mi?n ph? t? c?ng Office 365. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xoá m?t mi?n, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
  Lo?i b? m?t tên mi?n
  Sau khi mi?n đư?c l?y ra, b?n ph?i t?o l?i tên mi?n. Đ? xem thêm thông tin, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
  Thêm và xác minh tên mi?n
  Khi tên mi?n là t?o l?i, các tên mi?n ph? th?a hư?ng c?a tên mi?n ph? huynh Lo?i tên mi?n thi?t l?p.

  Lưu ? Xác minh tên mi?n b?ng cách s? d?ng b?n ghi DNS TXT ho?c b?n ghi MX không ph?i là b?t bu?c đ?i v?i tên mi?n ph? tái t?o b?i v? tên mi?n ph? đư?c công nh?n là m?t ph?n c?a tên mi?n ph? huynh đ? xác minh.
 • Các v?n đ? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại ngăn ch?n c?u h?nh tài kho?n ngư?i dùng t?i ch? t? đ?ng b? hóa đúng cách đ? Windows Azure qu?ng cáo.

  Đ? xác đ?nh li?u m?t mismatch tài kho?n đ? x?y ra, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Th?c hi?n m?t thay đ?i nh? (tùy ?) vào tài kho?n ngư?i dùng Thư mục Họat động t?i ch?.
  2. L?c lư?ng đ?ng b? hoá m?c tin thư thoại. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? l?c lư?ng đ?ng b? hóa, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
   L?c lư?ng đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại
   Đ? xem thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh li?u đ?ng b? hóa đ? thành công, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
   Xác minh đ?ng b? hoá m?c tin thư thoại
   N?u thay đ?i nh? không đ?ng b? hóa v?i tài kho?n ngư?i dùng Office 365, m?t v?n đ? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại có th? gây ra v?n đ? này.

  Lưu ?
  Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại có th? đ?ng b? thành công mà không c?p nh?t c?a ngư?i s? d?ng UPN giá tr? thích h?p n?u tài kho?n ngư?i dùng đ? đư?c mức cấp phép.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? C?p Nh?t UPN trong trư?ng h?p này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  2523192 tên người dùng c?a ngư?i dùng trong tài kho?n t? ch?c c?a b?n ch?ng h?n như Office 365, Windows Azure, ho?c Windows dành không kh?p v?i UPN t?i ch?

BI?T THÊM THÔNG TIN

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng web site ho?c các Windows Azure Thư mục Họat động di?n đàn web site...

Thu?c tính

ID c?a bài: 2530590 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 11.0
Áp d?ng
 • Windows Azure
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Windows Azure Recovery Services
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbmt KB2530590 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2530590

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com