Preventing Internet Explorer và Outlook Express Cross-Site Scripting Security các v?n đ?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 253117 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? xác đ?nh m?t l? h?ng b?o m?t nghiêm tr?ng mà có th? có kh? năng ?nh hư?ng đ?n nhi?u trang Web và các trang Web ngư?i s? d?ng. Các d? b? t?n thương, đư?c g?i là "Cross-Site Scripting", có th? trên t?t c? các chương tr?nh mà cho phép script, nhưng không ph?i là m?t k?t qu? c?a m?t khi?m khuy?t trong nh?ng chương tr?nh. Thay vào đó, l? h?ng này là k?t qu? c?a m?t s? Web ph? bi?n th?c hành m? hóa. Bài vi?t này mô t? các bư?c đ? đ?m b?o r?ng trong th?i gian khi ch? s? h?u trang Web đang xem xét m? c?a h? và th?c hi?n b?t k? thay đ?i c?n thi?t, b?n có th? ti?p t?c duy?t Web m?t cách an toàn. B?t k? chương tr?nh nào đó s? d?ng k?ch b?n có th? b? ?nh hư?ng b?i l? h?ng này; chúng tôi đ? cung c?p hư?ng d?n đ? gi?m thi?u nh?ng tác đ?ng c?a v?n đ? này khi b?n đang s? d?ng các chương tr?nh Microsoft li?t kê ? đ?u bài vi?t này. N?u b?n đang s? d?ng khác c?a nhà s?n xu?t chương tr?nh, chúng tôi đ? ngh? b?n liên h? v?i h? đ? đư?c hư?ng d?n v? làm th? nào đ? c?u h?nh mà chương tr?nh.

THÔNG TIN THÊM

Có r?t nhi?u bư?c ph?ng ng?a, b?n có th? làm đ? gi?m thi?u các tác đ?ng c?a v?n đ? này. Chúng tôi đ? ngh? r?ng t?t c? các khách hàng tham gia đây bư?c.

QUAN TR?NG: Ph?ng ng?a bư?c đư?c cung c?p dư?i đây cho c? hai h? tr? và các phiên b?n không đư?c h? tr? c?a Microsoft Internet Explorer, Outlook và Outlook Express. N?u b?n đang ch?y m?t phiên b?n không đư?c h? tr? c?a m?t trong nh?ng s?n ph?m này, Microsoft m?nh m? khuy?n cáo r?ng, thêm vào b?ng cách s? d?ng các bư?c dư?i đây, b?n c?ng có th? nâng c?p lên m?t phiên b?n đư?c h? tr? và sau đó áp d?ng các b?n vá l?i b?o m?t m?i nh?t t? Microsoft Windows Update Web site sau:
http://update.microsoft.com
Đ? thêm thông tin v? các phiên b?n đư?c h? tr? c?a Microsoft Internet Explorer, Outlook và Outlook Express, xem Microsoft sau Các trang web:
Microsoft Internet Explorer và Outlook Express
http://support.Microsoft.com/GP/lifeselectintmsn
Microsoft Outlook
http://support.Microsoft.com/GP/lifeselectoff

Làm th? nào đ? ngăn ch?n Cross-Site Scripting trong thư đi?n t?

Đ? ngăn Cross-Site Scripting x?y ra trong thư đi?n t?, t?t Ho?t đ?ng Scripting trong khu v?c b? gi?i h?n và làm cho t?t c? các thư đi?n t? thông đi?p b?n nh?n đư?c ch?y trong khu v?c b? gi?i h?n.

LƯU ?: Active Scripting t?t theo m?c đ?nh trong Outlook Express 6 và Outlook 2002.

