Công c? h? tr? OEM giai đo?n 3 d?ch v? phát hành 2 t?nh tr?ng s?n có

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 253066 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Công c? h? tr? OEM (OEM) đang x? l? s? c? và phát tri?n các công c? cung c?p cho máy tính d?a trên Windows NT 4.0 và Windows 2000 d?a trên. Nh?ng công c? này m? r?ng các ch?c năng hi?n có công c? g? l?i ch?ng h?n như m?t tr?nh g? l?i h?t nhân, cung c?p các tính năng m?i mà m?i phương pháp g? l?i có th? đư?c d?a trên, và h? tr? phát tri?n. Bài vi?t này cung c?p thông tin v? nh?ng công c? này, và làm th? nào đ? cài đ?t chúng.

LƯU ?: OEM h? tr? công c? giai đo?n 2 d?ch v? phát hành 2 c?ng có s?n cho các thi?t l?p sau đây c?a ngư?i dùng:
 • Giai đo?n 2 công c? (công c? b?t k?) ngư?i dùng làm vi?c trên Windows NT 3.51 trên x 86 n?n t?ng (giai đo?n 3 không c?n h? tr? Windows NT 3.51)
 • Giai đo?n 2 công c? (công c? b?t k?) ngư?i dùng làm vi?c trên Windows NT 4.0 vào n?n t?ng Alpha (giai đo?n 3 không c?n h? tr? Windows NT 4.0 vào Alpha)
 • Giai đo?n 2 h? bơi Enhancements ngư?i dùng làm vi?c trên Windows NT 4.0 vào x 86 n?n t?ng (h? bơi c?i ti?n đư?c cho ngh? hưu trong giai đo?n 3)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? OEM h? tr? công c? giai đo?n 2 d?ch v? phát hành 2, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
254096 Công c? h? tr? OEM giai đo?n 2 d?ch v? phát hành 2 t?nh tr?ng s?n có
 • OEM h? tr? công c? giai đo?n 3 d?ch v? phát hành 2 đư?c phát hành ngày 23 tháng 6 năm 2000.
 • OEM h? tr? công c? giai đo?n 3 Service Release 1 đư?c phát hành vào ngày 25 tháng 4 năm 2000.
 • OEM h? tr? công c? giai đo?n 3 d?ch v? phát hành 0 đư?c phát hành vào tháng 2 năm 2000.

THÔNG TIN THÊM

Các s?n ph?m c?a bên th? ba s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Công c? h? tr? OEM sau đây có s?n:

Ph?n m? r?ng tr?nh g? l?i h?t nhân

LƯU ?: Không có thay đ?i đư?c th?c hi?n cho công c? này gi?a giai đo?n 3 SR0 và giai đo?n 3 SR2.

M?t t?p các ph?n m? r?ng c?a tr?nh g? l?i có th? h? tr? b?n trong ki?m tra và phân tích c?a m?t ph?m vi r?ng hơn c?a các c?u trúc d? li?u h?t nhân, đ?c bi?t là khi giao d?ch v?i tai n?n b?i.

H?t nhân Memory Space Analyzer

LƯU ?: Công c? này đ? đư?c C?p Nh?t trong giai đo?n 3 SR2. Xin vui l?ng xem Starthere.htm đ? bi?t thêm thông tin. Starthere.htm có s?n khi b?n gi?i nén gói giai đo?n 3 SR2 cho m?i hư?ng d?n dư?i đây.

M?t h?t nhân ch?n đoán d?a trên b? nh? tai n?n b?i ch?a phân tích c? chuy?n giao v?i m?t s? khác nhau "nhân":

Cá tính 1

Vi?n tr? cho m?t tr?nh g? l?i chuyên gia, b?ng cách xác đ?nh và ki?m tra m?t lo?t các b?n ghi d? li?u h?t nhân v? tr? và các m?i quan h? gi?a h?, và đ? l? thông tin này thông qua m?t giao di?n d?ng l?nh tương tác.

Nhân cách 2

Xác đ?nh và phân tích các v?n đ? d?a trên d?ng m?, đi?u ki?n thư?ng đư?c phát hi?n trong không gian h?t nhân, v?i k?t qu? tr?nh bày cho ngư?i dùng cu?i.

Cá tính 3

Tương t? như nhân cách 2, ngo?i tr? r?ng nó bao g?m kh? năng s? d?ng và c?p nh?t thông tin v? tai n?n trư?c đây đư?c th?y trong cơ s? d? li?u trung tâm.

