วิธีการรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกและตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ PCI

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 253232 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถรับการกำหนดค่า และสถานที่เก็บข้อมูล (เช่น BusNumber, DeviceNumber และหมาย เลขฟังก์ชัน) ของอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมโพเนนต์ Interconnect (PCI) ในโปรแกรมควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมควบคุมของอุปกรณ์เป้าหมายการกองซ้อนใดเป็นฟังก์ชัน หรือกรองโปรแกรมควบคุม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Windows NT 4.0 ไดรเวอร์เรียกข้อมูลนี้ โดยการสแกนบัส และเรียก HalGetBusData และ APIs HalGetBusDataByOffset ใน Windows 2000 และระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า buses ฮาร์ดแวร์ถูกควบคุม โดยโปรแกรมควบคุมของบัสที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่ โดย HAL ดังนั้น APIs Hal ที่ใช้เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัสทั้งหมดจะล้าสมัยใน Windows 2000 และระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า

ใน Windows 2000 และระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า ไดรเวอร์ไม่จำเป็นต้องสอบถามอุปกรณ์เพื่อค้นหาทรัพยากร โปรแกรมควบคุมที่ได้รับทรัพยากรจากตัวจัดการ Plug and Play (PnP) ในคำขอของ IRP_MN_START_DEVICE โดยทั่วไป ไดรเวอร์ well-written จะไม่ต้องการข้อมูลนี้ในการทำงานอย่างถูกต้อง ถ้ามีเหตุผลบางประการ โปรแกรมควบคุมที่ต้องใช้ข้อมูลนี้ ตัวอย่างของรหัสการทำตามแสดงวิธีการรับทรัพยากร โปรแกรมควบคุมควรเป็นส่วนหนึ่งของกองซ้อนของไดรเวอร์ของอุปกรณ์ได้เนื่องจากต้องวัตถุอุปกรณ์ทางกายภาพขีดเส้นใต้ (PDO) ของอุปกรณ์เพื่อส่งการร้องขอ PnP

ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้อธิบายวิธีการขอรับข้อมูลการกำหนดค่า:
NTSTATUS
ReadWriteConfigSpace(
  IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject,
  IN ULONG	   ReadOrWrite, // 0 for read 1 for write
  IN PVOID	   Buffer,
  IN ULONG	   Offset,
  IN ULONG	   Length
  )
{
  KEVENT event;
  NTSTATUS status;
  PIRP irp;
  IO_STATUS_BLOCK ioStatusBlock;
  PIO_STACK_LOCATION irpStack;
  PDEVICE_OBJECT targetObject;

  PAGED_CODE();

  KeInitializeEvent( &event, NotificationEvent, FALSE );

  targetObject = IoGetAttachedDeviceReference( DeviceObject );

  irp = IoBuildSynchronousFsdRequest( IRP_MJ_PNP,
                    targetObject,
                    NULL,
                    0,
                    NULL,
                    &event,
                    &ioStatusBlock );

  if (irp == NULL) {
    status = STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES;
    goto End;
  }

  irpStack = IoGetNextIrpStackLocation( irp );

  if (ReadOrWrite == 0) {
    irpStack->MinorFunction = IRP_MN_READ_CONFIG;
  }else {
    irpStack->MinorFunction = IRP_MN_WRITE_CONFIG;
  }

  irpStack->Parameters.ReadWriteConfig.WhichSpace = PCI_WHICHSPACE_CONFIG;
  irpStack->Parameters.ReadWriteConfig.Buffer = Buffer;
  irpStack->Parameters.ReadWriteConfig.Offset = Offset;
  irpStack->Parameters.ReadWriteConfig.Length = Length;

  // 
  // Initialize the status to error in case the bus driver does not 
  // set it correctly.
  // 

  irp->IoStatus.Status = STATUS_NOT_SUPPORTED ;

  status = IoCallDriver( targetObject, irp );

  if (status == STATUS_PENDING) {

    KeWaitForSingleObject( &event, Executive, KernelMode, FALSE, NULL );
    status = ioStatusBlock.Status;
  }

End:
  // 
  // Done with reference
  // 
  ObDereferenceObject( targetObject );

  return status;

}
				
เนื่องจากเฉพาะคุณสามารถส่งการ PnP I/O Request เก็ต (IRPs) ที่ PASSIVE_LEVEL คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันที่ด้านบนเพื่อรับข้อมูลการกำหนดค่าที่ DISPATCH_LEVEL

คุณสามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ในการเข้าถึงพื้นที่การตั้งค่าคอนฟิกที่ DISPATCH_LEVEL:
 1. ส่งการ IRP_MN_QUERY_INTERFACE ที่ PASSIVE_LEVEL เพื่อเรียกดูโครงสร้างอินเทอร์เฟซการเรียกลโดยตรง (BUS_INTERFACE_STANDARD) จากโปรแกรมควบคุมของบัส PCI เก็บนี้ในหน่วยความจำของพูลโปรแกรม nonpaged (โดยทั่วไปใน DevcieExtension)
 2. เรียก SetBusData และ GetBusData เพื่อเข้าถึงพื้นที่การตั้งค่าคอนฟิกที่ DISPATCH_LEVEL
 3. โปรแกรมควบคุมของบัส PCI ใช้จำนวนการอ้างอิงบนอินเทอร์เฟซก่อนที่จะส่งกลับ เพื่อที่คุณต้อง dereference อินเทอร์เฟซได้เมื่อคุณไม่ต้องการ
 4. ใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้เพื่อเรียกดูแบบ BUS_INTERFACE_STANDARD ที่ PASSIVE_LEVEL:
  NTSTATUS
  GetPCIBusInterfaceStandard(
    IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject,
    OUT PBUS_INTERFACE_STANDARD	BusInterfaceStandard
    )
  /*++
  
  Routine Description:
  
    This routine gets the bus interface standard information from the PDO.
  