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?t Ho?t đ?ng k?ch b?n ? c?p khu và c?u h?nh t?t c? các e-mail đ? ch?y các Nh?p b? gi?i h?n khu, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
192846 Làm th? nào đ? vô hi?u hoá Active Scripting trong Outlook Express
215774 OL2000: K?ch b?n nhúng trong HTML thư ch?y mà không c?n c?nh báo
Đ? có thêm thông tin v? tính năng ch?ng vi-rút trong Outlook Express 6, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291387OLEXP: S? d?ng tính năng b?o v? vi rút trong Outlook Express 6

Bi?n pháp ph?ng ng?a đ? tránh các cu?c t?n công khi b?n duy?t Web ho?c đ?c thư đi?n t?

 • Duy?t qua các trang Web mà b?n tin tư?ng không s? d?ng đ?c h?i M?.
 • H?y c?n th?n v? làm th? nào b?n bư?c đ?u truy c?p vào m?t trang Web. Các cách an toàn nh?t đ? k?t n?i v?i m?t trang Web là g? đ?a ch? trang Web tr?c ti?p vào các tr?nh duy?t ho?c s? d?ng m?t cách an toàn-lưu d?u trang đ?a phương ho?c yêu thích. N?u b?n làm Đi?u này, b?n có th? gi?m đáng k? ti?p xúc trong khi duy tr? ch?c năng.
 • Không nh?p vào liên k?t trong thư đi?n t?, ngay c? khi các thông báo dư?ng như là t? m?t ngư?i b?n tin tư?ng. M?t ngư?i s? d?ng đ?c h?i có th? gây ra m?t tên gi? đ? xu?t hi?n trên các Từ: d?ng c?a thư đi?n t?.

Ph?c h?i t? m?t t?n công Cross-Site Scripting

LƯU ?: B?n ch? c?n làm theo các bư?c sau đây n?u b?n có đáng tin c?y b?ng ch?ng r?ng b?n đ? truy c?p m?t trang Web có s? d?ng cross-site scripting. Sau khi b?n th?c hi?n các bư?c này, b?n c?n ph?i đăng k? l?i và re-customize b?t k? trang Web r?ng b?n ghé thăm m?t l?n n?a.

Đ? ngăn ch?n cross-site scripting:
 1. H?y đóng Internet Explorer.
 2. Kh?i đ?ng Internet Explorer tr? l?i và ghé thăm m?t trang Web an toàn, ch?ng h?n như:
  http://www.microsoft.com
 3. Xóa t?t c? các t?p tin Cookie trên máy tính c?a b?n. Đ? làm đi?u này, làm theo các bư?c thích h?p cho các phiên b?n c?a Internet Explorer.

  Internet Explorer 6 cho Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows XP ho?c Windows 2000

  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet, và sau đó b?m vào các T?ng quát tab.
  2. Trong các T?p Internet t?m th?iph?n, b?m vào Xoá Cookie, b?m Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.

  Internet Explorer 5.x Đ?i v?i Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 98 Second Edition, ho?c Windows 2000

  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet, và sau đó b?m vào các T?ng quát tab.
  2. Dư?i T?p Internet t?m th?i, b?m Thiết đặt.
  3. Nh?p vào Xem t?p.
  4. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?n vào đây đ? ch?n các Thông tin chi ti?t b? ch? huy.
  5. B?m vào các Đ?a ch? Internet c?t nh?n, và sau đó di chuy?n đ? t?m các t?p tin Cookie Internet Đ?a ch?. Ví d?, m?t đ?a ch? Cookie Internet có th? đư?c đ?t tên là m?t cái g? đó tương t? như tên sau:
   Cookie:jsmith@websitename.com
  6. Nh?p vào m?t t?p tin Cookie, và sau đó b?m các Xóa baám giö? phím. N?u b?n đư?c nh?c xác nh?n xoá, h?y nh?p vào Có. L?p l?i các bư?c này cho m?i t?p tin Cookie.

