Nhóm SQL Server làm, nh?ng đi?u nên tránh, và c?nh báo cơ b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 254321 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? m?t s? quan tr?ng làmđi?u nên tránh đ? s? d?ng SQL Server t?p trung các máy ch? v?i các phiên b?n khác nhau c?a SQL Server.

Quan tr?ng T?t c? khách hàng ngư?i v?n c?n s? d?ng c?m v?i SQL Server 6,5 và SQL Server 7.0 nên nâng c?p lên SQL Server 2000 ho?c SQL Server 2005 ngay sau khi nó là kh? thi đ? làm như v?y. Công c?, tính năng và các thành ph?n sau đây đư?c h? tr? v?i chuy?n đ?i d? ph?ng clustering trong SQL Server 2000 Enterprise Edition:
 • b?n ghi d?ch v? Microsoft Search
 • Nhi?u tài kho?n
 • Qu?n l? SQL máy ch? doanh nghi?p
 • B? đi?u khi?n b?n ghi d?ch v?
 • Sao chép
 • SQL Profiler
 • SQL Query Analyzer
 • SQL Server 2005 b?n ghi d?ch v? phân tích
Lưu ? b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m Microsoft (PSS) h? tr? SQL Server chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering như mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
327518 Chính sách h? tr? Microsoft SQL Server cho Microsoft Clustering
Phiên b?n SQL máy ch? doanh nghi?p ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? h? tr? n?u SQL máy ch? đang đư?c s? d?ng cùng v?i máy ch? c?m Microsoft (MSCS)

Thông tin thêm

Các th?c hành t?t đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2000 ho?c SQL Server 2005, chúng tôi khuyên b?n nên b?n có qu?n tr? viên mi?n c?a b?n th?c hi?n theo các hư?ng d?n đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
319723 Làm th? nào đ? s? d?ng xác th?c Kerberos trong SQL Server
Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 319723 mô t? làm th? nào đ? s? d?ng xác th?c Kerberos trong SQL Server. Bài vi?t c?ng mô t? cách b?t xác th?c Kerberos vào c?m chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQL.

Các hư?ng d?n đư?c li?t kê trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 319723 cung c?p nh?ng l?i ích sau:
 • B?n có th? lo?i b? các v?n đ? v? tên b?n ghi d?ch v? hi?u trư?ng (SPNs) mà đư?c ki?m nh?p m?t cách chính xác.
 • B?n có th? tránh m?t thông báo c?nh báo trong SQL Server cài đ?t chuyên bi?t n?u b?n ch? đ?nh m?t trương m?c ngư?i dùng vùng là tài kho?n kh?i đ?ng c?a b?n ghi d?ch v? SQL Server. Thông báo c?nh báo này là tài li?u trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  303411 B?n nh?n đư?c m?t "C?nh báo SuperSocket thông tin" c?nh báo thông tin khi m?t tài kho?n b?n ghi d?ch v? SQL Server là m?t ngư?i s? d?ng tên mi?n
 • N?u b?n sau đó thay đ?i đ?a ch? IP ho?c tên mi?n, b?n không c?n ph?i C?p Nh?t th? công các SPNs c?a b?n ghi d?ch v? SQL Server.

An ninh

SQL Server 2000

Tài kho?n b?n ghi d?ch v? b?n s? d?ng đ? B?t đ?u b?n ghi d?ch v? SQL Server trong m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQL ph?i là thành viên tr?c ti?p c?a nhóm qu?n tr? viên c?c b?. Tài kho?n b?n ghi d?ch v? này không ph?i là thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên c?c b? thông qua m?t nhóm thành viên. C?u h?nh đó có th? gây ra v?n đ? t?m th?i an ninh. N?u b?n không mu?n tài kho?n b?n ghi d?ch v? đư?c trong nhóm qu?n tr? viên c?c b?, b?n ph?i c?p quy?n sau đây c?a ngư?i dùng cho tài kho?n D?ch v?:
 • Ho?t đ?ng như m?t ph?n c?a hệ điều hành = SeTcbPrivilege
 • B? qua đi qua ki?m tra = SeChangeNotify
 • Khóa trang trong b? nh? = SeLockMemory
 • kí nh?p dư?i tên m?t công vi?c hàng lo?t = SeBatchLogonRight
 • kí nh?p dư?i tên m?t b?n ghi d?ch v? = SeServiceLogonRight
 • Thay th? m?t m? thông báo c?p ti?n tr?nh = SeAssignPrimaryTokenPrivilege

