E-pasta zi?ojuma pamattekst? tr?kst koment?ru par tekstu, kas kop?ts no Office Word 2007 dokumenta

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2533405 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Apsveriet t?l?k aprakst?to situ?ciju.

 • Ierakst?t tekstu programmas Microsoft Office Word 2007 Word dokument?.
 • Ierakst?t teksta koment?rus.
 • Kop?jat tekstu, kur? ir koment?ri.
 • Iel?m?jat tekstu e-pasta zi?ojuma pamattekst?.
 • S?t?t e-pasta zi?ojumu.
 • Programm? Office Outlook 2007 vai Outlook 2010 atverat .msg failu.

??d? situ?cij? e-pasta zi?ojuma pamattekst? tr?kst teksta koment?ru.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, lietojiet t?l?k nor?d?to atjaunin?jumu.
2512785 Office Word 2007 labojumfailu pakotnes apraksts (Word-x-none.msp, Wordconv-x-none.msp): 2011. gada 26. apr?lis

Inform?cija par re?istra atsl?gu

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Tom?r, ja nepareizi modific?sit re?istru, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas tie?i t?, k? ?eit aprakst?ts. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu un atjauno?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 Re?istra dubl?juma izveide un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows

Ja v?laties, lai m?s iesp?jotu labojumfailu, p?rejiet uz sada?u Labot autom?tiski. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u ?Patst?v?g? labo?ana?.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labo?ana. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50744


Piez?mes
 • L?dzu, instal?jiet labojumfailu 2512785 pirms labo?anas risin?juma palai?anas.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?reiz neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma nov?rsta??.Patst?v?g? labo?ana

P?c labojumfailu pakotnes instal??anas izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas, lai iesp?jotu labojumfailu.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Palaist, lodzi?? Atv?rt ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauns un p?c tam noklik??iniet uz DWORD (32 bitu) v?rt?ba.
 4. Ierakstiet DoNotCleanContentInCommentList un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. R?t? Detaliz?ti ar peles labo pogu noklik??iniet uz DoNotCleanContentInCommentList un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Lodzi?? V?rt?ba ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma nov?rsta, esat izpild?jis visas ?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet e-pastu.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kuri ir nor?d?ti sada?? ?Attiecas uz?.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2533405 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 22. novembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Word 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme KB2533405

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com