MS11-043: פגיעות בלקוח SMB עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק: 14 ביוני, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2536276 - View products that this article applies to.
חשוב
עדכון אבטחה זה פורסם ב- 9 באוגוסט, 2011, ומהדורת אבטחה זו מכילה גירסה מעודכנת של עדכון האבטחה.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-043. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • בעת הסרת התקנה של עדכון אבטחה זה ממחשב שבו פועלת מערכת Windows 7 או Windows Server 2008 R2, ייתכן שעליך להסיר שוב את עדכון האבטחה. בעיה זו מתרחשת אם התקנת מהדורה קודמת של עדכון אבטחה 2536276 במערכת. כאשר תסיר שוב עדכון זה באמצעות הפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה, הסרת ההתקנה הראשונה תחזיר את גירסאות הקובץ המושפע לגירסאות שהוגדרו על-ידי ההתקנה המקורית אם עדכון 2536276 הותקן. כדי להסיר עדכון זה לחלוטין, עליך להסיר שוב את העדכון באמצעות הפריט תוכניות ותכונות. בעיה זו מוגבלת ל- Windows 7 ול- Windows Server 2008 R2, ואינה משפיעה על חבילות עדכון האבטחה של פלטפורמות אחרות.

  הערה לא מומלץ להסיר את ההתקנה של עדכון אבטחה כלשהו.
 • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה על מחשב המריץ Windows XP או Windows Server 2003, ייתכן שלא תוכל לגשת לשיתופים של Samba. בעיה זו מתרחשת רק אם אתה משתמש בסיסמאות טקסט רגיל.

  הערה השימוש בסיסמאות טקסט רגיל אינו נתמך עוד ב-Samba.

  בעיה זו מתרחשת אם מתקיימים התנאים הבאים:
  "bytecount <8" & & encryptkeylength=0
  "Bytecount" הוא האורך של שם קבוצת העבודה או התחום של המחשב. בעיה זו מתרחשת אם שם קבוצת העבודה או התחום קצר מ- 8 בתים, כולל מסיים null. לכן, הבעיה מתרחשת אם שם קבוצת העבודה או התחום משתמש בפחות מ- 3 תווי Unicode. כל הגירסאות של Samba התומכות בסיסמאות טקסט רגיל מושפעות מבעיה זו.

  פתרון עוקף
  חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
  כדי לעקוף את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות:
  1. השבת תצורת טקסט רגיל במחשבי הלקוח והשרת.
   • כדי לעשות זאת במחשב השרת, הוסף את השורה הבאה לקובץ התצורה בשרת המתאים:
    Encrypt passwords=Yes
    הערה כברירת מחדל, שם קובץ תצורת השרת הוא "smb.conf."
   • כדי לעשות זאת במחשב הלקוח, קבע את ערך הרישום EnablePlainTextPassword לערך של 0 (אפס) ואז הפעל מחדש את המחשב. כדי לקבוע את התצורה של ערך הרישום EnablePlainTextPassword, בצע את הפעולות הבאות:
    1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
    2. אתר את מפתח המשנה הבא ברישום ולחץ עליו:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\services\LanmanWorkstation\Parameters
    3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על EnablePlainTextPassword ולאחר מכן לחץ על שנה.
    4. בתיבה נתוני ערך, הקלד 0, ולאחר מכן לחץ על אישור.
    5. צא מ'עורך הרישום' והפעל מחדש את המחשב.
  2. ודא כי אורך שם התחום או קבוצת העבודה הוא לפחות 3 תווי Unicode.

