Labojums: Atjaunin?jums ir pieejams iesp?jo atbalstu 32 bitu NKS programm?m 64 bitu versij?s Host Integration Server 2010

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2532670 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

?aj? rakst? aprakst?ts programmat?ras atjaunin?jums, kas ?auj 32 bitu sist?mas t?kla arhitekt?ra (NKS) programmas palaist 64 bitu versij? Microsoft Host Integration Server 2010.

KOPSAVILKUMS

Host Integration Server 2010 instal?jot Windows 64 bitu versija, ir uzst?d?ti tikai uz??m?jas Integration Server NKS API 64 bitu versijas. Tas ietver papildu programma uz komunik?ciju (APPC), kop?j? Programming Interface komunik?ciju (CPI-C), piepras?t bloka saskarne (RUI), sesijas l?me?a interfeiss (VDI) un 3270 emulatora interfeisa specifik?cija (EIS). T?d?j?di mantojums 32-bitu NKS pieteikumus nevar palaist 64 bitu versijas Host Integration Server sist?m?m vai sist?m?m, kas Host Integration Server Client.

Piez?me64 Bitu versijas Microsoft Host Integration Server 2006 un Microsoft Host Integration Server 2009 tikai instal?t uz??m?ja integr?cijas serveris NKS API, 64 bitu versijas, lai mantojums 32-bitu NKS pieteikumus nevar palaist ?o sist?mu vai nu.

PAPILDINDORM?CIJA

Programmat?ras atjaunin??anas inform?ciju

Atjaunin?jum? ir iek?auti kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2616519 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010
P?c ?? atjaunin?juma, varat instal?t 32 bitu NKS programmas 64 bitu versij?s Host Integration Server 2010. 32 Bitu NKS lietojumprogrammas, kas atbalsta kategorij?s, ir ??di:
  • 3270 emulatori
  • Lo?isk? bloka pieteikumus (LLU) (RUI un SLI pieteikumi)
  • APPC lietojumprogrammas
  • PCI-C programm?m
  • 5250 emulatori

P?c ?? kumulat?v? atjaunin?juma, ??du 32 bitu NKS lietojumprogrammas Host Integration Server 2010 64 bitu versijas atbalsta nav iek?auts:
  • Sesijas Integrators (SI) lietojumprogrammas
  • NKS drukas servera datu filtra DLL

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas NKS API 32 bitu versijas tiek instal?ti map? % SNARootWow64 %. T?, piem?ram, tie tiek instal?ti map? C:\Program Files\Microsoft Host Integration Server 2010\SysWOW64. Uz??m?ja Integration Server 2010 uzst?d??anas programmu ce?u pazi?ojumu beig?s pievieno "SNARootWow64 %". Ja ir 32-bitu NKS pieteikumus, instal?ta ?aj? sist?m?, bet kas ietver visus failus, kas ir t?ds pats nosaukums k? uz??m?ja Integration Server NKS API (piem?ram, Wappc32.dll, Winrui32.dll un t? t?l?k) NKS 32 bitu lietojumprogramma nevar vienm?r izpild?t. Tas var notikt, ja ce?u pazi?ojumu saraksti NKS pieteikum? pirms mapi % SNARootWow64 % ce?u. ?ajos gad?jumos j?s varat main?t ce?u pazi?ojumu ir % SNARootWow64 % mapi un uzskait?ta pirms NKS lietojumprogrammas mapi mapei % SNARoot %.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2532670 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 12. marts - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2532670 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2532670

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com