Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho BizTalk Adapter Pack 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2539794 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này c?ng áp d?ng cho các s?n ph?m sau đây:

 • Microsoft BizTalk Adapter Pack 2010
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

B?n c?p nh?t này tích l?y cho Microsoft BizTalk Adapter Pack 2010 ch?a hotfixes cho Microsoft BizTalk Adapter Pack 2010 các v?n đ? đ? đư?c gi?i quy?t sau khi s? phát hành c?a BizTalk Adapter Pack 2010.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i b?n phát hành b?n c?p nh?t m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các C?p Nh?t b?o m?t đ? đư?c bao g?m trong trư?c BizTalk Adapter Pack 2010 C?p Nh?t phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng vi?c phát hành b?n c?p nh?t m?i nh?t có ch?a hotfix này.

Ghi chú quan tr?ng v? gói cumulative update

 • M?t tích l?y hotfix gói bao g?m t?t c? các gói c?u ph?n. Cumulative update C?p Nh?t gói C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t trên h? th?ng.
Quan tr?ng Đ? ki?m tra xem li?u m?t gói d?ch v? m?i hơn ho?c Cumulative Update có s?n cho máy ch? BizTalk, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555976 Danh sách các gói d?ch v? và Cumulative Update cho BizTalk Server

THÔNG TIN THÊM

Cumulative update (CU) là m?t C?p Nh?t rollup có ch?a t?t c? các hotfixes trư?c đ?n nay cho Adapter Pack 2010.

Đ?i tuy?n BizTalk Server s? d?ng mô h?nh này như là m?t phi công và c?ng có th? cho phiên b?n c? th? này. K? ho?ch đ? áp d?ng mô h?nh này d?a trên thông tin ph?n h?i mà chúng tôi nh?n đư?c t? c?ng đ?ng.

Đ? bi?t thêm v? nh?ng thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? s?n ph?m Microsoft C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

BizTalk Adapter Pack 2010 hotfixes đư?c bao g?m trong Cumulative Update 1 cho BizTalk Adapter Pack 2010

Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mà th?o lu?n v? các hotfix đư?c gi?i phóng khi chúng tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? BizTalk Adapter Pack l?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài vi?t KBMô tả
6996522478956Kh?c ph?c: Các adapter WCF-SQL t? BizTalk Adapter Pack 2,0 ho?c t? BizTalk Adapter Pack 2010 không vi?t đ? thông tin h?u ích l?i
7001622481676Kh?c ph?c: B? đi?u h?p d?a trên WCF SQL có th? khóa tài nguyên máy ch? SQL khi b?t đ?ng s?n PolledDataAvailableStatement ràng bu?c tr? v? m?t k?t qu? tích c?c nhưng b? phi?u th?c t? không tr? l?i b?t k? d? li?u
6996532522459Kh?c ph?c: Tuyên b? trong các tài s?n PollStatement không chính xác ch?y n?u v? trí nh?n s? d?ng d?a trên WCF BizTalk Adapter cho SQL Server
7008662530219Kh?c ph?c: M?t b?n C?p Nh?t có s?n mà thêm b?t đ?ng s?n ClearRfcContext ràng bu?c vào b? đi?u h?p d?a trên WCF SAP t? BizTalk Adapter Pack 2,0 ho?c BizTalk Adapter Pack 2010
6614562505757Kh?c ph?c: Nhi?u đư?c nhóm IDOCs đư?c th?c hi?n không đúng n?u adapter WCF d?a trên SAP BizTalk Adapter Pack 2,0 ho?c BizTalk Adapter Pack 2010 s? d?ng các thi?t l?p chu?i đ? k?t n?i v?i m?t h? th?ng SAP
6475922388784Hotfix đ? thêm "receivedidocrelease" ràng bu?c b?t đ?ng s?n cho v? WCF-SAP BizTalk Adapter Pack 2,0 và Microsoft BizTalk Adapter Pack 2010


Làm th? nào đ? có đư?c tích l?y Update 1 cho BizTalk Adapter Pack 2010

M?t gói ph?n m?m đư?c h? tr? cumulative update is now available t? Microsoft. Tuy nhiên, các gói cumulative update là nh?m s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Cumulative update C?p Nh?t gói ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Đi?u này gói cumulative update có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo c?a BizTalk Adapter Pack. Gói d?ch v? ti?p theo s? ch?a hotfix trong gói cumulative update C?p nh?t này.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói cumulative update.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Thông thư?ng h? tr? chi phí s? áp d?ng cho các câu h?i h? tr? b? sung và các v?n đ? không đ? đi?u ki?n cho vi?c này c? th? cumulative update C?p Nh?t gói. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a khách hàng Microsoft D?ch v? và h? tr? qua đi?n tho?i s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Liên h? v?i d?ch v? khách hàng Microsoft và h? tr?
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho cumulative update C?p Nh?t là s?n dùng. N?u b?n không nh?n th?y m?t ngôn ng? nh?t đ?nh, không có gói cumulative update C?p Nh?t có s?n cho ngôn ng? đó.

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i BizTalk Adapter Pack 2010 ho?c WCF LOB Adapter SDK 2010 đư?c cài đ?t.