SQL Server 2005

Cho m?i b?n ghi d?ch v? nhóm trong m?t th? hi?n c?a SQL Server 2005 mà b?n cài đ?t chuyên bi?t, b?n đư?c nh?c nh?p m?t tên mi?n và tên nhóm trên trang Tên mi?n nhóm cho các nhóm b?n ghi d?ch v? c?a thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t máy ch? SQL. B?n nh?p vào tên mi?n và tên nhóm trong các DomainName\GroupName đ?nh d?ng. B?n ph?i s? d?ng các nguyên t?c sau khi b?n ch? đ?nh các nhóm mi?n:
 • Nhóm mi?n ph?i n?m trong cùng m?t tên mi?n như là tài kho?n mà b?n s? d?ng đ? kí nh?p vào h? th?ng. Ví d?, n?u tài kho?n mà b?n s? d?ng đ? kí nh?p vào h? th?ng thu?c ph?m vi SQLSVR, và SQLSVR mi?n là m?t tên mi?n con c?a tên mi?n MYDOMAIN, b?n ph?i ch? đ?nh m?t nhóm mi?n trong tên mi?n SQLSVR. Tên mi?n SQLSVR có th? ch?a các tài kho?n ngư?i dùng t? vùng MYDOMAIN.
 • Tài kho?n b?n ghi d?ch v? cho m?t b?n ghi d?ch v? c? th? nhóm ph?i là thành viên tr?c ti?p c?a nhóm mi?n. Tài kho?n b?n ghi d?ch v? này không ph?i là thành viên c?a đ?i tên mi?n thông qua m?t nhóm thành viên. Chương tr?nh SQL Server 2005 thi?t l?p s? không ki?m tra phân nhóm đ? xác đ?nh xem li?u tài kho?n b?n ghi d?ch v? trong m?t nhóm mi?n.
 • Tài kho?n b?n ghi d?ch v? cho m?t b?n ghi d?ch v? c? th? c?a nhóm không ph?i là thành viên tr?c ti?p c?a nhóm qu?n tr? viên c?c b?.
 • Tên mi?n và nhóm mi?n ph?i đ? t?n t?i khi b?n ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2005. B?n có th? l?y tên c?a nhóm mi?n hi?n t?i t? qu?n tr? viên mi?n. Ho?c, b?n có th? t?o các nhóm mi?n cho c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server 2005. N?u b?n t?o m?t nhóm mi?n cho SQL Server 2005 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng không lâu trư?c khi b?n ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2005, b?n ph?i ch? m?t lúc nhóm mi?n m?i đ? nhân r?ng trên toàn b? m?ng doanh nghi?p.
 • Nhóm mi?n ph?i có tài kho?n b?n ghi d?ch v? thích h?p. N?u tài kho?n b?n ghi d?ch v? không ph?i là thành viên c?a các nhóm thích h?p tên mi?n khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2005, SQL Server 2005 thi?t l?p chương tr?nh thêm tài kho?n b?n ghi d?ch v? vào nhóm mi?n. Do đó, tài kho?n mà b?n s? d?ng đ? ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2005 ph?i có đ? quy?n đ? thêm tài kho?n vào các nhóm mi?n.

  N?u chương tr?nh SQL Server thi?t l?p ch?y dư?i tài kho?n mà không có s? cho phép đ? thêm tài kho?n cho các nhóm mi?n, tài kho?n b?n ghi d?ch v? đ? ph?i là thành viên c?a nhóm mi?n thích h?p.
 • Đ? duy tr? soát quy?n, chính xác nh?t, chúng tôi khuyên b?n nên mà b?n ch? đ?nh tên mi?n khác nhóm và m?t tài kho?n b?n ghi d?ch v? khác nhau cho m?i b?n ghi d?ch v? nhóm và cho m?i máy ch? ?o. Tuy nhiên, b?n có th? v?n c?n s? d?ng cùng m?t tên mi?n nhóm và cùng m?t tài kho?n b?n ghi d?ch v? cho Tất cả các dịch vụ SQL Server. Ho?c, b?n có th? s? d?ng cùng m?t tên mi?n nhóm và tài kho?n b?n ghi d?ch v? khác nhau cho m?i b?n ghi d?ch v? SQL Server.
 • Nhóm mi?n cho b?n ghi d?ch v? SQL Server t?p trung không ph?i đư?c chia s? v?i b?t k? ?ng d?ng khác.
 • Nhóm mi?n ph?i là nhóm toàn c?u mi?n thay v? nhóm mi?n ph? quát.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các nguyên t?c này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
910708 B?n ph?i ch? đ?nh tên mi?n cho b?n ghi d?ch v? SQL Server bó c?m nhóm khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server 2005
Lưu ? Đ? kh?c ph?c v?n đ? nhóm tên mi?n, b?n ph?i có quy?n truy c?p vào b? đi?u khi?n tên mi?n.

Ngoài ra, chúng tôi không h? tr? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2005 trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trong m?t môi trư?ng trong đó b?t k? nút ch?n m?t là m?t b? đi?u khi?n tên mi?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các quy?n c?a ngư?i dùng và quy?n đư?c c?p cho tài kho?n b?n ghi d?ch v? SQL Server và v? các đi?u khi?n danh sách truy nh?p (ACLs) đư?c t?o ra cho các tài kho?n b?n ghi d?ch v? SQL Server, h?y xem ch? đ? "Thi?t l?p lên Windows Service Accounts" trong SQL Server 2005 sách tr?c tuy?n.

B?t đ?u và ng?ng b?n ghi d?ch v? SQL Server

SQL Server 2005 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p

SQL Server 2005 h? tr? B?t đ?u và t?t máy b?n ghi d?ch v? SQL Server b?ng cách s? d?ng b?t k? công c? sau đây:
 • Qu?n tr? viên c?m
 • Qu?n l? c?u h?nh máy ch? SQL
 • C?u h?nh máy ch? SQL di?n tích b? m?t
 • SQL Server Management Studio
Lưu ? Không s? d?ng các b?n ghi d?ch v? snap-in đ? ngăn ch?n m?t trư?ng h?p nhóm c?a SQL Server. N?u b?n s? d?ng các b?n ghi d?ch v? snap-in, các b?n ghi d?ch v? c?m kh?i đ?ng l?i SQL Server.