  לאחר ביצוע שלבים אלה, משתמשים יכולים להתקין את עדכון האבטחה וגם לגשת לשיתופי Samba. אם הבעיה נמשכת לאחר ביצוע שלבים אלה, ייתכן שיש בעיה בגירסת Samba שברשותך. פנה ליצרן כדי לקבל את העדכונים האחרונים עבור המוצר שלך. למידע נוסף אודות בעיה זו, ולמידע נוסף אודות עדכון עבור Samba שעשוי לפתור את הבעיה, בקר בדף האינטרנט הבא של צד שלישי:
  https://bugzilla.samba.org/show_bug.cgi?id=8238
  מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft. Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או לאמינותם של מוצרים אלה. Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. Microsoft אינה אחראית לרמת הדיוק בפרטי הקשר של ספקים חיצוניים.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.1.2600.6133456,32015-Jul-201113:29x86SP3SP3GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.6133457,85615-Jul-201113:29x86SP3SP3QFE
Update.exe6.3.13.0755,57605-Jul-201013:15x86NoneNot Applicable
Update.verNot Applicable20215-Jul-201112:44Not ApplicableNoneNot Applicable
Updspapi.dll6.3.13.0382,84005-Jul-201013:16x86NoneNot Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.4883787,45607-Jul-201102:30x64SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4883788,48007-Jul-201102:26x64SP2SP2QFE
Update.exe6.3.4.1978,73607-Jul-201102:33x64NoneNot Applicable
Update.verNot Applicable20207-Jul-201102:33Not ApplicableNoneNot Applicable
Updspapi.dll6.3.4.1462,12807-Jul-201102:33x64NoneNot Applicable

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.4883439,29606-Jul-201114:36x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4883439,29606-Jul-201114:35x86SP2SP2QFE
Update.exe6.3.4.1743,21607-Jul-201015:19x86NoneNot Applicable
Update.verNot Applicable20207-Jul-201102:33Not ApplicableNoneNot Applicable
Updspapi.dll6.3.4.1379,18407-Jul-201015:19x86NoneNot Applicable

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.48831,173,50407-Jul-201102:32IA-64SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.48831,174,01607-Jul-201102:26IA-64SP2SP2QFE
Update.exe6.3.4.11,693,48807-Jul-201102:33IA-64NoneNot Applicable
Update.verNot Applicable20407-Jul-201102:33Not ApplicableNoneNot Applicable
Updspapi.dll6.3.4.1655,15207-Jul-201102:33IA-64NoneNot Applicable

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה 6.0.0000.xxxxxx.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18664213,50406-Jul-201114:56x86
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22939214,01606-Jul-201114:57x86
Mrxsmb10.sys6.0.6002.18490214,01606-Jul-201115:31x86
Mrxsmb10.sys6.0.6002.22672214,01606-Jul-201115:01x86
Mrxsmb20.sys6.0.6001.1864479,36029-Apr-201112:49x86
Mrxsmb20.sys6.0.6001.2291079,87229-Apr-201112:51x86
Mrxsmb20.sys6.0.6002.1846279,87229-Apr-201113:24x86
Mrxsmb20.sys6.0.6002.2263480,38429-Apr-201113:00x86
Mrxsmb.sys6.0.6001.18644105,98429-Apr-201112:49x86
Mrxsmb.sys6.0.6001.22910106,49629-Apr-201112:51x86
Mrxsmb.sys6.0.6002.18462106,49629-Apr-201113:24x86
Mrxsmb.sys6.0.6002.22634106,49629-Apr-201113:00x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18664274,43206-Jul-201115:18x64
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22939274,94406-Jul-201115:15x64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.18490275,45606-Jul-201115:49x64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.22672275,45606-Jul-201115:23x64
Mrxsmb20.sys6.0.6001.18644105,98429-Apr-201113:11x64
Mrxsmb20.sys6.0.6001.22910107,00829-Apr-201113:10x64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.18462107,00829-Apr-201113:39x64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.22634108,03229-Apr-201113:21x64
Mrxsmb.sys6.0.6001.18644135,16829-Apr-201113:11x64
Mrxsmb.sys6.0.6001.22910135,68029-Apr-201113:10x64
Mrxsmb.sys6.0.6002.18462135,68029-Apr-201113:39x64
Mrxsmb.sys6.0.6002.22634135,68029-Apr-201113:21x64

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18664658,94406-Jul-201114:57IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22939659,96806-Jul-201114:58IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.18490660,48006-Jul-201115:21IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.22672660,48006-Jul-201115:38IA-64
Mrxsmb20.sys6.0.6001.18644263,16829-Apr-201112:52IA-64
Mrxsmb20.sys6.0.6001.22910264,19229-Apr-201112:53IA-64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.18462264,19229-Apr-201113:14IA-64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.22634266,75229-Apr-201113:30IA-64
Mrxsmb.sys6.0.6001.18644318,46429-Apr-201112:52IA-64
Mrxsmb.sys6.0.6001.22910320,51229-Apr-201112:53IA-64
Mrxsmb.sys6.0.6002.18462320,51229-Apr-201113:14IA-64
Mrxsmb.sys6.0.6002.22634320,51229-Apr-201113:30IA-64

