Làm th? nào đ? thêm tr?nh đi?u khi?n OEM c?m b?t lên và ch?y cài đ?t chuyên bi?t Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 254078 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? m?t phiên b?n Microsoft Windows XP c?a bài vi?t này, h?y xem 314479.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các bư?c đ? thêm nhà s?n xu?t thi?t b? g?c OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows. Bài vi?t này ch? bao g?m các tr?nh đi?u khi?n thư?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong giao di?n ngư?i dùng đ? ho? (GUI)-ch? đ? thi?t l?p ho?c sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?i thß?? tß?? thiß??t bß?ï c?m b?t lên và ch?y. Đi?u này cho phép b?n pre-load OEM c?m và chơi các tr?nh đi?u khi?n mà b?n có th? s? d?ng n?u ph?n c?ng liên quan đư?c thêm vào h? th?ng sau đó.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thêm tr?nh đi?u khi?n OEM c?m b?t lên và ch?y trong các t?nh hu?ng sau đây:
 • cài đ?t chuyên bi?t không giám sát
 • SysPrep thi?t l?p
 • T? xa cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? (RIS) cài đ?t chuyên bi?t
 • Riprep h?nh ?nh
 • Hi?n có các cài đ?t chuyên bi?t Windows
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? thêm OEM cung c?p thi?t b? lưu tr? kh?i lư?ng trong quá tr?nh thi?t l?p ch? đ? văn b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
220845Thêm tr?nh đi?u khi?n bên th? ba ho?c C?p Nh?t trong th?i gian cài đ?t chuyên bi?t Windows

Thông tin thêm

Tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong ph?n "Cài đ?t thi?t b?" c?a cài đ?t chuyên bi?t GUI-ch? đ? có th? đư?c t?m th?y trong v? trí nh?t đ?nh. T?i th?i đi?m này, thi?t l?p cài đ?t chuyên bi?t các thi?t b? b?ng cách s? d?ng ID c?m b?t lên và ch?y có đư?c li?t kê b?i Windows c?m b?t lên và ch?y. Thi?t l?p tra c?u m?t con đư?ng đư?c xác đ?nh trư?c trên ổ đĩa, tra c?u trong Inf. t?p tin đ? t?m th?y phù h?p nh?t cho ID c?m b?t lên và ch?y c?a thi?t b?. theo m?c đ?nh, con đư?ng này đư?c xác đ?nh trong v? trí sau đây ki?m nh?p và đư?c thi?t l?p đ? % SystemRoot%\Inf:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
Thi?t l?p s? d?ng đư?ng d?n này đ? xác đ?nh v? trí t?p inf cho cài đ?t chuyên bi?t thi?t b?. Sau khi cài đ?t chuyên bi?t, con đư?ng này c?ng đư?c s? d?ng cho b?t k? ph?n c?ng m?i đư?c t?m th?y và đư?c cài đ?t chuyên bi?t. N?u b?n thay đ?i quan tr?ng này trong thi?t l?p b?ng cách s? d?ng các t?p tin OEMPnPDriversPath ho?c t?p tin t? đ?ng tr? l?i, giá tr? đư?c lưu và c?ng đư?c s? d?ng sau khi cài đ?t chuyên bi?t.

Ph?n sau đây có ch?a các bư?c đ? thêm OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n đ? không c?n giám sát ho?c Sysprep thi?t l?p cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows.

Đ?i v?i Microsoft Windows 2000

cài đ?t chuyên bi?t không giám sát

Khi b?n thêm tr?nh đi?u khi?n cài đ?t chuyên bi?t không giám sát, h?y làm theo các bư?c sau. N?u các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n đư?c không được kí theo số thức, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo v? các tr?nh đi?u khi?n trong khi thi?t l?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? vô hi?u hóa tin thư thoại này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
236029Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n đăng chính sách cho Windows 2000 l?i thi?t l?p
 1. T?o chia s? phân ph?i c?a b?n trên m?t máy ch? b?ng cách sao chép n?i dung c?a m?c tin thư thoại I386 đ?a cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows. B?n có th? s? d?ng chương tr?nh Setupmgr.exe đ? t?o ra c?p này và các t?p tin Unattended.txt. B?n có th? t?m th?y chương tr?nh Setupmgr.exe trên Windows đ?a cài đ?t chuyên bi?t trong m?c tin thư thoại Support\Tools trong các t?p tin Deploy.cab và Unattend.doc t?p tin ch?a thông tin v? Windows cài đ?t chuyên bi?t không giám sát.

 2. T?o ra m?t $oem$ \$ 1\Drivers m?c tin thư thoại trong m?c tin thư thoại I386. B?n có th? mu?n t?o thêm các m?c tin thư thoại trong m?c tin thư thoại con c?a tr?nh đi?u khi?n, tùy thu?c vào ph?n c?ng mà b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t. Ví d?, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t b? thích ?ng m?ng, modem, ho?c m?t video. m?c tin thư thoại $1 gi?i quy?t đ?n % SystemDrive %. Trong khi thi?t l?p ch? đ? văn b?n, các m?c tin thư thoại và t?p tin đư?c sao chép vào m?c tin thư thoại %SystemDrive%\Drivers như sau:
  \i386
  \$OEM$
  - - \$1
  ---\Drivers
  -----\network adapter
  -----\MODEM
  -----\VIDEO
 3. Sao chép t?t c? các t?p tin OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? trong các m?c tin thư thoại mà b?n đ? t?o ? bư?c trư?c.
 4. Thêm SysPrep.inf = Driver_Paths m?c nh?p trong ph?n [l?i] c?a t?p tr? l?i thi?t l?p. B?n có th? li?t kê nhi?u đư?ng trong khóa này b?ng cách tách chúng v?i m?t d?u ki?m ch?m ph?y (;). Ví d?, thêm các m?c sau đây.
  [Unattended]
  OemPnPDriversPath = "Drivers\network adapter;Drivers\Modem;Drivers\Video"
  						
