Tích l?y gói 1 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2533330 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Giới thiệu

Đi?u này ch?a các gói tích l?y cho Microsoft Host Integration Server 2010 Hotfixes cho các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh sau khi phát hành c?a máy ch? lưu tr? h?i nh?p Server 2010.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra th? hotfix trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng là tích l?y, m?i m?i S?a ch?a phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà bao g?m trong b?n phát hành s?a ch?a máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 trư?c. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng g?n đây nh?t s?a ch?a phát hành mà có đi?u này hotfix.

Quan tr?ng Này tích l?y gói bao g?m t?t c? các gói c?u ph?n. Tuy nhiên, vi?c tích l?y gói các b?n C?p Nh?t ch? nh?ng tính năng mà hi?n đang đư?c cài đ?t trên các h? th?ng.

THÔNG TIN THÊM

C?p nh?t này tích l?y (CU) là m?t rollup C?p Nh?t có ch?a các m?c sau đây:
  • T?t c? trư?c đây phát hành hotfixes cho máy ch? lưu tr? h?i nh?p Server 2010
  • M?t s? hotfixes cho Microsoft tích h?p máy ch? lưu tr? H? ph?c v? 2009 và cho máy ch? lưu tr? Microsoft h?i nh?p 2006
  • M?t s? c?i ti?n b? sung

Chú ý Này tích l?y C?p Nh?t không ch?a b?n s?a l?i cho Microsoft Enterprise đơn đăng nh?p (SSO). V? v?y, b?n c?p nh?t này không áp d?ng cho riêng r? SSO máy ch?.

Các Đ?i tuy?n tích h?p máy ch? lưu tr? là s? d?ng mô h?nh này là m?t phi công và c?ng có th? cho đi?u này Phiên b?n c? th?. K? ho?ch đ? áp d?ng mô h?nh này đư?c d?a trên thông tin ph?n h?i mà chúng tôi nh?n đư?c t? c?ng đ?ng.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? Microsoft s?n ph?m C?p Nh?t, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
824684 Mô t? v? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? ph?n m?m c?a Microsoft bản cập nhật

Tích h?p máy ch? lưu tr? Server 2010 các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong Cumulative Update 1 cho máy ch? lưu tr? h?i nh?p Server 2010

Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mà th?o lu?n v? nh?ng Hotfixes đư?c gi?i phóng khi chúng tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm thông tin v? máy ch? lưu tr? Tích h?p máy ch? l?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.

