kí nh?p vào Office 365, Azure, ho?c Windows dành b?ng cách s? d?ng đăng nhập đơn không làm vi?c t? m?t s? đi?n tho?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2530713 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V?N Đ?

Khi b?n c? g?ng truy c?p vào b?n ghi d?ch v? đám mây c?a Microsoft như Office 365, Microsoft Azure, ho?c Windows dành thông qua m?t khách hàng d?a trên web ho?c m?t ?ng d?ng phong phú khách hàng b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n đ? liên k?t, xác th?c không thành côngt? m?t máy tính khách hàng c? th?.

Khi b?n s? d?ng m?t trình duyệt Web đ? truy c?p vào c?ng b?n ghi d?ch v? đám mây t? cùng m?t máy tính b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n đ? liên k?t, b?n có th? g?p m?t trong nh?ng tri?u ch?ng sau đây:
 • Khi b?n k?t n?i v?i c?ng thông tin đi?m cu?i, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
  Internet Explorer không th? hi?n th? web site.
  403 trang không t?m th?y
 • Khi b?n k?t n?i v?i đi?m cu?i b?n ghi d?ch v? liên bang Thư mục Họat động (AD FS), b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
  Internet Explorer không th? hi?n th? web site
  403 trang không t?m th?y
 • B?n nh?n đư?c m?t gi?y ch?ng nh?n c?nh báo khi b?n k?t n?i v?i AD FS đi?m cu?i.
 • Khi b?n k?t n?i v?i đi?m cu?i AD FS trong khi b?n đang kí nh?p vào tên mi?n công ty, b?n nh?n đư?c l?i nh?c đơn ?y nhi?m. Này d?u ki?m nh?c cho thông tin kí nh?p c?a b?n không s? d?ng xác th?c d?a trên h?nh th?c.
 • Khi b?n k?t n?i v?i AD FS đi?m cu?i b?ng cách s? d?ng m?t trình duyệt Web c?a bên th? ba, b?n nh?n đư?c cáo khi xác th?c l?i nh?c. Nh?ng l?i nh?c không s? d?ng xác th?c d?a trên h?nh th?c.
 • Khi b?n k?t n?i v?i login.microsoftonline.com đi?m cu?i, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Truy c?p b? t? ch?i

NGUYÊN NHÂN

Thông thư?ng, v?n đ? này x?y ra trên máy tính khách ho?c trên m?t nhóm khách hàng thi?t b?. V?n đ? này có th? x?y ra cho t?t c? ngư?i dùng và máy tính khách hàng n?u đăng nhập đơn (SSO) không ph?i là đ?y đ? ch?c năng. Không có đ?y đ? ch?c năng n?u cài đ?t chuyên bi?t máy tính khách không đúng thi?t l?p SSO. Trư?ng h?p sau thi?t b? khách hàng có th? gây ra v?n đ? này:
 • K?t n?i m?ng có th? đư?c h?n ch?.
 • Đi?n tho?i khách hàng đang nh?n đư?c gi?i quy?t không chính xác tên cho b?n ghi d?ch v? AD FS liên bang t? vi?c th?c hi?n DNS split-brain n?i b?.
 • N?u m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền Internet đư?c c?u h?nh trên máy tính, AD FS liên tên b?n ghi d?ch v? có th? không đư?c thêm vào các proxy b? qua danh sách.
 • Tên b?n ghi d?ch v? AD FS liên bang không có th? đư?c thêm vào vùng intranet C?c b? an ninh trong Internet Options cài đ?t chuyên bi?t.
 • Máy tính khách hàng không ph?i là xác th?c cho b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t.
 • trình duyệt Web c?a bên th? ba không h? tr? m? r?ng b?o v? cho xác th?c v?i b?n ghi d?ch v? AD FS liên bang.
 • Đi?m cu?i siêu d? li?u liên bang có th? là hardcoded trong s? ki?m nh?p do ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Office 365 Beta trư?c đó c?a công c? qu?n l? SSO.
 • Đi?m cu?i b?n ghi d?ch v? AD FS yêu c?u c?n thi?t cho m?t ?ng d?ng c? th? khách hàng b? vô hi?u hóa.
Trư?c khi b?n ti?p t?c, h?y đ?m b?o r?ng các đi?u ki?n sau là đúng:
 • V?n đ? truy c?p không gi?i h?n đ?i v?i khách hàng phong phú các ?ng d?ng trên máy. N?u ch? xác th?c khách hàng phong phú (như trái ngư?c v?i xác th?c d?a trên tr?nh duy?t) không ph?i là làm vi?c, nó nhi?u kh? năng ch? ra m?t v?n đ? xác th?c khách hàng phong phú. Ví d?, nó có th? là m?t v?n đ? có liên quan đ?n đi?u ki?n tiên quy?t ho?c c?u h?nh ?ng d?ng khách hàng phong phú. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  2637629Làm th? nào đ? g? r?i ?ng d?ng không có tr?nh duy?t không th? kí nh?p vào Office 365, Azure, ho?c Windows dành
 • SSO xác th?c không th?t b?i cho t?t c? các tài kho?n ngư?i dùng kích ho?t SSO. N?u t?t c? ngư?i dùng kích ho?t SSO g?p các tri?u ch?ng tương t?, nó nhi?u kh? năng ch? ra m?t v?n đ? liên bang. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  2530569G? r?i các v?n đ? thi?t l?p đăng nhập đơn trong Office 365, Windows dành ho?c Azure
 • SSO xác th?c tài kho?n ngư?i dùng thành công trên các máy tính khách hàng khác. N?u tài kho?n ngư?i dùng không th? kí nh?p vào b?t k? đám mây b?n ghi d?ch v? khách hàng, xem các ngh? quy?t sau này trong bài vi?t này có liên quan đ?n máy tính khách hàng. Ngoài ra, khám phá kh? năng r?ng đó là m?t cái g? đó sai v?i tài kho?n ngư?i dùng và không ph?i v?i máy tính khách hàng. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  2530590Kh?c ph?c s? c? tài kho?n cho ngư?i dùng đ? liên k?t trong Office 365, Azure, ho?c Windows dành
 • Bàn phím trên máy ho?t đ?ng b?nh thư?ng, và tên người dùng và m?t kh?u, nơi nó là c?n thi?t, đư?c nh?p chính xác.

