MS11-049: L? h?ng trong s?a XML Microsoft có th? cho phép ti?t l? thông tin: ngày 14 tháng 6 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2543893 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Giới thiệu

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS11-049. Đ? xem các b?n tin an ninh đ?y đ?, truy c?p vào m?t trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho các b?n c?p nh?t b?o m?t này

Cho ngư?i dùng gia đ?nh, không có phí h? tr? có s?n b?i g?i 1-866-PCSAFETY t?i Hoa K? và Canada, ho?c b?ng cách liên l?c v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n đ? h? tr? các v?n đ? v?i b?n c?p nh?t b?o m?t, truy c?p vào trang web Microsoft qu?c t? h? tr?:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
B?c M? khách hàng c?ng có th? đư?c truy c?p ngay đ? h? tr? email không có phí không gi?i h?n ho?c không gi?i h?n cá nhân chat h? tr? b?ng cách truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/OAS/Default.aspx?&prid=7552
Đ?i v?i khách hàng doanh nghi?p, h? tr? cho b?o m?t thông tin C?p Nh?t có s?n thông qua liên h? h? tr? thông thư?ng c?a b?n.

Thông tin thêm v? b?n c?p nh?t b?o m?t này

V?n đ? đ? bi?t và thông tin thêm v? b?n c?p nh?t b?o m?t này

Các bài vi?t sau đây ch?a thông tin thêm v? b?n c?p nh?t b?o m?t này v? nó liên quan đ?n các phiên b?n s?n ph?m cá nhân. Các bài vi?t có th? ch?a thông tin đư?c bi?t đ?n v?n đ?. N?u đây là trư?ng h?p, v?n đ? đư?c bi?t đ?n li?t kê bên dư?i m?i liên k?t bài vi?t.
 • 2251489 MS11-049: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Visual Studio 2010: ngày 14 tháng 6 năm 2011
 • 2251487 MS11-049: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Visual Studio 2008 SP1: ngày 14 tháng 6 năm 2011
 • 2251481 MS11-049: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Visual Studio 2005 SP1: ngày 14 tháng 6 năm 2011

  Sau đây là các v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong an ninh C?p Nh?t 2251481. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? đ? bi?t, xem an ninh C?p Nh?t 2251481.
  • N?u b?n ch?y Visual Studio Premier Partner Edition (PPE), b?n c?p nh?t b?o m?t này s? đư?c li?t kê trong cácCác chương tr?nh và tính năng m?c trong b?ng đi?u khi?n như sau:
   Security Update for Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite-RUS (KB2251481)
  • Khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này trên m?t máy tính mà không có Visual Studio 2005 cài đ?t, b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà bi?u r?ng b?n C?p Nh?t là không áp d?ng.
  • Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này (mà đ? đư?c tái phát hành tháng 9, 2011) b?ng cách s? d?ng Microsoft Update, b?n có th? nh?n đư?c m?t m? l?i "66a."
 • 2494094 MS11-049: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SQL Server 2008 Service Pack 2 QFE: ngày 14 tháng 6 năm 2011

  Đây là v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong an ninh C?p Nh?t 2494094. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này đư?c bi?t đ?n, xem an ninh C?p Nh?t 2494094.
  • Có th? cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t d?a SQL Server 2008 này trên m?t h? th?ng d?a trên SQL Server 2005 nơi SQL Server 2008 không đư?c cài đ?t.
 • 2494089 MS11-049: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SQL Server 2008 Service Pack 2 GDR: ngày 14 tháng 6 năm 2011

  Đây là v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong an ninh C?p Nh?t 2494089. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này đư?c bi?t đ?n, xem an ninh C?p Nh?t 2494089.
  • Có th? cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t d?a SQL Server 2008 này trên m?t h? th?ng d?a trên SQL Server 2005 nơi SQL Server 2008 không đư?c cài đ?t.
 • 2494100 MS11-049: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SQL Server 2008 Service Pack 1 QFE: ngày 14 tháng 6 năm 2011

  Đây là v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong an ninh C?p Nh?t 2494100. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này đư?c bi?t đ?n, xem an ninh C?p Nh?t 2494100.
  • Có th? cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t d?a SQL Server 2008 này trên m?t h? th?ng d?a trên SQL Server 2005 nơi SQL Server 2008 không đư?c cài đ?t.
 • 2494096 MS11-049: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SQL Server 2008 Service Pack 1 GDR: ngày 14 tháng 6 năm 2011