Tích h?p ?ng d?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô tả
2538104M?t c?p nh?t ph?n m?m có s?n cho phép giao d?ch Integrator truncate d?u v? tr? k? t? t? m?t chu?i mà nó nh?n đư?c t? m?t ?ng d?ng máy tính l?n
2544897Quá tr?nh W3wp.exe tiêu th? 100% các ngu?n tài nguyên CPU khi b?n có m?t ?ng d?ng web có s? d?ng máy ch? lưu tr? Tích h?p máy ch? giao d?ch nhà tích h?p trong m?t máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 môi trư?ng
2429252Kh?c ph?c: b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "H?i biên d?ch không thành công" khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t .Khách hàng NET thư vi?n có ch?a m?t tên .dll là tương t? như giao di?n tên trong m?t Microsoft Host Integration Server 2010 môi trư?ng
2395287Kh?c ph?c: Trên máy ch? Tích h?p máy ch? 2010, khi b?n c? g?ng thêm m?t đ?i tư?ng TI, ngư?i qu?n l? TI m?t lâu hơn d? ki?n khi quá nhi?u thư m?c ?o tr?nh bày trong IIS 7.5
2479121Kh?c ph?c: l?i thông báo khi b?n vô hi?u hóa các tài kho?n chưa xác đ?nh ngư?i trên h? ph?c v? trong m?t máy ch? Môi trư?ng Server 2010 h?i nh?p và m?o danh Windows Communication N?n t?ng x? l? giao d?ch nhà tích h?p Windows kh?i xư?ng các cu?c g?i t? m?t .?ng d?ng khách hàng NET
2501488Kh?c ph?c: Giao d?ch Integrator Qu?n l? MMC snap-in đóng c?a khi b?n c? g?ng t?o ra m?t nhà tích h?p giao d?ch m?i đ?i tư?ng
2494510Kh?c ph?c: các Giao d?ch nhà tích h?p qu?n l? MMC snap-in có th? thoát b?t ng? khi b?n c? g?ng đ? t?o ra m?t môi trư?ng t? xa có m?t lo?i m?ng c?a "L? 6,2 "
2496101Kh?c ph?c: truy c?p vi ph?m trong "HipObjects!Ch?c năng DoCustomWizard"khi m?t t? xa m?i Môi trư?ng đư?c t?o ra trong giao d?ch Integrator Qu?n l?
2428170Có C?p Nh?t s?n sàng cho Microsoft Host Integration Server 2010 đ? kích ho?t các ch?c năng đ? t?o ra c? m?t.D?ch v? NET Web và m?t truy?n thông Windows D?ch v? n?n t?ng trong m?t bư?c duy nh?t
2429203Thay đ?i các thu?c tính c?a m?t đ?i tư?ng không có th? đư?c lưu vào t?p Web.config m?t tích h?p máy ch? lưu tr? môi trư?ng 2010
2434764Đ?i tư?ng khách hàng b?i c?nh có th? không có s?n trong các d?ch v? Web t?o ra m? đó giao d?ch nhà tích h?p (TI) Qu?n l? t?o ra khi m?t phương pháp TI bao g?m các khách hàng là m?t b?i c?nh đ?i tư?ng trong m?t máy ch? Tích h?p máy ch? 2009 môi trư?ng
2446516Kh?c ph?c: Ph?n ?ng máy ch? là r?t làm ch?m khi b?n s? d?ng giao d?ch nhà tích h?p qu?n l? MMC snap-in đ? thêm m?t m?i TI đ?i tư?ng trong m?t máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 môi trư?ng
2495965Kh?c ph?c: b?n nh?n đư?c báo l?i s? ki?n "Đ? có l?i khi t?o ra các tài li?u XML" khi b?n s? d?ng m?t ?ng d?ng trong BizTalk Adapter cho các ?ng d?ng máy ch? lưu tr? và các ?ng d?ng nh?n đư?c k? t? NULL
2509165Kh?c ph?c: SSL tính năng không ho?t đ?ng cho IMS k?t n?i l?p tr?nh mô h?nh khi b?n s? d?ng BizTalk Server Adapter cho h? th?ng máy ch? lưu tr? trên m?t máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 môi trư?ng
2504356Kh?c ph?c: Thông đi?p l?i ra b? nh? khi b?n s? d?ng chuy?n đ?i Integrator giao d?ch công c? vào năm 2010 c?a m?nh
2509834Kh?c ph?c: HTTP v?n chuy?n mà S? d?ng Integrator giao d?ch có th? g?i là đ?u trang HTTP có m?t không chính xác COMMAREA chi?u dài và không có các "?y quy?n: Basic" l?nh v?c
2504417KH?C PH?C: Giao d?ch tích h?p các ?ng d?ng s? d?ng tùy ch?nh TRM ho?c ELM tiêu đ? có th? ném m?t "Unhandled ngo?i l?" l?i sau khi các ?ng d?ng đang di chuy?n đ?n Lưu tr? tích h?p máy ch? 2009
2522192Kh?c ph?c: B?n không th? ghi đè các Đ?a ch? TCP/IP c?a môi trư?ng t? xa khi b?n s? d?ng b? đi?u h?p BizTalk cho Các ?ng d?ng máy ch? lưu tr? t?i m?t máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 môi trư?ng
2496243KH?C PH?C: Giao d?ch nhà tích h?p phương pháp tr? v? "ConnectionUsage không th? đư?c thi?t l?p đ? các nh?p vào nhà nư?c"khi b?n s? d?ng các k?t n?i liên t?c t?i máy ch? lưu tr? h?i nh?p 2009
2395269Kh?c ph?c: M?t l?i thông đi?p đư?c t?o ra khi b?n c? g?ng s? d?ng nhà tích h?p giao d?ch chuy?n nh?p m?t COBOL copybook trong m?t máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 môi trư?ng
2396994Giao d?ch Nhà tích h?p thi?t k? không th? nh?n ra c?u trúc d? li?u t? m?t COBOL copybook trong m?t Lưu tr? tích h?p máy ch? 2010, máy ch? lưu tr? tích h?p năm 2009, ho?c tích h?p máy ch? lưu tr? Môi trư?ng máy ch? 2006 Service Pack 1

