ID c?a bài: 2532294 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?
Khi b?n g?p v?n đ? phát video trong Internet Explorer, nh?ng v?n đ? này có th? đư?c gây ra b?i m?t s? v?n đ? khác nhau. Xem đ?t video s? d?ng Adobe Flash, Microsoft Silverlight, ho?c Java, và n?n t?ng các yêu c?u Internet Explorer Ti?n ích đ? chơi. B?ng cách đ?m b?o r?ng b?n có c?p nh?t m?i nh?t cài đ?t chuyên bi?t cho Windows, Internet Explorer, và b?t k? Internet k

Các bư?c g? r?i

Đ? g? r?i các v?n đ? xem video trong Internet Explorer, h?y làm theo các bư?c sau. Ki?m tra hành vi phát l?i sau khi t?ng bư?c cho đ?n khi v?n đ? đư?c gi?i quy?t.

1. C?p nh?t Internet Explorer

S? d?ng các Các phiên b?n m?i nh?t c?a Internet Explorer cho hệ điều hành c?a b?n, và sau đó áp d?ng b?t k? b?n C?p Nh?t áp d?ng đư?c cung c?p b?i Windows Update.

2. ki?m tra video trong ch? đ? xem tương h?p v? sau

M?t s? web site có th? đ? đư?c thi?t k? cho các phiên b?n trư?c c?a Internet Explorer. Chuy?n sang Compatibility View, và sau đó nh?n th?y cho dù video chơi.

3. H?y ch?c ch?n r?ng ti?n ích đư?c cài đ?t chuyên bi?t và kích ho?t

Đ?m b?o r?ng các ti?n ích c?n thi?t đư?c kích ho?t trong Internet Explorer. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu công c? trong Internet Explorer, b?m Tùy ch?n Internet.
 2. Nh?p vào tab chương tr?nh , và sau đó nh?p vào qu?n l? Ti?n ích.
 3. Trong danh sách hi?n đang đư?c t?i ti?n ích , b?m ch?y n?u không có quy?n.
 4. tra c?u ti?n ích sau đây trong danh sách s? đư?c hi?n th?. N?u b?t k? c?a các ti?n ích đư?c li?t kê, h?y ch?c ch?n r?ng t?nh tr?ng cho m?i đư?c li?t kê như là đ? b?t.
  • Shockwave Active X ki?m soát
  • Shockwave Flash đ?i tư?ng
  • Java Plug-in (có th? nhi?u ti?n ích)
  • QuickTime Plug-in (có th? nhi?u ti?n ích)
  • Windows Media Player

4. C?p Nh?t cho các ti?n ích m?i nh?t

C?p nh?t Internet Explorer Ti?n ích c?a b?n lên phiên b?n m?i nh?t c?a Flash, Silverlight, và Java. B?n có th? ph?i g? b? cài đ?t chuyên bi?t và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i các ti?n ích đ? đ?m b?o r?ng phiên b?n m?i nh?t đang ch?y m?t cách chính xác. Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

5. H?y t?t ActiveX l?c và theo d?i b?o v?

N?u b?n đang s? d?ng ActiveX l?c ho?c b?o v? theo d?i, m?t s? tr? chơi ho?c video có th? b? vô hi?u.
 • T?t ActiveX l?c
 • T?t b?o v? theo d?i
er Ti?n ích, b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? xem video nh?t.

Các bư?c g? r?i nâng cao

Ki?m tra m?t Video Tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng Internet Explorer ph?n m?m Hi?n th? ch? đ?

Tăng t?c ph?n c?ng trong Internet Explorer 9 và phiên b?n sau này cho phép Internet Explorer di chuy?n t?t c? đ? h?a và văn b?n v? t? CPU đ? đơn v? x? l? đ? h?a (GPU). Đôi khi nó là c?n thi?t đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá tăng t?c ph?n c?ng đ? ki?m tra ph?n c?ng ho?c ph?n m?m v?n đ? tương h?p v? sau khi b?n đang s? xem theo web site nh?t đ?nh. Đ? vô hi?u hoá tăng t?c ph?n c?ng và s? d?ng tái t?o ph?n m?m thay v? th? hi?n ph?n c?ng đ? xem các web site, nh?p vào liên k?t sau đ? xem bài vi?t trên web site c?a Microsoft:
2528233 Làm th? nào đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hóa ph?n m?m rendering trong Internet Explorer 9

T?i các tr?nh khi?n tr?nh m?i nh?t

V? tr? chơi hi?u su?t có th? b? ?nh hư?ng b?i tr?nh khi?n tr?nh, ?Éß?úm bß?úo c?? ?æß?º Driver m?i nh?t cho t?t c? các ph?n c?ng c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c gi? g?n các tr?nh đi?u khi?n c?a b?n C?p Nh?t, xem các các liên k?t đư?c đ? ngh? cho vi?c C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n.

Lưu ? B?n c?ng có th? kí nh?p vào web site c?a nhà s?n xu?t máy tính và c?p nh?t các b?n c?p nh?t m?i nh?t tr?nh khi?n tr?nh cho máy tính c?a b?n, đ?c bi?t là tr?nh đi?u khi?n đ? h?a và chipset.

S? d?ng các ?ng d?ng khác c?a phương ti?n truy?n thông đ? chơi video

N?u b?n đang s? d?ng phương ti?n truy?n thông khác chơi ?ng d?ng v?i Internet Explorer đ? chơi Video Tr?c tuy?n, b?n có th? ph?i đi đ?n web site c?a nhà s?n xu?t và ch?c ch?n r?ng b?n có phiên b?n m?i nh?t c?a ?ng d?ng đó và b?t k? ti?n ích c?n thi?t đư?c yêu c?u cho Internet Explorer 9.

Tài nguyên b? sung

N?u các bư?c này không gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, đi đ?n c?a chúng tôi C?ng đ?ng Microsoft. Có, b?n có th? t?m câu tr? l?i ho?c yêu c?u ngư?i dùng khác câu h?i c? th?.

N?u b?n theo các bư?c trong bài vi?t này và tra c?u câu tr? l?i trên các di?n đàn câu tr? l?i, nhưng v?n đ? c?a b?n v?n là không đư?c gi?i quy?t, b?n có th? liên h? v?i h? tr? đ? t?m hi?u v? tùy ch?n h? tr? s?n có.

Tham kh?o

Đ? truy c?p vào các gi?i pháp t? đ?ng đ? s?a ch?a v?n đ? video Internet Explorer, h?y vào web site Microsoft sau đây:
S?a ch?a Windows Media Player video và các phương ti?n truy?n thông ho?c các v?n đ? thư vi?n
Phát t?p video treo ho?c đóng băng Internet Explorer - Windows
T? đ?ng ch?n đoán và s?a ch?a ghi âm và các v?n đ? âm thanh
T? đ?ng ch?n đoán và s?a ch?a v?n đ? phát l?i âm thanh
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

T?m thêm l?i khuyên, th? thu?t và cơ h?i h?c t?p t?i các web site doanh nghi?p nh?: http://smallbusiness.support.Microsoft.com.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2532294 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 19.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
T? khóa: 
kbcip kbmt KB2532294 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2532294

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com