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,028
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,135
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,191
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,306
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,035
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,146
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,036
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,146
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,670
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,796
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,512
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,634
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,512
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,634
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,383
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size3,586
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_361476c80662b8d5eb41835ad85dcbdd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18664_none_fdeee296b154b9d3.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_4443ce376f928e3dc66e97c47a733fe4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_4b408fb6df79edeb.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_4ca0da4b432a6e1995a11e815775a17b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22939_none_aac42e2063343f39.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_5d540d1fd7ea068b0277f387626eb1db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_aea6f7ffd20642c0.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_ac6bc3a694cacb6f50280e34db1993c6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22672_none_43b032fa32601187.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_bb14c192ec21ced50bcee1f8be8eb5a7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_cf1a43cf5b74bb51.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_c215e0e5df3f76aebb0364f4eef47dee_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_64e146e2e5c683b3.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_defb8dd97aaf8961c899ac2af36aefd1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_5d01296965f602e1.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_e11a40d36e0d8b440f2c4b056840438a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_5a671074d0245c3c.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_e8ecb225ded34cf1c95d86a0b62c0df1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18490_none_50fb2f32d97f214f.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_f50d5ee68eb2aa6bd55d4eef9ba9a32f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_d5cad633e65649a9.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_fca679208bd7b639a8b69c1bbdef723c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_91fed88a2ea4270f.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18664_none_8867b88d4b9ba971.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)17:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22939_none_8916ca5a649c6e69.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)17:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18490_none_8a29bb6f48ddea33.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)20:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22672_none_8acafa8c61e981f0.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_8ab3c27789e2a500.manifest
File versionNot Applicable
File size6,960
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_8b59d1aaa2eb85e9.manifest
File versionNot Applicable
File size6,960
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)14:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_8c8295d9871afc7f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,960
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)16:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_8d2ea4e2a01e784b.manifest
File versionNot Applicable
File size6,960
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_7f6a3a11513a332d.manifest
File versionNot Applicable
File size8,844
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_801049446a431416.manifest
File versionNot Applicable
File size8,844
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)14:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_81390d734e728aac.manifest
File versionNot Applicable
File size8,844
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)16:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_81e51c7c67760678.manifest
File versionNot Applicable
File size8,844
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:29
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_1566d1fa42c120608fdef23eb2fb553b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_e5176e0d8e372410.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1c7747a34d9957256dbab9825cbd5aad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18664_none_8e92fcb1f3bca478.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_25982ec8ffec82b29307c893f3ccaa39_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_b5549f3ed1ca68bc.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_297060b6d85dc525fdcd4033e6691934_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18490_none_4a3f03f1dc995601.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2fe1dff67953549c4c02080d30cbc635_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22672_none_9dfdb09020cfab73.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3bcf1e57a72ee74f24209c8d32542c64_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_f389b12898c4a9a4.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a0b4ee50cfb986225a021fc2f0fea63d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_834fa559d09f7a7d.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a14abe56cb8c201a98bd9a05cd567d1d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22939_none_af00a6e47babddfa.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_abc84bd9f512a8196f4fe75e9bfe8d78_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_4994941788c17b24.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bf9615a218f50db66bde99c3e3af6b73_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_24e2ffb60ce7aed0.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ca01f589d7d5e2081d068acf111cb152_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_bc592410bac4999b.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ca3f2a661393b0c5dd8fcff622da9fc6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_c9644de44e8ab714.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18664_none_e486541103f91aa7.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)17:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22939_none_e53565de1cf9df9f.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)17:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18490_none_e64856f3013b5b69.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22672_none_e6e996101a46f326.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)05:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_e6d25dfb42401636.manifest
File versionNot Applicable
File size6,972
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_e7786d2e5b48f71f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,972
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_e8a1315d3f786db5.manifest
File versionNot Applicable
File size6,972
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_e94d4066587be981.manifest
File versionNot Applicable
File size6,972
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_db88d5950997a463.manifest
File versionNot Applicable
File size9,112
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_dc2ee4c822a0854c.manifest
File versionNot Applicable
File size9,112
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_dd57a8f706cffbe2.manifest
File versionNot Applicable
File size9,112
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)16:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_de03b8001fd377ae.manifest
File versionNot Applicable
File size9,112
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,046
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,165
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,211
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,338
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,053
