Các ?ng d?ng di?n ho?c h? th?ng treo trong Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2534985 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

 • B?n cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng Jukebox trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
  • Phiên b?n 64-bit c?a Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Phiên b?n 64-bit c?a Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • B?n d?ng phiên b?n 32-bit c?a m?t ?ng d?ng v?t trên h? th?ng b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n b? l?c.
 • B?n c? g?ng đ? kh?i đ?ng ?ng d?ng.
Trong trư?ng h?p này, b?n g?p ph?i m?t v?n đ? sau:

 • Các ?ng d?ng đ? v? crash.
 • Đi?u hành h? th?ng treo.
 • M?t l?i d?ng x?y ra.

Lưu ?:V?n đ? b?n g?p ph?i ph? thu?c vào lo?i ?ng d?ng.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? g?c đư?ng d?n chuy?n hư?ng ?ng x? không chính xác theo Windows 32-bit trên ch? đ? Windows 64-bit (WOW64). Dư?i ch? đ? WOW64, n?u các thành ph?n tương t? đư?c cài đ?t chuyên bi?t và sau đó đư?c ki?m nh?p như là m?t t?p nh? phân 32-bit và 64-bit t?p nh? phân, ho?t đ?ng ki?m nh?p WOW64 d?n t?i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SOFT1 thay v? đ?HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOFT1 đ? tránh va ch?m. Tuy nhiên, tr?nh đi?u khi?n b? l?c c?ng có th? chuy?n hư?ng đ?n m?t khoá ki?m nh?p m? cho ?o hóa ?ng d?ng. Hành vi này có th? gây ra v?n đ? này.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không t?n t?i, h?y liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server
 • Windows Server gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows 7 Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Ghi chú thông tin t?p Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng các gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Yêu c?u Hotfix đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelNhánh d?ch v?
  6.1.760 0. 20XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là r?t quan tr?ng đ? duy tr? tr?ng thái c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wow64.dll6.1.7600.20940243,20008 tháng tư, 201107:30x 64
Wow64cpu.dll6.1.7600.2094013,31208 tháng tư, 201107:30x 64
Wow64win.dll6.1.7600.20940361,98408 tháng tư, 201107:30x 64
Wow64.dll6.1.7601.21700243,20008 tháng tư, 201107:25x 64
Wow64cpu.dll6.1.7601.1751413,31220 tháng mư?i m?t, 201013:27x 64
Wow64win.dll6.1.7601.21700361,98408 tháng tư, 201107:25x 64
Acwow64.dll6.1.7600.2094044,03208 tháng tư, 201106:56x 86
Instnm.exe6.1.7600.209407,68008 tháng tư, 201104:44x 86
Ntvdm64.dll6.1.7600.2094014,33608 tháng tư, 201106:57x 86
Setup16.exe3.1.0.191825.60008 tháng tư, 201106:56x 86
User.exe6.1.7600.209402.048 ngư?i08 tháng tư, 201104:44x 86
Wow32.dll6.1.7600.209405.12008 tháng tư, 201106:54x 86
Acwow64.dll6.1.7601.2170044,03208 tháng tư, 201106: 35x 86
Instnm.exe6.1.7601.217007,68008 tháng tư, 201104:29x 86
Ntvdm64.dll6.1.7601.2170014,33608 tháng tư, 201106:40x 86
Setup16.exe3.1.0.191825.60008 tháng tư, 201106:34x 86
User.exe6.1.7601.217002.048 ngư?i08 tháng tư, 201104:29x 86
Wow32.dll6.1.7601.217005.12008 tháng tư, 201106: 33x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ia32exec.bin6.8.6808.08,781,82410 tháng sáu, 200921:15Không áp d?ng
Wow64.dll6.1.7600.20940580,60808 tháng tư, 201106:28IA-64
Wow64win.dll6.1.7600.20940716,80008 tháng tư, 201106:28IA-64
Wowia32x.dll6.8.6807.088,57608 tháng tư, 201106:28IA-64
Ia32exec.bin6.8.6808.08,781,82405 tháng 11 năm 201002:22Không áp d?ng
Wow64.dll6.1.7601.21700580,60808 tháng tư, 201106:28IA-64
Wow64cpu.dll6.1.7601.1751437,37620 tháng mư?i m?t, 201010:28IA-64
Wow64win.dll6.1.7601.21700716,80008 tháng tư, 201106:28IA-64
Wowia32x.dll6.8.6807.088,57608 tháng tư, 201106:28IA-64
Acwow64.dll6.1.7600.2094044,03208 tháng tư, 201106:56x 86
Instnm.exe6.1.7600.209407,68008 tháng tư, 201104:44x 86
Ntvdm64.dll6.1.7600.2094014,33608 tháng tư, 201106:57x 86
Setup16.exe3.1.0.191825.60008 tháng tư, 201106:56x 86
User.exe6.1.7600.209402.048 ngư?i08 tháng tư, 201104:44x 86
Wow32.dll6.1.7600.209405.12008 tháng tư, 201106:54x 86
Acwow64.dll6.1.7601.2170044,03208 tháng tư, 201106: 35x 86
Instnm.exe6.1.7601.217007,68008 tháng tư, 201104:29x 86
Ntvdm64.dll6.1.7601.2170014,33608 tháng tư, 201106:40x 86
Setup16.exe3.1.0.191825.60008 tháng tư, 201106:34x 86
User.exe6.1.7601.217002.048 ngư?i08 tháng tư, 201104:29x 86
Wow32.dll6.1.7601.217005.12008 tháng tư, 201106: 33x 86
Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú

Các t?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t . T?p MUM và MANIFEST và catalô b?o m?t liên k?t (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? tr?ng thái c?a các thành ph?n c?p nh?t. T?p catalô an ninh (thu?c tính không đư?c li?t kê) đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ntvdm64.dll6.0.6001.2292416,38424 tháng năm, 201114:54x 64
Wow64.dll6.0.6001.22924234,49624 tháng năm, 201114:56x 64
Wow64cpu.dll6.0.6001.2292417,40824 tháng năm, 201114:56x 64
Wow64win.dll6.0.6001.22924301,56824 tháng năm, 201114:56x 64
Ntvdm64.dll6.0.6002.2265016,38424 tháng năm, 201115:19x 64
Wow64.dll6.0.6002.22650234,49624 tháng năm, 201115:21x 64
Wow64cpu.dll6.0.6002.2265017,40824 tháng năm, 201115:21x 64
Wow64win.dll6.0.6002.22650301,56824 tháng năm, 201115:21x 64
Acwow64.dll6.0.6001.2292443,00824 tháng năm, 201114:34x 86
Instnm.exe6.0.6001.229247,68024 tháng năm, 201112:49x 86
Ntvdm64.dll6.0.6001.2292414,33624 tháng năm, 201114:36x 86
Setup16.exe3.1.0.191826,11224 tháng năm, 201112:49x 86
User.exe6.0.6001.229242,56024 tháng năm, 201112:49x 86
Wow32.dll6.0.6001.229245.12024 tháng năm, 201114:38x 86
Acwow64.dll6.0.6002.2265043,00824 tháng năm, 201115:08x 86
Instnm.exe6.0.6002.226507,68024 tháng năm, 201113:00x 86
Ntvdm64.dll6.0.6002.2265014,33624 tháng năm, 201115:12x 86
Setup16.exe3.1.0.191826,11224 tháng năm, 201113:00x 86
User.exe6.0.6002.226502,56024 tháng năm, 201113:00x 86
Wow32.dll6.0.6002.226505.12024 tháng năm, 201115:14x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ia32exec.bin6.5.6523.08,257,53625 tháng hai, 201008:47Không áp d?ng
Ntvdm64.dll6.0.6001.2292427,64824 tháng năm, 201114:29IA-64
Wow64.dll6.0.6001.22924523,26424 tháng năm, 201114:31IA-64
Wow64cpu.dll6.0.6001.2292443,00824 tháng năm, 201114:31IA-64
Wow64win.dll6.0.6001.22924617,98424 tháng năm, 201114:31IA-64
Wowia32x.dll6.5.6563.088,57624 tháng năm, 201114:31IA-64
Ia32exec.bin6.5.6524.08,262,04815 tháng 3 năm 201107:45Không áp d?ng
Ntvdm64.dll6.0.6002.2265027,64824 tháng năm, 201115:19IA-64
Wow64.dll6.0.6002.22650523,26424 tháng năm, 201115:20IA-64
Wow64cpu.dll6.0.6002.2265043,00824 tháng năm, 201115:20IA-64
Wow64win.dll6.0.6002.22650617,98424 tháng năm, 201115:20IA-64
Wowia32x.dll6.5.6563.088,57624 tháng năm, 201115:20IA-64
Acwow64.dll6.0.6001.2292443,00824 tháng năm, 201114:34x 86
Instnm.exe6.0.6001.229247,68024 tháng năm, 201112:49x 86
Ntvdm64.dll6.0.6001.2292414,33624 tháng năm, 201114:36x 86
Setup16.exe3.1.0.191826,11224 tháng năm, 201112:49x 86
User.exe6.0.6001.229242,56024 tháng năm, 201112:49x 86
Wow32.dll6.0.6001.229245.12024 tháng năm, 201114:38x 86
Acwow64.dll6.0.6002.2265043,00824 tháng năm, 201115:08x 86
Instnm.exe6.0.6002.226507,68024 tháng năm, 201113:00x 86
Ntvdm64.dll6.0.6002.2265014,33624 tháng năm, 201115:12x 86
Setup16.exe3.1.0.191826,11224 tháng năm, 201113:00x 86
User.exe6.0.6002.226502,56024 tháng năm, 201113:00x 86
Wow32.dll6.0.6002.226505.12024 tháng năm, 201115:14x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào các khóa registry b? ?nh hư?ng b?i WOW64, ghé thăm website sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):

