M?t c?p nh?t ph?n m?m có s?n k? r?ng cho phép giao d?ch Integrator truncate d?u v? tr? t? t? m?t chu?i mà nó nh?n đư?c t? m?t ?ng d?ng máy tính l?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2538104 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Xem xét k?ch b?n sau đây trong m?t môi trư?ng Microsoft Host Integration Server 2010:
 • B?n s? d?ng giao d?ch Integrator (TI) đ? giao ti?p v?i m?t ?ng d?ng trên h? th?ng máy ch? IBM.
 • ?ng d?ng này s? g?i chu?i đó đư?c đ?n v?i d?u k? t? v? tr? đ? TI.
 • TI không truncate các k? t? d?u v? tr? t? chu?i mà nó nh?n đư?c.
Trong trư?ng h?p này, các kho?ng tr?ng ? đuôi đư?c c?t không ng?n b?i v? cácchu?itham s? trong các phương pháp TI đư?c xây d?ng v?i cácChu?i ASEANtùy ch?n thi?t l?p đ?V? tr? đ?n.

Lưu ?Trong máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2006, TI đ? làm truncate d?u v? tr? k? t? t? chu?i mà nó nh?n đư?c t? m?t ?ng d?ng máy tính l?n khi các tham s? chu?i đư?c c?u h?nh đ? có cácChu?i ASEAN tùy ch?n thi?t l?p đ? V? tr? đ?n. S? thay đ?i này trong hành vi có th? gây ra các v?n đ? khi b?n vi?t m?t ?ng d?ng mà hy v?ng s? k? t? d?u v? tr? s? đư?c g? b? t? nh?n đư?c dây.

GI?I PHÁP

Thông tin c?p nh?t ph?n m?m

Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n có th? cho phép giao d?ch Integrator đ? truncate d?u v? tr? k? t? t? chu?i mà nó nh?n đư?c t? m?t ?ng d?ng máy tính l?n.

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a b?n c?p nh?t này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t các hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010, phiên b?n 32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Db2oledb.dll8.5.4287.2640,84815-Mar-201117: 51x 86
Ddmstr.dll8.5.4287.267,40815-Mar-201117: 51x 86
Drdaresync.exe8.5.4287.2530,26415-Mar-201117: 51x 86
Ibmcobol.xmlKhông áp d?ng83,79815-Mar-201116: 34Không áp d?ng
Ibmrpg400.xmlKhông áp d?ng67,57415-Mar-201116: 34Không áp d?ng
Mgddtcob390.dll8.5.4287.2386,90415-Mar-201117: 51x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4287.21,300,37615-Mar-201117: 51x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4287.258,76015-Mar-201117: 51x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4287.2255,88815-Mar-201117: 51x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4287.2395,16015-Mar-201117: 51x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4287.2194,45615-Mar-201117: 51x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4287.251,11215-Mar-201117: 51x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4287.263,44815-Mar-201117: 51x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4287.275,68015-Mar-201117: 51x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4287.279,79215-Mar-201117: 51x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4287.255,19215-Mar-201117: 51x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4287.287,97615-Mar-201117: 51x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4287.2161,67215-Mar-201117: 51x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4287.267,48015-Mar-201117: 51x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4287.2104,36815-Mar-201117: 51x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4287.2731,02415-Mar-201117: 51x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4287.2100,25615-Mar-201117: 51x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4287.2272,27215-Mar-201117: 51x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.5.4287.2464,80015-Mar-201117: 51x 86
Msdrda.dll8.5.4287.2980,81615-Mar-201117: 51x 86
Trnsbidi.dll8.5.4287.275,60015-Mar-201117: 51x 86
Cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010, phiên b?n 64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Db2oledb.dll8.5.4287.2640,84815-Mar-201117: 58x 86
Ddmstr.dll8.5.4287.267,40815-Mar-201117: 58x 86
Drdaresync.exe8.5.4287.2530,26415-Mar-201117: 58x 86
Ibmcobol.xmlKhông áp d?ng83,79815-Mar-201116: 34Không áp d?ng
Ibmrpg400.xmlKhông áp d?ng67,57415-Mar-201116: 34Không áp d?ng
Mgddtcob390.dll8.5.4287.2386,90415-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4287.21,300,37615-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4287.258,76015-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4287.2255,88815-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4287.2395,16015-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4287.2194,45615-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4287.251,11215-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4287.263,44815-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4287.275,68015-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4287.279,79215-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4287.255,19215-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4287.287,97615-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4287.2161,67215-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4287.267,48015-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4287.2104,36815-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4287.2731,02415-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4287.2100,25615-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4287.2272,27215-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.5.4287.2464,80015-Mar-201117: 58x 86
Msdrda.dll8.5.4287.2980,81615-Mar-201117: 58x 86
Trnsbidi.dll8.5.4287.275,60015-Mar-201117: 58x 86
Db2oledb.dll8.5.4287.2899,92015-Mar-201117: 58x 64
Ddmstr.dll8.5.4287.255,63215-Mar-201117: 58x 64
Drdaresync.exe8.5.4287.2719,70415-Mar-201117: 58x 64
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4287.21,300,37615-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4287.269.00015-Mar-201117: 58x 64
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4287.2255,88815-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4287.2395,16015-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4287.2194,45615-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4287.251,11215-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4287.263,44815-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4287.275,68015-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4287.279,79215-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4287.255,19215-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4287.287,97615-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.5.4287.2161,67215-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4287.267,48015-Mar-201117: 58x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4287.291,05615-Mar-201117: 58x 64
Msdrda.dll8.5.4287.21,706,32015-Mar-201117: 58x 64
Trnsbidi.dll8.5.4287.267,92015-Mar-201117: 58x 64

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Đ?m b?o r?ng b?n sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. H?y ch?c ch?n r?ng b?n bi?t làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và s?a đ?i registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows
Sau khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này, b?n có th? c?u h?nh TI đ? truncate d?u v? tr? k? t? t? nh?n đư?c dây khi tham s? chu?i đư?c c?u h?nh đ? có cácChu?i ASEAN tùy ch?n thi?t l?p đ? V? tr? đ?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p chu?t ph?i vào registry subkey sau đây:

  Đ?i v?i phiên b?n 32-bit c?a Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cedar\Defaults
  Đ?i v?i phiên b?n 64-bit c?a Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cedar\Defaults
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vàoM?i, và sau đó nh?p vào Key.
 4. Lo?i StringsAreNullTerminatedAndSpacePadded, và sau đó nh?n Enter.
 5. Nh?p chu?t ph?i StringsAreNullTerminatedAndSpacePadded, b?m M?i, và sau đó nh?p vào Chu?i giá tr?.
 6. Lo?i Kích ho?t, và sau đó nh?n Enter.

  Lưu ? Giá tr? đư?c ch?a trong giá tr? đăng k? kích ho?t không ph?i là có liên quan.
 7. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2538104 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2538104 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2538104

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com