MS11-045: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho h? th?ng văn ph?ng năm 2007 và Office Compatibility Pack: ngày 14 tháng 6 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2541012 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Giới thiệu

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS11-045. Đ? xem các b?n tin an ninh đ?y đ?, truy c?p vào m?t trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho các b?n c?p nh?t b?o m?t này

Cho ngư?i dùng gia đ?nh, không có phí h? tr? có s?n b?ng cách g?i 1-866-PCSAFETY t?i Hoa K? và Canada ho?c b?ng cách liên l?c v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n đ? h? tr? các v?n đ? v?i b?n c?p nh?t b?o m?t, truy c?p trang web Microsoft qu?c t? h? tr?:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
B?c M? khách hàng c?ng có th? đư?c truy c?p ngay đ? h? tr? email không có phí không gi?i h?n ho?c không gi?i h?n cá nhân chat h? tr? b?ng cách truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/OAS/Default.aspx?&prid=7552
Đ?i v?i khách hàng doanh nghi?p, h? tr? cho C?p Nh?t b?o m?t có s?n thông qua liên h? h? tr? thông thư?ng c?a b?n.

Thông tin thêm v? b?n c?p nh?t b?o m?t này

Đi?u ki?n tiên quy?t áp d?ng C?p Nh?t b?o m?t này

Đ? áp d?ng C?p Nh?t b?o m?t này, b?n ph?i có ?ng d?ng văn ph?ng Microsoft 2007 Service Pack 2 (SP2) ho?c Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t trên máy tính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? cho ?ng d?ng văn ph?ng 2007, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949585 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho ?ng d?ng văn ph?ng 2007
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? cho Office Compatibility Pack, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
953331 Mô t? c?a Office Compatibility Pack Service Pack 2

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này.

Trong m?t s? trư?ng h?p, C?p nh?t này không đ?i h?i kh?i đ?ng l?i. N?u các t?p yêu c?u đang đư?c s? d?ng, b?n c?p nh?t này s? yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u hành vi này x?y ra, m?t thông đi?p đư?c hi?n th? mà khuyên b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.

Đ? giúp làm gi?m kh? năng kh?i đ?ng l?i s? đư?c yêu c?u, ng?ng t?t c? các d?ch v? b? ?nh hư?ng và đóng m?i ?ng d?ng mà có th? s? d?ng các t?p tin b? ?nh hư?ng trư?c khi cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? do t?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
887012 T?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t m?t C?p Nh?t b?o m?t trên máy tính Windows trên

Thông tin b?o m?t C?p Nh?t thay th?

B?n c?p nh?t b?o m?t này s? thay th? b?n c?p nh?t b?o m?t sau đây:
2466156 MS11-021: Mô t? C?p Nh?t b?o m?t cho h? th?ng văn ph?ng năm 2007 và Office Compatibility Pack: 12 ngày năm 2011

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t b?o m?t này, s? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nhkho?n m?c ho?c cácCác chương tr?nh và tính năng m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Chú ý Khi b?n lo?i b? b?n c?p nh?t b?o m?t này, b?n có th? đư?c nh?c đưa đ?a ch?a b? chuy?n đ?i Excel 2007. Ngoài ra, b?n có th? không có tùy ch?n g? b? cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này t? các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh kho?n m?c ho?c các Các chương tr?nh và tính năngm?c trong b?ng đi?u khi?n. Có r?t nhi?u nguyên nhân có th? c?a v?n đ? này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c lo?i b?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

903771 Thông tin v? kh? năng g? b? cài đ?t văn ph?ng thông tin C?p Nh?t

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh b?n c?p nh?t b?o m?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Chuy?n đ?i Microsoft Office Excel 2007
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Excelcnv.exe12.0.6557.500015,144,29612 Tháng tư, 201110: 16

Thu?c tính

ID c?a bài: 2541012 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats
T? khóa: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2541012 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2541012

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com