"H?t b? nh?" l?i tin thư thoại v?i s? lư?ng l?n c?a RAM đư?c cài đ?t chuyên bi?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 253912 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u bài vi?t này không mô t? các v?n đ? liên quan đ?n ph?n c?ng c?a b?n, vui l?ng s? xem theo web site Microsoft sau đây đ? xem các bài vi?t v? ph?n c?ng:
http://support.Microsoft.com/default.aspx/w98?Sid=460
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

N?u m?t máy tính đang ch?y b?t k? phiên b?n Windows đư?c li?t kê ? trên có ch?a nhi?u hơn 512 MB (ví d?, 768 MB) c?a b? nh? v?t l? (RAM), b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n có th? không m? m?t phiên làm vi?c MS-DOS (ho?c d?u ki?m nh?c l?nh) trong khi Windows đang ch?y. N? l?c đ? làm như v?y có th? t?o ra thông báo l?i sau:
  Không c?n đ? vùng nhớ trống đ? ch?y chương tr?nh này.
  Thoát kh?i m?t ho?c nhi?u chương tr?nh, và sau đó th? l?i.
 • Máy tính có th? ng?ng đáp ?ng (hàng) trong khi Windows B?t đ?u, ho?c ngăn ch?n và hi?n th? thông báo l?i sau:
  Không đ? b? nh? đ? kh?i t?o windows. Thoát kh?i m?t ho?c nhi?u b? nh? cư trú chương tr?nh ho?c ti?n ích không c?n thi?t kh?i t?p Config.sys và Autoexec.bat c?a b?n, và kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Nguyên nhân

Tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?o v? b? nh? cache Windows 32-bit (Vcache) xác đ?nh kích thư?c b? nh? cache t?i đa d?a trên s? lư?ng b? nh? RAM đó là hi?n nay khi Windows B?t đ?u. VCACHE sau đó có đ? đ?a ch? b? nh? cho phép nó đ? truy c?p vào m?t b? nh? cache c?a kích thư?c t?i đa do đó nó có th? làm tăng b? nh? cache đ? có kích thư?c n?u c?n thi?t. Các đ?a ch? đư?c phân b? trong m?t ph?m vi c?a các đ?a ch? ?o t? 0xC0000000 qua 0xFFFFFFFF (3-4 gigabyte) đư?c g?i là h? th?ng trư?ng.

Trên máy tính v?i s? lư?ng l?n c?a RAM, kích thư?c b? nh? cache t?i đa có th? đư?c đ? l?n r?ng Vcache tiêu th? t?t c? các đ?a ch? trong l?nh v?c h? th?ng, đ? l?i không có đ?a ch? b? nh? ?o có s?n cho các ch?c năng khác ch?ng h?n như m? m?t d?u ki?m nh?c MS-DOS (t?o m?t máy ?o m?i).

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • S? d?ng các thi?t l?p MaxFileCache trong t?p System.ini đ? gi?m s? lư?ng t?i đa c?a b? nh? Vcache s? d?ng đ? 512 MB (524,288 KB) ho?c ít hơn. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng thi?t đ?t MaxFileCache, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  108079 Kích thư?c b? nh? Cache t?i đa 32-bit File truy c?p
 • S? d?ng các ti?n ích c?u h?nh h? th?ng đ? h?n ch? s? lư?ng b? nh? Windows s? d?ng đ? 512 megabyte (MB) ho?c ít hơn.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích c?u h?nh h? th?ng, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  181966 Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng x? l? s? c? cài đ?t chuyên bi?t nâng cao
 • Gi?m s? lư?ng b? nh? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong máy tính c?a b?n đ? 512 MB ho?c ít hơn.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này.

Thông tin thêm

VCACHE đư?c gi?i h?n trong n?i b? trong m?t kích thư?c b? nh? cache t?i đa c?a 800 MB.

V?n đ? này có th? x?y ra d? dàng hơn v?i b? đi?u h?p video nâng cao đ? h?a Port (AGP) b?i v? các kh?u đ? AGP c?ng đư?c ánh x? t?i các đ?a ch? trong l?nh v?c h? th?ng. Ví d?, n?u Vcache s? d?ng m?t kích thư?c b? nh? cache t?i đa c?a 800 MB và m?t b? đi?u h?p video AGP có m?t kh?u đ? 128 MB ánh x?, là có r?t ít không gian đ?a ch? c?n l?i cho các h? th?ng m? khác và d? li?u ph?i chi?m này d?i đ?a ch? ?o.

Thu?c tính

ID c?a bài: 253912 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbdiskmemory kberrmsg kbprb kbmt KB253912 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 253912

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com