T?nh tr?ng s?n có c?a Universal Serial Bus h? tr? trong Windows 95

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 253756 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? s? s?n có c?a Universal Serial Bus (USB) h? tr? trong Windows 95.

THÔNG TIN THÊM

USB h? tr? cho Windows 95 có s?n trong phiên b?n c?a Windows 95 OEM (OEM). N?u b?n mua Windows 95 đóng h?p s?n ph?m (đ?y đ? ho?c nâng c?p phiên b?n) t? m?t c?a hàng bán l?, b?n có m?t phiên b?n bán l? c?a Windows 95. Phiên b?n bán l? c?a Windows 95 không th? đư?c nâng c?p lên phiên b?n OEM, và không có t?i v? riêng bi?t đ? cho phép h? tr? USB trong b?t k? phiên b?n c?a Windows 95. N?u b?n có m?t phiên b?n OEM c?a Windows 95 và b?n mu?n kích ho?t tính năng h? tr? USB, liên h? v?i OEM c?a b?n.

Đ? xác đ?nh phiên b?n b?n đang ch?y Windows 95:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Các vấn đề.
 2. B?m vào các T?ng quát tab.
 3. Xác đ?nh v? trí s? phiên b?n theo các Các vấn đề nhóm này, và sau đó xem các B?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnPhiên bảnNgày đ?n t?p tinUSB h? tr?Là USB h? tr? mi?n phí? *
  Bán l? Windows 954.00.9507/11/95KhôngKhông
  Windows 95 bán l? SP14.00.950A7/11/95KhôngKhông
  OEM Service Release 14.00.950A7/11/95KhôngKhông
  OEM Service Release 24.00.1111 (4.00.950B)8/24/96KhôngKhông
  OEM Service Release 2.14.03.1212-1214 (4.00.950B)8/24/96-8/27/97n/a
  OEM Service Release 2.54.03.1214 (4.00.950C)8/24/96-11/18/97n/a

  * N?u b?n có m?t phiên b?n c?a Windows 95 mà không có h? tr? USB, và b?n mu?n h? tr? USB, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n nâng c?p lên Windows 98 Second Edition.
 4. N?u b?n đang ch?y m?t phiên b?n OEM c?a Windows 95, s?n ph?m ID s? theo các Đăng k? đ? nhóm này thư?ng ch?a ch? s? 20. N?u ch? s? 6, 7 và 8 ch?a các ch? cái "OEM", c?a b?n Phiên b?n c?a Windows 95 là m?t phiên b?n OEM. Ví d?, sau m?u s?n ph?m ID s? cho th?y m?t cài đ?t OEM:
  12345-OEM-6789098-76543

Xác đ?nh phiên b?n OEM (OEM)

Windows 95 có th? đ? đư?c cài trên máy tính c?a b?n. Đây cài đ?t đư?c g?i là cài đ?t OEM. M?t b?n phát hành d?ch v? OEM (ví d?, OSR2) là m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a m?t s?n ph?m cho nhà s?n xu?t PC (OEM) đ?n đây vào máy tính m?i. M?c đích là đ? cho phép OEM đ? cài đ?t m?t s?n ph?m tích h?p Windows 95 có ch?a nh?ng m?i nh?t có s?n c?p cá nhân Nh?t và h? tr? ti?n b? g?n đây trong ph?n c?ng đó có yêu c?u h? tr? h? đi?u hành c?t l?i.

B? sung thông tin OEM

 • Trong Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), 2.1 (OSR2.1) và 2.5 (OSR2.5), không ph?i t?t c? các file có con d?u Phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng. OSR2.1 và OSR2.5, ch? nh?ng t?p tin đư?c c?p nh?t đ? h? tr? cho Win32 Driver Model (WDM) và USB có th? có này tem Phiên b?n (các t?p tin khác có cùng m?t phiên b?n tem như các t?p tin OSR2 tương ?ng).

  B?n có th? xem thông tin Phiên b?n t?p tin b?ng cách nh?p chu?t ph?i m?t t?p tin trong Windows Explorer, nh?p vào Thu?c tính trên tr?nh đơn xu?t hi?n, và sau đó nh?p chu?t vào các Phiên bản tab. N?u không có không có Phiên bản tab, không có không có thông tin Phiên b?n có s?n cho t?p tin đó.
 • C?p Nh?t c?a Windows 95 OEM OSR2 thư?ng có m?t phiên b?n c?a 4.00.1112 ho?c sau đó.
 • Đ? xác đ?nh li?u b?n đang ch?y OSR2.1, ki?m tra "B? sung USB cho OSR2" trong danh sách chương tr?nh đư?c cài đ?t trong các Công c? thêm/b?t chương tr?nh trong Control Panel, và ki?m tra các phiên b?n 4.03.1212 c?a Ntkern.vxd t?p tin trong thư m?c Windows\System\Vmm32.
 • N?u b?n đang ch?y OSR2.5 và b?n g? b? cài đ?t b? sung USB b?ng cách s? d?ng công c? thêm/b?t chương tr?nh trong Control Panel, s? phiên b?n thay đ?i đ? 4.00.950b trên các T?ng quát tab trong thu?c tính h? th?ng.
LƯU ?: T?t c? các phiên b?n c?a Microsoft Windows 98 bao g?m h? tr? USB.

Thu?c tính

ID c?a bài: 253756 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB253756 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:253756
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com