Làm th? nào đ? nâng c?p t? Outlook Express đ? Outlook 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 254216 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 2002 c?a bài vi?t này, xem 291602.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s? khác bi?t gi?a Microsoft Outlook và Microsoft Outlook Express thư đi?n t? khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
257824S? khác bi?t gi?a Outlook và Outlook Express
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách nâng c?p t? Microsoft Outlook Express đ? Outlook 2000. Đi?u này bao g?m làm th? nào đ? chuy?n nh?p thi?t đ?t trương m?c thư đi?n t? và làm th? nào đ? thi?t l?p Microsoft Outlook 2000 như chương tr?nh thư đi?n t? m?c đ?nh c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Chuy?n nh?p thi?t đ?t trương m?c thư đi?n t?

 1. Trên các Tệp Nh?p vào tr?nh đơn trong Outlook 2000, Nh?p kh?u và Xu?t kh?u.
 2. Trong các Ch?n m?t hành đ?ng đ? th?c hi?n danh sách, b?m vào Chuy?n nh?p thi?t đ?t trương m?c Internet Mail, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 3. Trong các Ch?n máy khách thư đi?n t? đ? chuy?n nh?p danh sách, b?m vào Microsoft Outlook Express, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. H?y ch?c ch?n r?ng tên đư?c hi?n th? là tên mà b?n có mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Ki?m tra đ?a ch? thư đi?n t? này đúng, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 6. Đ?m b?o r?ng các máy ch? thư đi?n t? và ra chính xác, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 7. H?y ch?c ch?n r?ng tên trương m?c và m?t kh?u đúng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Chú ý N?u b?n đang s? d?ng Microsoft m?ng (MSN), các Đăng nh?p s? d?ng xác th?c m?t kh?u an toàn (SPA) ki?m tra h?p ph?i l?a ch?n.
 8. Nh?p vào phương pháp b?n s? d?ng đ? k?t n?i v?i Internet, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 9. Nh?p vào K?t thúc chuy?n nh?p thi?t đ?t trương m?c thư đi?n t?.

Đ?t Outlook 2000 như khách hàng thư đi?n t? m?c đ?nh

 1. Thoát Outlook.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n.
 3. B?m đúp Tuỳ chọn Internet.
 4. Trên các Chương tr?nh tab, b?m vào Microsoft Outlook trong các Thư đi?n t? danh sách và b?m Ok lưu các thay đ?i.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? chuy?n ti?p t? Outlook Express đ? Outlook 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
196215Làm th? nào đ? nh?p đ?a ch? t? Outlook Express sang Outlook
195798 Outlook Newsreader l?i t?t không có trong menu b?t đ?u
203278 Các chương tr?nh e-mail Outlook 2000 s? nâng c?p
218317 Chi ti?t nhóm t? Outlook Express liên h? không đư?c chuy?n nh?p
222265 Outlook Express quy t?c không chuy?n nh?p sau khi nâng c?p Outlook
223950 Quy t?c h?p thư đ?n tr? l? đư?c chuy?n nh?p t? Outlook Express không đư?c kích ho?t
223957 Internet Mail and News không đư?c phát hi?n trên ch?y đ?u tiên
224866 Outlook Express 5 mail không chuy?n nh?p
224876 Thông báo l?i: OLE đăng k? l?i
230076 Outlook 2000 đ?i h?i Outlook Express
249670 Thư m?c liên h? WAB t? Outlook Express không đư?c chuy?n nh?p

Thu?c tính

ID c?a bài: 254216 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbexpertisebeginner kbupgrade kbhowto kbmt KB254216 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:254216

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com