Ngư?i s? d?ng ch? đ? quá tr?nh Dump

LƯU ?: Công c? này đ? đư?c C?p Nh?t trong giai đo?n 3 SR2. Xin vui l?ng xem Starthere.htm đ? bi?t thêm thông tin. Starthere.htm có s?n khi b?n gi?i nén gói giai đo?n 3 SR2 cho m?i hư?ng d?n dư?i đây.

M?t công c? cho phép ngư?i dùng t?o ti?n s? tương thích Watson-User.dmp t?p tin c?a b?t k? quá tr?nh ch?y Win32, ch?ng h?n như Csrss.exe ho?c Explorer.exe, mà không xâm nh?p ho?c g? l?i h?, và không có k?t thúc h? khi g? l?i là xong. Công c? này cho phép t?o ra hư?ng d?n s? d?ng các t?p k?t xu?t thông qua d?ng l?nh ho?c m?t phím nóng, ho?c t?o ra t? đ?ng khi x?y ra trư?ng h?p ngo?i l? trong quá tr?nh theo d?i. Kh? năng t?o m?t b?i ch?a "snapshot" on-the-fly c?a m?t quá tr?nh s? cho phép m?t ngư?i nào đó đ? g? l?i v?n đ? off-line b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh g? l?i Windows.

Ch? đ? l?i đ? ngư?i s? d?ng ch? đ? b?i ch?a quá tr?nh khai thác ti?n ích

LƯU ?: Không có thay đ?i đư?c th?c hi?n cho công c? này gi?a giai đo?n 3 SR0 và giai đo?n 3 SR2.

M?t công c? đư?c s? d?ng đ? l?y thông tin t? h?t nhân ch? đ? b?i ch?a t?p k?t v? các quá tr?nh đ? t?n t?i ? th?i đi?m v? tai n?n, và t?o ra t?p c?a bi?n quá tr?nh ch? đ? ngư?i dùng cho các quá tr?nh này mà sau đó có th? đư?c debugged b?i m?t tr?nh g? l?i Windows.

Windows NT t?p h? th?ng (NTFS) t?p tin ngành thông tin h?u ích

LƯU ?: Không có thay đ?i đư?c th?c hi?n cho công c? này gi?a giai đo?n 3 SR0 và giai đo?n 3 SR2.

M?t công c? đư?c s? d?ng đ? b?i ch?a thông tin v? m?t kh?i lư?ng NTFS, và xác đ?nh nh?ng kh?i lư?ng và t?p tin ch?a m?t khu v?c c? th?.

Tr?nh đi?u khi?n Verifier và giao di?n l?p tr?nh h? th?ng thông tin ?ng d?ng (API) Wrapper

LƯU ?: Không có thay đ?i đư?c th?c hi?n cho công c? này gi?a giai đo?n 3 SR0 và giai đo?n 3 SR2.

M?t t?p tin .dll có ch?a hàm bao cho các ch?c năng ch? có s?n thông qua NtQuerySystemInformation API, và ch?c năng linh tinh khác.

Đ? cài đ?t công c? h? tr? OEM:

 1. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  DOWNLOAD
  T?i v? Oem3sr2.zip bây gi?
  Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.
 2. Nh?p vào Lưu chương tr?nh này vào đ?a, và sau đó s? d?ng các công c? WinZip.exe đ? gi?i nén các t?p tin vào máy tính c?a b?n.
 3. Đ?c các t?p tin Starthere.htm. Tài li?u này ch?a các ghi chú phát hành và liên k?t đ?n các thông s? k? thu?t công c? bao g?m ki?n trúc, l?p tr?nh viên tài li?u tham kh?o, thi?t l?p và thông tin s? d?ng.
LƯU ?: G? l?i bi?u tư?ng t?p đư?c yêu c?u b?i ngư?i qu?n tr? đ? làm c? hai h?t nhân và ngư?i s? d?ng ch? đ? g? l?i, cung c?p m?t phương pháp đ? gi?i quy?t các bi?n toàn c?u và ch?c năng tên trong t?p tin th?c thi đư?c n?p. B?m vào tên t?p tin dư?i đây đ? t?i các t?p tin bi?u tư?ng:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
DOWNLOAD
T?i v? Oem3sr2s.zip bây gi?

Thu?c tính

ID c?a bài: 253066 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kb3rdparty kbbug kbdebug kbgraphxlinkcritical kbinfo kbmt KB253066 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:253066

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com