H?i nh?p d? li?u

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô tả
2456717Kh?c ph?c: Time-out l?i trong m?t Microsoft Host Integration Server 2010 môi trư?ng khi b?n g?i m?t truy v?n Đ?i v?i cơ s? d? li?u "DB2 cho z/OS" gi?n đ? có ch?a hàng trăm bàn: "SQLCODE - 905"
2462208Kh?c ph?c: M?t b?n C?p Nh?t có s?n mà tr? v? b? l?i dây cho các nhà cung c?p d? li?u cho DB2 trong tích h?p máy ch? lưu tr? H? ph?c v? 2009 và trong máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
2504432Kh?c ph?c: Các k?t n?i th?i gian ch? b?t đ?ng s?n không áp d?ng m?t cách chính xác khi k?t n?i nên có s?n trong h? bơi trong m?t Microsoft Host Integration Server 2010 môi trư?ng
2509746Kh?c ph?c: các Tài kho?n c?a b?t đ?ng s?n PrimaryKey trong DataTable là b?t ng? tr?ng sau khi các PrimaryKey tài s?n đư?c thi?t l?p khi b?n s? d?ng Microsoft OLE DB Provider cho DB2 trong m?t Microsoft Host Integration Server 2010 môi trư?ng
2504432Kh?c ph?c: Các k?t n?i th?i gian ch? b?t đ?ng s?n không áp d?ng m?t cách chính xác khi k?t n?i nên có s?n trong h? bơi trong m?t Microsoft Host Integration Server 2010 môi trư?ng
2504341Kh?c ph?c: C?t giá tr? không chính xác có th? cư v?i giá tr? c?a trư?c đó hàng khi các RTRIM l?nh đư?c s? d?ng trên m?t c?t có s?n ph?m nào trong m?t máy ch? Microsoft tích h?p máy ch? lưu tr? môi trư?ng 2010
2502542KH?C PH?C: A Ngo?i l? System.InvalidCastException có th? x?y ra khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng có s? d?ng Microsoft OLE DB Provider cho DB2 trong m?t tích h?p máy ch? Microsoft Môi trư?ng máy ch? 2010
2508476Kh?c ph?c: Tên khách hàng ?ng d?ng b?t đ?ng s?n không đư?c thông qua như là EXTNAM trong EXCSAT DDM ch? huy khung trong máy ch? lưu tr? Tích h?p máy ch? 2010
2432402Kh?c ph?c: OLE DB provider for DB2 có th? ng?ng đáp ?ng khi các tin nh?n CNTQRY và QRYDTA đư?c g?i vào máy ch? lưu tr? Tích h?p máy ch? 2009 ho?c trong máy ch? lưu tr? h?i nh?p 2010
2539172Kh?c ph?c: N?u nhi?u lo?i CLOB d? li?u đư?c đ?c khi k?t n?i t?ng h?p đư?c s? d?ng trong máy ch? lưu tr? Tích h?p máy ch? 2010, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i bao g?m "SQLState: 07003" và "SQLCode:-518"
2546542Chi?n d?ch đ? chèn d? li?u thành DB2 m?t cơ s? d? li?u l?i
2504432Kh?c ph?c: Các k?t n?i th?i gian ch? b?t đ?ng s?n không áp d?ng m?t cách chính xác khi k?t n?i nên có s?n trong h? bơi trong m?t Microsoft Host Integration Server 2010 môi trư?ng
2525082KH?C PH?C: A tích l?y C?p Nh?t có s?n cho các nhà cung c?p d? li?u cho DB2 t?i máy ch? lưu tr? Tích h?p máy ch? 2010
2509746Kh?c ph?c: Tài s?n PrimaryKey thành viên trong DataTable là b?t ng? tr?ng sau khi tài s?n PrimaryKey thi?t l?p khi b?n s? d?ng Microsoft OLE DB Provider cho DB2 trong m?t máy ch? Microsoft Môi trư?ng Server 2010 h?i nh?p
2539087Kh?c ph?c: M?t giá tr? không chính xác đư?c lưu trong m?t b?ng khi b?n g?i giá tr? b?ng cách s? d?ng m?t cu?c g?i th? t?c đư?c lưu tr? t? các nhà cung c?p đư?c qu?n l? trong m?t máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 môi trư?ng
2560776Kh?c ph?c: l?i thông báo khi các b? chuy?n đ?i BizTalk cho DB2 ch?y nhi?u CHÈN ho?c C?p Nh?t l?nh trong m?t dàn nh?c BizTalk trong m?t máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 môi trư?ng: "không h?p l? index 0 cho MsDb2ParameterCollection này v?i Count = 0 "
2452574"T?p đang dùng b?i m?t ti?n tr?nh"báo l?i khi m?t ?ng d?ng đ?c m?t t?p tin máy ch? trong máy ch? lưu tr? Tích h?p máy ch? 2010
2428615M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho các BizTalk thành ph?n đư?ng ?ng d?n cho chuy?n đ?i d? li?u máy ch? h? tr? thu?c tính c?u h?nh b? sung, l?p ráp XML và disassembler, và m?i lo?i d? li?u
2405163Chèn các h? sơ trong m?t SSIS cơ s? d? li?u không thành công, và b?n không nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
2420803SQL Server Integration Services có th? s?p đ? khi nó s? d?ng nhi?u đi?m đ?n đ?i tư?ng đ? vi?t d? li?u đ? DB2 trên m?t máy ch? đang s? d?ng DB2 nhà cung c?p d? li?u t? máy ch? lưu tr? h?i nh?p 2010
2437104M?t b?n c?p nh?t cho Microsoft OLE DB Provider DB2 v3 và cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 là có s?n đ? cho phép khách hàng giao d?ch cân b?ng t?i
2503205M?t b?n C?p Nh?t có s?n đó cho bi?t thêm m?t tham s? m?i cho chu?i k?t n?i đ? cho phép chuy?n hư?ng l?i bên trong m?t SSIS gói trong m?t máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 môi trư?ng
2464256Kh?c ph?c: b?n ph?n tên truy v?n có ch?a m?t đi?u kho?n nơi có th? ch?y ch?m trên m?t máy ch? SQL liên k?t h? ph?c v? s? d?ng OLE DB Provider for DB2 đ? k?t n?i v?i m?t DB2 h? th?ng
2449456Kh?c ph?c: b? nh? r? r? trong quá tr?nh UpdateFields trong khi b?n s? d?ng các Microsoft OLE DB Provider cho DB2
2465092KH?C PH?C: "SQLSTATE: HY000 "l?i x?y ra khi b?n s? d?ng Microsoft OLE DB Provider for DB2 v3 đ? t?i d? li?u trong SSIS b?ng cách s? d?ng m?t tùy ch?n FastLoad
2546542Chi?n d?ch đ? chèn d? li?u thành DB2 m?t cơ s? d? li?u l?i
2559748Kh?c ph?c: Các giá tr? không chính xác là b?ng văn b?n đ? DB2 khi b?n g?i m?t chu?i r?ng cho DB2 b?ng cách s? d?ng SQL Server D?ch v? tích h?p trong m?t máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 môi trư?ng
2503205Có C?p Nh?t có s?n mà thêm m?t tham s? m?i cho chu?i k?t n?i đ? cho phép l?i chuy?n hư?ng bên trong m?t SSIS gói trong m?t máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 môi trư?ng
2499828Kh?c ph?c: doanh nghi?p Đăng nh?p duy nh?t đư?c gi?i h?n đ?n năm d? li?u nhà cung c?p tài s?n t?i m?t máy ch? Môi trư?ng Server 2010 h?i nh?p
2498740Kh?c ph?c: B?ng bi?u và quan đi?m là hi?n th? không chính xác trong m?t máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 th?c th? khuôn kh? ?ng d?ng
2483101Kh?c ph?c: "SqlCode -302 "báo l?i khi b?n c? g?ng ch?y m?t t?nh SQL tuyên b? r?ng có nhi?u hơn n?a hơn 84 bi?n trong m?t tích h?p máy ch? lưu tr? môi trư?ng
2462203Kh?c ph?c: M?t t?nh SQL statement ràng bu?c ho?t đ?ng có th? không th? hoàn t?t thành công khi các tuyên b? là l?n hơn 32 KB trong m?t máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 ho?c máy ch? lưu tr? Môi trư?ng Server 2010 h?i nh?p
2445823Kh?c ph?c: K?t n?i t?ng h?p cho m?t DB2 d? li?u nhà cung c?p không ho?t đ?ng sau khi b?n thay đ?i ClientAccounting, ClientWorkstationName, ho?c ClientUserID b?t đ?ng s?n t?i máy ch? lưu tr? h?i nh?p 2010
976408Kh?c ph?c: T?nh SQL truy v?n v?i các tham s? đ?u ra không thành công ch?ng l?i m?t h? th?ng máy ch? lưu tr? có ch?a m?t máy ch? Tích h?p máy ch? 2009 qu?n l? DB2 khách hàng
977593M?t hotfix có s?n đó cho bi?t thêm m?t ràng bu?c l?a ch?n m?i cho các t?nh truy v?n cơ s? d? li?u DB2 trong tích h?p máy ch? lưu tr? H? ph?c v? 2009
2281428Kh?c ph?c: Các máy ch? Tích h?p máy ch? 2009 qu?n l? nhà cung c?p cho cu?c tri?n l?m DB2 k?t b? nh? r? r? khi nhà cung c?p qu?n l? cho DB2 g?i t?nh SQL gói có các tham s? ho?c t?p h?p k?t qu?
2522012Kh?c ph?c: b?n nh?n đư?c s? vi ph?m truy c?p "msdrda! ddm::Requester::getManager + 35" t?i máy ch? lưu tr? Tích h?p máy ch? 2009
2534859Khi b?n c? g?ng đ?c k? t? d? li?u có ch?a m?t null nh? phân t? DB2, đ?c có th? th?t b?i, và d? li?u c?t ng?n
2509746Kh?c ph?c: các Tài kho?n c?a b?t đ?ng s?n PrimaryKey trong DataTable là b?t ng? tr?ng sau khi các PrimaryKey tài s?n đư?c thi?t l?p khi b?n s? d?ng Microsoft OLE DB Provider cho DB2 trong m?t Microsoft Host Integration Server 2010 môi trư?ng
2550485Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c m?t l?i tin nh?n trong các mô-đun Msdtcprx.dll khi b?n thoát kh?i m?t ?ng d?ng th?c hi?n các giao d?ch đư?c phân ph?i mà s? d?ng k?t n?i t?ng h?p trong m?t tích h?p máy ch? lưu tr? Môi trư?ng máy ch?
2428615M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho các BizTalk thành ph?n đư?ng ?ng d?n cho chuy?n đ?i d? li?u máy ch? h? tr? thu?c tính c?u h?nh b? sung, l?p ráp XML và disassembler, và m?i lo?i d? li?u

