"H?t b? nh?" thông báo l?i v?i s? lư?ng l?n RAM cài đ?t chuyên bi?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 253912 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u bài vi?t này mô t? s? c? liên quan đ?n ph?n c?ng c?a b?n, h?y s? xem theo web site Microsoft sau đây đ? xem các bài vi?t v? ph?n c?ng:
http://support.Microsoft.com/default.aspx/w98?Sid=460
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

N?u máy tính đang ch?y b?t k? phiên b?n Windows đư?c li?t kê ? trên có hơn 512 MB (ví d?: 768 MB) c?a b? nh? v?t l? (RAM), b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u hi?n tư?ng sau:
 • B?n có th? không m? phiên MS-DOS (ho?c l?nh) trong khi Windows đang ch?y. N? l?c đ? làm như v?y có th? t?o ra thông báo l?i sau:
  Không có đ? b? nh? đ? ch?y chương tr?nh này.
  Thoát kh?i m?t ho?c nhi?u chương tr?nh, và sau đó th? l?i.
 • Máy tính có th? ng?ng đáp ?ng (treo) khi Windows kh?i đ?ng, ho?c t?t máy và hi?n th? thông báo l?i sau:
  Không đ? b? nh? đ? kh?i ch?y windows. Thoát kh?i m?t ho?c nhi?u chương tr?nh lưu trú trong b? nh? ho?c lo?i b? các ti?n ích t? t?p Config.sys và Autoexec.bat c?a m?nh và kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Nguyên nhân

Tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? b? đ?m ?n Windows 32-bit (Vcache) xác đ?nh kích thư?c b? nh? cache t?i đa d?a trên s? lư?ng RAM có xu?t hi?n khi Windows kh?i đ?ng. VCACHE sau đó có đ? b? nh? đ?a ch? cho phép đ? truy c?p vào b? đ?m ?n c?a kích thư?c t?i đa đ? nó có th? tăng b? nh? cache đ? kích thư?c n?u c?n thi?t. Các đ?a ch? đư?c phân b? trong m?t lo?t các đ?a ch? ?o t? 0xC0000000 qua 0xFFFFFFFF (3 đ?n 4 gigabyte) đư?c g?i là trư?ng h? th?ng.

Trên máy tính v?i s? lư?ng l?n RAM, kích thư?c b? nh? cache t?i đa có th? đ? l?n r?ng Vcache tiêu th? t?t c? các đ?a ch? trư?ng h? th?ng, đ? l?i đ?a ch? b? nh? ?o không s?n có cho các ch?c năng như m? m?t d?u ki?m nh?c MS-DOS (t?o máy ?o m?i).

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c s? c? này, s? d?ng m?t trong các phương pháp sau:
 • S? d?ng thi?t l?p MaxFileCache trong t?p System.ini đ? gi?m s? lư?ng t?i đa c?a b? nh? Vcache s? d?ng 512 MB (524,288 KB) ho?c ít hơn. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t MaxFileCache, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  108079 Kích thư?c b? nh? Cache t?i đa 32-bit File truy c?p
 • S? d?ng ti?n ích c?u h?nh h? th?ng đ? gi?i h?n s? lư?ng b? nh? Windows s? d?ng 512 megabyte (MB) ho?c ít hơn.Đ? bi?t thêm thông tin v? cách s? d?ng ti?n ích c?u h?nh h? th?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  181966 Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng kh?c ph?c s? c? cài đ?t chuyên bi?t nâng cao
 • Gi?m dung lư?ng b? nh? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong máy tính c?a b?n đ? 512 MB ho?c ít hơn.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này.

Thông tin thêm

VCACHE đư?c gi?i h?n trong kích thư?c t?i đa b? nh? cache c?a 800 MB.

S? c? này có th? x?y ra d? dàng hơn v?i b? đi?u h?p video c?ng đ? h?a nâng cao (AGP) v? kh?u AGP c?ng đư?c ánh x? đ?n đ?a ch? trong h? th?ng trư?ng. Ví d?: n?u Vcache s? d?ng kích thư?c t?i đa b? nh? cache c?a 800 MB và m?t b? đi?u h?p video AGP m?t kh?u 128 MB ánh x?, có r?t ít đ?a ch? không gian c?n l?i cho các h? th?ng m? và d? li?u ph?i chi?m nhi?u đ?a ch? ?o.

Thu?c tính

ID c?a bài: 253912 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbdiskmemory kberrmsg kbprb kbmt KB253912 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 253912

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com