Pierakst??an?s pakalpojum? Office 365, Azure vai Windows Intune, izmantojot vienot? pierakst??an?s nedarbojas no da??m ier?c?m

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2530713 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

PROBL?MA

Kad j?s m??in?t piek??t Microsoft m?konis dienests, piem?ram, Office 365, Microsoft Azure vai Windows Intune caur web b?z?tu klientu vai kompleksas lietot?ju lietojumprogrammas, izmantojot ?r?jos kontu, autentifik?cija neizdodasno ?pa?as klienta dator?.

Ja tu lietot t?mek?a p?rl?kprogrammu, lai piek??tu m?konis pakalpojumu port?l? no taj? pa?? dator?, izmantojot ?r?jos kontu, var nov?rot k?du no ??m paz?m?m:
 • Kad izveidojat savienojumu ar port?la galapunktu, sa?emat k?du no ?iem k??du zi?ojumiem:
  Internet Explorer nevar par?d?t ?o t?mek?a lapa.
  403 lapa nav atrasta
 • Kad izveidojat savienojumu ar Active Directory feder?cijas pakalpojums (AD FS) galapunkta, sa?emat k?du no ?iem k??du zi?ojumiem:
  Programma Internet Explorer nevar par?d?t t?mek?a lapu
  403 lapa nav atrasta
 • Sa?emat sertifik?ta br?din?jums pievienojot AD FS galapunktu.
 • Veidojot savienojumu ar AD FS galapunktu, kam?r esat pieteicies uz uz??muma dom?n?, tiek izvad?ts vienotu akredit?cijas. ?o uzvedni ievad?t akredit?cijas datus neizmanto veidlapu autentifik?ciju.
 • Pievienojot AD FS galapunktu, izmantojot tre?? puse web p?rl?kprogrammu, j?s sa?emat looping autentifik?cijas uzved?u. ??s uzvednes neizmanto veidlapu autentifik?ciju.
 • Veidojot savienojumu login.microsoftonline.com galapunkts, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  Piek?uve liegta

IEMESLS

Parasti ?? probl?ma rodas, klienta dator? vai klienta ier??u grupu. ?? probl?ma var rasties visiem lietot?jiem un klientu datoros, ja vienot? pierakst??an?s (SSO) nav piln?b? funkcion?la. SSO var b?t piln?b? funkcion?jo?a, ja klienta iestat?jumi nav pareizi iestat?ta. ??dos gad?jumos klienta ier?c? var izrais?t ?o probl?mu:
 • T?kla savienojam?ba var b?t ierobe?ota.
 • Klienta ier?ce sa?em nepareizu nosaukuma atpaz??ana AD FS Feder?cijas pakalpojumam no iek??j? split-brain DNS ?steno?anu.
 • Ja interneta proxy serveris ir konfigur?ta dator?, AD FS Feder?cijas pakalpojuma nosaukumu nevar pievienot starpniekservera apie?anas sarakstu.
 • AD FS Feder?cijas pakalpojuma nosaukumu nevar pievienot lok?l? iek?t?kla dro??bas zon?, interneta opciju iestat?jumos.
 • Klienta datoru nav autentific?ta dom?na pakalpojums Active Directory.
 • tre?? puse web p?rl?kprogrammu neatbalsta papla?in?ta aizsardz?ba autentifik?cijai pakalpojum? AD FS feder?cija.
 • Feder?cijas metadatu galapunkts var b?t hardcoded re?istr? sakar? ar iepriek??j?s Office 365 Beta instal?cijas SSO vad?bas r?ks.
 • Nepiecie?ama AD FS pakalpojumu galapunktu, ir nepiecie?amas ?pa?as klienta pieteikumu, kas ir atsp?jots.
Pirms turpin?t, p?rliecinieties, vai ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • Piek?uves probl?mas ne tikai kompleksas lietot?ju lietojumprogrammas klienta dator?. Ja tikai bag?tin?tu klienta autentifik?cija (at??ir?b? no p?rl?kprogrammas b?z?to autentifik?ciju) nedarbojas, tas visticam?k nor?da bag?tin?t?m klienta autentifik?cijas jaut?jums. Piem?ram, var b?t jaut?jums, kas ir saist?ts ar priek?noteikumiem vai bag?tin?tu klienta lietojumprogrammas konfigur?ciju. Pla??ku inform?ciju skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst? (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
  2637629K? nov?rst-p?rl?ka progr, ka nevarat pierakst?ties Office 365, Azure vai Windows Intune
 • SSO autentifik?cija nav neizdoties visiem SSO aktiviz? lietot?ju kontiem. Ja visu SSO aktiviz? lietot?ju pieredzi pa?i simptomi, tas dr?z?k nor?da Feder?cijas jaut?jums. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  2530569Vienot? pierakst??an?s iestat?jumu probl?mu nov?r?ana programm? Office 365, Windows Intune vai Azure
 • SSO autentifik?cijas lietot?ja kontam ir veiksm?ga un citu klientu datoros. Ja lietot?ja konts nevar pierakst?ties jebkura m?konis pakalpojumus klienta, skatiet ?? raksta rezol?cijas, kas ietver klienta dator?. Ar? izp?t?t iesp?ju, ka kaut kas nav k?rt?b? ar lietot?ja kontu un nevis klienta dator?. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  2530590Federat?vaj?m lietot?jiem Office 365, Azure vai Windows Intune kontu probl?mu nov?r?ana
 • Klienta dator? tastat?ra darbojas pareizi un lietot?ja v?rdu un paroli, ja tas ir nepiecie?ams, tika ievad?ts pareizi.

???DUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet vienu vai vair?kas no ??m metod?m, atkar?b? no ?o probl?mu c?lonis.

1. iz??irtsp?ja: Nevar savienot m?konis pakalpojumu port?l? vai AD FS

M??in?t p?rl?kot http://www.msn.com. Ja tas nel?dz, nov?rst t?kla savienojam?bas probl?mas. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Komandu uzvedn? izmantojiet ipconfig un ehotest??anas r?kus, lai IP savienojam?bas probl?mu nov?r?ana. Pla??ku inform?ciju skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst? (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
  169790 K? nov?rst TCP/IP pamatprobl?mas.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet nslookup www.msn.com lai noteiktu, vai DNS ir risin?t interneta serveru nosaukumi.
 3. P?rliecinieties, ka interneta opcijas starpniekservera iestat?jumus atspogu?o atbilsto?u proxy servera lok?laj? t?kl?, lietojot starpniekserveri.
 4. Ja priek?pl?n? draudu p?rvald?bas v?rtejas (TMG) ugunsm?ris ir instal?ts uz t?kla robe?as, un ugunsm?ris prasa klienta autentifik?ciju, jums var n?kties priek?pl?n? TMG klienta programmu instal?t klienta ier?cei piek??t internetam. Ar ?o pal?dz?bu, sazinieties ar yourcloud pakalpojumu admin.

2. rezol?cija: Nevar izveidot savienojumu ar AD FS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. IP savienojam?bas probl?mas nov?rst, izmantojot rezol?cijas 1.
 2. Komandu uzvedn? ievadiet nslookup<AD fs="" 2.0="" fqdn=""></AD>, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter, lai noteiktu, vai DNS risin??anai AD FS pakalpojuma nosaukumam pareizi.

  Piez?me. ?aj? komand? <AD fs="" fqdn="">apz?m? piln?b? kvalific?tu dom?na nosaukums (FQDN) AD FS pakalpojuma nosaukuma. Tas nav p?rst?v?t Windows servera resursdatora nosaukumu, kur? AD FS.</AD>
  1. Ja klients ir pievienots korporat?vo t?klu, p?rliecinieties, vai IP adresi, kas ir nov?rsta ir priv?ta IP adrese. IP adresi vajadz?tu atbilst k?dam no ??diem mode?iem:
   • 10.x.x.x
   • 172,16.x.x
   • 192.168.x.x
  2. Ja klients ir ?rpus uz??muma t?kla, p?rliecinieties, ka IP adrese, kas tiek nov?rstas, ir publisk? IP adrese. P?rliecinieties, ka tas nav j?atbilst k?dam no ?iem mode?iem:
   • 10.x.x.x
   • 172,16.x.x
   • 192.168.x.x
  3. Ja IP adrese, kas tiek nov?rstas, ir nepareiza, pamatojoties uz 1. un 2. darb?bu un citu klientu datoros nav pieredzes pa?u uzved?bu, r?kojieties ??di:
   1. Komandu uzvedn? ievadiet ipconfig/all, un p?c tam p?rbaudiet, ka Prim?r? DNS servera ieraksts ir piem?rots t?kls, kuram piesaist?ts klientam.
   2. %Windir%\system32\drivers\etc\hosts failu atv?rtu programm? Notepad un p?c tam no?emiet visus ierakstus par AD FS FQDN. P?c tam saglab?jiet failu.
   3. Komandu uzvedn? ievadiet ipconfig/flushdns izt?r?t DNS ke?atmi?u.
  Piez?me. Ja klients ier?ces ir pievienotas tikai ar uz??muma t?klu, p?riet uz soli 3.
 3. AD FS FQDN pievienot starpniekservera apvedce?a sarakstam. Lai to izdar?tu, izpildiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst?:
  262981 Internet Explorer izmanto starpniekserveri Lok?l? IP adrese, pat tad, ja ir iesl?gts opcija "Bypass Proxy servera uz lok?laj?m adres?m"