Khóa registry b? ?nh hư?ng b?i WOW64

Thông tin t?p b? sung

Thông tin t?p b? sung cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_093bebf718ebbcf20f398d2951dd7350_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20940_none_18f425fc29215009.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)08 tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)18:29
Tên t?pAmd64_1a69e01bca2e4bb8c15d56e5634b5644_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21700_none_c344676d43e164be.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)08 tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)18:29
Tên t?pAmd64_1e95da2ce36c023e0ebcf65102b9a264_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21700_none_f25af2e7a9007fe3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)08 tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)18:29
Tên t?pAmd64_61cdad00f36e92c867c68a2a056ae07e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21700_none_ba6dfad5c93009ae.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,036
Ngày (UTC)08 tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)18:29
Tên t?pAmd64_7ce80a014cc3b517df8baaadafb55017_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20940_none_410f8fd9b174316d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,036
Ngày (UTC)08 tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)18:29
Tên t?pAmd64_b7ccd2f75d53498c03bb6c2675803b1a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20940_none_81cb6549a9aa15ac.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)08 tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)18:29
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20940_none_c4ca9e380a01db86.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p11,008
Ngày (UTC)08 tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)18:38
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21700_none_c6dc3aee0707d7ae.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p11,008
Ngày (UTC)08 tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)18:38
Tên t?pWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20940_none_cf1f488a3e629d81.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p12,084
Ngày (UTC)08 tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)07:16
Tên t?pWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21700_none_d130e5403b6899a9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p12,084
Ngày (UTC)08 tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)07:00
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_093bebf718ebbcf20f398d2951dd7350_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20940_none_bcd72e6e70c1e7cf.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p696
Ngày (UTC)08 tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)18:29
Tên t?pIa64_1a69e01bca2e4bb8c15d56e5634b5644_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21700_none_67276fdf8b81fc84.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p696
Ngày (UTC)08 tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)18:29
Tên t?pIa64_f67ff3313d03ecf974524f84e0f957d1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21700_none_0d492cc624732204.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p695
Ngày (UTC)08 tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)18:29
Tên t?pIa64_ff86b88f1d64991834d10ad204d74fa6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20940_none_3c817b0edde83d83.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p695
Ngày (UTC)08 tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)18:29
Tên t?pIa64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20940_none_68ada6aa51a2734c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p12,845
Ngày (UTC)08 tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)18:29
Tên t?pIa64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21700_none_6abf43604ea86f74.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p12,845
Ngày (UTC)08 tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)18:29
Tên t?pWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20940_none_cf1f488a3e629d81.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p12,084
Ngày (UTC)08 tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)07:16
Tên t?pWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21700_none_d130e5403b6899a9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p12,084
Ngày (UTC)08 tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)07:00

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_04afd91fbe1cd49e810f865d0f5aec38_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22650_none_abf2e4a917797e13.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,036
Ngày (UTC)25 tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06:44
Tên t?pAmd64_608f5c37e98e8200f8aa5ef607f68793_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22924_none_4d190947e0a11344.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,036
Ngày (UTC)25 tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06:44
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22924_none_c4bc70d8a8d6c93f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p14,803
Ngày (UTC)24 tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)15:10
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22650_none_c67e71d4a6190cda.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p14,803
Ngày (UTC)24 tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)15:35
Tên t?pWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22924_none_cf111b2add378b3a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p14,040
Ngày (UTC)24 tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)14:43
Tên t?pWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22650_none_d0d31c26da79ced5.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p14,040
Ngày (UTC)24 tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)15:19
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_7ed4ce11c10dba7d18a34ca95b22daca_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22650_none_5803c156823bd97c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.034 ngư?i
Ngày (UTC)25 tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06:44
Tên t?pIa64_ecb3fa45666204230b34099ccd9101ad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22924_none_43755142b33e9df8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.034 ngư?i
Ngày (UTC)25 tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06:44
Tên t?pIa64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22924_none_689f794af0776105.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p17,489
Ngày (UTC)24 tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)14:43
Tên t?pIa64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22650_none_6a617a46edb9a4a0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p17,489
Ngày (UTC)24 tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)15:31
Tên t?pWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22924_none_cf111b2add378b3a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p14,040
Ngày (UTC)24 tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)14:43
Tên t?pWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22650_none_d0d31c26da79ced5.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p14,040
Ngày (UTC)24 tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)15:19
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p v?i Microsoft. Microsoft không b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2534985 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2534985 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2534985

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com