Kh?c ph?c: S? d?ng b? nh? cao khi các phương pháp Thread.AllocateDataSlot phân b? d? li?u khe trong các.NET Framework 4

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2540745 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi m?t ?ng d?ng g?i các Thread.AllocateDataSlot phương pháp phân b? m?t khe c?m d? li?u trong Microsoft.NET Framework 4, s? d?ng b? nh? và s? d?ng CPU ti?p t?c tăng. Khi thông tin g? l?i đư?c t?o ra, thông tin g? l?i ch? ra r?ng m?t s? lư?ng l?n các System.LocalDataStoreElement lo?i chi?m b? nh?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? các Thread.AllocateDataSlot phương pháp trong các.NET Framework 4 t?o m?t r? r? b? nh?.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m s?a ch? v?n đ? bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Cho m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng đư?c phát sinh đ? h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Microsoft.NET Framework 4 đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t hotfix này n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n đóng t?t c?.NET Framework ?ng d?ng trư?c khi cài đ?t hotfix này.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, và Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
CLR.dll4.0.30319.4766,735,17608-Jun-201114: 59x 86
Cordacwks.dll4.0.30319.4761,142,61608-Jun-201114: 59x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.476955,72808-Jun-201114: 59x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.4765,198,67208-Jun-201114: 59x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.47656,14408-Jun-201114: 59x 86
SOS.dll4.0.30319.476516,93608-Jun-201114: 59x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, và c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
CLR.dll4.0.30319.4766,735,17608-Jun-201114: 59x 86
CLR.dll4.0.30319.4769,801,03208-Jun-201122: 38x 64
Cordacwks.dll4.0.30319.4761,142,61608-Jun-201114: 59x 86
Cordacwks.dll4.0.30319.4761,514,84008-Jun-201122: 38x 64
Mscordbi.dll4.0.30319.476955,72808-Jun-201114: 59x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.4761,454,41608-Jun-201122: 38x 64
Mscorlib.dll4.0.30319.4765,198,67208-Jun-201114: 59x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.4764,968,27208-Jun-201122: 38x 64
Nlssorting.dll4.0.30319.47656,14408-Jun-201114: 59x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.47667,40808-Jun-201122: 38x 64
SOS.dll4.0.30319.476516,93608-Jun-201114: 59x 86
SOS.dll4.0.30319.476597,83208-Jun-201122: 38x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2003, Windows Server 2008, và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
CLR.dll4.0.30319.4766,735,17608-Jun-201114: 59x 86
CLR.dll4.0.30319.47619,388,74409-Jun-201106: 05IA-64
Cordacwks.dll4.0.30319.4761,142,61608-Jun-201114: 59x 86
Cordacwks.dll4.0.30319.4763,758,42409-Jun-201106: 05IA-64
Mscordbi.dll4.0.30319.476955,72808-Jun-201114: 59x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.4763,295,56809-Jun-201106: 05IA-64
Mscorlib.dll4.0.30319.4765,198,67208-Jun-201114: 59x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.4764,466,51209-Jun-201106: 05IA-64
Mscorlib.Resources.dll4.0.30319.476306,01608-Jun-201108: 15x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.47656,14408-Jun-201114: 59x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.476143,18409-Jun-201106: 05IA-64
SOS.dll4.0.30319.476516,93608-Jun-201114: 59x 86
SOS.dll4.0.30319.4761,203,01609-Jun-201106: 05IA-64


CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp có liên quan trong các System.Threading.ThreadLocal l?p c?p phát d? li?u khe.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2540745 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 4.0
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2540745 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2540745

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com