Raksta ID: 2532126 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Ievads

?aj? rakst? nor?d?tas zin?m?s probl?mas un darb?bas izmai?as, kas, iesp?jams, rodas, instal?jot sist?mas Microsoft Office 2010, programmas Microsoft SharePoint 2010 un Office servera produktu 1. servisa pakotni (SP1).

Risin?jums

?eit nor?d?tas probl?mas, kas, iesp?jams, rodas, instal?jot ??s servisa pakotnes:
 • Pirms SP1 pakot?u instal??anas p?rliecinieties, vai dator? ir pietiekami daudz br?vas vietas disk?. Lai veiktu ke?darbi, iesp?jams, instal??anas laik? b?s nepiecie?ama br?va vieta disk?, kas l?dz pat ?etr?m reiz?m p?rsniedz pakot?u failu lielumu.
 • Office 2010 SP1 instal??anas procesa beig?s ir j?restart? dators.
 • Ja programmu komplekts Office Online tiks izmantots jaukt? vid?, kur ir instal?ta Office Online SP1 vai jaun?ka servisa pakotne, kam?r SharePoint Server 2010 joproj?m darbosies ra?o?anas laidiena (Release To Manufacturing ? RTM) versij?, pirms Office Online SP1 instal??anas b?s j?instal? ?ie divi atjaunin?jumi:
  • 2510639 SharePoint Server 2010 atjaunin?juma apraksts: 2011. gada 12. apr?lis
  • 2510648 Office Online atjaunin?juma apraksts: 2011. gada 12. apr?lis
 • P?c SharePoint Server 2010 SP1 instal??anas darbpl?smas l?dzeklis tiek atsp?jots, izveidojot jaunu viet?u kolekciju. Lai izmantotu darbpl?smas l?dzekli jaunu viet?u kolekcij?, iesp?jojiet to viet?u kolekcijas iestat?jumu lap?.


Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2532126 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 17. apr?lis - P?rskat??ana: 1.1
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
KB2532126

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com