GI?I PHÁP

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây, tùy thu?c vào nguyên nhân c?a v?n đ?.

Đ? phân gi?i 1: Không th? k?t n?i v?i c?ng b?n ghi d?ch v? đám mây ho?c AD FS

C? g?ng đ? duy?t đ?n http://www.MSN.com. N?u đi?u này không làm vi?c, g? r?i các v?n đ? k?t n?i m?ng. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M?t d?u ki?m nh?c l?nh, s? d?ng các ipconfig ping công c? đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i IP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  169790 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? cơ b?n TCP/IP v?n đ?.
 2. M?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? Nslookup www.msn.com đ? xác đ?nh li?u DNS gi?i quy?t tên máy (ứng dụng) phục vụ trên Internet.
 3. Đ?m b?o r?ng thi?t đ?t ?y quy?n tùy ch?n Internet ph?n ánh hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền thích h?p n?u m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền đư?c s? d?ng trong m?ng c?c b?.
 4. N?u tư?ng l?a Forefront Threat Management Gateway (TMG) đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên ranh gi?i c?a m?ng, và các b?c tư?ng l?a yêu c?u xác th?c khách hàng, b?n có th? ph?i cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh Forefront TMG khách hàng trên thi?t b? khách hàng đ? truy c?p Internet. Liên h? v?i yourcloud b?n ghi d?ch v? admin đ? tr? giúp v?i đi?u này.

Đ? phân gi?i 2: Không th? k?t n?i v?i AD FS

Đ? gi?i quy?t sự cố này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Lo?i tr? IP k?t n?i v?n đ? b?ng cách s? d?ng đ? phân gi?i 1.
 2. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? Nslookup<AD fs="" 2.0="" fqdn=""></AD>, và sau đó nh?n Enter đ? xác đ?nh li?u DNS gi?i quy?t AD FS b?n ghi d?ch v? tên m?t cách chính xác.

  Lưu ? Này dư?i quy?n ch? huy, <AD fs="" fqdn="">đ?i di?n cho tên mi?n đ? đi?u ki?n (FQDN) c?a tên b?n ghi d?ch v? AD FS. Nó không đ?i di?n cho tên máy (ứng dụng) phục vụ Windows c?a máy ch? AD FS.</AD>
  1. N?u khách hàng đư?c g?n vào m?ng công ty, h?y ch?c ch?n r?ng IP đ?a ch? đư?c gi?i quy?t m?t đ?a ch? IP riêng. đ?a ch? IP ph?i phù h?p v?i m?t trong các mô h?nh sau đây:
   • 10.x.x.x
   • 172.16.x.x
   • 192.168.x.x
  2. N?u khách hàng là bên ngoài m?ng công ty, đ?m b?o r?ng đ?a ch? IP đư?c gi?i quy?t là m?t đ?a ch? IP công c?ng. Đ?m b?o r?ng nó không không phù h?p v?i m?t trong các mô h?nh sau đây:
   • 10.x.x.x
   • 172.16.x.x
   • 192.168.x.x
  3. N?u đ?a ch? IP đư?c gi?i quy?t là không chính xác d?a trên bư?c 1 và bư?c 2, và các máy tính khách hàng khác không kinh nghi?m hành vi tương t?, làm như sau:
   1. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? ipconfig/t?t c?, và sau đó ki?m tra m?c Máy ch? DNS chính là thích h?p cho m?ng mà khách hàng đư?c g?n vào.
   2. M? t?p tin %windir%\system32\drivers\etc\hosts trong Notepad, và sau đó lo?i b? b?t k? m?c cho AD FS FQDN. Sau đó, lưu t?p tin.
   3. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? ipconfig/flushdns đ? xóa b? nh? cache DNS.
  Lưu ? N?u thi?t b? c?a khách hàng ch? đư?c g?n li?n v?i m?ng công ty, đi t?i bư?c 3.
 3. Thêm AD FS FQDN vào danh sách Proxy b? qua. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  262981 Internet Explorer s? d?ng hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền cho đ?a ch? IP đ?a phương ngay c? khi đ? b?t tùy ch?n "B? qua Proxy cho đ?a phương đ?a ch? máy ch?"