SQL Server 2000 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p

SQL Server 2000 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p không có nh?ng h?n ch? trên. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n s? d?ng SQL Server Enterprise Manager, SQL Server b?n ghi d?ch v? applet ho?c nhóm qu?n tr? viên đ? B?t đ?u và d?ng b?n ghi d?ch v? ?o máy ch? SQL Server 2000. M?c dù b?n có th? dùng b? đi?u khi?n b?n ghi d?ch v? hay đ? m?c b?n ghi d?ch v? trong Panel điều khiển đ? B?t đ?u và d?ng các b?n ghi d?ch v? mà không làm h?ng s? ki?m nh?p, các tùy ch?n này s? không gây ra các b?n ghi d?ch v? đ? ? trong trạm đậu t?t máy. Thay vào đó, các b?n ghi d?ch v? s? đư?c phát hi?n b?i máy ch? c?m, và b?n s? nh?n đư?c nhi?u s? ki?n ID thông báo l?i 17052 trong SQL Server. Nh?ng thông báo l?i gi?ng như sau:
[sqsrvres] CheckServiceAlive: Các b?n ghi d?ch v? là ch?t [
[sqsrvres] OnlineThread: b?n ghi d?ch v? ng?ng trong khi ch? đ?i QP
[sqsrvres] OnlineThread: L?i 1 đưa tài nguyên tr?c tuy?n
Sau khi b?n nh?n đư?c các thông báo l?i, các b?n ghi d?ch v? c?m kh?i đ?ng l?i SQL Server. Hành vi này d? ki?n s? cho các lo?i l?i.

SQL Server 6,5 và SQL Server 7.0 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p

Đ? B?t đ?u ho?c ng?ng SQL Server, SQL Server Executive, ho?c đ?i l? SQL b?n ghi d?ch v? t? m?t máy ch? ?o SQL Server 6,5 ho?c SQL Server 7.0, b?n ph?i s? d?ng các qu?n tr? viên c?m Microsoft ho?c công c? dòng lệnh Cluster.exe.

N?u b?n c? g?ng đ? B?t đ?u ho?c ng?ng b?n ghi d?ch v? trong b?t k? cách nào khác (ví d?, t? Panel điều khiển, SQL b?n ghi d?ch v? qu?n l? ho?c qu?n l? doanh nghi?p SQL), s? ki?m nh?p có th? b? h?ng, và b?n có th? c?n ph?i uncluster ho?c hoàn toàn cài đ?t chuyên bi?t l?i SQL Server.

Các d?u ki?m hi?u ph? bi?n nh?t c?a đ? B?t đ?u m?t b?n ghi d?ch v? không chính xác là tài kho?n b?n ghi d?ch v? xu?t hi?n như là m?t m? b?ng bong c?a kí t? đ?i di?n ASCII.

N?u b?n c?n đ? B?t đ?u SQL Server t? dòng lệnh, b?n ph?i s? d?ng công c? Nhóm qu?n tr? ho?c Cluster.exe đ? l?n đ?u tiên có các b?n ghi d?ch v? SQL Server, SQL giám đ?c đi?u hành, ho?c đ?i l? SQL gián tuy?n.

Khi b?n B?t đ?u SQL Server t? dòng lệnh, k?t n?i di?n ra b?ng cách s? d?ng tên máy (ứng dụng) phục vụ ?o. Cách duy nh?t đ? làm cho m?t k?t n?i đ?a phương là n?u các ngu?n l?c đư?c s? h?u b?i các nút ch?n m?t mà t? đó b?n ban đ?u cài đ?t chuyên bi?t SQL Server.

Qu?n l? doanh nghi?p SQL

SQL Server 6,5 và SQL Server 7.0 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p

B?n không th? thay đ?i tên tài kho?n b?n ghi d?ch v? qu?n l? doanh nghi?p SQL. N?u b?n c?n thay đ?i tên, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n uncluster và sau đó recluster SQL Server v?i trương m?c ngư?i dùng vùng m?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thay đ?i tài kho?n b?n ghi d?ch v? SQL Server, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
239885 Làm th? nào đ? thay đ?i b?n ghi d?ch v? tài kho?n cho m?t máy tính c?m đang ch?y SQL Server
C?nh báo N?u b?n không làm theo hư?ng d?n trong bài vi?t Q239885, b?n có th? c?n ph?i t? lo?i b? SQL Server hoàn toàn t? c? hai nút ch?n m?t, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i SQL Server sau khi b?n an toàn c?a b?n b? máy cơ s? d? li?u SQL Server.

N?u tài kho?n b?n ghi d?ch v? cho SQL Server không ph?i là ngư?i qu?n tr? trong m?t c?m, c? ph?n hành chính không th? b? xóa trên b?t k? nút ch?n m?t c?m sao. Hành chính chia s? ph?i có s?n trong m?t cluster cho SQL Server đ? ch?c năng.

SQL Server 2000 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p

B?n ph?i s? d?ng SQL Enterprise Manager đ? thay đ?i t?t c? đ? SQL b?n ghi d?ch v? tài kho?n ho?c m?t kh?u.

b?n ghi d?ch v? phân tích Microsoft SQL Server 2005 SQL (OLAP)

SQL Server 2005 OLAP hoàn toàn là c?m nh?n th?c, và b?n có th? ch?n nhóm cài đ?t chuyên bi?t trong thi?t l?p ban đ?u.

b?n ghi d?ch v? phân tích SQL Server 2000 (OLAP)

M?c dù ph?n SQL Server 2000 phân tích b?n ghi d?ch v? (OLAP) không ph?i là c?m, nh?n th?c, nó có th? đ?t đư?c t?nh tr?ng s?n có cao b?n ghi d?ch v? phân tích gi?i pháp b?ng cách làm theo các bư?c trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308023 Làm th? nào đ? c?m SQL Server 2000 phân tích Services trong Windows 2000 và Windows Server 2003

K?t n?i SQL

Các thư vi?n m?ng SQL Server 2005

V?i vi?c phát hành c?a SQL Server 2005, SQL Native Client đ? đư?c thêm vào danh sách h? tr? giao th?c. Giao th?c đư?c h? tr? bao g?m:
 • B? nh? dùng chung

