Patikimumo naujinimas 1 .NET Framework 4

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2533523 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

Patikimumo naujinimas 1 Microsoft .NET Framework 4 yra nustatyti kai kuri? stabilumo, patikimumo ir efektyvumo klausimus Microsoft .NET Framework 4.

? ?? naujin? ?traukti naujinim? paketams, ?trauktus ? "Naujinimo pakeitimo informacija"skyriuje.

?? paket? taip pat i?sprend?ia kai kuriuos klausimus, kurie buvo ne dokumentais anks?iau i?leisti Microsoft ?ini? baz?s (KB) straipsnyje. Daugiau informacijos apie ?ias problemas, rasite ir "Daugiau informacijos"skyriuje.

Sprendimas

Atnaujinti informacij?


Parsisi?sti patikimumo naujinimas 1 .NET sistemoje 4 i? ?i? Microsoft Download Center interneto svetain?je:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Parsisi?sti patikimumo naujinimas 1 Microsoft .NET Framework 4 dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, turite tur?ti .NET sistemoje 4 arba ?diegta Microsoft .NET Framework 4 kliento profilis.

Jei norite ?diegti ?? naujinim?, turite Windows Installer 3.1 arba v?lesn? versij? ?diegta. Nor?dami ?sigyti naujausi? Windows Installer versij?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
Atsisi?sti Windows Installer 4.5 redistributable

Komand? eilut?s perjungikliai programai ?? naujinim?


Daugiau informacijos apie ?vairius komand? eilut?s jungiklius, kuriuos palaiko ?? naujinim?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
227091 Komand? eilut?s perjungikliai programai Microsoft Windows Installer ?rankis

Daugiau informacijos apie Windows Installer, apsilankykite ?ioje MSDN svetain?je:
Bendra informacija apie Windows Installer

Sistemos paleidimas i? naujo

Kai pritaikote ?? naujinim?, privalote paleisti kompiuter? jei pa?eist? Failai u?rakintas arba yra naudojami. Updatereplacement

Naujinimo pakeitimo informacija

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

Failo informacija

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

Daugiau informacijos

?is naujinimas i?sprend?ia problemas

?is naujinys pa?alina toki? galimyb? ?iems klausimams.

1 Tema

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • .NET Framework ?diegti ? kompiuter?.
 • Paleidus .NET Framework pagr?sta programa. Programos .NET Framework versij? skiriasi nuo .NET Framework, kompiuteryje yra ?diegta versija.
 • Gausite prane?im?, kad reikalingas .NET Framework versija n?ra ?diegta ir kad reikia versij? galite atsisi?sti naudodami pateikt? atsisi?sti informacij?.
 • Atsisi?sti informacij? leid?ia jums atidaryti tinklalap?, kuriame yra visas .NET Framework versijas.
Pagal ?? scenarij?, j?s turite pasirinkti teising? .NET Framework versij?, kuri? norite atsisi?sti tinklalapyje.

Kai pritaikote ?? naujinim?, yra nukreipti ? tinklalap?, kuriame yra konkre?iai reikalaujama .NET Framework versija.

2 Tema

Kai .NET sistemoje 4 laiku (JIT)-kompiliatorius naudoja optimizuot? metodo generuoti surinkimo kod?, tam tikr? ?vesties ?ablonai gali avarijos arba gedimas taikym?.

Klausimas 3

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Kompiuteryje ?diegiate .NET sistema 4. Kompiuteris turi ma?ai atminties kiek?.
 • Naudojate AppDomain i?tekli? monitoringo funkcij?, .NET sistemoje 4 sukurti AppDomain .NET sistemoje 4 pagrindu taikyti.
 • Galite paleisti program?.
Tokiu atveju parai?kos gali sutrikimas ar avarijos.

Klausimas 4

Naudodami Microsoft Visual Studio 2010 i?kelt? derinimo funkcijas kompiuteryje, kuriame veikia .NET sistema 4, jums gali b?ti ne?manoma derinti mini I?kelties failo. Be to, sukrauti p?dsak? n?ra failo.

Numeris 5


Apsvarstyti ?? scenarij?:
 • Paleidus .NET sistemoje 4 pagr?sta programa.
 • J?s turite i?kelties fail?, kuriame yra atminties va?iavimo proceso turin? ir kuri neturi kai kuri? atminties dalis. Paprastai renkami ?i? dali? atminties.
 • Galite naudoti Visual Studio 2010 ?kelti I?kelties failo per?i?r?ti gij? kamino.
Tokiu atveju i?kelties skaitytojui rodo kamino ir valdomas r?m? neteisingai.

Pastaba ?i problema i?kyla net tada, kai atminties i?kelties failo tr?ksta dali?, neprivalo Rodyti blok?.

Klausimas 6


Naujas rupija simbolis n?ra rodomas kai paleid?iate Microsoft .NET sistemoje 4 pagr?st? pra?ym? gauti simbolis jei vartotojo lokal?s n?ra nustatytas Indijos lokal?s.

