Mô t? v? C?p Nh?t Office 2003: ngày 14 tháng 6 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2543854 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n c?p nh?t cho Microsoft Office 2003. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho Office 2003. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

GI?I PHÁP

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t b?n c?p nh?t cho các ?ng d?ng Microsoft Office 2003 b?ng cách s? d?ng Windows Update ho?c Microsoft Update, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong nh?ng m? l?i sau.

L?i m? s? 1:

0x80070646

M? l?i 2:

646

L?i m? s? 3:

L?i 1606 không th? truy nh?p m?ng v? trí % APPDATA %Chi ti?t vi?c cài đ?t

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t b?n C?p Nh?t

Microsoft Update
B?n c?p nh?t này là có s?n thông qua Microsoft Update. Đ? t?i v? b?n c?p nh?t này, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau:
http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkID = 40747

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này ch?a các t?p Phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Ph?Không áp d?ng602-May-201122: 06


Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t b?n c?p nh?t này

 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, tùy thu?c vào h? đi?u hành b?n đang ch?y:
  • Windows 7 và Windows Vista
   1. Nh?p vào Xem cài đ?t b?n C?p Nh?t.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, b?m C?p Nh?t 2543854, và sau đó nh?p vào G? cài đ?t.
  • Windows XP
   1. Nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? thông tin C?p Nh?t h?p ki?m.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, b?m C?p Nh?t 2543854, và sau đó nh?p vào Lo?i b?.
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a các b?n c?p nh?t m?i nh?t hành chính và tri?n khai chi?n lư?c tài nguyên cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
NÓ h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2543854 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2543854 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2543854

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com