  Lưu ? Khách hàng s? d?ng Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC) 2,8 orearlier Phiên b?n c?a MDAC không th? s? d?ng m?t giao th?c chia s? b? nh?. N?u b?n c? g?ng đ? mu?n chia s? b? nh? giao th?c, các khách hàng s? t? đ?ng đư?c chuy?n sang giao th?c NamedPipes.
 • Đư?c đ?t tên theo ?ng
 • TCP/IP
 • VIA
 • SQL Native Client

  SQL Native Client (SQLNCLI) là công ngh? truy c?p adata m?i trong SQL Server 2005. SQL Native Client isa đ?c l?p d? li?u ?ng d?ng Access l?p tr?nh giao (API) mà là usedfor OLE DB và ODBC. SQL Native Client k?t h?p các SQL Server OLE DBProvider và đi?u khi?n ODBC máy ch? SQL thành m?t b?n x? DLL. SQL NativeClient c?ng cung c?p ch?c năng m?i là riêng bi?t và khác bi?t t? MDAC.S? d?ng chương tr?nh SQL Server thi?t l?p đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Native Client như là m?t ph?n ofSQL Server 2005 công c?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đi?u này và networklibraries khác, xem SQL Server 2005 sách tr?c tuy?n.

  Lưu ? SQL Server 2005 không h? tr? giao th?c SequencedPacket Banyan VINES (SPP), Multiprotocol, AppleTalk, ho?c NWLink IPX/SPX networkprotocols. Máy s? d?ng mà trư?c đó đư?c k?t n?i b?ng cách s? d?ng giao th?c mustselect m?t giao th?c khác nhau đ? k?t n?i v?i SQL Server 2005.

Các thư vi?n m?ng SQL Server 2000

Nhóm SQL Server cài đ?t chuyên bi?t yêu c?u giao th?c TCP/IP, và chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t và kích ho?t giao th?c đ?t tên ?ng. TCP/IP đư?c yêu c?u b?i v? nó là duy nh?t giao th?c đư?c h? tr? đ? s? d?ng v?i máy ch? c?m.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các yêu c?u tên là ?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
831127 Đư?c đ?t tên theo ?ng h? tr? không th? đư?c g? b? trên m?t máy ch? ?o đang ch?y SQL Server 2000 Service Pack 3
B?t k? tài nguyên b? sung đư?c thêm vào m?t nhóm SQL ph?i có ngu?n l?c chuyên d?ng NetworkName và IPAddress riêng c?a h?.

SQL Server 6,5 và SQL Server 7.0 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p

N?u b?t k? tài nguyên c?m đang ph? thu?c vào b?t k? tài nguyên máy ch? SQL, b?n ph?i lo?i b? nh?ng ph? thu?c trư?c khi b?n uncluster máy ch? ?o c?a b?n. N?u b?n không làm đi?u này, máy ch? ?o c?a b?n s? b? lo?i b? không đ?y đ? và s? không th? đư?c tái t?p trung cho đ?n khi lo?i b? không thành công c?m SQL xong d? li?u.

Lưu ? N?u ổ đĩa đ?i bi?u đư?c s? d?ng cho MSCS tài nguyên b? sung và các ngu?n l?c gây ra m?t chuy?n đ?i d? ph?ng, t?t c? các tài nguyên c?m không s?n dùng cho đ?n khi đó tài nguyên c?m và c?m IP đ?a ch? và m?ng tên là tr? l?i tr?c tuy?n.

C?nh báo B?t k? thay đ?i nào đ? thi?t l?p m?ng trong SQL Server 6,5 ph?i đư?c th?c hi?n trong khi SQL Server là unclustered, như đ? nêu trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
189037 L?I: Thi?t l?p SQL không thay đ?i an ninh và tùy ch?n h? tr? m?ng v?i bích
Cho thêm thông tin v? ph? bi?n k?t n?i v?n đ? khi b?n k?t n?i ho?c c?u h?nh máy ch? SQL Server bó c?m, xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
273673 Mô t? c?a k?t n?i t? máy SQL máy ch? ?o
235987 Máy ch? ?o SQL Server 7.0 ch? h? tr? vi?c s? d?ng m?t đ?a ch? TCP/IP
244980 Làm th? nào đ? thay đ?i đ?a ch? IP m?ng c?a trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQL
187708 Không th? k?t n?i v?i SQL máy ch? ?o thông qua các ? c?m trong c?m

Nhi?u l?ng nghe trên c?ng TCP/IP

SQL Server 7.0 cung c?p h? tr? cho nhi?u l?ng nghe trên c?ng trên con duy nh?t. H? tr? này không có ? đ?nh đ? s? d?ng trên nhi?u m?ng con ho?c đ? cung c?p b? sung s?n có.

N?u b?n yêu c?u nhi?u l?ng nghe trên c?ng TCP/IP, b?n c?n ph?i th?c hi?n các s?a đ?i sau trong s? ki?m nh?p trư?c khi b?n ch?y thu?t s? c?m.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
 1. B?t đ?u Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí giá tr? ListenOn trong khoá ki?m nh?p sau:
  HKEY_LOCAL_Machine\Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer
 3. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Đa chu?i, và nh?p b? sung l?ng nghe trên c?ng. Ví d?, đ? thêm port1435, nh?p thông tin sau và sau đó nh?p vào OK:
  SSMSSO70, 1435
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
Dư?i đây là m?t s? ví d? c?a các c?ng khác mà b?n có th? thêm:
 • SSMSSO70, 1436
 • SSMSSO70, 1437
Ki?m tra k?t n?i đ?n các c?ng b?n thêm, và sau đó ti?p t?c v?i thu?t s? c?m.

