M?t l?i x?y ra khi c?u h?nh máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 2011 cho Outlook, trong ph?n "T?i c?u h?nh Outlook" thu?t s? c?u h?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2538692 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi c?u h?nh máy tính khách Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook, m?t l?i x?y ra sau khi nh?p ngư?i s? d?ng Windows Live™ ID và trong ph?n "T?i c?u h?nh Outlook" thu?t s? c?u h?nh.

Trong Crm50ClientConfig.log, l?i sau x?y ra:

Error| Ngo?i l?: Lúc Microsoft.Interop.Mapi.CRcwMsgServiceAdmin.CreateMsgServiceEx (String ServiceName, chu?i DisplayName, IntPtr UIParam, IMsgServiceAdmin_CreateMsgService_Flags c?)
t?i Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.OutlookCRMDatastoreInstaller.InstallCrmDatastore (Guid organizationId, Guid userId, serverUrl chu?i, chu?i organizationName, chu?i displayName)
t?i Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.OutlookConfigurator.Configure (IProgressEventHandler progressEventHandler)
t?i Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ConfigEngine.Configure (đ?i tư?ng stateInfo)

Crm50ClientConfig.log đư?c đ?t trong m?c tin thư thoại sau đây:

Windows7/2008
%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\MSCRM\Logs

WindowsXP/2003
%userprofile%\Local Settings\Application Data\MSCRM\Logs

NGUYÊN NHÂN

L?i trên có th? x?y ra n?u b?t k? c?a các đi?u ki?n sau là đúng:

Nguyên nhân 1:
Các t?p tin MAPISVC.inf không t?n t?i ? v? trí thích h?p.

Nguyên nhân 2:
b?n ghi d?ch v? Microsoft Dynamics CRM không đư?c ki?m nh?p vào t?p tin MAPISVC.inf

GI?I PHÁP

Đ? phân gi?i 1:

Đ? có chúng tôi th?c hi?n ngh? quy?t 1 cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n mu?n th?c hi?n ngh? quy?t 1 chính m?nh, đi đ?n nh?ng "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôiĐ? th?c hi?n ngh? quy?t 1 t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó b?m Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại, và th?c hi?n theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50901


Ghi chú
  • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
  • N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, ti?t ki?m các s?a ch?a nó là gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c đ?a compact và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Sau đó, h?y vào các "Đ? làm đi?u này s?a ch?a v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

1. V? trí c?a các t?p tin MAPISVC.inf ph? thu?c vào ki?u ki?n trúc c?a Windows c?ng như Outlook. Dư?i đây là nơi MAPISVC.inf t?p tin nên t?n t?i d?a trên các lo?i ki?n trúc c?a Windows và Outlook.

32-bit hay x 86 Phiên b?n c?a Windows và Outlook:
C:\Windows\System32\mapisvc.inf
C:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1033\mapisvc.inf

64-bit hay x 64 Phiên b?n c?a Windows và Outlook:
C:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1033\mapisvc.inf
C:\windows\SysWOW64\mapisvc.inf

32-bit hay x 86 Phiên b?n c?a Outlook v?i m?t 64 bit hay x 64 Phiên b?n c?a Windows:
C: Program Files (x 86) \Common Files\System\MSMAPI\1033\mapisvc.inf
C:\windows\SysWOW64\mapisvc.inf

2. N?u các t?p tin MAPISVC.inf không t?n t?i trong b?t k? các đ?a đi?m, h?y th? đ?nh v? nó trong UserProfile:
Windows7/2008
%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Outlook

WindowsXP/2003
%userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

3. N?u các t?p tin MAPISVC.inf t?n t?i trong UserProfile, sau đó sao chép nó vào m?c tin thư thoại thích h?p d?a trên ki?u ki?n trúc c?a Windows và Outlook.

4. N?u b?n không ch?c ch?n nh?ng g? lo?i ki?n trúc b?n đang s? d?ng cho Windows ho?c Outlook, s? d?ng các bư?c sau:
Windows:
a. b?m vào nút ch?n m?t Windows/b?t đ?u
sinh đi đ?n các chương tr?nh > ph? ki?n
c. B?m chu?t ph?i vào d?u ki?m nh?c l?nh và đi đ?n "Run as administrator"
m?t ch?y l?nh sau:
reg truy v?n "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment" / v PROCESSOR_ARCHITECTURE

N?u nó tr? l?i, các k?t qu? sau, nó s? ch? ra hệ điều hành là m?t hệ điều hành 64-bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
PROCESSOR_ARCHITECTURE REG_SZ AMD64

N?u nó tr? l?i, các k?t qu? sau, nó s? ch? ra hệ điều hành là m?t hệ điều hành 32-bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
PROCESSOR_ARCHITECTURE REG_SZ x 86

N?u Windows là m?t hệ điều hành 32-bit, sau đó Outlook s? là m?t ?ng d?ng 32-bit. Tuy nhiên, n?u Windows là m?t hệ điều hành 64-bit, Outlook có th? là m?t ?ng d?ng 32-bit ho?c m?t ?ng d?ng 64-bit. Outlook 2003 và Outlook 2007 ch? đư?c h? tr? như các ?ng d?ng 32-bit. Tuy nhiên, Outlook 2010 có c? hai lo?i ki?n trúc:

Đ? xác đ?nh phiên b?n Outlook 2010 là, s? d?ng các bư?c sau:
a. b?m vào nút ch?n m?t Windows/b?t đ?u
sinh đi đ?n các chương tr?nh > ph? ki?n
c. B?m chu?t ph?i vào d?u ki?m nh?c l?nh và đi đ?n "Run as administrator"
m?t ch?y l?nh sau đây d?a trên các phiên b?n c?a văn ph?ng:
reg truy v?n "HKLM\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook" / v Bitness

Đ? phân gi?i 2:

N?u b?n ghi d?ch v? Microsoft Dynamics CRM không đư?c ki?m nh?p vào t?p tin MAPISVC.inf, chúng tôi có th? t? thêm các m?c vào MAPISVC.inf t?p tin và đ?t chúng trong các đ?a đi?m thích h?p.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? Microsoft Dynamics CRM đ? đư?c h? tr?.

Đ? làm đi?u này s?a ch?a v?n đ??

  • Ki?m tra xem li?u v?n đ? c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
  • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p thông tin ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2538692 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Dynamics CRM 2011
T? khóa: 
kbmbsmigrate kbsurveynew kbfixme kbmsifixme kbmt KB2538692 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2538692

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com