OFF97: Làm th? nào đ? g? b? hoàn toàn Microsoft văn ph?ng 97 trên Windows XP, Windows Me, và Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 254250 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? g? b? hoàn toàn Microsoft văn ph?ng 97 t? máy tính c?a b?n khi b?n đang s? d?ng Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ho?c Microsoft Windows 2000.

LƯU ?: Thông tin v? làm th? nào đ? h?y b? Office 97 t? h? đi?u hành Microsoft Windows khác, xin xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
158658 OFF97: Làm th? nào đ? g? b? hoàn toàn Microsoft văn ph?ng 97
M?t ti?n ích mà t? đ?ng hóa quá tr?nh này c?ng có s?n. Ti?n ích này là đư?c thi?t k? đ? ch?y ch? sau khi b?n ch?y chương tr?nh cài đ?t cho văn ph?ng 97 và Nh?p vào Lo?i b? t?t c? đ? lo?i b? văn ph?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
176823 OFF97: Ti?n ích đ? g? b? hoàn toàn văn ph?ng 97 các t?p c?n l?i
Đ? bi?t thông tin v? lo?i b? Microsoft văn ph?ng 97 cho d?ch v? Windows Phiên b?n 1 (SR-1), h?y b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
173431 OFF97: Làm th? nào đ? g? b? hoàn toàn SR-1 mi?ng vá và C?p Nh?t b?n vá

THÔNG TIN THÊM

LƯU ?: Sau khi hoàn t?t các bư?c sau đây, b?n có th? c?n ph?i cài đ?t l?i phiên b?n trư?c c?a chương tr?nh mà s? d?ng các thành ph?n đư?c chia s? r?ng Microsoft văn ph?ng 97 s? d?ng. Ví d?, s? d?ng b?t k? các chương tr?nh đư?c bao g?m trong Microsoft Office 7,0, b?n có th? c?n ph?i cài đ?t l?i Microsoft Văn ph?ng 7,0 trư?c khi b?n có th? s? d?ng các chương tr?nh.

C?NH BÁO: N?u Microsoft Outlook 98 đư?c cài đ?t, b?n ph?i lo?i b? nó trư?c khi b?n s? d?ng các bư?c trong bài vi?t này đ? lo?i b? Microsoft văn ph?ng 97.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? lo?i b? Microsoft văn ph?ng 97 t? máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. N?u b?n đang s? d?ng Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition (Me), nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n. N?u b?n đang s? d?ng Microsoft Windows XP, nh?p vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. N?u b?n đang s? d?ng Windows 2000 ho?c Windows Me, b?m đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh. N?u b?n đang s? d?ng Windows XP, nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh. Trong danh sách chương tr?nh đ? cài đ?t, nh?p vào Microsoft văn ph?ng 97, và sau đó nh?p vào Thay đ?i/lo?i b?. N?u b?n cài đ?t Microsoft Office t? đ?a CD, b?n đư?c nh?c đưa đ?a CD đ?u tiên.

  N?u m?t h?p tho?i s? hi?n th? m?t thông báo nói r?ng các chương tr?nh đang ch?y, thoát kh?i các chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Trong các Microsoft văn ph?ng 97 Setup h?p tho?i h?p, b?m vào Lo?i b? t?t c?.
 4. Khi b?n đư?c nh?c đ? lo?i b? các thành ph?n đư?c chia s?, nh?p vào Lo?i b? t?t c?.

  N?u b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi cài đ?t xong, kh?i đ?ng l?i máy tính.GHI CHÚ:
  • Trư?c khi b?n xóa b? c?p Microsoft Office, ch?c ch?n r?ng b?n không có các chương tr?nh khác, ch?ng h?n như Microsoft d? án ho?c Microsoft Nhà xu?t b?n, đư?c cài đ?t trong thư m?c Microsoft Office. N?u b?n xóa các Microsoft Office thư m?c, b?n có th? c?n ph?i cài đ?t l?i các chương tr?nh này.
  • Xoá thư m?c Microsoft Office c?ng xóa các Chương tr?nh thư m?c Files\Microsoft Office\Office\XLStart, có th? ch?a các t?p tin cá nhân. Đ?m b?o r?ng t?t c? các t?p tin cá nhân đư?c g? b? t? thư m?c này trư?c khi b?n xóa b? nó. Ngoài ra, xóa Microsoft Office xóa b? thư m?c trong thư m?c chương tr?nh Files\Microsoft Office\Templates, mà có th? ch?a các b?n m?u cá nhân. Đ?m b?o r?ng t?t c? các t?p tin cá nhân, bao g?m c? Tu? macro, s? b? xoá kh?i c?p này trư?c khi b?n xóa b? nó.

   M?t s? các t?p tin trong các thư m?c đ? đư?c g? b? có th? ch?a macro, m?u, ho?c khác tu? ch?nh mà b?n có th? mu?n ti?t ki?m. B?n nên sao lưu các t?p này, do đó b?n có th? khôi ph?c chúng sau khi b?n cài đ?t l?i văn ph?ng. H? bao g?m:
   Normal.dot
   Custom.Dic
   *.xlb
   Personal.xls
   Blank.Pot
   *.PST
   *.PAB
   *.ACL ngo?i tr? Mso97.acl
   B?t k? cá nhân m?u b?n t?o có th? có trong thư m?c m?u.
 5. Trong Windows Explorer, xóa thư m?c sau đây
  x: \Program Files\Microsoft văn ph?ng
  x: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Vba
  x: \Program Files\Common Files\ODBC
  x: \Windows\Temp\Vbe
  nơi x là k? t? ? đ?a mà Microsoft văn ph?ng 97 đư?c cài đ?t.
 6. Trong Windows Explorer, xóa các t?p tin trong thư m?c sau đây.
    Windows folder
    ----------------
  