SQL Server (m?i phiên b?n) và c?u h?nh th?ng

Trư?c khi b?n chuỗi máy chủ SQL, làm cho ch?c ch?n r?ng b?n có c?u h?nh thích h?p cho b?n ghi d?ch v? tên Internet Windows (th?ng) đ? s? d?ng trên m?t c?m, như đư?c di?n t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
193890 Đư?c gi?i thi?u th?ng c?u h?nh cho máy ch? c?m Microsoft
195462 ki?m nh?p th?ng và hành vi đ?a ch? IP cho máy ch? c?m Microsoft
B?n không bao gi? nên thêm t?nh m?c trong th?ng nhóm SQL Server máy ch? ho?c khác tài nguyên máy ch? c?m Microsoft (MSCS); Đi?u này đư?c gi?i thích trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
217199 T?nh th?ng m?c gây ra tên m?ng đ? đi di?n đàn

Hi?u su?t công tơ onSQL Server 7.0 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p

SQL máy ch? hi?u su?t màn h?nh qu?y (ph?n m? r?ng qu?y) cho máy ch? ?o không ph?i là hi?n nay khi SQL Server 7.0 đư?c thi?t l?p v?i m?t c?u h?nh máy ch? SQL ?o và nút ch?n m?t th? đ?ng có quy?n ki?m soát c?a các ngu?n tài nguyên. Đ?ng h? s? không có s?n m?t l?n n?a cho nút ch?n m?t chính cho đ?n khi toàn b? c?m t?t và kh?i đ?ng l?i. Th?m chí sau đó, t?nh tr?ng s?n có là không thư?ng xuyên.

Các qu?y m? r?ng SQL máy ch? ph?i đư?c t?m th?y khi h? th?ng kh?i đ?ng ban đ?u. V?i SQL Server 6.5, qu?y DLL n?m trong m?c tin thư thoại \\Mssql\Binn theo m?c đ?nh. V? ổ đĩa chuỗi máy chủ SQL đư?c cài đ?t chuyên bi?t không ph?i là có th? truy c?p cho đ?n khi t?t c? các ngu?n tài nguyên MSCS là tr?c tuy?n, các qu?y đư?c không t?m th?y khi kh?i đ?ng h? th?ng đ?u tiên x?y ra.

SQL Server 7.0 đ?t các qu?y trong m?c tin thư thoại thích h?p, %Systemroot% \System32\, v? v?y mà h? đang có s?n. Đ? làm cho các t?p tin Sqlctr65.dll có s?n, đ?t m?t đ?ng g?i c?a các t?p tin Sqlctr65.dll trong %Systemroot%\System32 m?c tin thư thoại. Các t?p tin Sqlctr70.dll đư?c đ?t trong m?c tin thư thoại này theo m?c đ?nh.

Đ? có thêm thông tin v? SQL Server hi?u su?t qu?y, xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
127207 Thi?u các đ?i tư?ng và qu?y trong theo d?i hi?u su?t
246328 SQL qu?y hi?u su?t có th? b? m?t tích sau khi cài đ?t chuyên bi?t MDAC trên m?t c?m
C?nh báo Cho SQL Server 6.5, n?u b?n quy?t đ?nh đ? xây d?ng l?i s? ki?m nh?p b?ng phương ti?n c?a các hư?ng d?n trong bài vi?t sau trong Cơ s? tri th?c Microsoft, xem ph?n "Làm th? nào đ? xây d?ng l?i the SQL Server Registry" sau này trong bài vi?t này đ? đư?c hư?ng d?n b? sung trư?c khi b?n th?c hi?n các bư?c đ? xây d?ng l?i s? đăng k?:
227662 Theo d?i hi?u su?t SQL qu?y thi?u
Đ? tóm t?t, qu?y hi?u su?t không có luôn luôn trên nhóm SQL máy ch?; khi h? đang có, chúng thư?ng là ch? vào nút ch?n m?t chính n?u không có chuy?n đ?i d? ph?ng đ? x?y ra.

Đ?i tên các ngu?n l?c t?o b?i SQL Server 6,5 ho?c SQL Server 7.0 thu?t s? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng

Khi b?n ch?y thu?t s? SQL máy ch? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, m?t ph?n c?a quá tr?nh bao g?m vi?c t?o ra các tài nguyên c?m SQL. theo m?c đ?nh, các ngu?n tài nguyên có c?u trúc đ?t tên sau đây:
Virtual_SQL_Server_Name> đ?a ch? IP
Virtual_SQL_Server_Name> m?ng tên
Virtual_SQL_Server_Name> SQL Server 7.0
Virtual_SQL_Server_Name> VServer
Virtual_SQL_Server_Name> đ?i l? SQL Server 7.0
Ví d?, n?u Virtual_SQL_Server_Name là xyz, các ngu?n tài nguyên máy ch? SQL đư?c đ?t tên như sau theo m?c đ?nh:
XYZ đ?a ch? IP
XYZ tên m?ng
XYZ SQL Server 7.0
XYZ VServer
XYZ SQL Server đ?i l? 7.0
N?u t?t c? ho?c m?t ph?n c?a nh?ng tên đư?c s?a đ?i đ? th?c hi?n như sau:
đ?a ch? IP
Tên m?ng
SQL Server
Máy ch? ?o
Đ?i l? SQL
thu?t s? SQL c?m chuy?n đ?i d? ph?ng có th? th?t b?i ho?c ng?ng đáp ?ng. Đ? thêm thông tin v? SQL thu?t s? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng th?t b?i, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
254593 Kh?c ph?c s? c? th?t b?i thu?t s? c?m SQL

Làm th? nào đ? xây d?ng l?i ki?m nh?p máy ch? SQL trên SQL Server 6.5 và 7.0 các cài đ?t chuyên bi?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p

SQL Server 6,5 Enterprise Edition

Trong khi SQL Server 6,5 Enterprise Edition đư?c t?p trung, không c? g?ng đ? th?c hi?n m?t SQL Server ki?m nh?p xây d?ng l?i v?i dòng lệnh sau đây:
thi?t l?p/t RegistryRebuild = ngày
B?n ph?i uncluster SQL Server trư?c khi b?n th?c hi?n vi?c xây d?ng l?i ki?m nh?p.