Thông báo h?i nh?p

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô tả
2459833C?p nh?t ph?n m?m cho phép h? tr? cho IBM WebSphere MQ backout hàng đ?i tính năng trong WCF kênh cho WebSphere MQ trong máy ch? lưu tr? Integration Server 2010


Tích h?p m?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô tả
2560366Kh?c ph?c: Heap tham nh?ng có th? x?y ra khi b?n ch?y m?t l?nh SNACFG sau khi b?n áp d?ng hotfix 2429256 trong m?t máy ch? Môi trư?ng Server 2010 h?i nh?p
2429256Kh?c ph?c: M?t b?n C?p Nh?t có s?n mà cho phép b?n parameterize ? c?m d?ch v? Microsoft Host Integration Server 2010 có m?t TCP gi? c?u h?nh b?ng cách s? d?ng đăng k? phím
2465846Kh?c ph?c: trong Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2006, LU phiên tr? nên khó khăn khi máy ch? s? d?ng năng đ?ng và t?nh LUs
2446500UDP đ?n yêu c?u t? các h? th?ng máy ch? lưu tr? có th? đư?c gi?m xu?ng khi b?n ch?y máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2
2459642Kh?c ph?c: ?ng d?ng SNA có th? ng?ng đáp ?ng sau đó n?p 512 giao d?ch trong m?t phiên b?n 64-bit c?a máy ch? lưu tr? Tích h?p máy ch? 2009 ho?c c?a máy ch? lưu tr? h?i nh?p 2010
2428184Nh?ng bi?t hi?u LU và các m?t hàng tên ch? đ? không dân cư đông khi b?n t?o m?t môi trư?ng t? xa b?ng cách s? d?ng tr?nh qu?n l? TI trong máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
2464133Kh?c ph?c: B?n không th? s? d?ng các Phương pháp AddSnaService trong l?p MsSna_Server thêm m?t th? hi?n c?a SNA Server đ? tích h?p máy ch? Server 2010
2464139Kh?c ph?c: B?n không th? lưu IP t?nh thay đ?i c?u h?nh d?ch v? liên k?t IPDLC t?i máy ch? lưu tr? h?i nh?p 2010
2464140Kh?c ph?c: M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho các ti?n ích LinkCFG t?i máy ch? lưu tr? h?i nh?p 2010
2427006Kh?c ph?c: Logo các v?n đ? c?p gi?y ch?ng nh?n khi b?n ch?y trư?ng h?p th? nghi?m trong m?t máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 môi trư?ng

