Đ? tin c?y thông tin 1 cho Khuôn kh? .NET 4

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2533523 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Đ? tin c?y thông tin 1 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 có s?n đ? s?a ch?a m?t s? v?n đ? ?n đ?nh, đ? tin c?y và hi?u su?t trong Microsoft Khuôn kh? .NET 4.

B?n c?p nh?t này bao g?m các gói C?p Nh?t đư?c li?t kê trong các "C?p nh?t thông tin thay th?"ph?n.

Gói c?p nh?t này c?ng gi?i quy?t m?t s? v?n đ? mà không đư?c ghi l?i trong m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) phát hành trư?c đó. Đ? bi?t thêm thông tin v? nh?ng v?n đ? này, xem các "Thông tin thêm"ph?n.

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin


T?i v? đ? tin c?y C?p Nh?t 1 cho Khuôn kh? .NET 4 t? web site sau đây c?a Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? đ? tin c?y C?p Nh?t 1 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 bây gi?.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Net Framework 4 ho?c Microsoft Khuôn kh? .NET 4 khách hàng c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Windows Installer 3.1 ho?c m?t phiên b?n sau nào đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? l?y phiên b?n m?i nh?t c?a Windows cài đ?t chuyên bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
T?i v? Windows Installer 4.5 redistributable

Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh đ? c?p nh?t này


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh khác nhau đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này, h?y truy c?p web site c?a Microsoft sau đây:
227091 Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho công c? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Windows

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows cài đ?t chuyên bi?t, truy c?p web site MSDN sau đây:
T?ng h?p thông tin v? cài đ?t chuyên bi?t Windows

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u b?t k? t?p nào b? ?nh hư?ng đang b? khóa ho?c đang đư?c s? d?ng. Updatereplacement

C?p nh?t thông tin thay th?

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Thông tin v? t?p

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

THÔNG TIN THÊM

Các v?n đ? c?p nh?t này gi?i quy?t

B?n c?p nh?t này gi?i quy?t các v?n đ? sau.

V?n đ? 1

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t NET Framework trên m?t máy tính.
 • B?n ch?y m?t ?ng d?ng d?a trên Net Framework.Khuôn kh? .NET phiên b?n c?a ?ng d?ng khác nhau t? các phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.
 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo nói r?ng phiên b?n Khuôn kh? .NET yêu c?u không đư?c cài đ?t chuyên bi?t và b?n có th? t?i phiên b?n yêu c?u b?ng cách s? d?ng các thông tin đư?c cung c?p t?i v?.
 • T?i v? thông tin cho phép b?n m? m?t web site có ch?a t?t c? các phiên b?n Khuôn kh? .NET.
Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i ch?n Khuôn kh? .NET phiên b?n đúng đ? t?i v? trên web site.

Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n đang hư?ng đ?n m?t web site đó là c? th? cho phiên b?n Khuôn kh? .NET yêu c?u.

S? phát hành 2

Khi Khuôn kh? .NET 4 Just-In-Time (JIT)-biên d?ch s? d?ng m?t phương pháp t?i ưu hóa đ? t?o l?p ráp m?, m?t s? mô h?nh đ?u vào có th? s?p đ? ho?c h?ng ?ng d?ng.

V?n đ? 3

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t NET Framework 4 trên m?t máy tính. Máy tính này có m?t s? lư?ng th?p c?a vùng nhớ trống.
 • B?n s? d?ng tính năng giám sát ngu?n AppDomain c?a Khuôn kh? .NET 4 đ? t?o ra m?t AppDomain cho m?t Khuôn kh? .NET 4 d?a trên ?ng d?ng.
 • B?n ch?y các ?ng d?ng.
Trong trư?ng h?p này, các ?ng d?ng có th? h?ng ho?c s?p đ?.