Đ? phân gi?i 3: Gi?y ch?ng nh?n c?nh báo khi b?n k?t n?i v?i đi?m cu?i AD FS

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, kh?c ph?c s? c? Tầng Khe Bảo mật (SSL) Gi?y ch?ng nh?n v?n đ? b?ng cách s? d?ng bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2523494B?n nh?n đư?c m?t c?nh báo ch?ng ch? t? AD FS khi b?n c? g?ng kí nh?p vào Office 365, Azure, ho?c Windows dành

Đ? phân gi?i 4: B?n nh?n đư?c d?u ki?m nh?c kh? năng duy nh?t, b?t ng? khi b?n kí nh?p t? máy tính khách đư?c k?t n?i v?i m?ng công ty

Đ? gi?i quy?t sự cố này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng máy tính khách hàng thành công đư?c kí nh?p vào tên mi?n.
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i %logonserver%\sysvol, và sau đó nh?p vào OK.
  2. N?u m?t d?u ki?m nh?c đ?u xu?t hi?n, kí xu?t và sau đó kí nh?p l?i b?ng cách s? d?ng thông tin kí nh?p công ty.
 2. Thêm AD FS FQDN vào vùng intranet C?c b?.
  1. Trên tab b?o m?t , b?m Intranet C?c b?, và sau đó nh?p vào các web site.
  2. B?m chuyên sâu, và sau đó ki?m tra các web site danh sách tên DNS đ?y đ? c?a đi?m cu?i b?n ghi d?ch v? AD FS (ví d?,STS.contoso.com).

   Lưu ?: kí t? đ?i di?n đ?i di?n m?t giá tr?, ch?ng h?n như "*. consoto.com" c?ng s? làm vi?c trong c?u h?nh này.
 3. Thêm AD FS FQDN vào danh sách Proxy b? qua. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  262981 Internet Explorer s? d?ng hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền cho đ?a ch? IP đ?a phương ngay c? khi đ? b?t tùy ch?n "B? qua Proxy cho đ?a phương đ?a ch? máy ch?"

Đ? phân gi?i 5: trình duyệt Web c?a bên th? ba không h? tr? m? r?ng b?o v? cho xác th?c, và b?n nh?n đư?c cáo khi xác th?c l?i nh?c

Đ? gi?i quy?t sự cố này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng Windows Internet Explorer (Internet Explorer h? tr? m? r?ng b?o v? cho xác th?c) thay v? m?t trình duyệt Web c?a bên th? ba không h? tr? m? r?ng b?o v? cho xác th?c.
 2. N?u s? d?ng Internet Explorer không ph?i là m?t l?a ch?n, s? d?ng bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau đ? đ?t c?u h?nh AD FS đ? ch?p nh?n yêu c?u t? trình duyệt Web không h? tr? m? r?ng b?o v? cho xác th?c:
  2461628Ngư?i dùng đ? liên k?t liên t?c đư?c nh?c cho thông tin kí nh?p trong th?i gian kí nh?p đ? Office 365, Azure, ho?c Windows dành

Đ? phân gi?i 6: "Truy c?p t? ch?i" l?i tin thư thoại khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i login.microsoftonline.com

Quan tr?ng Ph?n này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, các s? c? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c m?t cách c?n th?n. Đ? b?o đ?m hơn, h?y sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u s? c? x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
V?n đ? có th? x?y ra n?u đi?m cu?i cho Azure SSO m?c tin thư thoại ho?t đ?ng đư?c s? d?ng b?i AD FS không h?p l?. H?y ch?c ch?n r?ng đi?m cu?i liên bang không ph?i là c?ng m? hoá trong s? ki?m nh?p c?a m?i máy ch? AD FS liên đoàn b?n ghi d?ch v? Trang tr?i.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng Registry Editor đ? xóa registry subkey sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MOCHA\IdentityFederation
AD FS s? rơi tr? l?i đi?m cu?i chính xác d?a trên các SSO d?a bên Trust.

Đ? phân gi?i 7: Thi?t l?p l?i vô hi?u hoá AD FS b?n ghi d?ch v? đi?m cu?i t?p c?u h?nh m?c đ?nh

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2712957kí nh?p vào Office 365, Azure, ho?c Windows dành th?t b?i sau khi b?n thay đ?i đi?m cu?i b?n ghi d?ch v? liên bang
V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ngweb site ho?c cácDi?n đàn Azure Thư mục Họat động .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2530713 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 26.0
Áp d?ng
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbmt KB2530713 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2530713

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com