  Arguments:
  
    DeviceObject - Device object to query for this information.
  
    BusInterface - Supplies a pointer to the retrieved information.
  
  Return Value:
  
    NT status.
  
  --*/ 
  {
    KEVENT event;
    NTSTATUS status;
    PIRP irp;
    IO_STATUS_BLOCK ioStatusBlock;
    PIO_STACK_LOCATION irpStack;
    PDEVICE_OBJECT targetObject;
  
    Bus_KdPrint(("GetPciBusInterfaceStandard entered.\n"));
  
    KeInitializeEvent( &event, NotificationEvent, FALSE );
  
    targetObject = IoGetAttachedDeviceReference( DeviceObject );
  
    irp = IoBuildSynchronousFsdRequest( IRP_MJ_PNP,
                      targetObject,
                      NULL,
                      0,
                      NULL,
                      &event,
                      &ioStatusBlock );
  
    if (irp == NULL) {
      status = STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES;
      goto End;
    }
  
    irpStack = IoGetNextIrpStackLocation( irp );
    irpStack->MinorFunction = IRP_MN_QUERY_INTERFACE;
    irpStack->Parameters.QueryInterface.InterfaceType = 
              (LPGUID) &GUID_BUS_INTERFACE_STANDARD ;
    irpStack->Parameters.QueryInterface.Size = sizeof(BUS_INTERFACE_STANDARD);
    irpStack->Parameters.QueryInterface.Version = 1;
    irpStack->Parameters.QueryInterface.Interface = (PINTERFACE)
  BusInterfaceStandard;
    irpStack->Parameters.QueryInterface.InterfaceSpecificData = NULL;
  
    // 
    // Initialize the status to error in case the bus driver does not 
    // set it correctly.
    // 
  
    irp->IoStatus.Status = STATUS_NOT_SUPPORTED ;
  
    status = IoCallDriver( targetObject, irp );
  
    if (status == STATUS_PENDING) {
  
      KeWaitForSingleObject( &event, Executive, KernelMode, FALSE, NULL );
      status = ioStatusBlock.Status;
    }
  
  End:
    // 
    // Done with reference
    // 
    ObDereferenceObject( targetObject );
  
    return status;
  
  }
  					
รหัสต่อไปนี้แสดงวิธีการที่คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการเรียกลโดยตรงอินเทอร์เฟซการเรียกข้อมูลบัส
  bytes = busInterfaceStandard.GetBusData(<BR/>
          busInterfaceStandard.Context,
          PCI_WHICHSPACE_CONFIG,
          Buffer
          Offset,
          Length);
				
เมื่อคุณไม่ต้องอินเทอร์เฟซ ใช้รหัสดังต่อไปนี้เพื่อ dereference อินเทอร์เฟซการ มีรหัสเป็นไปตาม ไม่เรียกตามปกติอินเทอร์เฟซใด ๆ หลังจากที่คุณ dereference อินเทอร์เฟซ
  (busInterfaceStandard.InterfaceDereference)(
        (PVOID)busInterfaceStandard.Context);
				
ใช้แบบIoGetDevicePropertyฟังก์ชันบน PDO อุปกรณ์เป้าหมายของการเรียกหมายเลขบัส ฟังก์ชัน และอุปกรณ์ต่อไปนี้:
  ULONG  propertyAddress, length;
  USHORT FunctionNumber; DeviceNumber;
  
  // 
  // Get the BusNumber. Please read the warning to follow.
  // 

  IoGetDeviceProperty(PhysicalDeviceObject,
            DevicePropertyBusNumber,
            sizeof(ULONG),
            (PVOID)&BusNumber,
            &length);

  // 
  // Get the DevicePropertyAddress
  // 
  IoGetDeviceProperty(PhysicalDeviceObject,
           DevicePropertyAddress,
           sizeof(ULONG),
           (PVOID)&propertyAddress,
           &length);
  // 
  // For PCI, the DevicePropertyAddress has device number 
  // in the high word and the function number in the low word. 
  // 
  FunctionNumber = (USHORT)((propertyAddress) & 0x0000FFFF);
  DeviceNumber = (USHORT)(((propertyAddress) >> 16) & 0x0000FFFF);

				
สิ่งสำคัญหมายเลขบัส pci อาจเป็นแบบไดนามิก และสามารถเปลี่ยนแปลงในใด ๆ ดังนั้น มันไม่ได้ดีขึ้นอยู่กับหมายเลขบัส หรือใช้ข้อมูลนั้นในการเข้าถึงพอร์ตที่ PCI โดยตรง ซึ่งอาจนำล้มเหลวของระบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 253232 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Driver Development Kit
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Keywords: 
kbhowto kbwdm kbmt KB253232 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:253232

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com