P?rl?kprogramm? Internet Explorer netiek atska?oti videoklipi

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2532294 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu
Ja jums rodas probl?mas, atska?ojot videoklipus p?rl?kprogramm? Internet Explorer, t?m var b?t da??di c?lo?i. Lai atska?otu liel?ko da?u videoklipu, tiek izmantots Adobe Flash, Microsoft Silverlight vai Java, un, lai veiktu atska?o?anu ?aj?s platform?s, ir nepiecie?amas p?rl?kprogrammas Internet Explorer pievienojumprogrammas. P?rliecinoties, ka j?su dator? ir instal?ti p?d?jie Windows, Internet Explorer atjaunin?jumi un jebkura p?rl?kprogramma Internet Explorer

Probl?mu nov?r?anas darb?bas

Lai nov?rstu video atska?o?anas probl?mas p?rl?kprogramm? Internet Explorer, veiciet ??s darb?bas. P?c katras darb?bas p?rbaudiet atska?o?anu, l?dz probl?ma ir nov?rsta.

1. Atjauniniet Internet Explorer

Izmantojiet jaun?ko oper?t?jsist?mai paredz?to Internet Explorer versiju un p?c tam lietojiet visus piem?rojamos atjaunin?jumus, kas pieejami vietn? Windows Update.

2. P?rbaudiet videoklipu sader?bas skat?

Da?as vietnes var b?t izstr?d?tas iepriek??j?m Internet Explorer versij?m. P?rsl?dziet uz sader?bas skatu un p?c tam p?rbaudiet, vai tiek atska?ots videoklips.

3. P?rliecinieties, ka ir instal?tas un iesp?jotas pievienojumprogrammas

P?rliecinieties, ka p?rl?kprogramm? Internet Explorer ir iesp?jotas nepiecie?am?s pievienojumprogrammas. Lai to izdar?tu, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Internet Explorer izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Programmas un p?c tam noklik??iniet uz P?rvald?t pievienojumprogrammas.
 3. Sarakst? Pa?laik iel?d?t?s pievienojumprogrammas noklik??iniet uz Palaist bez at?auj?m.
 4. Par?d?taj? sarakst? mekl?jiet t?l?k nor?d?t?s pievienojumprogrammas. Ja ir nor?d?ta k?da no ??m pievienojumprogramm?m, p?rliecinieties, ka katrai no t?m Statuss ir nor?d?ts k? Iesp?jots.
  • Shockwave Active X vad?kla
  • Shockwave Flash objekts
  • Java spraudnis (var b?t vair?kas pievienojumprogrammas)
  • QuickTime spraudnis (var b?t vair?kas pievienojumprogrammas)
  • Windows Media Player

4. Atjauniniet uz jaun?kaj?m pievienojumprogramm?m

Atjauniniet Internet Explorer pievienojumprogrammas uz jaun?ko Flash, Silverlight un Java versiju. Iesp?jams, b?s j?atinstal? un p?c tam atk?rtoti j?instal? pievienojumprogrammas, lai p?rliecin?tos, ka jaun?k? versija darbojas pareizi. Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu atrast tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez br?din?juma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

5. Izsl?dziet ActiveX filtr??anu un pretizseko?anas aizsardz?bu

Ja izmantojat ActiveX filtr??anu un pretizseko?anas aizsardz?bu, da?as sp?les vai videoklipi var b?t atsp?joti.
Izmantojot pievienojumprogrammas, varat atrisin?t liel?ko da?u videoklipu atska?o?anas probl?mu.

Papildu probl?mu nov?r?anas darb?bas

P?rbaudiet tie?saistes videoklipu, izmantojot Internet Explorer programmat?ras render??anas re??mu

Aparat?ras pa?trin??ana p?rl?kprogramm? Internet Explorer 9 vai jaun?k?s versij?s ?auj p?rl?kprogramm? Internet Explorer p?rvietot visas grafikas un teksta render??anu no centr?l? procesora uz grafisko procesoru. Da?reiz ir j?iesp?jo vai j?atsp?jo aparat?ras pa?trin??ana, lai p?rbaud?tu aparat?ras vai programmat?ras sader?bas probl?mas, kad skat?t noteiktas vietnes. Lai atsp?jotu aparat?ras pa?trin??anu un vietnes skat??anai izmantotu programmat?ras render??anu, nevis aparat?ras render??anu, noklik??iniet uz ??s saites un skatiet rakstu Microsoft vietn?:
2528233 K? iesp?jot vai atsp?jot programmat?ras render??anu p?rl?kprogramm? Internet Explorer 9

Ieg?stiet jaun?kos ier?ces draiverus

T? k? sp??u darb?bu var ietekm?t ier?ces draiveri, p?rliecinieties, ka visai aparat?rai ir instal?ti jaun?kie draiveri. Lai ieg?tu papildinform?ciju par draiveru atjaunin??anu, skatiet ieteicam?s saites draiveru atjaunin??anai.

Piez?me. Varat ar? pieteikties datora ra?ot?ja vietn? un instal?t datoram paredz?tos jaun?kos ier?ces draiveru atjaunin?jumus, ?pa?i grafikas un mikrosh?mojuma draiverus.

Citu multivides lietojumprogrammu izmanto?ana videoklipu atska?o?anai

Ja videoklipu atska?o?anai p?rl?kprogramm? Internet Explorer izmantojat citas multivides atska?o?anas lietojumprogrammas, iesp?jams, b?s j?mekl? attiec?g? ra?ot?ja vietne un j?p?rliecin?s, ka ir instal?ta jaun?k? attiec?g?s lietojumprogrammas versija un visas p?rl?kprogrammai Internet Explorer 9 nepiecie?am?s pievienojumprogrammas.

Papildu resursi

Ja, veicot ??s darb?bas, probl?ma netiek nov?rsta, p?rejiet uz m?su Microsoft kopienu. Tur varat mekl?t atbildes vai uzdot citus specifiskus jaut?jumus.

Ja veic?t ?aj? rakst? nor?d?t?s darb?bas un mekl?j?t atbildes atbil?u forumos, bet probl?ma joproj?m nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta komandu, lai uzzin?tu par pieejamaj?m atbalsta iesp?j?m.

Uzzi?as

Lai piek??t autom?tiskajiem Internet Explorer videoklipu probl?mu risin?jumiem, apmekl?jiet ??das Microsoft vietnes:
Windows Media Player videoklipu vai citu multivides vai bibliot?kas probl?mu nov?r?ana
Videofails avar? vai sasalst atska?o?anas laik? p?rl?kprogramm? Internet Explorer ? Windows
Autom?tiska ska?as ierakst??anas un audiofailu probl?mu noteik?ana un nov?r?ana
Autom?tiska ska?as ierakst??anas un audiofailu probl?mu noteik?ana un nov?r?ana
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Atrodiet citus padomus, ieteikumus un izgl?to?an?s iesp?jas vietn? mazajiem uz??mumiem: http://smallbusiness.support.microsoft.com.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2532294 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2013. gada 23. septembris - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
Atsl?gv?rdi: 
kbcip KB2532294

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com