B?n không nên vô hi?u hóa ngư?i dùng đánh trong msdb b? máy cơ s? d? li?u trong SQL Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2539091 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

SQL Server sách tr?c tuy?n khuy?n cáo r?ng b?n vô hi?u hóa ngư?i dùng đánh trong m?i b? máy cơ s? d? li?u như là m?t th?c hành t?t nh?t cho b?o m?t máy ch? b? máy cơ s? d? li?u. Đ? ngh? này không áp d?ng tomaster, msdb, và tempb h? th?ng b? máy cơ s? d? li?u.Đ? cho m?t s? tính năng Microsoft SQL Server đ? làm vi?c, đánh ngư?i s? d?ngph?i đư?c cho phép trong b? máy cơ s? d? li?u msdb. Bài vi?t này mô t? m?t s? v?n đ? mà b?n có th? g?p ph?i n?u b?n vô hi?u hóa ngư?i dùng đánh trong b? máy cơ s? d? li?u msdb. Bài vi?t c?ng cung c?p thông tin v? làm th? nào đ? gi?i quy?t nh?ng v?n đ?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đ? ngh? này trong SQL Server sách tr?c tuy?n, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):

Thông tin v? h?n ch? quy?n truy c?p vào d? li?u trong SQL Server

Thông tin thêm

Tri?u ch?ng khi đánh ngư?i dùng b? vô hi?u hóa trong b? máy cơ s? d? li?u msdb

Khi ngư?i dùng đánh b? vô hi?u hóa trong b? máy cơ s? d? li?u msdb, b?n có th? nh?n đư?c l?i 916Khi m?t trong hai b? máy cơ s? d? li?u các nút ch?n m?t trong Management Studio m? r?ng ho?c khi m?t serverapplication như OCS c? g?ng đ? k?t n?i v?i SQL Server.You có th? g?p m?t ho?c nhi?u c?a các tri?u ch?ng sau đây trong môi trư?ng c?a b?n khi v?n đ? này x?y ra.

NOTECác văn b?n c?a l?i có th? hơi khác nhau, tùy thu?c vào các k?ch b?n. Tuy nhiên, nguyên nhân cơ b?n là cơ b?n gi?ng nhau. R?ng nguyên nhân là không đ? đ?c quy?n trong b? máy cơ s? d? li?u msdb. Các tri?u ch?ng đ?u tiên hai x?y ra khi đ?i tư?ng Explorer c? g?ng đ? hi?n th? t?nh tr?ng qu?n l? d?a trên chính sách c?a m?i b? máy cơ s? d? li?u. Đ?i tư?ng Explorer s? d?ng các quy?n kí nh?p hi?n t?i đ? truy v?n b? máy cơ s? d? li?u msdb cho thông tin này, gây ra l?i.

Tri?u ch?ng 1

Trong SQL Server 2008 và SQL Server 2008 R2 môi trư?ng, khi m?t ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i không ph?i là m?t thành viên c?a Ilos c? đ?nh vai tr? máy ch? trong SQL Server và không đư?c c?p quy?n phù h?p trong msdb c? g?ng đ? m? r?ng các nút ch?n m?t b? máy cơ s? d? li?u ho?c b?t k? m?c tin thư thoại dư?i nút ch?n m?t đó, h? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

Không th? truy xu?t d? li?u cho yêu c?u này. (Microsoft.SqlServer.Manager.Sdk.Sfc)

Thông tin b? sung:

M?t ngo?i l? đ? x?y ra trong khi th?c hi?n m?t l?nh Transact-SQL ho?c hàng lo?t.

(Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)

Chính máy ch? <Servername>là không th? truy c?p vào b? máy cơ s? d? li?u "msdb" theo b?i c?nh an ninh hi?n t?i. (Microsoft SQL Server, l?i: 916)</Servername>

Lưu ?:M? r?ng các nút ch?n m?t b? máy cơ s? d? li?u là ch? là m?t trong các ho?t đ?ng đ?i h?i s? cho phépk?t n?icho trương m?c khách đ? msdbdatabase. M?t l?i tương t? có th? x?y ra v?i b?t k? ho?t đ?ng nào yêu c?u t?i thi?u t?i thi?u B? máy b? máy cơ s? d? li?u Access themsdb.

Tri?u ch?ng 2

Trong SQL Server 2005, khi m?t ngư?i s? d?ng ngư?i không ph?i là m?t thành viên c?a Ilos c? đ?nh vai tr? máy ch? trong SQL Server, và nh?ng ngư?i không n?u không đư?c c?p quy?n phù h?p trong msdb, có th? m? r?ng các nút ch?n m?t b? máy cơ s? d? li?u. Tuy nhiên, khi ngư?i dùng c? g?ng đ? xem thu?c tính c?a m?t b? máy cơ s? d? li?u, h? nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Không th? hi?n th? hộp thoại đư?c yêu c?u.