Phiên b?n doanh nghi?p SQL Server 7.0

N?u b?n s? d?ng các t?p tin Regrebld.exe t? SQL Server 7.0, b?n có th? xây d?ng l?i s? ki?m nh?p trong m?t môi trư?ng nhóm v?i các h?n ch? sau:
 • Không thay đ?i b?t c? đi?u g? t? ofmaster thi?t l?p trư?c đó.
 • Ch?y ti?n ích này ch? t? nút ch?n m?t chính cho SQLServer.
B? qua nh?ng h?n ch? này có th? gây ra v?n đ? ki?m nh?p.

Gói b?n ghi d?ch v?

C?nh báo Trư?c khi b?n th? b?t k? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v?, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có quy?n thích h?p và quy?n. Nó là r?t khuy?n khích b?n kí nh?p vào h? ph?c v? và tài kho?n b?n ghi d?ch v? SQL Server và s? d?ng Windows xác th?c trong quá tr?nh. N?u v? m?t l? do trương m?c này đ? đư?c g? b? t? nhóm qu?n tr? viên c?c b? trên nút ch?n m?t c?m, xin vui l?ng thêm nó tr? l?i vào nhóm trư?c khi b?n B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t.

SQL Server 2005

Hành vi v?i SQL Server 2005 đ? không thay đ?i t? SQL Server 2000.

SQL Server 2000

V?i SQL Server 2000, có là không b? k?t c?m. B?n B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? t? các nút ch?n m?t trong ki?m soát c?a máy ch? SQL b?n mu?n nâng c?p.

Lưu ? B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Windows NT b?n ghi d?ch v? gói theo cách thông thư?ng như mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

174799 Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? gói trong m?t c?m

SQL Server 6,5 ho?c 7.0

B?n ph?i uncluster SQL Server đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server service pack. B?n c?ng ph?i lo?i b? đ?ng g?i trư?c khi b?n uncluster máy ch? SQL, mà đư?c ghi nh?n trong ph?n "Nhân r?ng v?n đ?" c?a bài vi?t này.

Sao chép

SQL Server 2005

Th?c hi?n theo các tài li?u Readme mà tàu v?i t?t c? các b?n C?p Nh?t SQL Server ho?c các gói b?n ghi d?ch v? đ? xác đ?nh n?u b?n ph?i làm theo ch? d?n thi?t l?p đ?c bi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t c? th? c?a b?n.

SQL Server 2000

Th?c hi?n theo các tài li?u Readme mà tàu v?i t?t c? các b?n C?p Nh?t SQL Server ho?c các gói b?n ghi d?ch v? đ? xác đ?nh n?u b?n ph?i làm theo ch? d?n thi?t l?p đ?c bi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t c? th? c?a b?n.

SQL Server 6,5 và SQL Server 7.0

B?n ph?i lo?i b? nhân r?ng trư?c khi b?n uncluster SQL Server, như mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
247110 Sao chép ph?i đư?c lo?i b? trư?c khi áp d?ng gói b?n ghi d?ch v?
Khi b?n chuỗi máy chủ SQL, b?n có th? phá v? SQL Server nhân r?ng; đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
236407 L?I: Thi?t l?p c?m đang ho?t đ?ng/th? đ?ng phá v? nhân r?ng và DTS

tra c?u văn b?n đ?y đ?

tra c?u văn b?n đ?y đ? không ph?i là có s?n cho các chuỗi máy chủ SQL Server 7.0, như đư?c ghi trong SQL Server sách tr?c tuy?n t?i cu?i ph?n "C?u h?nh SQL Server chuy?n đ?i d? ph?ng Support". tra c?u văn b?n đ?y đ? h? tr? đ?y đ? đ? s? d?ng trong SQL Server 2000 và các phiên b?n sau này c?a SQL Server.

N?u b?n có m?t v?n đ? mà đ?i h?i b?n ph?i xây d?ng l?i ho?c cài đ?t chuyên bi?t l?i toàn b? n?i dung t?m trên m?t trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server 2000 ho?c trên m?t trư?ng h?p SQL Server 2005 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, m?t g? cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t và cài đ?t chuyên bi?t l?i c?a trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQL là phương pháp duy nh?t ph?c h?i đư?c h? tr?.

SQL thư

SQL thư không hoàn toàn đư?c h? tr? khi đư?c s? d?ng trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQL v? MAPI không ph?i là nh?n th?c c?m. H? tr? cho SQL thư khi đư?c s? d?ng v?i c?m đư?c cung c?p trên cơ s? "n? l?c h?p l?" ch?, không có b?o l?nh c?a s? ?n đ?nh ho?c có s?n. Microsoft đ? xác nh?n đây là m?t v?n đ? trong SQL Server 6,5, SQL Server 7.0, và SQL Server 2000, khi đư?c dùng v?i chuy?n đ?i d? ph?ng clustering.

