Gi?i quy?t v?n đ? kết nối Internet sau khi th? gi?i IPv6 phóng (6 tháng 6 năm 2012)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2533454 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? hư?ng d?n đ? gi?m nh? v?n đ? b?n có th? k?t n?i v?i Internet, ho?c các web site nh?t đ?nh, ho?c sau khi th? gi?i IPv6 phóng (6 tháng 6 năm 2012). Vào hay trư?c ngày 6 tháng 6 năm 2012, nhi?u web site s? v?nh vi?n s? k?t n?i IPv6 cho web site c?a h?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? th? gi?i IPv6 kh?i đ?ng, h?y xem V? th? gi?i ra m?t IPv6.

B?n có th? có v?n đ? k?t n?i đ?n các web site đang tham gia vào th? gi?i IPv6 kh?i đ?ng, và b?n có th? ho?c không ph?i k?t n?i v?i các web site ho?c b?n có th? g?p m?t s? ch?m tr? lâu dài trư?c khi các web site B?t đ?u t?i. C? th?, b?n có kh? năng k?t n?i IPv6 cho Internet, nhưng nó không làm vi?c đúng cách. Đi?u này có th? đư?c gây ra b?i m?t máy tính ho?c m?t b? đ?nh tuy?n c?u h?nh Windows v?i kh? năng k?t n?i IPv6 là không đáng tin c?y.

Đ? xem danh sách các web site tham gia vào th? gi?i IPv6 kh?i đ?ng, h?y xem các danh sách tư cách thành viên trang. N?u b?n không th? k?t n?i v?i m?t web site tham gia vào th? gi?i IPv6 kh?i đ?ng, nhưng thư?ng có th? k?t n?i đ?n các website khác, b?n có th? s? d?ng thông tin dư?i đây đ? gi?i quy?t v?n đ?. Ngoài ra, b?n c?ng có th? xác minh n?u b?n có m?t v?n đ? IPv6 b?ng cách s? d?ng các phân tích k?t n?i IPv6 công c? th?o lu?n trong bài đăng blog.

Thông tin thêm

Các "thích IPv4 qua IPv6" s?a ch?a nó gi?i pháp s? đ?t c?u h?nh máy tính c?a b?n đ? thích IPv4, thay v? IPv6. theo m?c đ?nh, Windows thích IPv6 qua IPv4. N?u b?n đang g?p v?n đ? b?ng cách s? d?ng IPv6 đ? k?t n?i v?i m?t s? web site, đi?u này có th? gi?i quy?t v?n đ?.

N?u b?n mu?n c?u h?nh máy tính c?a b?n đ? thích IPv6 m?t l?n n?a, b?n có th? s? d?ng các "Thích IPv6 qua IPv4" s?a ch?a nó.

Đ? s? d?ng s?a ch?a, b?n ph?i kí nh?p vào máy tính như là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên, ho?c tài kho?n ngư?i dùng c?a b?n ph?i đư?c c?p quy?n đ? ch?nh s?a Windows registry.
Đ? đư?c chúng tôi đ?t c?u h?nh máy tính c?a b?n cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôi

Đ? đ?t c?u h?nh máy tính c?a b?n t? đ?ng, b?m vào các s?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Trong hộp thoại T?p t?i xu?ng , nh?p vào ch?y và sau đó làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó Wizard.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Thích IPv4 trên IPv6
Microsoft Fix nó 50410
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Thích IPv6 trên IPv4
Microsoft Fix nó 50441
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2

Ghi chú
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u qu? v? không trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó gi?i pháp vào m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính có s? c?.

Sau đó, đi đ?n các "Đi?u này có kh?c ph?c s? c? không?"ph?n.
Đi?u này có kh?c ph?c s? c? không?

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail tin thư thoại.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2533454 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbfixme kbmsifixme kbtshoot kbprb kbinfo kbmt KB2533454 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2533454

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com