V?n đ? 4

Khi b?n s? d?ng các tính năng g? l?i k?t xu?t nh? c?a Microsoft Visual Studio 2010 trên m?t máy tính đang ch?y Khuôn kh? .NET 4, b?n có th? không th? g? l?i m?t t?p k?t xu?t nh?. Ngoài ra, ch?ng d?u ki?m v?t là không có s?n cho các t?p tin.

V?n đ? 5


Xem xét các k?ch b?n này:
 • B?n ch?y m?t Khuôn kh? .NET 4 d?a trên ?ng d?ng.
 • B?n có m?t b?i ch?a t?p tin có ch?a n?i dung c?a b? nh? cho quá tr?nh ch?y và mà thi?u m?t s? ph?n c? th? c?a b? nh?. Các b? ph?n c?a b? nh? thư?ng đư?c thu th?p.
 • B?n s? d?ng Visual Studio 2010 đ? n?p t?p k?t xu?t đ? xem ngăn x?p c?a m?t ch? đ?.
Trong trư?ng h?p này, ngư?i đ?c xu?t hi?n ngăn x?p và khung qu?n l? không chính xác.

Lưu ? V?n đ? này x?y ra ngay c? khi các b? ph?n c?a b? nh? b?i ch?a t?p thi?u không b?t bu?c đ? hi?n th? ngăn x?p.

S? 6


Bi?u tư?ng Rupee m?i không đư?c hi?n th? khi b?n ch?y m?t Microsoft Khuôn kh? .NET 4 d?a trên ?ng d?ng đ? có đư?c bi?u tư?ng n?u b?n đ?a ngư?i dùng không đư?c đ?t đ? m?t mi?n đ?a phương ?n Đ?.

V?n đ? 7


Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n thêm cookie cho m?t ph?n ?ng cho m?t ASP.NET d?a trên web site.
 • Các ph?n ?ng có tiêu đ? set-cookie cho m?t ngu?n l?c t?nh. Các ph?n ?ng có th? là h?t nhân lưu tr?.
 • M?t ngư?i s? d?ng c?a web site yêu c?u ngu?n l?c t?nh.
Trong trư?ng h?p này, ngư?i dùng có th? không chính xác đư?c m?t cookie đư?c t?o ra cho ngư?i dùng khác tr?c ti?p t? b? nh? cache c?a h?t nhân.

V?n đ? 8


Tri?u ch?ng

Thu?t s? c?u h?nh ngu?n d? li?u không ki?m tra m?t truy v?n đư?c t?o ra cho Microsoft SQL Server Compact 4.0 trong Microsoft Visual Studio 2010.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? thu?t s? c?u h?nh ngu?n d? li?u không th? ki?m tra các truy v?n mà nó t?o ra cho SQL Server Compact 4.0 trong Visual Studio 2010.

V?n đ? 9


Thu th?p Bing đ? C?p Nh?t đ?i l? ngư?i dùng t? Msnbot đ? Bingbot trong tháng 10 năm 2010. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, ASP.NET bowser kh? năng cho c? hai BingbotMsnbot ho?t đ?ng chính xác.

S? 10


Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n ch?y Internet Information Services (IIS) trên m?t máy tính. Không đ?t m?t gi?i h?n tùy bi?n tư nhân byte cho IIS.

  Lưu ? Gi?i h?n tư nhân byte m?c đ?nh đư?c thi?t l?p b?ng cách s? d?ng m?t giá tr? 0 .
 • IIS tính toán m?t AutoPrivateBytesLimit gi?i h?n cho qu?n l? b? nh? Cache đ? c?t b? nh? cache đ? ngăn ch?n quá tr?nh công nhân tái ch?.
Trong trư?ng h?p này, b?n g?p ph?i m?t trong nh?ng v?n đ? sau đây:
 • N?u máy tính ch?y m?t WOW64process, m?c đ?nh gi?i h?n đư?c đ?t thành m?t giá tr? th?p hơn giá tr? thi?t k?.
 • N?u máy tính ch?y m?t quá tr?nh 64 x, gi?i h?n m?c đ?nh đư?c đ?t thành m?t giá tr? cao hơn nhi?u so v?i giá tr? t?i ưu. V? v?y, b? nh? cache không thư?ng xuyên t?a.