Nâng c?p hệ điều hành

Nâng c?p hệ điều hành đư?c h? tr? cho nhóm SQL Server máy ch? như di?n t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
239473 Kh?c ph?c: 70rebind.exe cho Windows 2000 và MDAC nâng c?p trên các chuỗi máy chủ SQL Server 7.0
313037 Làm th? nào đ? nâng c?p chuỗi máy chủ SQL đ? Windows Server 2003

mức cấp phép

Đ? bi?t thông tin v? mức cấp phép, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
175276 C?p gi?y phép th?c hi?n chính sách v?i MSCS

C?m quan tr?ng b?n ghi d?ch v? hành chính quy t?c

C?nh báo N?u b?n b? qua b?t k? c?a các quy t?c sau, b?n s? c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i b?n ghi d?ch v? c?m c?a Microsoft.
 • N?u b?n thay đ?i b? trí phân vùng c?a b?t k? đ?a v?t l? trên xe bu?t SCSI đư?c chia s?, kh?i đ?ng l?i c? hai nút ch?n m?t c?m.
 • Không thay đ?i tên máy tính Windows NT c?a m?t clusternode sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t MSCS.
 • Không phân vùng l?i đ?a trên xe bu?t SCSI mà không có firstdeleting đ?a ngu?n l?c.
 • Không thay đ?i đ?a ch? IP mà nameresource m?ng ph? thu?c.
 • Không ch?y công c? ch?n đoán mà làm cho c?p th?p vi?t đ? aphysical đ?a. (Đi?u này có th? ch? khi b?n B?t đ?u nút ch?n m?t theo h? th?ng anotheroperating.)
 • Không gán kí t? đ?i di?n ổ đĩa h? th?ng đ?a trên anynode.
 • Không ghi d? li?u vào đ?a đính kèm trên SCSI chainbefore b?n cài đ?t chuyên bi?t MSCS.

Chia s? tài nguyên chuỗi máy chủ SQL

C?m sao đ?a ngu?n l?c đư?c s? d?ng b?i máy ch? SQL không nên đư?c s? d?ng cho các b?n ghi d?ch v? c?m khác (ch?ng h?n như các quorum drive, chia s? t?p ho?c máy in ho?c máy ch? thông tin Internet) tr? khi c?m có ch? có m?t c?m sao đ?a ngu?n. N?u b?n s? d?ng đ?a chuỗi máy chủ SQL cho b?t k? c?a các ngu?n tài nguyên, nó có th? ?nh hư?ng đáng k? th?i gian chuy?n đ?i d? ph?ng c?a b?n và c?ng có th? B?t đ?u failovers c?a SQL Server khi v?n đ? máy ch? SQL không t?n t?i.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
835185 Ph? thu?c tài nguyên c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trong SQL Server

Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC)

SQL Server 6,5 và SQL Server 7.0 MDAC nâng c?p thành ph?n

SQL Server 6,5 và SQL Server 7.0 nhóm cài đ?t chuyên bi?t ch? h? tr? nâng c?p thành ph?n MDAC đ?n MDAC Phiên b?n 2.5. MDAC 2,6 và MDAC 2,7 không có phía máy ch? h? tr? cho các phiên b?n này.

Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng MDAC 2,6 và sau này là m?t khách hàng đ? k?t n?i v?i SQL Server 6,5 nhóm m?t, cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 7.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
820754 MDAC 2,6 ho?c m?i hơn nên không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên c?m SQL Server 7.0
239473 Kh?c ph?c: 70rebind.exe cho Windows 2000 và MDAC nâng c?p trên các chuỗi máy chủ SQL Server 7.0

V? trí tài nguyên c?m m?c đ?nh MSDTC

theo m?c đ?nh, mà các ngu?n tài nguyên MSDTC đư?c cài đ?t chuyên bi?t ph? thu?c vào hệ điều hành.

Lưu ? Tr? khi b?n có m?t nhu c?u c? th? đ? thay đ?i nhóm MSDTC đư?c cài đ?t chuyên bi?t, đó khuy?n cáo r?ng b?n đ? l?i nó trong vị trí mặc định. Ngoài ra, vào m?t c?m nút ch?n m?t, MSDTC ph?i ch?y như là m?t ngu?n tài nguyên c?m. N?u b?n c?u h?nh MSDTC đ? ch?y như là m?t ngu?n tài nguyên không t?p trung, các giao d?ch phân ph?i có th? đư?c m? côi và đó có th? gây ra tham nh?ng d? li?u khi x?y ra m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.

Windows NT 4.0
cài đ?t chuyên bi?t MSDTC nhóm đ? nhóm đ?u tiên có ch?a m?t tài nguyên đ?a ch? IP h?p l?, ngu?n tài nguyên tên m?ng và c?m sao đ?a ngu?n. Đi?u này thư?ng là nhóm SQL.

Windows 2000
cài đ?t chuyên bi?t nhóm c?m theo m?c đ?nh và s? d?ng ổ đĩa đ?i bi?u. M?c dù chúng tôi đ? ngh? r?ng ổ đĩa đ?i bi?u ch? đư?c s? d?ng b?i các đ?i bi?u, MSDTC là m?t ngo?i l? cho quy t?c này. Cho các v?n đ? v? cài đ?t chuyên bi?t ho?c xây d?ng l?i MSDTC trên m?t c?m SQL, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294209 Làm th? nào đ? xây d?ng l?i ho?c di chuy?n m?t cài đ?t chuyên bi?t MSDTC đư?c s? d?ng v?i m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL

H? tr? lí khu v?c m?ng (SAN)

Trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Microsoft c?m b?n ghi d?ch v? và máy ch? SQL đư?c h? tr? trong m?t môi trư?ng lưu tr? ?ng d?ng khu v?c m?ng (SAN) vào ngày hôm nay. HCL th? lo?i c?m/multicluster thi?t b? li?t kê các thi?t l?p c?a SAN có kh? năng thi?t b? lưu tr? thành ph?n mà đ? thông qua ?ng c? viên thành ph?n c?m th? nghi?m. Tuy nhiên, lưu ? r?ng thành ph?n này không không đ? đi?u ki?n cho các b?n ghi d?ch v? c?m c?a Microsoft h? tr? b?n ghi d?ch v?. Các b?n ghi d?ch v? đư?c cung c?p ch? xác nh?n c?u h?nh hi?n th? trong th? lo?i "C?m" trên HCL. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
280743 Windows k?t c?m và v? m?t đ?a l? riêng bi?t các web site
834661 SQL Server 2000 thi?t l?p yêu c?u m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa khi b?n s? d?ng ổ đĩa g?n k?t
819546 SQL Server 2000 và SQL Server 2005 h? tr? cho g?n k?t kh?i lư?ng

M?t danh sách t?t c? các c?u h?nh xác nh?n ph?n c?ng có th? đư?c t?m th?y trên các ph?n c?ng tương h?p v? sau danh sách (HCL) n?m t?i Web site sau Microsoft:
http://www.windowsservercatalog.com/

C?p phát b? nh? (m?i phiên b?n)

Khi b?n c?p phát b? nh? cho các chuỗi máy chủ SQL máy ch?, đ?m b?o r?ng giá tr? summed c?a h? ph?c v? t?i đa b? nh? cài đ?t chuyên bi?t cho t?t c? các trư?ng h?p c?a SQL Server c?ng v?i b?t k? tài nguyên c?m khác và yêu c?u ?ng d?ng đ?a phương là ít hơn s? lư?ng th?p nh?t c?a v?t l? RAM có s?n trên b?t k? c?a các máy ch? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.

64-bit SQL Server cài đ?t chuyên bi?t

B?n không ph?i đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t 64-bit đ? S? d?ng B? nh? b? sung b?ng cách cho phép AWE ho?c b?ng cách s?a đ?i t?p Boot.ini đ? bao g?m kh?i đ?ng PAE chuy?n.

X? l? s? c? máy ch? SQL ?o

Khi x? l? s? c? các v?n đ? trên máy ch? SQL máy ch? ?o, nó là quan tr?ng c?n lưu ? r?ng gi?i đáp th?c m?c ph?i đư?c th?c hi?n theo m?t th? t? nh?t đ?nh tr? khi v?n đ? là v?n đ? SQL. V? v?n đ? hay th?t b?i v?i ph?n c?ng, hệ điều hành, m?ng, b?o m?t ho?c b?n ghi d?ch v? c?m c?a Microsoft có th? xu?t hi?n dư?i d?ng SQL v?n đ? khi trong th?c t? không có v?n đ? SQL t?n t?i.

Càng s?m càng t?t sau khi m?t v?n đ? đư?c phát hi?n, b?n nên thu th?p các báo cáo SQL H? ph?c v? MPS t? t?t c? các c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p nút ch?n m?t. Nó là quan tr?ng là b?n s? d?ng công c? này trên t?t c? các nút ch?n m?t v? s? tương tác ch?t ch?, và nguyên nhân c?a v?n đ? có th? là m?t ngu?n khác hơn so v?i nút ch?n m?t lưu tr? c?a b?n th? hi?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQL.

Th?c hi?n x? l? s? c? c?a ?o SQL Server v?n đ? b?ng cách s? d?ng các phương pháp sau đây theo th? t? nh?t đ?nh:
 • Ph?n c?ng - làm b?n ghi s? ki?n h? th?ng th?y b?t k? c?nh báo hay l?i mà không th? đư?c gi?i thích? N?u b?n ki?m tra máy tính c?a h? th?ng báo cáo, đư?c b?t k? thi?t b? v?n đ? báo cáo? N?u như v?y, h? có th? đư?c gi?i thích?
 • hệ điều hành - làm b?n ghi s? ki?n hi?n th? b?t k? h?nh th?c nào v? v?n đ? đi?u hành h? th?ng, b?n ghi d?ch v? th?t b?i hay v?n đ? tr?nh đi?u khi?n?
 • M?ng - Do m?t Hi?n th? b?n ghi s? ki?n k?t n?i? NIC th?t b?i? V?n đ? DNS?
 • An ninh - ki?m tra truy c?p t? ch?i l?i, b?o m?t kí nh?p th?t b?i.
 • MSCS - không v?n đ? báo cáo c?m trong b?t k? b?n ghi s? ki?n?
 • SQL Server - SQL Server có không báo cáo b?t k? thông báo l?i c? th? trong Nh?t k? l?i ho?c b?n ghi s? ki?n?

SQL Server b?n ghi d?ch v? tài s?n

B?n ph?i đ?t lo?i kh?i đ?ng SQL máy ch? b?n ghi d?ch v? hư?ng d?n s? d?ng. S? d?ng t? đ?ng kh?i đ?ng không đư?c h? tr? đ? s? d?ng v?i máy ch? SQL ?o.

SQL Server không h? tr? cho b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i trong ch? đ? máy phục vụ ứng dụng

SQL Server chuy?n đ?i d? ph?ng clustering không đư?c h? tr? đ? s? d?ng v?i máy ch? đ?u cu?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
327270 SQL Server 2000 không đư?c h? tr? trên máy phục vụ ứng dụng máy ch? đ?u cu?i Windows Server 2003

H? tr? cho Microsoft Windows 2003

Ch? SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c phiên b?n m?i hơn đư?c h? tr?, như đ? đ? c?p trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
313037 Làm th? nào đ? nâng c?p chuỗi máy chủ SQL đ? Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 254321 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 6.5 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbhowto kbinfo kbmt KB254321 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 254321

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com