"Atvainojiet, bet mums ir probl?mas, j?s pierakst?ties" un "80048163" k??da, kad Federat?vas lietot?js m??ina pierakst?ties pakalpojum? Office 365, Azure vai Windows Intune

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2535191 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Kad Federat?vas lietot?js m??ina pierakst?ties Microsoft m?konis dienests, piem?ram, Office 365, Microsoft Azure vai Windows Intune no pierakst??an?s lapu, kuru URL s?kas ar https://login.microsoftonline.com/login, lietot?ja autentifik?cija ir neveiksm?ga. Lietot?js sa?em ??du k??das zi?ojumu:
Atvainojiet, bet mums ir probl?mas, j?s pierakst?ties

L?dzu, m??iniet v?lreiz p?c da??m min?t?m. Ja tas nel?dz, iesp?jams, v?l?sities sazin?ties ar j?su admin un zi?ot par ??du k??du:
80048163

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • Tika apjaunota servera programmat?ra: lietot?ja UPN un veco pierakst??an?s inform?cija bija ke?atmi?? uz servera Active Directory feder?cijas pakalpojums (AD FS). Mainot lietot?ja kontam SAM ke?atmi?? pierakst??an?s inform?ciju var rad?t probl?mas n?kamaj? reiz?, kad lietot?js m??ina piek??t pakalpojumiem.
 • Apgalvo, ka ir iestat?ti pa?aujoties pu?u uztic?bu ar Azure Active Directory (AD debeszils) atgriezt negaid?tus datus. ?? probl?ma var rasties, ja pras?bas, kas saist?tas ar pa?aujoties partijas uztic?bas manu?li redi??t vai no?emt.

???DUMS

1. rezol?cija: Atsp?jot viet?jo dro??bas iest?di (LSA) akredit?cijas datu ke?darbes AD FS server?

LSA ke?atmi?as noildzes AD FS server? var atsl?gt ke?o?anu Active Directory akredit?cijas info var atjaunin?t. Lietojiet ?o metodi, piesardz?gi. To var izteikt papildu slodzi uz servera un Active Directory.

Svar?gi! ??s metodes ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu vair?k inform?cijas par to, k? izveidot re?istra dubl?jumu un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
322756 Re?istra dubl?juma izveide un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows
Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. P?rliecinieties, ka lietot?ja UPN izmai?as tiek sinhroniz?tas ar direktorija sinhroniz??ana.
 2. Tie?o lietot?ju atteikties dator? un tad piesakieties v?lreiz.
 3. Ja 1. un 2. darb?bas nav nov?rst probl?mu, r?kojieties ??di:
  1. Lai atv?rtu re?istra redaktoru un p?c tam atrodiet ??du apak?atsl?gu:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
  2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Lsa, noklik??iniet uz izveidot jaunuun p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
  3. Ierakstiet LsaLookupCacheMaxSizeun p?c tam nospiediet tausti?u ENTER, lai minam jauno v?rt?bu.
  4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz LsaLookupCacheMaxSizeun p?c tam noklik??iniet uz modific?t.
  5. adreses lodzi?? v?rt?bu dati ierakstiet 0, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  6. Aizveriet re?istra redaktoru.
LsaLookupCacheMaxSize p?rkonfigur??anai var ietekm?t veiktsp?ju pierakst??an?s un ?? p?rkonfigur??anai nav nepiecie?ama p?c simptomi izz?d. ?? metode b?tu j?izmanto tikai ?slaic?gi, un ieteicams dz?st LsaLookupCacheMaxSize v?rt?bu, p?c tam, kad probl?ma ir nov?rsta. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Lai atv?rtu re?istra redaktoru un p?c tam atrodiet ??du apak?atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz LsaLookupCacheMaxSizeun p?c tam noklik??iniet uz Dz?st.
 3. Aizveriet re?istra redaktoru.

2. rezol?cija: Atjaunin?t pa?aujoties pu?u uztic?bu ar debeszils AD

Atjaunin?t pa?aujoties partijas uztic?bas, skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst? "K? atjaunin?t Office 365 Federat?vas dom?na konfigur?ciju" sada??:
2647048J?atjaunina vai j?labo Federat?vas dom?nu pakalpojum? Office 365, Azure vai Windows Intune iestat?jumus k?

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena vietni vai Debeszils Active Directory Forums t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2535191 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 1. j?lijs - P?rskat??ana: 14.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a mosdal4.5 o365e o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbmt KB2535191 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2535191

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com