    Artgalry.cag
    Exchng.ini
    Mso97.acl
    <username>.acl
    <username>.pcb
  					
  LƯU ?: tên ngư?i dùng là tên c?a ngư?i dùng đư?c đăng nh?p vào đ? các máy tính. N?u nhi?u ngư?i dùng đăng nh?p vào máy tính b?ng cách s? d?ng khác nhau tên ngư?i dùng, m?i ngư?i dùng có các t?p tin riêng bi?t .acl và .pcb. T?t c? các t?p có th? b? xóa b?.
    Windows\System Folder
    -----------------------
  
    accwiz.dll   cnfnot32.exe  comdlg16.ocx  commtb32.dll
    convdsn.exe  docobj.dll   drvssrvr.hlp  emsabp32.dll
    emsmdb32.dll  emsui32.dll   emsuix32.dll  etexch32.dll
    fm20.dll    fm20enu.dll   hlinkprx.dll  iso88591.trn 
    jetdef35.hlp  jeterr35.cnt  jeterr35.hlp  jetsql35.cnt
    jetsql35.hlp  mapiform.vbx  mapifvbx.tlb  mapisvc.cnt 
    minet32.dll  misc2.srg    mlctrl.dll   mscal.cnt
    mscal.dep   mscal.hlp    mscal.ocx   msexcl35.dll 
    msforms.twd  msfs32.dll   msjet35.dll  msjint35.dll 
    msjter35.dll  msothunk.dll  msrd2x35.dll  msrepl35.dll
    msriched.vbx  msstkprp.dll  mstext35.dll  msxbse35.dll
    norweg.trn   oc25.dll    riched.dll   pcdlib32.dll
    picstore.dll  pubdlg.dll   swedish.trn  vaen2.dll 
    system.mdw   threed16.ocx  usascii.trn  vaen21.olb
    vb40016.dll  vb4en16.dll   wmsui.dll   ven2232.olb
    winsspi.dll
  
    Windows\Fonts Folder (optional)
    -------------------------------
  
    Arialn.ttf   Arialnb.ttf  Arialnbi.ttf  Arialni.ttf
    Ariblk.ttf   Bookos.ttf   Bookosb.ttf  Bookosbi.ttf
    Bookosi.ttf  Bssym1.ttf   Bssym2.ttf   Bssym3.ttf
    Comic.ttf   Comicbd.ttf  Gara.ttf    Garabd.ttf
    Garait.ttf   Hatten.ttf   Impact.ttf   Mapsym.ttf
    Mtextra.ttf  Mtsorts.ttf  Outlook.ttf
  
  					
 7. Nh?p vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào Ch?y. Trong các M? h?p, lo?i regedit và sau đó nh?p vào Ok.
 8. Ch?n khóa sau trong registry:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\8.0
  V?i phím đ? ch?n, b?m Xóa trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn. Khi b?n đang nh?c nh? đ? xóa phím này, b?m Có.
 9. L?p l?i bư?c 8, và xóa s? đăng k? sau phím:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Mso97.dll

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\ {000 C 0114-0000-0000 - C000 - 000000000046}

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\ {53230322-172B-11D 0 - AD40 - 00A0C90DC8D9}

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\ {53230327-172B-11D 0 - AD40 - 00A0C90DC8D9}

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\ {812034D2-760F-11CF - 9370 - 00AA00B8BF00}

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Office.Actor

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Office.ActorPreview

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\ {5B87B6F0-17 C 8-11 D 0- AD41-00A0C90DC8D9} \8.0

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\ {812034D0-760F - 11CF - 9370-00AA00B8BF00}

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\ {000204EF-0000 - 0000 - C000-000000000046} \3.0

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\ {2DF8D04C-5BFA - 101B - BDE5-00AA0044DE52}

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MOS\Mail\Inbox

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MOS\Mail\SendNote

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\8.0

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\AutoCorrect\8.0

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MRT7ENU

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Msoc.dll

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Vba332.dll

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Vbe.dll
  LƯU ?: Trên khóa registry sau đây, xóa ch? các giá tr? tr? đ?n các t?p tin Mso97.dll, Vbe.dll, và Vba332.dll.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ SharedDLLs\
  LƯU ?: Trên các khóa registry sau đây, xóa ch? giá tr? tr? đ?n t?p tin Mso97.dll. Không xóa b?t k? giá tr? khác.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Help

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VBA\VbeDllPath

  HKEY_USERS\.Default\SOFTWARE\Microsoft\Office\8.0

Thông tin b? sung đ? lo?i b? m?t "Ch?y t? đ?a CD" cài đ?t

Ch?n khóa sau trong registry
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools
và sau đó ch?n và xoá t?ng giá tr? đ? c?p đ?n ? đ?a CD-ROM b?c thư. Giá ví d?, n?u ? đ?a CD-ROM là ? đ?a D, xóa b?t k? tr? mà đ? c?p đ?n D:\Office ho?c D:\OS.

Ch?n khóa sau trong registry
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs
và sau đó ch?n và xoá t?ng giá tr? đ? c?p đ?n ? đ?a CD-ROM b?c thư và các thư m?c văn ph?ng ho?c h? đi?u hành. Ví d?, n?u ? đ?a CD-ROM ? đ?a D, xóa b?t k? giá tr? đ? c?p đ?n D:\Office ho?c D:\OS.

Thu?c tính

ID c?a bài: 254250 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 97 Standard Edition, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
T? khóa: 
kbhowto kbsetup kbmt KB254250 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:254250

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com