  Lưu ? % SystemDrive % môi trư?ng bi?n chu?i t? đ?ng chèn trư?c khi m?i ngư?i trong s? nh?ng con đư?ng tra c?u đư?c li?t kê.
 5. Lưu t?p tr? l?i.
Trong khi thi?t l?p ch? đ? GUI khi h? th?ng đang tra c?u t?p tin Inf. ID c?m b?t lên và ch?y, nó c?ng s? trong nh?ng con đư?ng đư?c ghi nh?n trong SysPrep.inf và đư?ng d?n m?c đ?nh tiêu chu?n % WinDir%\Inf. Đư?ng %WinDir%\Inf đư?c li?t kê đ?u tiên đ? t?m, nhưng n?u b?n có m?t thi?t b? đư?c h? tr? b?i hơn m?t Inf. t?p tin, thi?t l?p ti?p t?c tra c?u t?t c? các đư?ng d?n đư?c ch? đ?nh trong m?c SysPrep.inf. Có ((Windows th? bao g?m m?t tr?nh đi?u khi?n mà cung c?p ch?c năng chung.) M?c dù nó có th? t?m th?y nhi?u tr?n đ?u, Plug and Play s? d?ng t?p inf có k?t qu? t?t nh?t, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t tr?nh khi?n tr?nh liên k?t đ? h? tr? các thi?t b?.

SysPrep thi?t l?p

Các bư?c đ? thêm OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n đ? thi?t l?p Sysprep Windows tương t? như các bư?c trong ph?n "Cài đ?t không giám sát", ngo?i tr? r?ng b?n không ph?i t?o chia s? phân ph?i. Đ? thêm tr?nh đi?u khi?n mini-wizard Sysprep, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ? Đ? thêm OEM bên th? ba lưu tr? kh?i lư?ng tr?nh đi?u khi?n h?nh Sysprep b?n s? d?ng đ? B?t đ?u máy tính, b?n yêu c?u t?i thi?u Phiên b?n 1.1 c?a Sysprep. Đ? có nhi?u thông tin C?p Nh?t công c? Sysprep và các công c? tri?n khai bao g?m Sysprep. V? v?y, chúng tôi khuyên b?n nên s? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a công c? Sysprep và các công c? tri?n khai c? th? đ?i v?i hệ điều hành b?n tri?n khai.
 1. Vào m?c tin thư thoại g?c c?a kh?i lư?ng m?c tin thư thoại % WinDir % n?m ? đâu, t?o ra m?t c?u trúc m?c tin thư thoại đ? gi? các tr?nh đi?u khi?n OEM cung c?p như sau:

  \Drivers
  --\network adapter
  --\VIDEO
  \Sysprep
  \WINNT
 2. Sao chép các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n cho c?p con thích h?p c?a h?.
 3. Thêm SysPrep.inf = Driver_Paths m?c nh?p trong ph?n [l?i] c?a các t?p tin OEMPnPDriversPath. B?n có th? li?t kê nhi?u đư?ng trong khóa này b?ng cách tách chúng v?i m?t d?u ki?m ch?m ph?y (;) như minh ho? trong ví d? sau.
  [Unattended]
  OemPnPDriversPath = "Drivers\network adapter;Drivers\Video"
  					
  Lưu ? % SystemDrive % môi trư?ng bi?n chu?i t? đ?ng chèn trư?c khi m?i ngư?i trong s? nh?ng con đư?ng tra c?u đư?c li?t kê.
N?u b?n không mu?n các tr?nh đi?u khi?n OEM cung c?p v?n c?n trên ổ đĩa sau khi mini-wizard hoàn t?t, b?n có th? thêm c?u trúc m?c tin thư thoại mà b?n đ? t?o ? bư?c trư?c bên dư?i m?c tin thư thoại Sysprep. B?n c?n ph?i đi?u ch?nh SysPrep.inf = phím thích h?p. Sysprep c?p và c?p con c?a nó t? đ?ng đư?c g? b? sau khi cài đ?t chuyên bi?t xong.

Lưu t?p OEMPnPDriversPath trong c?p Sysprep, và sau đó ch?y Sysprep.exe. B?t k? thi?t b? c?m b?t lên và ch?y t? đ?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong thu?t s? mini-setup trên máy tính m?c tiêu. (Nh?ng t?p tin này bao g?m nh?ng ngư?i t?m th?y b?ng cách s? d?ng t?p inf OEM tr?nh đi?u khi?n.)

