Truy c?p khách hàng Microsoft Exchange RPC d?ch v? tai n?n không liên t?c trên m?t máy ch? Exchange Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2536517 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Truy c?p khách hàng Microsoft Exchange RPC d?ch v? tai n?n không liên t?c trên m?t máy ch? Microsoft Exchange Server 2010. Ngoài ra, các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p:

Tên đăng nh?p: h? th?ng
Ngu?n: B? đi?u khi?n d?ch v?
T? ch?c s? ki?n ID: 7031
Nhi?m v? th? lo?i: không có
M?c đ?: l?i
T? khóa: c? đi?n
Mô t?:
D?ch v? truy c?p khách hàng Microsoft Exchange RPC ch?m d?t đ?t ng?t. Nó đ? làm này 1 time(s). Hành đ?ng s?a sai sau s? đư?c th?c hi?n trong mili giây 5000: kh?i đ?ng l?i d?ch v?.

Chú ý
  • V?n đ? này thư?ng x?y ra khi m?t đ?i bi?u c?a h?p thư truy c?p h?p thư, h?p thư ki?m toán khai thác g? đư?c kích ho?t và d?ch v? Microsoft Exchange Active Directory topo d?ng trên máy ch?.
  • Khi v?n đ? này x?y ra, khách hàng không th? k?t n?i t?i h? ph?c v? Exchange Server 2010.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? m?t ngo?i l? System.InvalidOperationException x?y ra.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t b?n C?p Nh?t rollup sau đây:
2579150 Mô t? Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 Service Pack 1

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Cho bi?t thêm thông tin v? h?p thư ki?m toán khai thác g?, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? h?p thư ki?m toán khai thác g?

Thu?c tính

ID c?a bài: 2536517 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Bảy 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbmt KB2536517 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2536517

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com