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,176
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,054
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,176
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,696
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,834
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,536
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,670
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,536
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,670
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,391
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size3,614
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_20701a2bd05946857debecd3001be7d8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_6b70089f27e16c1c.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_29aaa701a8f03663140b2f22fae76204_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_e0e6694f970a0be1.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3351617da2871b786f7237dd71c83aa4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18490_none_7e3174b35c7f114e.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_352e41b02486e161fa8150ed20035dfb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18664_none_0a4cc76945225778.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3af61940c220d9403df9c8354f28c549_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22672_none_948a62256682d536.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_655375f85df33b9a660c51b4bb59a6fc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22939_none_ed9290f69ab74772.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_66f3c271b43e59a1062f51e85f8c652b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_6c0ac1619dc26135.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8838b07e64cfbe26fd41becc7f13cb95_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_3520a5b10be8b3fb.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_963aefccebac24a2df7e5dea7614ae3a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_7613033caaa2c305.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_acdf8431db80aed4e8a4054322ec113a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_9082bd0dcad7d61c.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cc4d1f017b24ea38a46fc380ba1dcaf6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_bc783bdcc78162cd.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d01ceee145ed8dd7b76862c6e12e020a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_5de5ef44f568458a.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18664_none_88695c834b99b26d.manifest
File versionNot Applicable
File size7,420
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)17:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22939_none_89186e50649a7765.manifest
File versionNot Applicable
File size7,420
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)16:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18490_none_8a2b5f6548dbf32f.manifest
File versionNot Applicable
File size7,420
Date (UTC)06-Jul-2011
Time (UTC)19:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22672_none_8acc9e8261e78aec.manifest
File versionNot Applicable
File size7,420
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_8ab5666d89e0adfc.manifest
File versionNot Applicable
File size6,966
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_8b5b75a0a2e98ee5.manifest
File versionNot Applicable
File size6,966
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)14:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_8c8439cf8719057b.manifest
File versionNot Applicable
File size6,966
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_8d3048d8a01c8147.manifest
File versionNot Applicable
File size6,966
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18644_none_7f6bde0751383c29.manifest
File versionNot Applicable
File size9,103
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)14:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22910_none_8011ed3a6a411d12.manifest
File versionNot Applicable
File size9,103
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)14:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18462_none_813ab1694e7093a8.manifest
File versionNot Applicable
File size9,103
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_81e6c07267740f74.manifest
File versionNot Applicable
File size9,103
Date (UTC)29-Apr-2011
Time (UTC)15:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,037
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,150
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,042
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,159
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,044
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,161
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,362
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,486
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,362
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,486
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,526
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size2,767
Date (UTC)07-Jul-2011
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7600.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.1.7600.16847222,72009-Jul-201102:26x86
Mrxsmb10.sys6.1.7600.21005223,23209-Jul-201102:20x86
Mrxsmb10.sys6.1.7601.17647223,74409-Jul-201102:30x86
Mrxsmb10.sys6.1.7601.21767223,74409-Jul-201103:15x86
Mrxsmb20.sys6.1.7600.1680896,25604-May-201102:43x86
Mrxsmb20.sys6.1.7600.2095997,28004-May-201102:23x86
Mrxsmb20.sys6.1.7601.1760596,76827-Apr-201102:17x86
Mrxsmb20.sys6.1.7601.2171496,76827-Apr-201102:15x86
Mrxsmb.sys6.1.7600.16808123,39204-May-201102:43x86
Mrxsmb.sys6.1.7600.20959123,90404-May-201102:23x86
Mrxsmb.sys6.1.7601.17605123,90427-Apr-201102:17x86
Mrxsmb.sys6.1.7601.21714123,90427-Apr-201102:15x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.1.7600.16847287,74409-Jul-201102:44x64
Mrxsmb10.sys6.1.7600.21005287,74409-Jul-201102:44x64
Mrxsmb10.sys6.1.7601.17647288,76809-Jul-201102:46x64
Mrxsmb10.sys6.1.7601.21767288,76809-Jul-201102:34x64
Mrxsmb20.sys6.1.7600.16808126,46404-May-201102:51x64
Mrxsmb20.sys6.1.7600.20959128,51204-May-201102:41x64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.17605128,00027-Apr-201102:39x64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.21714128,00027-Apr-201102:30x64
Mrxsmb.sys6.1.7600.16808157,69604-May-201102:51x64
Mrxsmb.sys6.1.7600.20959158,20804-May-201102:41x64
Mrxsmb.sys6.1.7601.17605158,20827-Apr-201102:40x64
Mrxsmb.sys6.1.7601.21714158,20827-Apr-201102:31x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.1.7600.16847675,84009-Jul-201101:57IA-64
Mrxsmb10.sys6.1.7600.21005676,35209-Jul-201101:55IA-64
Mrxsmb10.sys6.1.7601.17647677,37609-Jul-201101:47IA-64
Mrxsmb10.sys6.1.7601.21767677,88809-Jul-201101:53IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7600.16808306,68804-May-201102:04IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7600.20959312,83204-May-201101:54IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.17605310,27227-Apr-201101:49IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.21714310,27227-Apr-201101:48IA-64
Mrxsmb.sys6.1.7600.16808366,59204-May-201102:03IA-64
Mrxsmb.sys6.1.7600.20959368,12804-May-201101:54IA-64
Mrxsmb.sys6.1.7601.17605367,61627-Apr-201101:49IA-64
Mrxsmb.sys6.1.7601.21714367,61627-Apr-201101:48IA-64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,066
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,173
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,071
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,379
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,051
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,364
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,069
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,179
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,268
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,184
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,250
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,164
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,868
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size2,782