Lưu ? B?n không c?n ph?i ch? đ?nh các -pnp dòng lệnh chuy?n tr? khi không có trư?c đó (ISA) thi?t b? trên máy tính m?c tiêu. N?u b?n s? d?ng các -pnp chuy?n đ?i dòng lệnh, m?t re-enumeration đ?y đ? Plug and Play c?a t?t c? các thi?t b? đư?c th?c hi?n mà thêm 5-10 phút đ? quá tr?nh mini-wizard Sysprep. C?ng, n?u b?n ch? đ?nh b? sung kh?i lư?ng lưu tr? b? đi?u khi?n b?ng cách s? d?ng Sysprep Phiên b?n 1.1 ho?c phiên b?n m?i hơn, các -pnp chuy?n đ?i dòng lệnh có th? gây ra m?t s? b? đi?u khi?n đ?a c?ng b? sung đ? xu?t hi?n trong Device Manager.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
253340Các thi?t b? SCSI hi?n t?i Ph?ng Không xu?t hi?n trong qu?n l? thi?t b? khi b?n đang s? d?ng Sysprep Phiên b?n 1.1
216937 Công c? Windows 2000 H? th?ng chu?n b? và s? d?ng t?p tr? l?i
Lưu ? N?u các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n đư?c không được kí theo số thức, mini-wizard postpones dùng cài đ?t chuyên bi?t thi?t b? cho đ?n khi ngư?i qu?n tr? kí nh?p máy tính. Đi?u này đư?c g?i là phía khách hàng so v?i cài đ?t chuyên bi?t server-side x?y ra trong mini-wizard thi?t l?p.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256204Unsigned các tr?nh đi?u khi?n không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong Sysprep Mini-Wizard mà không có "-pnp" chuy?n đ?i

RIS cài đ?t chuyên bi?t

Thêm tr?nh đi?u khi?n OEM c?m b?t lên và ch?y cài đ?t chuyên bi?t RIS bao g?m các bư?c tương t? đư?c li?t kê trong ph?n "Cài đ?t không giám sát", v?i hai đi?u ch?nh nh?:
 1. Đưa vào m?c tin thư thoại $ $oem ? m?c đ? tương t? như \I386 m?c tin thư thoại c?a h?nh RIS. Ví d?, s? d?ng sau c?u trúc m?c tin thư thoại sau đây:
  RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\i386
  RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\$oem$\$1\Drivers      
                              \network adapter
                              \MODEM
                              \VIDEO
  					
 2. S?a đ?i RIS h?nh ?nh m?c đ?nh m?u (Ristndrd.sif). Trong ph?n [l?i], thay đ?i OemPreinstall = giá tr? quan tr?ng không đ? , và sau đó thêm SysPrep.inf = Driver_Path m?c. B?n có th? li?t kê nhi?u đư?ng trong khóa này b?ng cách tách chúng v?i m?t d?u ki?m ch?m ph?y (;) như minh ho? trong ví d? sau.
  [Unattended]
  OemPreinstall = Yes
  OemPnPDriversPath = "Drivers\network adapter;Drivers\Modem;Drivers\Video"
  					
  Lưu ? % SystemDrive % môi trư?ng bi?n chu?i t? đ?ng chèn trư?c khi m?i ngư?i trong s? nh?ng con đư?ng tra c?u đư?c li?t kê.

  Lưu ? N?u m?t trong các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n cho m?t thi?t b? b? thích ?ng m?ng, máy ch? RIS ph?i t?p tin này có s?n khi nó kh?i đ?ng l?i trong ch? đ? văn b?n thi?t l?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? quá tr?nh này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  246184Làm th? nào đ? thêm b? thích ?ng m?ng OEM bên th? ba đ? cài đ?t chuyên bi?t RIS
 3. N?u b?n sao chép thêm m?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n lưu tr? vào m?c tin thư thoại \i386 như mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c 246184, d?ng và kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? BINL trên máy ch? RIS. Đ? ng?ng và kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? BINL, g? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER sau m?i l?nh:
  • net stop kh?i đ?ng thông tin đàm phán l?p""
  • net B?t đ?u "kh?i đ?ng thông tin đàm phán l?p"

Riprep h?nh ?nh

Riprep và Sysprep chia s? nhi?u ch?c năng tương t?. V? v?y, thêm OEM c?m b?t lên và ch?y tr?nh đi?u khi?n máy tính s? đư?c imaged liên quan đ?n các bư?c tương t? như đư?c s? d?ng cho Sysprep. Trư?c khi b?n ch?y Riprep ch?ng l?i máy tính h?nh ?nh đ? sao chép nó vào máy ch? RIS, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o m?t m?c tin thư thoại có tên Sysprep vào m?c tin thư thoại % SystemDrive %. (Đi?u này là có kh? năng đ?t ? C v? Riprep.exe ch? có th? sao chép m?t t?p/phân vùng)
 2. Vào m?c tin thư thoại g?c c?a cùng m?t ổ đĩa, t?o ra m?t c?u trúc m?c tin thư thoại đ? gi? các tr?nh đi?u khi?n OEM cung c?p như sau:
  \Drivers
  --\network adapter
  --\VIDEO
  \Sysprep
  \WINNT
 3. Sao chép các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n cho c?p con thích h?p c?a h?.
 4. T?o m?t t?p tin OEMPnPDriversPath trong m?c tin thư thoại Sysprep, và sau đó thêm [l?i] và SysPrep.inf = Driver_Path m?c. B?n có th? li?t kê nhi?u đư?ng trong khóa này b?ng cách tách chúng v?i m?t d?u ki?m ch?m ph?y (;). Ví d?:
  [Không giám sát]
  SysPrep.inf = "Drivers\network b? đi?u h?p; Drivers\Video"
  Lưu ? Bi?n môi trư?ng % SystemDrive % t? đ?ng chèn trư?c khi m?i ngư?i trong s? nh?ng con đư?ng đư?c li?t kê t?m đư?c ch? đ?nh.