Chú ý N?u m?t t?p tin Readme.txt đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem các t?p tin Readme.txt cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Có l? b?n c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng này cumulative update.

Cài đ?t Notes

C?p Nh?t tích l?y này ch?a các b?n c?p nh?t sau đây đ? WCF LOB Adapter SDK, đ? Microsoft BizTalk Adapter cho SQL Server gói, và Microsoft BizTalk Adapter Pack. Các b?n C?p Nh?t đư?c đóng gói dư?i ba KB s?.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thành ph?nTên tệp
WCF LOB Adapter SDK2546244_x86_ENU và 2546244_x64_ENU
Microsoft BizTalk Adapter cho SQL Server gói2546246_x86_ENU và 2546246_x64_ENU
Microsoft BizTalk Adapter Pack gói2539794_x86_ENU và 2539794_x64_ENU
Áp d?ng này cumulative update, t?i v? các gói thích h?p cho Microsoft BizTalk Server 2010:
 • Cho Microsoft BizTalk Server chi nhánh 2010 b?n, t?i v? gói ph?n m?m WCF LOB Adapter SDK (2546244_x86_ENU hay 2546244_x64_ENU) và Microsoft BizTalk Adapter cho SQL Server gói (2546246_x86_ENU hay 2546246_x64_ENU). Sau khi b?n t?i v? các gói, cài đ?t các gói WCF LOB Adapter SDK, và sau đó cài đ?t Microsoft BizTalk Adapter cho SQL Server gói.
 • Đ?i v?i Microsoft BizTalk máy ch? doanh nghi?p 2010, Microsoft BizTalk Server tiêu chu?n 2010, Microsoft BizTalk Server Evaluation 2010 ho?c Microsoft BizTalk Server Developer 2010 edition, t?i v? WCF LOB Adapter SDK (2546244_x86_ENU hay 2546244_x64_ENU) và gói ph?n m?m Microsoft BizTalk Adapter Pack (2539794_x86_ENU hay 2539794_x64_ENU). Sau khi b?n t?i v? các gói, cài đ?t các gói WCF LOB Adapter SDK, và sau đó cài đ?t các gói ph?n m?m Microsoft BizTalk Adapter Pack.
Chú ý Đ? thành công cài đ?t b?n c?p nh?t này tích l?y, ng?ng các d?ch v? sau đây trư?c khi b?n b?t đ?u cài đ?t:
 • Doanh nghi?p đơn đăng nh?p (SSO) (d?ch v? tên: ENTSSO)
 • IIS Admin d?ch v? (d?ch v? tên: IISADMIN)
 • Phương ti?n qu?n l? Windows (tên d?ch v?: Winmgmt)

Kh?i đ?ng l?i nh?ng d?ch v? này khi cài đ?t hoàn t?t.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này tích l?y, ti?ng Anh gói này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Th?i gian Universal ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó là chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø kho?n m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a WCF LOB Adapter SDK 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.servicemodel.channels.dll3.0.6534.0280,44804-May-201113: 40x86
Microsoft.servicemodel.channels.Tools.biztalkextension.dll3.0.6534.059,31204-May-201113: 40x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a WCF LOB Adapter SDK 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.servicemodel.channels.dll3.0.6534.0280,44804-May-201113: 42x86
Microsoft.servicemodel.channels.Tools.biztalkextension.dll3.0.6534.059,31204-May-201113: 42x86
Đ?i v?i x 86 d?a trên phiên b?n c?a Microsoft BizTalk Adapter cho SQL Server
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.Adapters.SQL.dll3.5.6534.0259,95204-May-201113: 47x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Microsoft BizTalk Adapter cho SQL Server
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.Adapters.SQL.dll3.5.6534.0255,85604-May-201113: 49x64
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a BizTalk Adapter Pack 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.Adapters.oracledb.dll3.5.6534.0391,03204-May-201113: 33x86
Microsoft.Adapters.oracleebs.dll3.5.6534.0452,47204-May-201113: 33x86
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.6534.0354,16004-May-201113: 33x86
Microsoft.Adapters.SAP.sapginvoker.dll3.5.6534.0141,70404-May-201113: 33x86
Microsoft.Adapters.SQL.dll3.5.6534.0259,95204-May-201113: 33x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a BizTalk Adapter Pack 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.Adapters.oracledb.dll3.5.6534.0386,93604-May-201113: 26x64
Microsoft.Adapters.oracleebs.dll3.5.6534.0448,37604-May-201113: 26x64
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.6534.0350,06404-May-201113: 26x64
Microsoft.Adapters.SAP.sapginvoker.dll3.5.6534.0155,01604-May-201113: 26x64
Microsoft.Adapters.SQL.dll3.5.6534.0255,85604-May-201113: 26x64

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? BizTalk Server 2010 Cumulative Update 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2497789Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho BizTalk Server 2010

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách t?i WCF LOB Adapter SDK 2010, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? t?i v? WCF LOB Adapter SDK 2010
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? máy ch? BizTalk hotfixes, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2003907 Thông tin v? máy ch? BizTalk hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 2539794 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbbtsadapters kbmt KB2539794 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2539794

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com