  Internet Explorer 4.x Đ?i v?i Windows 95, Windows 98, ho?c Windows NT 4.0

  1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet, và sau đó b?m vào các T?ng quát tab.
  2. Dư?i T?p Internet t?m th?i, b?m Thiết đặt.
  3. Nh?p vào Xem t?p
  4. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?n vào đây đ? ch?n các Thông tin chi ti?t b? ch? huy.
  5. B?m vào các Đ?a ch? Internet c?t nh?n, và sau đó di chuy?n đ? t?m các t?p tin Cookie Internet Đ?a ch?. Ví d?, m?t đ?a ch? Cookie Internet có th? đư?c đ?t tên là m?t cái g? đó tương t? như tên sau:
   Cookie:jsmith@websitename.com
  6. Nh?p vào m?t t?p tin Cookie, và sau đó b?m các Xóa baám giö? phím. N?u b?n đư?c nh?c xác nh?n xoá, h?y nh?p vào Có. L?p l?i các bư?c này cho m?i t?p tin Cookie.

  Internet Explorer 3.x dành cho Windows 95 ho?c Windows NT 4.0

  1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn, và sau đó b?m vào các Nâng cao tab.
  2. Dư?i T?p Internet t?m th?i, b?m Xem t?p.
  3. B?m vào các Tên c?t nh?n, và sau đó di chuy?n đ? t?m các t?p tin Cookie. Cho Ví d?, m?t t?p tin Cookie có th? đư?c đ?t tên là m?t cái g? đó tương t? như tên sau:
   Cookie:jsmith@websitename.com
  4. Nh?p vào m?t t?p tin Cookie, và sau đó b?m các Xóa baám giö? phím. N?u b?n đư?c nh?c xác nh?n xoá, h?y nh?p vào Có. L?p l?i các bư?c này cho m?i t?p tin Cookie.

  Internet Explorer 3.x, 4.x ho?c 5 cho Windows 3.1 x và Windows NT 3.51

  1. Trong qu?n l? t?p tin, nh?p vào Tìm kiếm trên các Tệp tr?nh đơn.
  2. Trong các T?m ki?m h?p, lo?i emcookie.dat.
  3. Trong các B?t đ?u t? h?p, g? k? t? ? đ?a mà Internet Explorer đư?c cài đ?t, theo sau là m?t tràng (:) và d?u chéo ngư?c (\). Ví d?, C: \.
  4. Nh?n vào đây đ? ch?n các T?m ki?m t?t c? các thư m?c con h?p, và sau đó b?m Ok.
  5. Trong c?a s? k?t qu? t?m ki?m, b?m Emcookie.dat t?p tin, và sau đó b?m Xóa trên các Tệp tr?nh đơn.
  6. Nh?p vào Ok, b?m Có N?u b?n đư?c nh?c xác nh?n xoá, và sau đó nh?p vào Có đ? c?p nh?t c?a s? k?t qu? t?m ki?m.

  Internet Explorer 4.x cho Macintosh

  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S? thích.
  2. Dư?i Nh?n t?p, b?m Cookie.
  3. B?m vào m?t trong các t?p tin cookie đư?c hi?n th?.
  4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Ch?n t?t c?, và sau đó nh?p vào Xóa.

  Internet Explorer 4 ho?c 5 cho UNIX trên HP-UX ho?c Sun Solaris

  1. Thay đ?i vào thư m?c .microsoft, nhà c?a ngư?i dùng thư m?c.
  2. Thay đ?i vào thư m?c cookie bên trong c?a các .Microsoft thư m?c.
  3. Xóa t?t c? txt t?p tin n?m trong thư m?c này. Cho Ví d?, user@www.example.com.txt.
Đ? có thêm thông tin v? cookie, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260971Mô t? c?a cookie

Thu?c tính

ID c?a bài: 253117 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook Express 5.0 Macintosh Edition
 • Microsoft Outlook Express 4.5 for Macintosh
 • Microsoft Outlook Express 4.0 for Macintosh
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 for UNIX
 • Microsoft Internet Explorer 5.0 for Macintosh
 • Microsoft Internet Explorer 4.5 for Macintosh
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 for Macintosh
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 for Macintosh
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.0 for Macintosh
 • Microsoft Internet Explorer 2.0 for Macintosh
 • Microsoft Outlook Express 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbcssi kbhowto kbmt KB253117 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:253117

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com