  Lưu ? N?u thi?t b? đ? đư?c công nh?n b?i hệ điều hành như là m?t thi?t b? đư?c bi?t đ?n ho?c không xác đ?nh, b?n ph?i lo?i b? thi?t b? b?ng cách s? d?ng qu?n l? thi?t b? trư?c khi b?n ch?y Sysprep ho?c các tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t chưa đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên kh?i đ?ng trong mini-Setup.
 5. Ch?y chương tr?nh Riprep.exe t? các \\RisServer\Reminst\Admin\I386 m?c tin thư thoại trên máy tính khách hàng đ? sao chép h?nh ?nh vào máy ch? RIS đ? ch?n. Riprep trông trong m?c Sysprep cho m?t t?p tin OEMPnPDriversPath, đ?c SysPrep.inf = phím, và sau đó C?p Nh?t registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Devicepath
  Sau đó, Riprep sao chép registry đ?n máy ch? đ? nó có th? đư?c s? d?ng trong thu?t s? mini-Setup.

  Lưu ? Các t?p tin Riprep.sif m?c đ?nh đư?c t?o ra trong quá tr?nh này không b? ?nh hư?ng b?i m?c trong t?p tin OEMPnPDriversPath đư?c t?o ra trong các bư?c trư?c đó.

  Lưu ? N?u m?t trong các tr?nh đi?u khi?n OEM cung c?p là dành cho b? thích ?ng m?ng chính, máy ch? RIS c?ng ph?i có t?p tin này có s?n t? đi?n h?nh RIS ph?ng h?nh ?nh trư?c khi h?nh ?nh Riprep đư?c t?i v?. N?u trư?ng h?p này x?y ra, b?n c?ng ph?i làm theo các th? t?c đư?c mô t? trong ph?n "RIS cài đ?t" ho?c s? d?ng các th? t?c đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:

  246184 Làm th? nào đ? thêm b? thích ?ng m?ng OEM bên th? ba đ? cài đ?t chuyên bi?t RIS
  N?u h?nh ?nh đ? đư?c t?o ra và b?n mu?n thêm tr?nh đi?u khi?n cung c?p OEM c?m b?t lên và ch?y, chúng tôi khuyên b?n s? d?ng RIS đ? t?i v? h?nh ?nh v?i m?t máy tính, làm theo các bư?c đư?c li?t kê trong ph?n "Riprep h?nh ?nh" trư?c đó, và sau đó Riprep h?nh ?nh tr? l?i đ?n máy ch? RIS.

  Lưu ? M?t tác d?ng ph? là đư?ng d?n tr?nh đi?u khi?n đư?c nh?p hai l?n trong chính Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  258862Riprep.exe cho bi?t thêm trùng l?p đư?ng d?n vào s? ki?m nh?p

Hi?n có các cài đ?t chuyên bi?t Windows

B?n có th? ph?i thêm thi?t b? ph?n c?ng m?i vào hi?n t?i Windows d?a trên máy tính OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n yêu c?u. M?c dù quá tr?nh này yêu c?u b?n cài đ?t chuyên bi?t các thi?t b? m?i, b?n có th? mu?n tr?nh đi?u khi?n OEM cung c?p đư?c phân ph?i m?t cách ki?m soát ho?c đư?c tr?c thu?c Trung ương n?m trên m?t máy ch?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Quy?t đ?nh cho dù b?n mu?n sao chép các tr?nh đi?u khi?n t?i đ?a phương ho?c n?u b?n mu?n lưu tr? chúng trên m?t máy ch? Trung tâm phân ph?i. N?u b?n mu?n đ? lưu tr? các tr?nh đi?u khi?n t?i đ?a phương trên đ?a c?ng c?a máy tính, b?n ph?i có m?t th? t?c đ? sao chép các tr?nh đi?u khi?n máy tính. (Ví d?, s? d?ng k?ch b?n kí nh?p, các công vi?c hàng lo?t Microsoft h? th?ng qu?n lí máy ch? (SMS), ho?c phương pháp khác.)
 2. Sau khi các phương pháp phân ph?i đư?c xác đ?nh, có đư?c đư?ng d?n cho các tr?nh khi?n tr?nh. N?u b?n mu?n sao chép chúng t?i đ?a phương, đư?ng d?n có th? là C:\Drivers\network adapter. N?u b?n mu?n sao chép vào m?t máy ch? n?m, đư?ng d?n có th? \\Tên_máy_ph?c_v?\Tr?nh đi?u khi?nb? đi?u h?p \network (nơi Tr?nh đi?u khi?n là m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s?).
 3. Ch?a khóa DevicePath trong máy tính c?c b? ki?m nh?p đ? đư?c C?p Nh?t đ? ph?n ánh v? trí tr?nh đi?u khi?n m?i c?a OEM. B?n ph?i có m?t phương pháp t? đ?ng C?p Nh?t t? xa khóa s? ki?m nh?p. B?n có th? s? d?ng t?p tin Regedit cùng v?i k?ch b?n kí nh?p ho?c v?i m?t công vi?c hàng lo?t tin thư thoại SMS. giá tr? m?c đ?nh đư?c đ?t trong các khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
 4. Ch?nh s?a chính DevicePath b?ng cách s? d?ng Regedt32.exe đ? con đư?ng đó, nơi mà các tr?nh đi?u khi?n đư?c đ?t n?m trong con đư?ng tra c?u.

  Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

  Ví d?, n?u các tr?nh đi?u khi?n t?i đ?a phương đư?c sao chép vào m?c tin thư thoại g?c c?a ổ đĩa nơi m?c tin thư thoại % WinDir % cư trú (Drivers\network adapter), giá tr? cu?i cùng DevicePath ph?i đ?c:
  DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;%SystemRoot%\Drivers\network adapter
  N?u tr?nh đi?u khi?n đư?c lưu gi? trên m?t v? trí trung tâm máy ch? ho?c phân ph?i đi?m, b?n ph?i thêm đư?ng d?n UNC cho các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n. Ví d?:
  DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;\\Tên_máy_ph?c_v?\ShareNameB? chuy?n đ?i \Drivers\network
  Lưu ? % SystemRoot % không t? đ?ng n?i thêm vào b?i v? tr?nh cài đ?t chuyên bi?t không thêm giá tr?. B?n ph?i t? g? giá tr? % SystemRoot % n?u b?n ch?nh s?a registry.
Sau khi b?n đ? hoàn t?t các bư?c và ph?n c?ng m?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t, khi m?t ngư?i dùng kí nh?p, Plug and Play đ?nh v? các ph?n c?ng m?i và tra c?u con đư?ng đi?n tho?i b?n ch? đ?nh đ? xác đ?nh v? trí các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n. Nh?n th?y r?ng t?t c? các quy t?c áp d?ng cho tr?nh đi?u khi?n đ? k?, unsigned c?ng áp d?ng cho các thi?t b? đư?c cài đ?t chuyên bi?t sau khi cài đ?t chuyên bi?t. N?u các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n cho các thi?t b? m?i đư?c không được kí theo số thức và ngư?i dùng không qu?n tr? viên b?n ghi máy tính sau khi các ph?n c?ng m?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t, ngư?i dùng không th? hoàn t?t vi?c cài đ?t chuyên bi?t c?a các thi?t b? cho đ?n khi m?t b?n ghi ngư?i qu?n tr? trên máy tính.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
219435Ngư?i qu?n tr? không cho phép đ? t?i và d? b? tr?nh khi?n tr?nh


Lưu ? N?u thi?t b? đ? đư?c công nh?n b?i hệ điều hành như là m?t thi?t b? đư?c bi?t đ?n ho?c không xác đ?nh, b?n ph?i lo?i b? thi?t b? thông qua qu?n l? thi?t b? trư?c khi b?n ch?y Sysprep ho?c các tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên kh?i đ?ng trong mini-setup.

Cho Windows Server 2003

cài đ?t chuyên bi?t không giám sát

Khi b?n thêm tr?nh đi?u khi?n cài đ?t chuyên bi?t không giám sát, h?y làm theo các bư?c sau. N?u các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n đư?c không được kí theo số thức, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo v? các tr?nh đi?u khi?n trong khi thi?t l?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? vô hi?u hóa tin thư thoại này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
236029Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n đăng chính sách cho Windows 2000 l?i thi?t l?p
 1. T?o chia s? phân ph?i c?a b?n trên m?t máy ch? b?ng cách sao chép n?i dung c?a m?c tin thư thoại cài đ?t chuyên bi?t đ?a CD-ROM I386 Windows. B?n có th? s? d?ng Setupmgr.exe đ? t?o ra c?p này và các t?p tin Unattended.txt c?a b?n. B?n có th? t?m th?y Setupmgr.exe vào Windows ho?c b?n ghi d?ch v? gói CD-ROM trong m?c tin thư thoại Support\Tools trong các t?p tin Deploy.cab và deploy.chm và ref.chm tr? giúp t?p tin có ch?a thông tin v? Windows cài đ?t chuyên bi?t không giám sát. B?n c?ng có th? t?i v? các t?p tin m?i nh?t t? web site Microsoft.
 2. T?o ra m?t $oem$ \$ 1\Drivers m?c tin thư thoại trong m?c tin thư thoại I386. B?n có th? mu?n t?o thêm các m?c tin thư thoại trong m?c tin thư thoại con c?a tr?nh đi?u khi?n, tùy thu?c vào ph?n c?ng mà b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t (cho ví d?, m?ng, modem, ho?c video). m?c tin thư thoại $1 gi?i quy?t đ?n % SystemDrive %. Trong khi thi?t l?p ch? đ? văn b?n, các m?c tin thư thoại và t?p tin đư?c sao chép vào m?c tin thư thoại %SystemDrive%\Drivers. Ví d?:
  \i386
  \$OEM$
  - - \$1
  ---\Drivers
  -----\network adapter
  -----\MODEM
  -----\VIDEO
 3. Sao chép t?t c? các t?p tin OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? trong các m?c tin thư thoại mà b?n đ? t?o ? bư?c trư?c.
 4. Thêm SysPrep.inf = Driver_Paths m?c nh?p trong ph?n [l?i] c?a t?p tr? l?i thi?t l?p. B?n có th? li?t kê nhi?u đư?ng trong khóa này b?ng cách tách chúng v?i m?t d?u ki?m ch?m ph?y (;). Ví d?:
  [Unattended]
  OemPnPDriversPath = Drivers\network adapter;Drivers\Modem;Drivers\Video
  UpdateInstalledDrivers = Yes | No
  						