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_1a386f3757f18151b6ca8b27d8645998_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16847_none_fdac54e495f9c4be.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_3e3c3f17093cbacd7337e002e770116d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_584c666ea760058a.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_599cd79ae02b97dc23234860291635d8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17647_none_adc247a524fe16c2.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_65f368d009b62751c5414f1b6ebf4f6b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_b4250533d764a10f.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_71bebec8bd24ec32bc97d95648067647_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_1b1dcbfaec3747ee.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_7229cf301325a52af5732e0c5501ed22_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_59b909bfe8f1ad9c.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_920401ba32e3e5522be61bb445506e50_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_39bd730c19232b4d.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_92517d9e32025f2b65182c5353efb2e0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21005_none_11cfcd7ec893e664.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_b0a1a65c13a6a05feefbc4c399c417a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_b8ff40012901bffe.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_caca0911bdb36aa76bd7f305f2c494fc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_cfd743299459fff5.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_cc1c2dc815b186212f22183bd0d5e5a4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_496e84b5b43d957a.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_f6fa6235e8443ce16ab87229d374fe49_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21767_none_9c40c6c47e6dce56.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16847_none_88a82b6eac9ff7a3.manifest
File versionNot Applicable
File size3,962
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21005_none_895adf77c59f283d.manifest
File versionNot Applicable
File size3,962
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17647_none_8a8e8874a9c6638f.manifest
File versionNot Applicable
File size3,962
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21767_none_8b028567c2f43b3b.manifest
File versionNot Applicable
File size3,962
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_8b0ad57aead5d4a7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,035
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_8b5f62f4041b197d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,035
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_8cee31a2e7fef48e.manifest
File versionNot Applicable
File size4,035
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)05:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_8d6bfe38012596f2.manifest
File versionNot Applicable
File size4,035
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_7fc14d14b22d62d4.manifest
File versionNot Applicable
File size4,757
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)05:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_8015da8dcb72a7aa.manifest
File versionNot Applicable
File size4,757
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_81a4a93caf5682bb.manifest
File versionNot Applicable
File size4,757
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_822275d1c87d251f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,757
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)04:52
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_0c3c52a425bf1e1abeb1a73dbc4e235c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21767_none_529120cceb697af3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0ee2ab706db37b2141257c2890c3710e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_65481a9127ad132a.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2277d07e51be3f8b2c137276a4c2bb4f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16847_none_1d3a56d08c6af226.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_30cfec9599c32159b803edec7e1e2d6e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21005_none_fb94947dd60b0d71.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5f4b4772bf738eea06d6389ce01a2033_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_1129054d737eda02.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7f6e2418aa7a84944df0a8695e377967_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_af75a9ca1b3ef4f7.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9267fd48abaa2901920069f30961db6d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_e95f21033635a380.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a3107206993adc11ce21d9d284936083_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_609c2d43d79d39cb.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b92c50bc699199b00d2df28fa4b13115_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_d22bb95d9fcde8a8.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cfa99af7e4589487652d1b1795485a7d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_49373aded6529c66.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dafc4385d7c4c193e04972ff1b170ffd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17647_none_74786482445ab071.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ea6235ae2286475ec0ce54df78796545_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_7a97a10fb79b95ec.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16847_none_e4c6c6f264fd68d9.manifest
File versionNot Applicable
File size3,966
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)06:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21005_none_e5797afb7dfc9973.manifest
File versionNot Applicable
File size3,966
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17647_none_e6ad23f86223d4c5.manifest
File versionNot Applicable
File size3,966
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21767_none_e72120eb7b51ac71.manifest
File versionNot Applicable
File size3,966
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_e72970fea33345dd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,039
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)06:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_e77dfe77bc788ab3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,039
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)06:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_e90ccd26a05c65c4.manifest
File versionNot Applicable
File size4,039
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_e98a99bbb9830828.manifest
File versionNot Applicable
File size4,039
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_dbdfe8986a8ad40a.manifest
File versionNot Applicable
File size4,761
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)06:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_dc34761183d018e0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,761
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_ddc344c067b3f3f1.manifest
File versionNot Applicable
File size4,761
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_de41115580da9655.manifest
File versionNot Applicable
File size4,761
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)05:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,084
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,203
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,307
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,833
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,069
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,396
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,087
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,209
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,702
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,436
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,270
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,194
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,106
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,177
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,102
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,141
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,162
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size3,224
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 המבוססות על IA-64