V?n đ? 11


Tri?u ch?ng

Các l?p h?c System.Runtime.MemoryCacheEntryChangeMonitor trong ?ng d?ng ASP.NET t?o ra m?t ngo?i l? khi các phương pháp InitDisposableMembers c?a ?ng d?ng g?i phương pháp MemoryCache.CreateMemoryCacheEntryChangeMonitor .

Lưu ? Các l?p h?c System.Runtime.MemoryCacheEntryChangeMonitor n?i b? s? d?ng m?t l?nh v?c DateTimeOffset .

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các l?p h?c System.Runtime.MemoryCacheEntryChangeMonitor kh?i lastModified l?nh v?c trong l?nh v?c DateTime.MinValue . V? v?y, các ?ng d?ng không th? s? d?ng các l?p h?c MemoryCache .

Lưu ? Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2346777 Kh?c ph?c: System.ArgumentOutOfRangeException ngo?i l? khi b?n ch?y m?t Khuôn kh? .NET 4 d?a trên ?ng d?ng đó s? d?ng phương pháp MemoryCache.CreateCacheEntryChangeMonitor


V?n đ? 12


Khi các l?p h?c ASP.NET UpdatePanel đi?u khi?n xây d?ng các đ?i s? postback, các v?n đ? sau x?y ra:
 • M? JavaScript không x? l? các lo?i đ?u vào m?i HTML5 chi ti?t k? thu?t.
 • M?t s? giá tr? đ?u vào c?a HTML5 thông s? k? thu?t đư?c b? qua và b? lo?i tr?.

ASP.NET UpdatePanel đi?u khi?n l?p s? d?ng m? JavaScript đ? xây d?ng các đ?i s? postback x? l? m?t ph?n ho?t đ?ng kinh doanh postback. Các m? JavaScript x? l? ch? đư?c bi?t đ?n các lo?i đ?u vào chi ti?t k? thu?t HTML4 và b? qua các lo?i đ?u vào. Tuy nhiên, thông s? k? thu?t HTML5 gi?i thi?u m?t s? lo?i đ?u vào m?i cho các y?u t? đ?u vào. V? v?y, v?n đ? này x?y ra khi b?n ch?y m? JavaScript trong tr?nh duy?t h? tr? m?t s? giá tr? đ?u vào chi ti?t k? thu?t HTML5.

V?n đ? 13


M?t s? tính năng ASP.NET 4.0 g?p v?n đ? khi tính năng này x? l? HTML5 m?. Các tính năng đư?c thi?t k? trong ASP.NET 4.0 h? tr? ch? HTML4 đ?c đi?m k? thu?t.

Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, các tính năng sau đây đư?c c?p nh?t đ? h? tr? HTML5 đ?u vào lo?i trong ASP.NET 4.0:
 • UpdatePanel
 • M?u web Callbacks
 • Xác nh?n phía khách hàng

V?n đ? 14


Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n s? d?ng Khuôn kh? .NET d? li?u nhà cung c?p cho SQL Server (SqlClient) đ? k?t n?i v?i m?t trư?ng h?p c?a Microsoft SQL Azure ho?c Microsoft SQL Server.
 • K?t n?i đư?c thi?t l?p đư?c l?y ra t? các h? bơi k?t n?i.
 • Yêu c?u đ?u tiên đư?c g?i đ?n máy ch?.
Trong trư?ng h?p này, m?t ví d? c?a SqlException là g?p ph?i, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
M?t v?n chuy?n c?p l?i khi g?i yêu c?u đ?n máy ch?.


Thu?c tính

ID c?a bài: 2533523 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 10.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 4.0
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
T? khóa: 
kbqfe kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2533523 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2533523

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com