  Lưu ? % SystemDrive % môi trư?ng bi?n chu?i t? đ?ng chèn trư?c khi m?i ngư?i trong s? nh?ng con đư?ng tra c?u đư?c li?t kê.
 5. Lưu t?p tr? l?i.
Trong khi thi?t l?p ch? đ? GUI khi h? th?ng đang tra c?u t?p tin Inf. ID c?m b?t lên và ch?y, nó c?ng s? trong nh?ng con đư?ng đư?c ghi nh?n trong SysPrep.inf và đư?ng d?n m?c đ?nh tiêu chu?n % WinDir%\Inf. Đư?ng %WinDir%\Inf đư?c li?t kê đ?u tiên đ? t?m, nhưng n?u b?n có m?t thi?t b? đư?c h? tr? b?i nhi?u hơn m?t t?p tin Inf. (Windows có th? bao g?m m?t tr?nh đi?u khi?n mà cung c?p ch?c năng chung), thi?t l?p ti?p t?c tra c?u t?t c? các đư?ng d?n đư?c ch? đ?nh trong m?c SysPrep.inf. M?c dù nó có th? t?m th?y nhi?u tr?n đ?u, Plug and Play s? d?ng t?p inf có k?t qu? t?t nh?t, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t tr?nh khi?n tr?nh liên k?t đ? h? tr? các thi?t b?.

SysPrep thi?t l?p

Các bư?c đ? thêm OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n đ? thi?t l?p Sysprep Windows tương t? như các bư?c trong ph?n "Cài đ?t không giám sát", ngo?i tr? r?ng b?n không ph?i t?o chia s? phân ph?i. Đ? thêm tr?nh đi?u khi?n mini-wizard Sysprep, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ?  Chúng tôi khuyên b?n nên s? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a Sysprep là có s?n cho h? th?ng đi?u hành c?a b?n.
 1. Vào m?c tin thư thoại g?c c?a kh?i lư?ng m?c tin thư thoại % WinDir % n?m ? đâu, t?o ra m?t c?u trúc m?c tin thư thoại đ? t? ch?c các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n. Ví d?:

  \Drivers
  --\network adapter
  --\VIDEO
  \Sysprep
  \WINNT
 2. Sao chép các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n cho c?p con thích h?p c?a h?.
 3. Thêm SysPrep.inf = Driver_Paths m?c nh?p trong ph?n [l?i] c?a các t?p tin OEMPnPDriversPath. B?n có th? li?t kê nhi?u đư?ng trong khóa này b?ng cách tách chúng v?i m?t d?u ki?m ch?m ph?y (;). Ví d?:
  [Unattended]
  OemPnPDriversPath = Drivers\network adapter;Drivers\Video
  UpdateInstalledDrivers = Yes | No
  					
  Lưu ? % SystemDrive % môi trư?ng bi?n chu?i t? đ?ng chèn trư?c khi m?i ngư?i trong s? nh?ng con đư?ng tra c?u đư?c li?t kê.
N?u b?n không mu?n các tr?nh đi?u khi?n OEM cung c?p v?n c?n trên ổ đĩa sau khi mini-wizard hoàn t?t, b?n có th? thêm c?u trúc m?c tin thư thoại mà b?n đ? t?o ? bư?c trư?c bên dư?i m?c tin thư thoại Sysprep. B?n c?n ph?i đi?u ch?nh SysPrep.inf = phím thích h?p. M?c Sysprep (và c?p con c?a nó) t? đ?ng lo?i b? sau khi cài đ?t chuyên bi?t xong.

Lưu t?p OEMPnPDriversPath trong c?p Sysprep b?t lên và ch?y Sysprep.exe. B?t k? thi?t b? c?m b?t lên và ch?y (bao g?m c? nh?ng ngư?i t?m th?y b?ng cách s? d?ng t?p inf c?a tr?nh đi?u khi?n OEM) t? đ?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong thu?t s? mini-setup trên máy tính m?c tiêu. Lưu ? r?ng b?n không ph?i ch? đ?nh các -pnp dòng lệnh chuy?n tr? khi không có trư?c đó (ISA) thi?t b? trên máy tính m?c tiêu. N?u b?n s? d?ng các -pnp chuy?n đ?i dòng lệnh, m?t re-enumeration đ?y đ? Plug and Play c?a t?t c? các thi?t b? đư?c th?c hi?n, mà thêm 5-10 phút đ? quá tr?nh mini-wizard Sysprep. C?ng, n?u b?n ch? đ?nh m?t b? đi?u khi?n lưu tr? b? sung, các -pnp chuy?n đ?i dòng lệnh có th? gây ra m?t s? b? đi?u khi?n đ?a c?ng b? sung đ? xu?t hi?n trong Device Manager.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
892778Công c? chu?n b? h? th?ng C?p Nh?t cho Windows Server 2003 Service Pack 1
Lưu ? N?u các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n đư?c không được kí theo số thức, mini-wizard postpones dùng cài đ?t chuyên bi?t thi?t b? cho đ?n khi ngư?i qu?n tr? kí nh?p máy tính. Đi?u này đư?c g?i là phía khách hàng so v?i cài đ?t chuyên bi?t server-side x?y ra trong mini-wizard thi?t l?p.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256204Unsigned các tr?nh đi?u khi?n không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong Sysprep mini-wizard mà không có "-pnp" chuy?n đ?i

