Hi?u ch?m SQL tr?c tuy?n giao d?ch ch? bi?n năng khi t?p tin b? máy cơ s? d? li?u SQL đư?c lưu tr? trên m?t SMB t?p tin c?p m?ng trong Windows 7, Windows Server 2008 R2, ho?c Windows Storage Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2536493 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? đ?nh r?ng b?n đ? c?u h?nh Microsoft SQL Server 2008 R2 s? d?ng b? máy cơ s? d? li?u SQL ho?c kí nh?p t?p tin trên m?t c?p t? xa máy ch? tin thư thoại ch?n (SMB) t?p tin m?ng. SMB m?ng chia s? t?p này n?m trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7, Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Storage Server 2008 R2. Trong t?nh hu?ng này, giao d?ch tr?c tuy?n SQL x? l? (OLTP) hi?u su?t là ch?m hơn so v?i d? ki?n.

Ghi chú
 • V?n đ? này x?y ra khi b?n có kh?i lư?ng công vi?c th?c hi?n noncached h?n h?p đ?c/ghi I/O đ?a ho?t đ?ng vào m?t t?p tin.
 • B?n có th? tr?i nghi?m gi?m hi?u su?t n?u b?n th?c hi?n m?t đi?m chu?n OLTP, ch?ng h?n như TPC-C.
 • N?u b?n ki?m tra các qu?y hi?u su?t PhysicalDisk cho đ?a lưu tr? các t?p tin b? máy cơ s? d? li?u SQL, chi?u dài trung b?nh là đ?a hàng đ?i là khá nh?.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Ngoài ra, b?n ph?i có SQL Server 2008 R2 cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thông tin t?p tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như đư?c hi?n th? trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và MUM t?p (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
 • Hotfix này C?p Nh?t Rdbss.sys x? l? m?ng ra bên ngoài I/O v? v?y hotfix này ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính khách hàng gây ra m?ng I/O trong câu h?i. N?u b?n đang lưu tr? SQL Server b? máy cơ s? d? li?u trên SMB t?p tin chia s?, áp d?ng hotfix này trên t?t c? các máy ch? SQL máy tính.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rdbss.sys6.1.7600.20971241,15223-May-201102: 25x 86
Rdbss.sys6.1.7601.21732241,66423-May-201103: 24x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rdbss.sys6.1.7600.20971308,22423-May-201102: 43x 64
Rdbss.sys6.1.7601.21732308,22423-May-201102: 29x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rdbss.sys6.1.7600.20971718,84823-May-201101: 53IA-64
Rdbss.sys6.1.7601.21732718,84823-May-201101: 52IA-64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? tr? cho t?p m?ng b? máy cơ s? d? li?u trong SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304261Mô t? v? h? tr? cho t?p m?ng b? máy cơ s? d? li?u trong SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,773
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)09: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_20812e05f8ec7ad6e4ce1db12ab0933c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_f042f800d673e7be.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin693
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)09: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_e6fc4c31829819b66708a296a7deccc7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20971_none_bb5147d21d518ef8.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin693
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)09: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20971_none_5a3ba2fcdbd61545.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,803
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)05: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_5c4e3ffcd8db2ac4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,803
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)06: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_7eb4ba7f99d5ec765b8d01b486d520c4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_c410b057dc18b23d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)09: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a87aab1fb3b64dc20b957d267a04db15_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20971_none_8ddb8461ace59a70.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)09: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20971_none_b65a3e809433867b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,809
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)06: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_b86cdb8091389bfa.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,809
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)07: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,215
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)09: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_9c2692c75b26eebcdc5f1f0d16bb9477_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20971_none_3c3a131c10fcb776.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)09: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_e2e19863bf6334e69d620bdf7d7481a5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_0451f0c19aa44103.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)09: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20971_none_5a3d46f2dbd41e41.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,806
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)05: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21732_none_5c4fe3f2d8d933c0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,806
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)07: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.168 ngư?i
Ngày (UTC)23-May-2011
Th?i gian (UTC)09: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2536493 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Storage Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2536493 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2536493

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com