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_009dffb95a14ed1af8e22ac650191965_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_ba71565815d02682.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1121d6158bdb245e1e0280ba54091604_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_aaf8360a53c0125b.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2270af73835dcdf54b737183be03decb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21767_none_5d95ac5007336370.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_23a51ab6362042ff302175b4308c32a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_c0787be9fe216b5e.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3c5c9f89c750503434cb31594950e601_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_40a94524a9dcc647.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_432b0c9d6c0e2cda334193082c1c160b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21005_none_5f086784919f064b.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_44b6ac5313956eb0a109ae2a8db835df_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_d4811e8a71dcf2f7.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_553475ef86e976e84868a362b0c7e2f9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_814fb8576fdedfd2.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_678adec616095b4863c6530385d8c102_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_7f4cddac5996d310.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c730a8af352a12b383d9f1d0b1489f7a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_a5c82898b4d6343a.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cf3bb1db41d003b9a110a8586385de99_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16847_none_062fa5df3ce9107b.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f4717ec4251c9dcb2ceff0d0cbff36b5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17647_none_ed4bd6e14b11a2f0.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16847_none_88a9cf64ac9e009f.manifest
File versionNot Applicable
File size3,964
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21005_none_895c836dc59d3139.manifest
File versionNot Applicable
File size3,964
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17647_none_8a902c6aa9c46c8b.manifest
File versionNot Applicable
File size3,964
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21767_none_8b04295dc2f24437.manifest
File versionNot Applicable
File size3,964
Date (UTC)09-Jul-2011
Time (UTC)07:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_8b0c7970ead3dda3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,037
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)06:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_8b6106ea04192279.manifest
File versionNot Applicable
File size4,037
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_8cefd598e7fcfd8a.manifest
File versionNot Applicable
File size4,037
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)05:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_8d6da22e01239fee.manifest
File versionNot Applicable
File size4,037
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)05:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_7fc2f10ab22b6bd0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,759
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)06:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_80177e83cb70b0a6.manifest
File versionNot Applicable
File size4,759
Date (UTC)04-May-2011
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17605_none_81a64d32af548bb7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,759
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)05:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21714_none_822419c7c87b2e1b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,759
Date (UTC)27-Apr-2011
Time (UTC)05:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,297
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,613
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,492
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2536276~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,417
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2536276_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,456
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,136
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size2,179
Date (UTC)12-Jul-2011
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 2536276 - Last Review: יום חמישי 18 אוגוסט 2011 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2536276

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com