RIS cài đ?t chuyên bi?t

Thêm tr?nh đi?u khi?n OEM c?m b?t lên và ch?y cài đ?t chuyên bi?t RIS bao g?m các bư?c tương t? đư?c li?t kê trong ph?n "Cài đ?t không giám sát", v?i hai đi?u ch?nh nh?:
 1. Đưa vào m?c tin thư thoại $ $oem ? m?c đ? tương t? như \I386 m?c tin thư thoại c?a h?nh RIS. Ví d?, s? d?ng c?u trúc sau đây:
  RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\i386
  RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\$oem$\$1\Drivers      
                              \network adapter
                              \MODEM
                              \VIDEO
  					
 2. S?a đ?i RIS h?nh ?nh m?c đ?nh m?u (Ristndrd.sif). Trong ph?n [l?i], thay đ?i OemPreinstall = giá tr? quan tr?ng không đ? , và sau đó thêm SysPrep.inf = Driver_Path m?c. B?n có th? li?t kê nhi?u đư?ng trong khóa này b?ng cách tách chúng v?i m?t d?u ki?m ch?m ph?y (;) như sau:
  [Unattended]
  OemPreinstall = Yes
  OemPnPDriversPath = "Drivers\network adapter;Drivers\Modem;Drivers\Video"
  UpdateInstalledDrivers = Yes | No
  					
  Lưu ? % SystemDrive % môi trư?ng bi?n chu?i t? đ?ng chèn trư?c khi m?i ngư?i trong s? nh?ng con đư?ng tra c?u đư?c li?t kê.

  Lưu ? N?u m?t trong các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n cho m?t thi?t b? b? thích ?ng m?ng, máy ch? RIS ph?i t?p tin này có s?n khi nó kh?i đ?ng l?i trong ch? đ? văn b?n thi?t l?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? quá tr?nh này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  246184Làm th? nào đ? thêm b? thích ?ng m?ng OEM bên th? ba đ? cài đ?t chuyên bi?t RIS
 3. N?u b?n sao chép thêm m?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n lưu tr? vào m?c tin thư thoại \i386 như mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c 246184, d?ng và kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? BINL trên máy ch? RIS. Đ? ng?ng và kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? BINL, g? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER sau m?i l?nh:
  • net stop kh?i đ?ng thông tin đàm phán l?p""
  • net B?t đ?u "kh?i đ?ng thông tin đàm phán l?p"

Riprep h?nh ?nh

Riprep và Sysprep chia s? nhi?u ch?c năng tương t?. V? v?y, thêm OEM c?m b?t lên và ch?y tr?nh đi?u khi?n máy tính s? đư?c imaged liên quan đ?n các bư?c tương t? như đư?c s? d?ng cho Sysprep. Trư?c khi b?n ch?y Riprep ch?ng l?i máy tính h?nh ?nh đ? sao chép nó vào máy ch? RIS, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o m?t m?c tin thư thoại có tên Sysprep vào m?c tin thư thoại % SystemDrive %. (Đi?u này là có kh? năng đ?t ? C v? Riprep.exe ch? có th? sao chép m?t kh?i lư?ng ho?c phân vùng)
 2. Vào m?c tin thư thoại g?c c?a cùng m?t ổ đĩa, t?o ra m?t c?u trúc m?c tin thư thoại đ? gi? các tr?nh đi?u khi?n OEM cung c?p như sau:
  \Drivers
  --\network adapter
  --\VIDEO
  \Sysprep
  \WINNT
 3. Sao chép các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n cho c?p con thích h?p c?a h?.
 4. T?o m?t t?p tin OEMPnPDriversPath trong m?c tin thư thoại Sysprep, và sau đó thêm [l?i] và SysPrep.inf = Driver_Path m?c. B?n có th? li?t kê nhi?u đư?ng trong khóa này b?ng cách tách chúng v?i m?t d?u ki?m ch?m ph?y (;) như sau:
  [Không giám sát]
  SysPrep.inf = Drivers\network b? đi?u h?p; Drivers\Video
  UpdateInstalledDrivers = Yes | Không
  Lưu ? Bi?n môi trư?ng % SystemDrive % t? đ?ng chèn trư?c khi m?i ngư?i trong s? nh?ng con đư?ng đư?c li?t kê t?m đư?c ch? đ?nh.

  Lưu ? N?u thi?t b? đ? đư?c công nh?n b?i hệ điều hành như là m?t thi?t b? đư?c bi?t đ?n ho?c không xác đ?nh, b?n ph?i lo?i b? thi?t b? thông qua qu?n l? thi?t b? trư?c khi b?n ch?y Sysprep ho?c các tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t chưa đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên kh?i đ?ng trong mini-Setup.
 5. Ch?y chương tr?nh Riprep.exe t? các \\RisServer\Reminst\Admin\I386 m?c tin thư thoại trên máy tính khách hàng đ? sao chép h?nh ?nh vào máy ch? RIS đ? ch?n. Riprep trông trong m?c Sysprep cho m?t t?p tin OEMPnPDriversPath, đ?c SysPrep.inf = phím, và sau đó C?p Nh?t registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Devicepath
  Sau đó, Riprep sao chép registry đ?n máy ch? đ? nó có th? đư?c s? d?ng trong thu?t s? mini-Setup.

  Lưu ? Các t?p tin Riprep.sif m?c đ?nh đư?c t?o ra trong quá tr?nh này không b? ?nh hư?ng b?i m?c trong t?p tin OEMPnPDriversPath đư?c t?o ra trong các bư?c trư?c đó.