Klausimas 7


?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Atsakymo ASP.NET pagrindu svetain? pridedate slapukus.
 • Atsakymas yra statinis i?tekliui antra?t?s set-cookie. Atsakymas gali b?ti branduolio talpyklos.
 • Svetain?s vartotojas pra?o stati?ki i?tekli?.
Tokiu atveju vartotojas gali neteisingai gauti slapuk?, skirta kitam vartotojui tiesiogiai i? branduolio talpyklos.

8 Klausimas


Simptomai

Konfig?ruoti duomen? ?altinio vedlys n?ra bandymo u?klausa, kuri yra sukurta Microsoft SQL Server Compact 4.0 Microsoft Visual Studio 2010.

Prie?astis

?i problema kyla tod?l, kad konfig?ruoti duomen? ?altinio vedlys negali patikrinti u?klaus?, kuri? jis sukuria SQL Server Compact 4.0 Visual Studio 2010.

Klausimas 9


"Bing" skaitytuvas atnaujino savo user agent "MSNBot" ? Bingbot 2010 met? spalio m?nes?. Kai ?diegiate ?? naujinim?, ASP.NET nar?ykl? galimybes tiek Bingbot , tiek "MSNBot" veikt? tinkamai.

Numeris 10


?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Galite paleisti interneto informacijos paslaugas (IIS) kompiuteryje. IIS individual? priva?i? baitas riba n?ra nustatyta.

  Pastaba Numatytasis priva?i? baitas riba yra nustatyta naudojant reik?m? 0 .
 • IIS skai?iuoja, AutoPrivateBytesLimit u? talpyklos Manager kirpti talpyklos u?kirsti keli? darbo proces? i? perdirbimo riba.
Pagal ?? scenarij?, susid?r?te su viena i? ?i? problem?:
 • Jei kompiuteris veikia su WOW64process, default riba yra nustatyta reik?m?, kuri yra ma?esn? u? projektin? vert?.
 • Jei kompiuteris veikia su x 64 procesas, default riba yra lygi daug didesn? vert? u? optimali? vert?. Tod?l talpyklos ne da?nai kra?tais.


Klausimas 11


Simptomas

System.Runtime.MemoryCacheEntryChangeMonitor klas?s ASP.NET programai generuoja i?imt?, kai InitDisposableMembers metodas, taikant MemoryCache.CreateMemoryCacheEntryChangeMonitor metod?.

PastabaSystem.Runtime.MemoryCacheEntryChangeMonitor klas?s viduje naudoja DateTimeOffset lauk?.

Prie?astis

?i problema kyla tod?l, kad System.Runtime.MemoryCacheEntryChangeMonitor klas?s inicijuoja lastModified lauko ? lauk? DateTime.MinValue . Tod?l parai?kos negalima naudoti MemoryCache klas?s.

Pastaba Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2346777 FIX: System.ArgumentOutOfRangeException i?imtis kai paleid?iate .NET sistemoje 4 pagr?sta programa, naudojamas MemoryCache.CreateCacheEntryChangeMonitor metodas


Numeris 12


Kai ASP.NET UpdatePanel kontrol?s klas?s stato atgalinio siuntimo argumentus, d?l ?i? problem? pasitaiko:
 • JavaScript kodas netvarko ?vesties kitokio pob?d?io HTML5 specifikacijas.
 • Kai kurios ?vesties reik?m?s HTML5 specifikacijos yra ignoruojami ir atmesti.

ASP.NET UpdatePanel kontrol?s klas?s naudoja JavaScript kod? ? stato atgalinio siuntimo argumentus, kurie tvarko dalinius atgalinio siuntimo operacijas. JavaScript kodas tvarko tik ?inoma ?vesties r??i? HTML4 specifikacijas ir ignoruoja kitas s?naud? r??is. Ta?iau HTML5 specifikacijos ?vesti kelet? nauj? ?vesties tip? ?vesties elementai. Tod?l ?i problema atsiranda, kai paleid?iate JavaScript kodas nar?ykle, kuri palaiko kai kurios ?vesties reik?m?s HTML5 specifikacij?.

Klausimas 13


Kai kurios ASP.NET 4.0 funkcijos kilti problem? kai ?ios funkcijos apdoroti HTML5 kodu. ?ios priemon?s buvo skirtos ASP.NET 4.0 remti tik HTML4 specifikacijas.

Kai pritaikote ?? naujinim?, ?ios funkcijos yra atnaujinama, siekiant remti HTML5 ?vesties tip? ASP.NET 4.0:
 • UpdatePanel
 • Elektronin? forma Atgalin?s i???kius
 • Kliento patvirtinimo

Klausimas 14


?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Jums naudoti .NET sistemos duomen? teik?jas SQL Server (SqlClient) prisijungti prie Microsoft SQL Azure ar Microsoft SQL serverio egzemplioriaus.
 • Nustatytas ry?ys yra pa?alintas i? ry?i? telkinio.
 • Pirm?j? pra?ym? yra siun?iami ? server?.
Pagal ?? scenarij?, pavyzd?iui, SqlException , su kuriomis susiduriama, ir gaunate ?? klaidos prane?im?:
Transporto lygio klaida ?vyko si?sdama pra?ym? ? server?.


Savyb?s

Straipsnio ID: 2533523 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft .NET Framework 4.0
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, naudojant su:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, naudojant su:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
 • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?, naudojant su:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2533523 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2533523

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com