"Xin l?i, nhưng chúng tôi đang g?p s? c? khi kí nh?p b?n vào" và "80048163" l?i khi ngư?i dùng đ? liên k?t c? g?ng kí nh?p vào Office 365, Azure, ho?c Windows dành

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2535191 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Khi ngư?i dùng đ? liên k?t c? g?ng kí nh?p vào b?n ghi d?ch v? đám mây c?a Microsoft như Office 365, Microsoft Azure, ho?c Windows dành t? m?t web site cá nhân URL mà B?t đ?u v?i https://login.microsoftonline.com/login, xác th?c ngư?i dùng đó là không thành công. Ngư?i dùng đư?c thông báo l?i sau:
Xin l?i, nhưng chúng tôi đang g?p s? c? khi kí nh?p b?n vào

Vui l?ng th? l?i sau vài phút. N?u đi?u này không làm vi?c, b?n có th? mu?n liên h? v?i qu?n tr? c?a b?n và báo cáo l?i sau:
80048163

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • M?t ngư?i s? d?ng UPN đ? đư?c C?p Nh?t, và thông tin kí nh?p c? đư?c lưu tr? trên máy ch? b?n ghi d?ch v? liên bang Thư mục Họat động (AD FS). Khi tài kho?n SAM c?a ngư?i s? d?ng thay đ?i, lưu tr? kí nh?p thông tin có th? gây ra v?n đ? sau khi ngư?i dùng c? g?ng truy c?p vào b?n ghi d?ch v?.
 • Nh?ng tuyên b? đư?c thi?t l?p trong s? tin tư?ng bên d?a v?i Azure Thư mục Họat động (Azure AD) tr? l?i d? li?u b?t ng?. Hành vi này có th? x?y ra khi tuyên b? r?ng có liên quan đ?n s? tin tư?ng bên d?a theo cách th? công ch?nh s?a ho?c lo?i b?.

GI?I PHÁP

Đ? phân gi?i 1: Vô hi?u hoá cơ quan an ninh đ?a phương (LSA) ?y nhi?m lưu đ?m trên máy ch? AD FS

B?n có th? c?p nh?t các LSA b? nh? cache l?i quá th?i gian thi?t l?p trên máy ch? AD FS đ? vô hi?u hóa b? nh? đ?m c?a Thư mục Họat động kh? năng thông tin. S? d?ng phương pháp này c?n th?n. Nó có th? đ?t m?t t?i tr?ng b? sung trên máy ch? và Thư mục Họat động.

Quan tr?ng Phương pháp này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, các s? c? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c m?t cách c?n th?n. Đ? b?o đ?m hơn, h?y sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u s? c? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Đ? gi?i quy?t sự cố này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng nh?ng thay đ?i đ? ngư?i s? d?ng UPN đư?c đ?ng b? hóa thông qua đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại.
 2. Tr?c ti?p ngư?i dùng kí xu?t kh?i máy tính và sau đó kí nh?p l?i.
 3. N?u bư?c 1 và 2 không gi?i quy?t v?n đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? Registry Editor, và sau đó xác đ?nh v? trí khoá con sau:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
  2. B?m chu?t ph?i vào Lsa, b?m vào t?o m?i, và sau đó b?m Giá tr? DWORD.
  3. Lo?i LsaLookupCacheMaxSize, và sau đó nh?n ENTER đ? đ?t tên giá tr? m?i.
  4. B?m chu?t ph?i vào LsaLookupCacheMaxSize, và sau đó b?m s?a đ?i.
  5. Trong các d? li?u giá tr? h?p, g? 0, và sau đó nh?p vào OK.
  6. Thoát kh?i Tr?nh so?n th?o S? ki?m nh?p
LsaLookupCacheMaxSize c?u h?nh l?i có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t kí nh?p, và c?u h?nh l?i này không ph?i là c?n thi?t sau khi các tri?u ch?ng gi?m d?n. Phương pháp này nên đư?c s? d?ng ch? t?m th?i, và chúng tôi đ? ngh? b?n xóa giá tr? LsaLookupCacheMaxSize sau khi v?n đ? đư?c gi?i quy?t. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? Registry Editor, và sau đó xác đ?nh v? trí khoá con sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 2. B?m chu?t ph?i vào LsaLookupCacheMaxSize, và sau đó nh?p vào xóa.
 3. Thoát kh?i Tr?nh so?n th?o S? ki?m nh?p

Đ? phân gi?i 2: C?p Nh?t d?a bên tin tư?ng v?i Azure qu?ng cáo

Đ? c?p nh?t tin tư?ng bên d?a, h?y xem ph?n "Làm th? nào đ? c?p nh?t c?u h?nh c?a mi?n đ? liên k?t Office 365" c?a bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2647048Làm th? nào đ? c?p nh?t ho?c s?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t c?a m?t tên mi?n đ? liên k?t trong Office 365, Azure, ho?c Windows dành

THÊM THÔNG TIN

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng web site ho?c các Di?n đàn Azure Thư mục Họat động .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2535191 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 14.0
Áp d?ng
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
T? khóa: 
o365 o365a mosdal4.5 o365e o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbmt KB2535191 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2535191

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com