ÔNG truy t?m

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô tả
2441488Máy ch? lưu tr? tích h?p th? không các quá tr?nh 32-bit d?u v?t trong m?t phiên b?n 64-bit c?a m?t đi?u hành Windows h? th?ng
2444934Kh?c ph?c: SNA Ngư?i qu?n l? có th? th?t b?i trong truy t?m và xem d?u v?t không th? m? v?t t?p tin trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

Làm th? nào đ? có đư?c Tích l?y thông tin 1 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

M?t đư?c h? tr? tích l?y gói bây gi? là có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, các gói tích l?y đư?c d? đ?nh đ? s?a ch? các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Gói tích l?y ch? áp d?ng cho h? th?ng đó đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Đi?u này gói cumulative update có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n đang không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi khuy?n ngh? b?n đ?i cho s? tích h?p máy ch? lưu tr? ti?p theo Gói d?ch v? Server 2010. Gói d?ch v? ti?p theo s? ch?a các hotfixes r?ng đang ? trong gói cumulative update C?p nh?t này.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là s?n đ? t?i v?, đó là m?t ph?n "Hotfix download available" t?i các đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i D?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c nh?ng C?p Nh?t tích l?y gói.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t riêng bi?t yêu c?u d?ch v?. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? b? sung câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho b?n c?p nh?t này c? th? tích l?y gói. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? đi?n tho?i s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào sau đây Trang web c?a Microsoft:
Liên h? v?i Microsoft D?ch v? khách hàng và h? tr?
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà tích l?y C?p Nh?t có s?n. N?u b?n không th?y m?t ngôn ng? nh?t đ?nh, không có gói tích l?y là có s?n cho r?ng ngôn ng?.

Tích l?y gói thông tin

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Microsoft Host Integration Server 2010 cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng này tích l?y C?p Nh?t.