Hi?n có các cài đ?t chuyên bi?t Windows

B?n có th? ph?i thêm thi?t b? ph?n c?ng m?i vào hi?n t?i Windows d?a trên máy tính OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n yêu c?u. M?c dù quá tr?nh này yêu c?u b?n cài đ?t chuyên bi?t các thi?t b? m?i, b?n có th? mu?n tr?nh đi?u khi?n OEM cung c?p đư?c phân ph?i m?t cách ki?m soát ho?c đư?c tr?c thu?c Trung ương n?m trên m?t máy ch?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Quy?t đ?nh cho dù b?n mu?n sao chép các tr?nh đi?u khi?n t?i đ?a phương ho?c n?u b?n mu?n lưu tr? chúng trên m?t máy ch? Trung tâm phân ph?i. N?u b?n mu?n đ? lưu tr? các tr?nh đi?u khi?n t?i đ?a phương trên đ?a c?ng c?a máy tính, b?n ph?i có m?t th? t?c đ? sao chép các tr?nh đi?u khi?n máy tính. Ví d?, s? d?ng k?ch b?n kí nh?p, các công vi?c hàng lo?t Microsoft h? th?ng qu?n lí máy ch? (SMS), ho?c phương pháp khác.
 2. Sau khi các phương pháp phân ph?i đư?c xác đ?nh, có đư?c đư?ng d?n cho các tr?nh khi?n tr?nh. N?u b?n mu?n sao chép chúng t?i đ?a phương, đư?ng d?n có th? là C:\Drivers\network adapter. N?u b?n mu?n sao chép vào m?t máy ch? n?m, đư?ng d?n có th? \\Tên_máy_ph?c_v?\Tr?nh đi?u khi?n\network adapter. (Tr?nh đi?u khi?n là m?t m?c tin thư thoại dùng chung.)
 3. Ch?a khóa DevicePath trong máy tính c?c b? ki?m nh?p đ? đư?c C?p Nh?t đ? ph?n ánh v? trí tr?nh đi?u khi?n m?i c?a OEM. B?n ph?i có m?t phương pháp t? đ?ng C?p Nh?t t? xa khóa s? ki?m nh?p. B?n có th? s? d?ng t?p tin Regedit cùng v?i k?ch b?n kí nh?p ho?c v?i m?t công vi?c hàng lo?t tin thư thoại SMS. giá tr? m?c đ?nh đư?c đ?t trong registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
 4. Ch?nh s?a chính DevicePath b?ng cách s? d?ng Registry Editor đ? con đư?ng đó, nơi mà các tr?nh đi?u khi?n đư?c đ?t n?m trong con đư?ng tra c?u.

  Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

  Ví d?, n?u các tr?nh đi?u khi?n t?i đ?a phương đư?c sao chép vào m?c tin thư thoại g?c c?a ổ đĩa nơi m?c tin thư thoại % WinDir % cư trú (Drivers\network adapter), giá tr? cu?i cùng DevicePath ph?i đ?c như sau:
  DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;%SystemRoot%\Drivers\network adapter
  N?u tr?nh đi?u khi?n đư?c lưu gi? trên m?t v? trí trung tâm máy ch? ho?c phân ph?i đi?m, b?n ph?i thêm đư?ng d?n UNC cho các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n. Ví d?:
  DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;\\Tên_máy_ph?c_v?\ShareNameB? chuy?n đ?i \Drivers\network
  Lưu ? % SystemRoot % không t? đ?ng n?i thêm vào b?i v? tr?nh cài đ?t chuyên bi?t không thêm giá tr?. B?n ph?i t? g? giá tr? % SystemRoot % n?u b?n ch?nh s?a registry.
Gi? s? r?ng b?n đ? hoàn t?t các bư?c và ph?n c?ng m?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Khi m?t ngư?i dùng kí nh?p, Plug and Play đ?t ph?n c?ng m?i và tra c?u các đư?ng d?n thi?t b? mà b?n đ? ch? đ?nh đ? xác đ?nh v? trí các OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n. Lưu ? r?ng t?t c? các quy t?c áp d?ng cho kí nh?p và chương tr?nh đi?u khi?n c?ng áp d?ng cho các thi?t b? đư?c cài đ?t chuyên bi?t sau khi cài đ?t chuyên bi?t. Gi? s? r?ng OEM cung c?p tr?nh đi?u khi?n cho các thi?t b? m?i đư?c không được kí theo số thức và ngư?i dùng không qu?n tr? viên b?n ghi máy tính sau khi các ph?n c?ng m?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Trong trư?ng h?p này, ngư?i dùng không th? hoàn t?t vi?c cài đ?t chuyên bi?t c?a các thi?t b? cho đ?n khi ngư?i qu?n tr? kí nh?p máy tính.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
219435Ngư?i qu?n tr? không cho phép đ? t?i và d? b? tr?nh khi?n tr?nh

Lưu ? N?u thi?t b? đ? đư?c công nh?n b?i hệ điều hành như là m?t thi?t b? đư?c bi?t đ?n ho?c không xác đ?nh, b?n ph?i lo?i b? thi?t b? b?ng cách s? d?ng qu?n l? thi?t b? trư?c khi b?n ch?y Sysprep ho?c các tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên kh?i đ?ng trong mini-Setup.

Thu?c tính

ID c?a bài: 254078 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB254078 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 254078

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com