Windows Media Player có th? ng?ng đáp ?ng ho?c t?o ra m?t thông báo l?i khi Streaming Media

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 253798 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng d?ng phương ti?n truy?n thông b?ng cách s? d?ng Microsoft Windows Media Player, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau đây:
 • Gây t? vong ngo?i l? 0E đ? x?y ra t?i 0028:... trong VXD UNIMODEM.
  Gây t? vong ngo?i l? 0E đ? x?y ra t?i 0028:... trong VXD Logger.
  Tapisrv đ? gây ra m?t l?i trang không h?p l? trong mô-đun Kernel32.dll.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra đ?i v?i b?t k? l? do sau đây:
 • K?t n?i cáp tr?c ti?p ho?c n?i m?ng riêng ?o đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
 • Nhi?u hơn m?t modem đư?c cài đ?t trong máy tính c?a b?n, ho?c c? hai modem và b? đi?u h?p m?ng đư?c cài đ?t trong máy tính c?a b?n.
 • Các t?p tin th?c thi (exe) cho ActiveSync 3,0 (Wcescomm.exe) đang đư?c c?t cánh trong khi kh?i đ?ng.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


LƯU ?: Quá tr?nh này khó m? s? c?a b?n t?c đ? d?ng trong Windows Media Player và ngăn ch?n nó t? vi?c ki?m tra t?c đ? d?ng hi?n t?i. V?n đ? này thư?ng là k?t qu? c?a vi?c c?u h?nh tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b?. Ki?m ch?ng r?ng b?n đang s? d?ng tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t có s?n cho thi?t b? c?a b?n. Thông thư?ng, nó là t?t hơn đ? cho phép Windows Media Player đ? t? đ?ng phát hi?n t?c đ? k?t n?i đư?ng dây c?a b?n.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, ghi đè lên băng thông phát hi?n logic. Đ? làm như v?y, t?o ra m?t m?i hexadecimal DWORD giá đăng k? tr? g?i là "ManualBandwidth" (trong bit / giây) trong khóa registry sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Netshow\Player\General
Giá tr? băng thông cho các giá tr? DWORD nên đư?c đ?t đ? phù h?p v?i t?c đ? t?i xu?ng máy tính c?a b?n. Đi?u này có th? ghi đè lên Windows Media Player băng thông phát hi?n logic đư?c s? d?ng khi đàm phán d?ng su?i băng thông. Giá tr? nên đư?c đ?t liên quan đ?n băng thông t?i v? máy tính, ví d?:
 • Đ?i v?i m?t k?t n?i t?c đ? 300 kbps, s? d?ng m?t hexadecimal giá tr? c?a 493e0.
 • Đ?i v?i m?t t?c đ? k?t n?i 56 kbps, s? d?ng m?t hexadecimal giá tr? c?a fa00.
 • Đ?i v?i m?t k?t n?i t?c đ? 256 kbps, s? d?ng m?t hexadecimal giá tr? c?a 3e800.
LƯU ?: Đó là m?t ? tư?ng t?t đ? đ?t băng thông hơi dư?i t?i đa đ? b?n có đ? băng thông trái hơn đ? duy?t Web trong khi streaming media.

Lưu ? r?ng bài vi?t này không áp d?ng cho Microsoft Windows Media Player 7.1. Đó là m?t tính năng l?a ch?n hư?ng d?n s? d?ng băng thông bây gi? có s?n trong Windows Media Player 7.1 và Microsoft Windows Media Player cho Windows XP. Tính năng này đ? đư?c c? th? đ?a ch? v?n đ? này. N?u b?n thay đ?i các thi?t l?p trên s? Tuỳ chọn Menu cho Media Player, và v?n đ? v?n c?n x?y ra, theo m?t l?n n?a các th? t?c đư?c mô t? trong ph?n này đ? xác nh?n r?ng b?n thay đ?i giá tr? ch? ch?t đăng k? m?t cách chính xác. Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang s? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a Windows Media Player.Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
259914 Làm th? nào đ? thay đ?i thông tin t?c đ? k?t n?i trong Media Player 7

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s? tương tác gi?a Windows Media Player và phát hi?n năng đ?ng c?a băng thông, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
253642 Media Player băng thông phát hi?n vào k?t n?i Internet Hybrid

Thu?c tính

ID c?a bài: 253798 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Media Player 6.4
 • Microsoft Windows Media Player 7.0
T? khóa: 
kbproductlink kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB253798 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:253798

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com