Thông tin v? t?p

Ti?ng Anh Phiên b?n này gói tích l?y có thu?c tính t?p (ho?c m?i hơn t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian Đ?i v?i nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem thông tin v? t?p, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. T?m th?y s? khác bi?t gi?a UTC và local time, s? d?ng tab múi gi? trong m?c ngày và gi? trong B?ng đi?u khi?n.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên các phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? Integration Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tệp TênPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
802cfg.dll8.5.4367.2153,42428 Tháng b?y, 201123: 59x86
Db2oledb.dll8.5.4367.2649,04028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Dbgtrace.dll8.5.4367.251.024 ngư?i28 Tháng b?y, 201123: 59x86
Ddmstr.dll8.5.4367.267,40828 Tháng b?y, 201123: 59x86
Delnamespace.exe8.5.4367.215,70428 Tháng b?y, 201123: 59x86
Democfg.dll8.5.4367.2132,94428 Tháng b?y, 201123: 59x86
Drdaresync.exe8.5.4367.2530,26428 Tháng b?y, 201123: 59x86
Dtcwrapper.dllKhông Áp d?ng59,22428 Tháng b?y, 201123: 59x86
Essohelper.dll8.5.4367.263,32028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Hipadmin.dll8.5.4367.2206,67228 Tháng b?y, 201123: 59x86
Hipadminclasses.dll8.5.4367.2636,76828 Tháng b?y, 201123: 59x86
Hipobjects.dll8.5.4367.21,271,64028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Hisconfig.dll8.5.4367.2505,68828 Tháng b?y, 201123: 59x86
Histrace.exe8.5.4367.2116,56028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Ibmcobol.xmlKhông Áp d?ng83,79828 Tháng b?y, 201123: 04Không Áp d?ng
Ibmrpg400.xmlKhông Áp d?ng67,57428 Tháng b?y, 201123: 04Không Áp d?ng
Linkcfg.exe8.5.4367.223,88828 Tháng b?y, 201123: 59x86
Mgddtcob390.dll8.5.4367.2386,90428 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4367.279,78428 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.5.4367.283,87228 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4367.21,304,47228 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4367.2198,54428 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4367.258,76028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4367.279,76028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4367.2264,08028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4367.2395,16028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4367.2194,45628 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4367.251,11228 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4367.263,44828 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.SNA.trace.dll8.5.4367.246.984 ngư?i28 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4367.275,68028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.5.4367.2165,79228 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4367.279,79228 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4367.255,19228 Tháng b?y, 201123: 58x86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4367.287,97628 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4367.267,48028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.dplflowcontrol.dll8.5.4367.234,71228 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.elmflowcontrol.dll8.5.4367.251,09628 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.5.4367.263,38428 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4367.242,92028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.essohelper.interop.dll7.0.2304.011,16828 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4367.2161,67228 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4367.247.00028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.5.4367.283,88028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4367.267,48028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4367.267,48028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4367.2104,36828 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll8.5.4367.238,79228 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.trmflowcontrol.dll8.5.4367.255,19228 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.5.4367.263,38428 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4367.242,92028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4367.247,02428 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4367.2731,02428 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4367.2100,25628 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4367.2272,27228 Tháng b?y, 201123: 59x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.5.4367.2464,80028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Mngagent.exe8.5.4367.2128,84828 Tháng b?y, 201123: 59x86
Mngbase.dll8.5.4367.2116,56028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Mngcli.exe8.5.4367.2128,84828 Tháng b?y, 201123: 59x86
Mngext.dll8.5.4367.224,91228 Tháng b?y, 201123: 59x86
Mngsna.dll8.5.4367.2137,04028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Mobase.dll8.5.4367.2337,74428 Tháng b?y, 201123: 59x86
Msdrda.dll8.5.4367.2989,00828 Tháng b?y, 201123: 59x86
Prmngext.dll8.5.4367.267,40828 Tháng b?y, 201123: 59x86
Remcfg.dll8.5.4367.2182,09628 Tháng b?y, 201123: 59x86
Resyncsvc.exe8.5.4367.2145,24028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Snaadmin.dll8.5.4367.2345,93628 Tháng b?y, 201123: 59x86
Snabase.exe8.5.4367.2264,01628 Tháng b?y, 201123: 59x86
Snacfg.dll8.5.4367.2296,78428 Tháng b?y, 201123: 59x86
Snadmod.dll8.5.4367.2837,45628 Tháng b?y, 201123: 59x86
Snaip.dll8.5.4367.2124,75228 Tháng b?y, 201123: 59x86
Snaip6.dll8.5.4367.2124,75228 Tháng b?y, 201123: 59x86
Snaipcfg.dll8.5.4367.2149,32828 Tháng b?y, 201123: 59x86
Snaipdlc.dll8.5.4367.21,013,58428 Tháng b?y, 201123: 59x86
Snalink.dll8.5.4367.263,31228 Tháng b?y, 201123: 59x86
Snaprint.exe8.5.4367.291,98428 Tháng b?y, 201123: 59x86
Snaservr.exe8.5.4367.2694,09628 Tháng b?y, 201123: 59x86
Snasii.dll8.5.4367.236,17628 Tháng b?y, 201123: 59x86
System.servicemodel.channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4367.2177,07228 Tháng b?y, 201123: 59x86
System.servicemodel.channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4367.2119,72028 Tháng b?y, 201123: 59x86
System.servicemodel.channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4367.2177,08028 Tháng b?y, 201123: 59x86
System.servicemodel.channels.webspheremq.Server.dll8.5.4367.2177,05628 Tháng b?y, 201123: 59x86
T3mngext.dll8.5.4367.259,21628 Tháng b?y, 201123: 59x86
T5mngext.dll8.5.4367.259,21628 Tháng b?y, 201123: 59x86
Ticonversiontool.exe8.5.4367.263,32828 Tháng b?y, 201123: 59x86
Tn3servr.exe8.5.4367.2259,92028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Trcservr.exe8.5.4367.2931,66428 Tháng b?y, 201123: 59x86
Trnsbidi.dll8.5.4367.275,60028 Tháng b?y, 201123: 59x86
Wmisna.dll8.5.4367.2333,64828 Tháng b?y, 201123: 59x86
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4367.2112,48828 Tháng b?y, 201123: 59x86
Wmisnastatus.dll8.5.4367.279,70428 Tháng b?y, 201123: 59x86


Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? h?i nh?p Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpTệp Phiên b?nTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
802cfg.dll8.5.4367.2153,42429 Tháng b?y, 201100: 08x86
Db2oledb.dll8.5.4367.2649,04029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Dbgtrace.dll8.5.4367.251.024 ngư?i29 Tháng b?y, 201100: 08x86
Ddmstr.dll8.5.4367.267,40829 Tháng b?y, 201100: 09x86
Delnamespace.exe8.5.4367.215,70429 Tháng b?y, 201100: 08x86
Democfg.dll8.5.4367.2132,94429 Tháng b?y, 201100: 09x86
Drdaresync.exe8.5.4367.2530,26429 Tháng b?y, 201100: 09x86
Dtcwrapper.dllKhông Áp d?ng59,22429 Tháng b?y, 201100: 09x86
Essohelper.dll8.5.4367.263,32029 Tháng b?y, 201100: 08x86
Hipadmin.dll8.5.4367.2206,67229 Tháng b?y, 201100: 09x86
Hipadminclasses.dll8.5.4367.2636,76829 Tháng b?y, 201100: 09x86
Hipobjects.dll8.5.4367.21,271,64029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Hisconfig.dll8.5.4367.2505,68829 Tháng b?y, 201100: 09x86
Histrace.exe8.5.4367.2116,56029 Tháng b?y, 201100: 08x86
Ibmcobol.xmlKhông Áp d?ng83,79828 Tháng b?y, 201123: 04Không Áp d?ng
Ibmrpg400.xmlKhông Áp d?ng67,57428 Tháng b?y, 201123: 04Không Áp d?ng
Linkcfg.exe8.5.4367.223,88829 Tháng b?y, 201100: 09x86
Mgddtcob390.dll8.5.4367.2386,90429 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4367.279,78429 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.5.4367.283,87229 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4367.21,304,47229 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4367.2198,54429 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4367.258,76029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4367.279,76029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4367.2264,08029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4367.2395,16029 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4367.2194,45629 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4367.251,11229 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4367.263,44829 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.SNA.trace.dll8.5.4367.246.984 ngư?i29 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4367.275,68029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.5.4367.2165,79229 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4367.279,79229 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4367.255,19229 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4367.287,97629 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4367.267,48029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.dplflowcontrol.dll8.5.4367.234,71229 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.elmflowcontrol.dll8.5.4367.251,09629 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.5.4367.263,38429 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4367.242,92029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.essohelper.interop.dll7.0.2304.011,16829 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4367.2161,67229 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4367.247.00029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.5.4367.283,88029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4367.267,48029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4367.267,48029 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4367.2104,36829 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll8.5.4367.238,79229 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.trmflowcontrol.dll8.5.4367.255,19229 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.5.4367.263,38429 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4367.242,92029 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4367.247,02429 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4367.2731,02429 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4367.2100,25629 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4367.2272,27229 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.5.4367.2464,80029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Mngagent.exe8.5.4367.2128,84829 Tháng b?y, 201100: 08x86
Mngbase.dll8.5.4367.2116,56029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Mngcli.exe8.5.4367.2128,84829 Tháng b?y, 201100: 08x86
Mngext.dll8.5.4367.224,91229 Tháng b?y, 201100: 08x86
Mngsna.dll8.5.4367.2137,04029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Mobase.dll8.5.4367.2337,74429 Tháng b?y, 201100: 09x86
Msdrda.dll8.5.4367.2989,00829 Tháng b?y, 201100: 09x86
Prmngext.dll8.5.4367.267,40829 Tháng b?y, 201100: 09x86
Remcfg.dll8.5.4367.2182,09629 Tháng b?y, 201100: 09x86
Resyncsvc.exe8.5.4367.2145,24029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Snaadmin.dll8.5.4367.2345,93629 Tháng b?y, 201100: 08x86
Snabase.exe8.5.4367.2264,01629 Tháng b?y, 201100: 09x86
Snacfg.dll8.5.4367.2296,78429 Tháng b?y, 201100: 09x86
Snadmod.dll8.5.4367.2837,45629 Tháng b?y, 201100: 08x86
Snaip.dll8.5.4367.2124,75229 Tháng b?y, 201100: 08x86
Snaip6.dll8.5.4367.2124,75229 Tháng b?y, 201100: 08x86
Snaipcfg.dll8.5.4367.2149,32829 Tháng b?y, 201100: 09x86
Snaipdlc.dll8.5.4367.21,013,58429 Tháng b?y, 201100: 09x86
Snalink.dll8.5.4367.263,31229 Tháng b?y, 201100: 09x86
Snaprint.exe8.5.4367.291,98429 Tháng b?y, 201100: 09x86
Snaservr.exe8.5.4367.2694,09629 Tháng b?y, 201100: 08x86
Snasii.dll8.5.4367.236,17629 Tháng b?y, 201100: 09x86
System.servicemodel.channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4367.2177,07229 Tháng b?y, 201100: 09x86
System.servicemodel.channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4367.2119,72029 Tháng b?y, 201100: 09x86
System.servicemodel.channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4367.2177,08029 Tháng b?y, 201100: 09x86
System.servicemodel.channels.webspheremq.Server.dll8.5.4367.2177,05629 Tháng b?y, 201100: 09x86
T3mngext.dll8.5.4367.259,21629 Tháng b?y, 201100: 09x86
T5mngext.dll8.5.4367.259,21629 Tháng b?y, 201100: 09x86
Ticonversiontool.exe8.5.4367.263,32829 Tháng b?y, 201100: 09x86
Tn3servr.exe8.5.4367.2259,92029 Tháng b?y, 201100: 08x86
Trcservr.exe8.5.4367.2931,66429 Tháng b?y, 201100: 09x86
