Kh?c ph?c: Replmerg.exe tai n?n khi nó li?t kê nh?ng thay đ?i đ?n m?t tuyên b? trong SQL Server n?u các th? t?c đư?c lưu tr? có nhân v?t nhi?u hơn 4.000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2539378 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n thay đ?i m?t tuyên b? c?a m?t th? t?c đư?c lưu tr? đư?c s? d?ng trên m?t ?n ph?m h?p nh?t trong Microsoft SQL Server 2005, trong Microsoft SQL Server 2008 hay trong Microsoft SQL Server 2008 R2.
 • Các th? t?c đư?c lưu tr? có nhân v?t nhi?u hơn 4.000.
 • B?n ch?y tác nhân h?p nh?t (Replmerg.exe) li?t kê nh?ng thay đ?i.
Trong trư?ng h?p này, Replmerg.exe tai n?n. Ngoài ra, m?t thông báo l?i tương t? v?i các sau đây đư?c đăng nh?p vào Nh?t k? ?ng d?ng:
Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
Ngu?n: L?i ?ng d?ng
Ngày:<date></date>
T? ch?c s? ki?n ID: 1000
Nhi?m v? th? lo?i: (100)
M?c đ?: l?i
T? khóa: c? đi?n
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:<computer name=""></computer>
Mô t?:
Faulting ?ng d?ng tên: replmerg.exe, phiên b?n: 2007.100.4000.0, th?i gian đóng d?u: 0x4c92ec51
Faulting module name: ntdll.dll, phiên b?n: 6.1.7600.16695, th?i gian đóng d?u: 0x4cc7b325
M? ngo?i l?: 0xc0000374
Fault offset: 0x00000000000c6ab2
Faulting quá tr?nh id: 0x1454
Faulting ?ng d?ng th?i gian b?t đ?u: 0x01cbe4c4fc508bac
Faulting ?ng d?ng đư?ng d?n: D:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\COM\replmerg.exe
Faulting module đư?ng d?n: D:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
Báo cáo Id: 8811b864-50b8-11e0-90ff-000ffee506a7

Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
Ngu?n: Windows Error Reporting
Ngày:<date></date>
T? ch?c s? ki?n ID: 1001
Nhi?m v? th? lo?i: không có
M?c đ?: thông tin
T? khóa: c? đi?n
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:<computer name=""></computer>
Mô t?:
L?i nhóm, g? 0
S? ki?n tên: APPCRASH
Ph?n ?ng: Không có s?n
Cab Id: 0

V?n đ? ch? k?:
P1: replmerg.exe
P2: 2007.100.4000.0
P3: 4c92ec51
P4: StackHash_e266
P5: 6.1.7600.16695
P6: 4cc7b325
P7: c0000374
P8: 00000000000c6ab2
P9:
P10:

T?p đư?c đính kèm:

Nh?ng t?p tin này có th? có s?n ? đây:
D:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_replmerg.exe_43c274c4abed59ae9c49f7a88c2cc6da29bd54_8fd3d3ca

Phân tích bi?u tư?ng:
Rechecking gi?i pháp: 0
Báo cáo Id: 8811b864-50b8-11e0-90ff-000ffee506a7
Báo cáo t?nh tr?ng: 0

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? c?a heap tham nh?ng khi Replmerg.exe li?t kê nh?ng thay đ?i tuyên b?.

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2008 Service Pack 2

S?a ch?a cho v?n đ? này đ? đư?c phát hành l?n đ?u tiên trong Cumulative Update 5 cho SQL Server 2008 Service Pack 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói này cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555408 Cumulative update C?p Nh?t gói 5 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Chú ý B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a ch?a b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 2 cho ti?n tr?nh cài đ?t SQL Server 2008 Service Pack 2. Theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong gói d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2008 Service Pack 1

S?a ch?a cho v?n đ? này đ? đư?c phát hành l?n đ?u tiên trong Cumulative Update 15 cho SQL Server 2008 Service Pack 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói này cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555406 Cumulative update C?p Nh?t gói 15 cho SQL Server 2008 Service Pack 1
Chú ý B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a ch?a b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
970365 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 1 cho ti?n tr?nh cài đ?t c?a SQL Server 2008 Service Pack 1. Theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong gói d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2008 R2 gói d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n đ? này đ? đư?c phát hành l?n đ?u tiên trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2544793 Tích l?y C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Chú ý B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a ch?a b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc áp dụng bản vá lỗi mới nhất có chứa hotfix này. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

SQL Server 2008 R2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 8. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2534352 Tích l?y C?p Nh?t gói 8 cho SQL Server 2008 R2
Chú ý B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a ch?a b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc áp dụng bản vá lỗi mới nhất có chứa hotfix này. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành

SQL Server 2005

Thông tin hotfix

Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, nó là nh?m s?a ch? v?n đ? bài vi?t này mô t?. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Cho m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng đư?c phát sinh đ? h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.
Điều kiện tiên quyết
Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có SQL Server 2005 Service Pack 4 (SP4) đư?c cài đ?t.
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.
Thông tin thay thế bản vá nóng
Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.
Chi tieát taäp tin
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a cơ s? d? li?u SQL Server 2005
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Replprov.dll2005.90.5268.0551,77621-Mar-1122: 46x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a cơ s? d? li?u SQL Server 2005
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Replprov.dll2005.90.5268.0751,96821-Mar-1122: 43x64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64d?a trên các phiên b?n c?a cơ s? d? li?u SQL Server 2005
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Replprov.dll2005.90.5268.01,629,53622-Th04-110: 55IA-64


T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các đ?i l? ph?i nhân r?ng, truy c?p trang web MSDN sau đây:
Thông tin chung v? đ?i l? ph?i nhân r?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2539378 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Bảy 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2539378 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2539378

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com