?ng d?ng khách Outlook không th? k?t n?i đ?n m?c tin thư thoại công c?ng sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Exchange Server 2010 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2535105 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

M?t s? ?ng d?ng khách hàng Microsoft Outlook g?p ph?i v?n đ? k?t n?i khi nhi?u truy c?p khách hàng Microsoft Exchange RPC b?n ghi d?ch v? ch? đ? trên m?t m?c tin thư thoại công c?ng đang ch? đ?i ph?n ?ng t? b?n ghi d?ch v? s?n sàng. Ví d?, v?n đ? này x?y ra khi ch? đ? c?a hơn 500 ch? đ?i cho h?i đáp trên m?t m?c tin thư thoại công c?ng.

Ghi chú
 • Không có tùy ch?n t?n t?i đ? vô hi?u hoá b?n ghi d?ch v? s?n sàng trên m?t máy ch? đang ch?y Exchange Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? (SP1).
 • N?u b?n kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? RPC Exchange khách hàng truy c?p trên máy ch? Exchange Server 2010 SP1 m?c tin thư thoại công c?ng, v?n đ? này đư?c t?m th?i gi?i quy?t.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t tính năng m?i trong Exchange Server 2010 SP1. Tính năng m?i này s? d?ng các Dịch vụ Access khách hàng Microsoft Exchange RPC như là m?t proxy cho các phiên b?n trư?c đó c?a b?n ghi d?ch v? s?n sàng (thông tin r?nh/b?n). V? v?y, n?u b?n có m?t m?c tin thư thoại công c?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? Exchange Server 2010 SP1, các Dịch vụ Access khách hàng Microsoft Exchange RPC ch?n các yêu c?u thông tin r?nh/b?n.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t sau trên máy ch? Exchange Server 2010 SP1:
2497453 Kh?c ph?c: ?ng d?ng có th? ng?ng đáp ?ng sau khi m?t s? yêu c?u HTTP đư?c h?y b? n?u b?n s? d?ng l?p HttpWebRequest đ? g?i yêu c?u trong Khuôn kh? .NET

Phương pháp 2

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

Th?n tr?ngCác v?n đ? sau đây có th? x?y ra n?u b?n áp d?ng phương pháp này:
 • Trong anOffice 365 và tri?n khai k?t h?p Exchange Server t?i ch?, ho?c trong các t? ch?c đ? liên k?t, di s?n khách hàng ch?ng h?n như Microsoft Office Outlook 2007 ho?c Microsoft Office Outlook 2003 s? không c?n nh?n d? li?u r?nh/b?n t? các web site đám mây ho?c t? t? ch?c t? xa.
 • D? li?u r?nh/b?n m?i nh?t s? không đư?c báo cáo cho các khách hàng c?. D? li?u có th? là t?i đa 15 phút out-of.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup đư?c mô t? trong bài vi?t:
  2579150 Mô t? Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 1
 2. Vô hi?u hoá b?n ghi d?ch v? s?n sàng.

  Đ? đư?c chúng tôi t?t b?n ghi d?ch v? s?n có cho b?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 2579150, đi đ?n các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n mu?n vô hi?u hoá b?n ghi d?ch v? s?n sàng cho m?nh, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

  S?a ch?a nó cho tôi

  Đ? vô hi?u hoá b?n ghi d?ch v? s?n sàng t? đ?ng, b?m vào các s?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó, nh?p vào ch?y trong hộp thoại T?p t?i xu?ng , và làm theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .


  Kh?c ph?c v?n đ? này
  Microsoft Fix it 50789


  Ghi chú
  • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
  • N?u qu? v? không trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính có s? c?.

  Sau đó, đi đ?n các "Đi?u này có kh?c ph?c s? c? không?"ph?n.  H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

  Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?t b?n ghi d?ch v? s?n có:

  Lưu ? B?n có th? ph?i làm theo các bư?c sau trên máy phục vụ m?c tin thư thoại công c?ng.
  1. Nh?p vào B?t đ?u, lo?i regedit trong B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó B?m chu?t regedit.exe.
  2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeRPC\
  3. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n m?i, và sau đó b?m khoá.
  4. Lo?i ParametersSystem, và sau đó nh?n Enter.
  5. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeRPC\ParametersSystem
  6. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n m?i, và sau đó b?m Giá tr? Dword.
  7. Lo?i DisableAvailabilityServiceCalls, và sau đó nh?n Enter.
  8. Trong ngăn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vào DisableAvailabilityServiceCalls, và sau đó b?m s?a đ?i.
  9. Trong các giá tr? d? li?u h?p, g?1, và sau đó nh?p vào OK.
  10. Thoát kh?i Registry Editor.

Đi?u này có kh?c ph?c s? c? không?

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail tin thư thoại.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n ghi d?ch v? s?n sàng, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft TechNet:
b?n ghi d?ch v? s?n sàng vào năm 2013 đ?i Ngo?i t?

Thu?c tính

ID c?a bài: 2535105 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixrollup kbfixme kbmsifixme kbmt KB2535105 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2535105

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com