Trnsbidi.dll8.5.4367.275,60029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Wmisna.dll8.5.4367.2333,64829 Tháng b?y, 201100: 09x86
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4367.2112,48829 Tháng b?y, 201100: 09x86
Wmisnastatus.dll8.5.4367.279,70429 Tháng b?y, 201100: 09x86
802cfg.dll8.5.4367.2166,22429 Tháng b?y, 201100: 08x64
Db2oledb.dll8.5.4367.2903,50429 Tháng b?y, 201100: 09x64
Dbgtrace.dll8.5.4367.263,82429 Tháng b?y, 201100: 08x64
Ddmstr.dll8.5.4367.255,63229 Tháng b?y, 201100: 09x64
Delnamespace.exe8.5.4367.217.240 ngư?i29 Tháng b?y, 201100: 08x64
Democfg.dll8.5.4367.2132,43229 Tháng b?y, 201100: 09x64
Drdaresync.exe8.5.4367.2719,70429 Tháng b?y, 201100: 09x64
Dtcwrapper.dllKhông Áp d?ng62,29629 Tháng b?y, 201100: 08x64
Essohelper.dll8.5.4367.267,41629 Tháng b?y, 201100: 08x64
Hipadmin.dll8.5.4367.2285,00829 Tháng b?y, 201100: 09x64
Hipadminclasses.dll8.5.4367.21,155,42429 Tháng b?y, 201100: 09x64
Hipobjects.dll8.5.4367.22,203,99229 Tháng b?y, 201100: 09x64
Hisconfig.dll8.5.4367.2505,68829 Tháng b?y, 201100: 09x86
Histrace.exe8.5.4367.2116,56029 Tháng b?y, 201100: 08x86
Linkcfg.exe8.5.4367.228,49629 Tháng b?y, 201100: 09x64
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4367.279,78429 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.5.4367.283,87229 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4367.21,304,47229 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4367.2198,54429 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4367.269.00029 Tháng b?y, 201100: 09x64
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4367.279,76029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4367.2264,08029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4367.2395,16029 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4367.2194,45629 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4367.251,11229 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4367.263,44829 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.SNA.trace.dll8.5.4367.246.984 ngư?i29 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4367.275,68029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.5.4367.2165,79229 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4367.279,79229 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4367.255,19229 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4367.287,97629 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4367.267,48029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.dplflowcontrol.dll8.5.4367.234,71229 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.elmflowcontrol.dll8.5.4367.251,09629 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.5.4367.263,38429 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4367.242,92029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.essohelper.interop.dll7.0.2304.011,16829 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4367.2161,67229 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.httptransport.dll8.5.4367.247.00029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.5.4367.283,88029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4367.267,48029 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4367.267,48029 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4367.291,56829 Tháng b?y, 201100: 09x64
Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll8.5.4367.238,79229 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.trmflowcontrol.dll8.5.4367.255,19229 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.5.4367.263,38429 Tháng b?y, 201100: 09x86
Microsoft.hostintegration.ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4367.242,92029 Tháng b?y, 201100: 08x86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4367.247,02429 Tháng b?y, 201100: 09x86
Mngagent.exe8.5.4367.2148,81629 Tháng b?y, 201100: 08x64
Mngbase.dll8.5.4367.2151,88829 Tháng b?y, 201100: 09x64
Mngcli.exe8.5.4367.2148,30429 Tháng b?y, 201100: 08x64
Mngext.dll8.5.4367.229,52029 Tháng b?y, 201100: 08x64
Mngsna.dll8.5.4367.2159.56829 Tháng b?y, 201100: 09x64
Mobase.dll8.5.4367.2500,56029 Tháng b?y, 201100: 08x64
Msdrda.dll8.5.4367.21,716,56029 Tháng b?y, 201100: 09x64
Prmngext.dll8.5.4367.263,31229 Tháng b?y, 201100: 09x64
Remcfg.dll8.5.4367.2183,63229 Tháng b?y, 201100: 09x64
Resyncsvc.exe8.5.4367.2163,16029 Tháng b?y, 201100: 09x64
Snaadmin.dll8.5.4367.2500,04829 Tháng b?y, 201100: 08x64
Snabase.exe8.5.4367.2296,27229 Tháng b?y, 201100: 09x64
Snacfg.dll8.5.4367.2389,45629 Tháng b?y, 201100: 09x64
Snadmod.dll8.5.4367.21,044,81629 Tháng b?y, 201100: 08x64
Snaip.dll8.5.4367.2132,94429 Tháng b?y, 201100: 08x64
Snaip6.dll8.5.4367.2138,06429 Tháng b?y, 201100: 08x64
Snaipcfg.dll8.5.4367.2195,92029 Tháng b?y, 201100: 09x64
Snaipdlc.dll8.5.4367.21,398,60829 Tháng b?y, 201100: 09x64
Snalink.dll8.5.4367.269,96829 Tháng b?y, 201100: 09x64
Snaprint.exe8.5.4367.292,49629 Tháng b?y, 201100: 09x64
Snaservr.exe8.5.4367.2968,01629 Tháng b?y, 201100: 08x64
Snasii.dll8.5.4367.248,46429 Tháng b?y, 201100: 09x64
System.servicemodel.channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4367.2204,72029 Tháng b?y, 201100: 09x64
System.servicemodel.channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4367.2119,72029 Tháng b?y, 201100: 09x86
System.servicemodel.channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4367.2204,72829 Tháng b?y, 201100: 09x64
System.servicemodel.channels.webspheremq.Server.dll8.5.4367.2204,70429 Tháng b?y, 201100: 09x64
T3mngext.dll8.5.4367.257,16829 Tháng b?y, 201100: 08x64
T5mngext.dll8.5.4367.257,16829 Tháng b?y, 201100: 09x64
Tn3servr.exe8.5.4367.2319,82429 Tháng b?y, 201100: 08x64
Trcservr.exe8.5.4367.21,263,44029 Tháng b?y, 201100: 09x64
Trnsbidi.dll8.5.4367.267,92029 Tháng b?y, 201100: 09x64
Wmisna.dll8.5.4367.2606,54429 Tháng b?y, 201100: 09x64
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4367.2151,40029 Tháng b?y, 201100: 09x64
Wmisnastatus.dll8.5.4367.2110,93629 Tháng b?y, 201100: 09x64


Thu?c tính

ID c?a bài: 2533330 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2533330 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2533330

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com