  Đây là v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong an ninh C?p Nh?t 2494096. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c này đư?c bi?t đ?n v?n đ? xem an ninh C?p Nh?t 2494096.
  • Có th? cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t d?a SQL Server 2008 này trên m?t h? th?ng d?a trên SQL Server 2005 nơi SQL Server 2008 không đư?c cài đ?t.
 • 2494086 MS11-049: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SQL Server 2008 R2 QFE: ngày 14 tháng 6 năm 2011

  Sau đây là các v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong an ninh C?p Nh?t 2494086. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? đ? bi?t, xem an ninh C?p Nh?t 2494086.
  • Khi b?n s? d?ng các /? chuy?n đ?i ho?c các / Tr? giúp chuy?n đ?i v?i gói C?p Nh?t b?o m?t này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i.
  • Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này, các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh m?c cho b?n c?p nh?t b?o m?t này không có "An ninh C?p Nh?t" trong tiêu đ? c?a b?n c?p nh?t b?o m?t.
  • Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này, thu?t s? cài đ?t cho th?y b?n c?p nh?t b?o m?t như "C?p Nh?t chương tr?nh" thay v? như là m?t C?p Nh?t b?o m?t"."
 • 2494088 MS11-049: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SQL Server 2008 R2 GDR: ngày 14 tháng 6 năm 2011

  Sau đây là các v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong an ninh C?p Nh?t 2494088. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? đ? bi?t, xem an ninh C?p Nh?t 2494088.
  • Khi b?n s? d?ng các /? chuy?n đ?i ho?c các / Tr? giúp chuy?n đ?i v?i gói C?p Nh?t b?o m?t này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i.
  • Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này, các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh m?c cho b?n c?p nh?t b?o m?t này không có "An ninh C?p Nh?t" trong tiêu đ? c?a b?n c?p nh?t b?o m?t.
  • Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này, thu?t s? cài đ?t cho th?y b?n c?p nh?t b?o m?t như "C?p Nh?t chương tr?nh" thay v? như là m?t C?p Nh?t b?o m?t"."
 • 2494123 MS11-049: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SQL Server 2005 Service Pack 4 QFE: ngày 14 tháng 6 năm 2011
 • 2494120 MS11-049: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SQL Server 2005 Service Pack 4 GDR: ngày 14 tháng 6 năm 2011
 • 2494112 MS11-049: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SQL Server 2005 Service Pack 3 QFE: ngày 14 tháng 6 năm 2011
 • 2494113 MS11-049: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SQL Server 2005 Service Pack 3 GDR: ngày 14 tháng 6 năm 2011
 • 2546869 MS11-049: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SQL Server 2005 qu?n l? Studio Express: ngày 14 tháng 6 năm 2011

  Đây là v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong an ninh C?p Nh?t 2546869. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này đư?c bi?t đ?n, xem an ninh C?p Nh?t 2546869.
  • Khi b?n c? g?ng t? cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t cho SQL Server Management Studio Express Edition (SSMSEE) b?ng cách s? d?ng gói SSMSEE đư?c liên k?t v?i b?n c?p nh?t b?o m?t này, tr?nh cài đ?t ch? chi?t xu?t các t?p tin. Cài đ?t không b?t đ?u. Thay vào đó, m?t tr?nh đơn tr? giúp đư?c hi?n th?. V?n đ? này không x?y ra khi b?n s? d?ng Windows Update ho?c Microsoft Update.
 • 2510065 MS11-049: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho InfoPath 2010: ngày 14 tháng 6 năm 2011
 • 2510061 MS11-049: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho InfoPath 2007: ngày 14 tháng 6 năm 2011

Thông tin b?o m?t C?p Nh?t thay th?

B?n c?p nh?t b?o m?t này không thay th? m?t C?p Nh?t b?o m?t phát hành trư?c đó.

ÁP D?NG CHO

Thêm vào các s?n ph?m đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?", v?n đ? này c?ng ?nh hư?ng đ?n các s?n ph?m sau:
 • SQL Server 2008 qu?n l? Studio Express
 • SQL Server 2008 R2 qu?n l? Studio Express

Thu?c tính

ID c?a bài: 2543893 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
 • Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
  • Microsoft SQL Server 2008 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
  • Microsoft SQL Server 2008 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft Infopath 2010
 • Microsoft Office InfoPath 2007
T? khóa: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2543893 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2543893

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com