3. rezol?cija: Sertifik?ta br?din?jums pievienojot AD FS galapunktu

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, dro?ligzdu sl?nis (SSL) sertifik?tu probl?mu nov?r?ana, izmantojot Microsoft zin??anu b?ze raksta:
2523494Sa?emt sertifik?ta br?din?jums no AD FS, m??inot pierakst?ties programm? Office 365, Azure vai Windows Intune

4. iz??irtsp?ja: Tiek izvad?ts vien?, negaid?ti akredit?cijas piesakoties no klienta datora, kur? ir izveidots savienojums ar korporat?vo t?klu

Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. P?rliecin?tos, ka klientdators ir veiksm?gi pieteicies dom?n?.
  1. Noklik??iniet uz S?kt, izpild?t, ierakstiet %LogonServer%\sysvol, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  2. Ja akredit?cijas datu uzvedne par?d?s, atsakieties un tad piesakieties v?lreiz, izmantojot korporat?vo akredit?cijas datus.
 2. AD FS FQDN pievienot lok?l? iek?t?kla zonai.
  1. Ciln? Dro??ba noklik??iniet uz Lok?lais iek?t?klsun p?c tam noklik??iniet uz vietnes.
  2. Noklik??iniet uz papilduun p?c tam p?rbaud?t m?jas sarakstu AD FS pakalpojumu galapunkta piln?b? kvalific?ts DNS v?rds un uzv?rds (piem.,STS.contoso.com).

   Piez?me. Aizst?j?jz?me v?rt?ba, piem?ram, "*. consoto.com" darbojas ar? ?aj? konfigur?cij?.
 3. AD FS FQDN pievienot starpniekservera apvedce?a sarakstam. Lai to izdar?tu, izpildiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst?:
  262981 Internet Explorer izmanto starpniekserveri Lok?l? IP adrese, pat tad, ja ir iesl?gts opcija "Bypass Proxy servera uz lok?laj?m adres?m"

Rezol?cija Nr. 5: tre?? puse web p?rl?kprogrammu neatbalsta papla?in?ta aizsardz?ba autentifik?cijai, un j?s nesa?emsit looping autentifik?cijas uzvedn?m

Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Izmantojiet programmu Windows Internet Explorer (Internet Explorer atbalsta papla?in?ta aizsardz?ba autentifik?cijai), nevis tre?? puse web p?rl?kprogrammu, kas papla?in?ta aizsardz?ba neatbalsta autentific??anu.
 2. Ja lietojat Internet Explorer nav opcija, lai konfigur?tu AD FS pie?emt piepras?jumus no interneta p?rl?kprogramm?s, kas nenodro?ina aizsardz?bu papla?in?t? autentifik?cijai izmantot ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst?:
  2461628Federat?vaj?m lietot?js ir atk?rtoti j?ievada savi akredit?cijas dati pierakstoties Office 365, Azure vai Windows Intune

6. rezol?cija: "Piek?uve liegta" k??das zi?ojums, m??inot piesl?gties login.microsoftonline.com

Svar?gi! ?aj? sada?? ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 Re?istra dubl?juma izveide un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows
Probl?mas var rasties, ja galapunkta Azure Active Directory SSO, ko izmanto AD FS nav der?gs. P?rliecinieties, vai Feder?cijas galapunkts nav iekod?tu katram serverim ferm? AD FS Feder?cijas servisa re?istr?.

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet re?istra redaktoru, lai izdz?stu ?o re?istra apak?atsl?gu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MOCHA\IdentityFederation
AD FS krist atpaka? uz pareizo galapunktu, pamatojoties uz SSO pa?aujas puses uztic?bu.

7. rezol?cija: Reset inval?diem AD FS pakalpojuma galapunktu iestat??ana uz noklus?juma konfigur?ciju

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? to izdar?t, skatiet ?o Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
2712957Pierakst?ties pakalpojum? Office 365, Azure vai Windows Intune neizdodas p?c tam, kad izmain?t Feder?cijas pakalpojumu galapunktu
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopienavietni vaiDebeszils Active Directory Forums t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2530713 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 2. j?lijs - P?rskat??ana: 29.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbmt KB2530713 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2530713

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com