Lync Online, mainot Office 365 pierakst??an?s adresi izpl?no?ana

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2537764 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

Kad lietot?js tiek sinhroniz?ti autom?tiski pierakst??an?s adresi (paz?stams ar? k? lietot?ja galven? nosaukuma, UPN vai lietot?ja ID) tiek main?ts, Office 365 Lync Online SIP adresi lietot?jam. Iepriek?, mainot lietot?ja Office 365 pierakst??an?s adresi, IT administrators n?c?s atjaunin?t lietot?ja SIP adresi atsevi??i, lai atbilstu jauno Office 365 pierakst??an?s adresi. Pret?j? gad?jum? b?tu neatbilsto?i ??s divas v?rt?bas. Neatbilst?ba starp lietot?ja ID un lietot?ja SIP adresi var rad?t neskaidr?bas Lync tie?saistes lietot?ja laik? pierakst?ties.

PROCED?RA

P?c tam, kad tiek atjaunin?ts Lync Online t? lietot?ja ID, ir da?as darb?bas, kas lietot?jam ir j?veic, lai p?rliecin?tos, ka dienests turpina str?d?t bez p?rtraukumiem. ?ie pas?kumi ir ??di:
  • P?rpl?not Lync tie?saistes sapulc?m. D?? t?, ka pakalpojumu Lync Online ?ener? sapulces URL, ir p?rpl?nots tik?an?s, kas bija pl?nots, izmantojot veco Lync Online SIP adresi. Ja ?aj?s san?ksm?s netiek p?rpl?nota, sapulces dal?bniekiem sa?emt k??das zi?ojumu, kad vi?i cen?as pievienoties jebkur? Lync Online konferenc?m, kas ir paredz?ts, ka ?is lietot?js.
  • Pazi?o izmai?as ?r?jos kontaktus Lync tie?saistes kontaktpersonu sarakstiem. ?r?ja kontaktpersona (tas ietver citus ?r?jos Lync organiz?cijas), lietot?jiem Windows Live un MSN lietot?jiem ir j?pazi?o par izmai??m lietot?ja SIP adresi. L?dz ?r?ja kontaktpersona no?em?ana un atjaunin?t ??s kontaktpersonas inform?ciju, vecais, kontaktu lietot?jam tiek r?d?ts k? Kl?tb?tni nezin?mas vai bezsaist?.
Da?i uz??mumi var v?l?ties konfigur?ciju, ko lieto nesakar?gs pierakst??an?s adreses Lync Online un biroja 365 un kaut ar? atbalst?t ?o konfigur?ciju, lietot?ja pieredzi par s?kotn?jo pierakst??an?s b?s maz?ks nek? ide?ls, da?i Lync klientiem. Lync Online lietot?jiem b?s j?ievada UPN un SIP adresei atsevi??i veiksm?gs parakst?t collas uzst?d??anas r?ks Office 365 Desktop darbojas lietot?ja interfeiss b?s atrisin?t ?o jaut?jumu, datoros, kuros darbojas Lync 2010.

Piez?me.Uzst?d??anas r?ks Office 365 Desktop nav pieejams mobilaj?m ier?c?m vai Lync 2013.

Ja v?laties manu?li konfigur?t iestat?jumu Lync 2013, skatiet Office 365 ??d? t?mek?a vietn?:

Manu?li atjaunin?t un konfigur?t darbvirsmas lietojumprogramm?m

Ja Office 365 organiz?cija lieto direktorija sinhroniz??ana un ir vai agr?k bija Office sakaru serveris 2007 R2, Lync Server 2010 vai Lync servera 2013 izvieto?anas lok?laj?, SIP adresi var tikt atjaunin?ti neatkar?gi, populating Active Directory msRTCSIP PrimaryUserAddress v?rt?bu. P?rbaud?t, lai p?rliecin?tos, ka biroja 365 v?rt?bas nav pretrun? ar lok?l?s v?rt?bas sekojo?o zin??anu b?ze rakstu:
2430520 K??das biroja 365 port?l?: "MsRTCSIP PrimaryUserAddress vai adres?ta SIP adresei j?b?t j?su lok?l? Active Directory ProxyAddresses lauka v?rt?ba nav unik?ls"

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uzOffice 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2537764 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 23. j?lijs - P?rskat??ana: 18.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Lync Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365p o365a o365022013 o365m kbmt KB2537764 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2537764

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com