THÔNG TIN B? SUNG:
Không th? hi?n th? hộp thoại đư?c yêu c?u. (SqlMgmt)
M?t ngo?i l? đ? x?y ra trong khi th?c hi?n m?t l?nh Transact-SQL ho?c hàng lo?t. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
Chính máy ch? chính tên là không th? truy c?p vào b? máy cơ s? d? li?u "msdb" theo b?i c?nh an ninh hi?n t?i. (Microsoft SQL Server, l?i: 916)

Lưu ?:Thông báo l?i x?y ra ngay c? khi ngư?i dùng là thành viên c?a vai tr? dbo trong b? máy cơ s? d? li?u đó.

Tri?u ch?ng 3

Microsoft Office Communications Server 2007 (OCS 2007) là m?t trong các s?n ph?m b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này. Các b?n ghi d?ch v? k?t thúc không B?t đ?u khi b?n c? g?ng đ? B?t đ?u máy ch?. Ngoài ra, b?n nh?n th?y thông báo l?i sau trong tr?nh xem s? ki?n:

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: OCS ngư?i dùng b?n ghi d?ch v?
Th? lo?i s? ki?n: (1006)
ID s? ki?n: 30962
Ngày: ngày
Th?i gian: th?i gian
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: Computer_name
Tr? chơi mô t?: k?t n?i b? máy cơ s? d? li?u back-end thành công, nhưng th?t b?i trong vi?c th?c hi?n th? t?c ki?m nh?p đư?c lưu tr? trên back-end. L?i này không nên x?y ra trong đi?u ki?n ho?t đ?ng b?nh thư?ng. Liên h? v?i h? tr? s?n ph?m.
Back-end máy ch?: b? máy cơ s? d? li?u Server_name : rtc Sql b?n x? l?i: 916 chu?i k?t n?i: đi?u khi?n = {SQL Native Client};Trusted_Connection = yes;AutoTranslate = không; máy ch? =Server_name; b? máy cơ s? d? li?u = rtc;
Nguyên nhân: Có th? v?n đ? v?i b? máy cơ s? d? li?u back-end.
?? phân gi?i:
Đ?m b?o back-end ho?t đ?ng đúng.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và h? tr? trung tâm t?i http://Go.Microsoft.com/fwlink/events.asp.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các ch? đ? sau đây trong di?n đàn h? tr? OCS:

http://Social.Microsoft.com/forums/en-US/communicationsserversetup/thread/8b428bd3-0509-4859-ac11-122bdbef06cc

Làm th? nào đ? xác đ?nh v?n đ?

Đ? xác đ?nh cho dù ngư?i dùng đánh đư?c c?u h?nh đúng trong b? máy cơ s? d? li?u msdb, h?y ch?y truy v?n sau đây là m?t thành viên c?a vai tr? Ilos c? đ?nh máy ch?:

USE msdb;

SELECT prins.name AS grantee_name, perms.*

FROM sys.database_permissions AS perms

JOIN sys.database_principals AS prins

ON perms.grantee_principal_id = prins.principal_id

WHERE prins.name = 'guest' AND perms.permission_name = 'CONNECT';

GO

N?u b?n nh?n đư?c m?t t?p h?p k?t qu? mà gi?ng như sau, ngư?i s? d?ng đánh có các quy?n c?n thi?t.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
grantee_namel?p h?cclass_descmajor_idminor_idgrantee_principal_idgrantor_principal_idlo?ipermission_namenhà nư?cstate_desc
đánh0b? máy cơ s? d? li?u0021COK?T N?IGGRANT

N?u b?n nh?n đư?c m?t b? k?t qu? s?n ph?m nào ho?c n?u state_desc cho th?y t? ch?i trong k?t qu? thi?t l?p mà đư?c đ? c?p ? đây, đánh ngư?i dùng b? vô hi?u hóa trong b? máy cơ s? d? li?u msdb. B?n có th? nh?n đư?c l?i 916 khi b?n k?t n?i v?i b? máy cơ s? d? li?u.

Làm th? nào đ? gi?i quy?t s? c?

Đ? gi?i quy?t s? c?, h?y ch?y các truy v?n sau đây trong SQL Server Management Studio là m?t thành viên c?a Ilos c? đ?nh vai tr? máy ch?:

USE msdb;

GRANT connect TO guest;

GO


Thu?c tính

ID c?a bài: 2539091 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB2539091 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2539091

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com