Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (Outlook-x-none.msp): Tháng b?y 11, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2544027 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Gói hotfix này là không c?n có s?n. Đ? có đư?c gói có b?n s?a l?i cho t?t c? các v?n đ? đư?c li?t kê dư?i đây, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2596485 Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Outlook 2010 (x 64 Outlook-x-none.msp; x 86 Outlook-x-none.msp): tháng 10 năm 2010
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Outlook 2010 đư?c kh?c ph?c trong gói hotfix là ngày 11 tháng 7 năm 2011.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n th?c hi?n m?t tra c?u trong h?p thư kho lưu tr? tr?c tuy?n trong Microsoft Outlook 2010 trong ch? đ? b? nh? cache.
  • B?n c? g?ng đ? m? m?t m?c trong k?t qu? tra c?u.
  Trong trư?ng h?p này, b?n không th? m? m?c. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Không th? m? kho?n m?c này.

 • Hotfix này gi?i quy?t các v?n đ? sau trong môi trư?ng văn ph?ng 365:

  • Hotfix này gi?i quy?t m?t v?n đ? mà Outlook 2010 d?ng đáp ?ng khi nó chuy?n m?ch t? MSO IDCRL xác th?c đ? sự xác thực cơ bản.
  • Hotfix này C?p Nh?t giá tr? m?c đ?nh c?a các AllowNegoCapabilityHeader khóa s? ki?m nh?p. V? v?y, các tiêu đ? không đư?c g?i đ?n máy ch? Exchange.
  • Hotfix này gi?i quy?t các v?n đ? nơi Outlook 2010 d?ng đáp ?ng khi thông tin r?nh/b?n l?y trong m?t môi trư?ng văn ph?ng 365.
  • Hotfix này gi?i quy?t các v?n đ? nơi Outlook 2010 d?ng đáp ?ng khi b?n g?i m?t thư email trong m?t môi trư?ng văn ph?ng 365.
  • Hotfix này cho bi?t thêm thông tin Nh?t k? cho yêu c?u WinHTTP.
  • Hotfix này gi?i quy?t v?n đ? Outlook 2010 d?ng đáp ?ng khi m?t h? sơ đư?c t?o ra trong m?t môi trư?ng văn ph?ng 365.
  • Hotfix này l?n lư?t trên m?t v?ng đ?m đ? n?m b?t ETW RPC kí nh?p thông tin.
  • Hotfix này gi?i quy?t m?t v?n đ? mà Outlook 2010 d?ng đáp ?ng khi m?t hộp thoại nh?c nh? đư?c s? d?ng trong m?t môi trư?ng văn ph?ng 365.

 • Gi? s? r?ng h?p thư đư?c di chuy?n đ?n m?t môi trư?ng kinh doanh năng su?t tr?c tuy?n m?t (BPOS). Tuy nhiên, Outlook không t?o ra ngư?i s? d?ng ch? y?u ngư?i dùng (UPN) là tên người dùng kí nh?p c?a ngư?i dùng Outlook.
 • Gi? s? r?ng h?p thư đư?c di chuy?n đ?n m?t môi trư?ng BPOS. Khi b?n m? m?t ngo?i l? c?a m?t cu?c h?p l?p l?i trong Outlook 2010, nh?ng ngư?i tham d? trùng l?p Hi?n th? trong các Đ? trư?ng trong các thanh tra cu?c h?p.
 • Outlook 2010 d?ng đáp ?ng khi b?n kí nh?p vào nó b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n liên k?t v?i các h?p thư kho lưu tr? tr?c tuy?n.
 • Gi? đ?nh r?ng b?n có nhi?u tài kho?n trong Outlook 2010. Ví d?, b?n có m?t tài kho?n Exchange Server và trương m?c IMAP. Khi b?n thay đ?i m?c đ?nh g?i tài kho?n vào tài kho?n IMAP, b?n có th? g?p các v?n đ? sau:
  • Khi b?n nh?p vào m?t liên k?t mailto t? m?t tr?nh duy?t ho?c t? Outlook, m?c đ?nh g?i tài kho?n là tài kho?n Exchange Server thay v? trương m?c IMAP.
  • Khi b?n t?o thư email m?i, các tài kho?n Exchange Server đư?c ch?n thay v? trương m?c IMAP.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?o m?t thư email trong Outlook 2010.
  • B?n s? các Yêu c?u m?t biên nh?n đ? đ?c tùy ch?n.
  • B?n ch?y m?t k?ch b?n, ch?ng h?n như m?t Visual Basic cho Applications (VBA) k?ch b?n, mà ti?t ki?m và sau đó g?i thông báo email.

  Trong trư?ng h?p này, xác nh?n đ? đ?c mà b?n nh?n đư?c không liên quan đ?n thông báo đ? g?i email. Ngoài ra, tính năng ph?n ?ng b? phi?u không ho?t đ?ng.

 • Gi? s? r?ng t? đ?ng phát hi?n ch? h? tr? sự xác thực cơ bản. Trong t?nh hu?ng này, Outlook có th? th? s? d?ng các ch?ng ch? xác th?c Windows Outlook s? d?ng đ? k?t n?i v?i h?p thư Exchange. Khi đi?u này x?y ra, t? đ?ng phát hi?n không làm vi?c m?t cách chính xác trong Outlook 2010.


  Lưu ? Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, Outlook s? hi?n th? m?t d?u ki?m nh?c cho thông tin kí nh?p cơ b?n khi t? đ?ng phát hi?n ch? h? tr? sự xác thực cơ bản. Đ?m b?o r?ng m?c ki?m nh?p ho?c cài đ?t chuyên bi?t chính sách không ch?n d?u ki?m nh?c ?y nhi?m. Ví d?, các m?c nh?p registry DisablePWDialog ngăn ng?a thông tin kí nh?p l?i nh?c xu?t hi?n.
 • Gi? s? r?ng b?n nh?n đư?c m?t thư email trong Outlook 2010. Thông báo email đư?c g?i t? m?t tài kho?n MAPI và ch?a m?t t?p tin đính kèm. Trong t?nh hu?ng này, bi?u tư?ng t?p tin đính kèm và t?p tin đính kèm chính nó là không có th? nh?n th?y.
 • Outlook 2010 đ? v? khi b?n c? g?ng xem l?ch c?a ngư?i dùng khác. C? th?, v?n đ? này x?y ra khi b?n xem l?ch c?a ngư?i dùng khác b?ng cách nh?p vào m?c tin thư thoại c?a ngư?i dùng khác theo các T?p tin tab trong Outlook 2010.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?o và g?i thư có ch? k? email cho m?t ngư?i nh?n trong Outlook 2010.
  • B?n ch? đ?nh đ?nh d?ng c?a thông báo email như đ?nh d?ng văn b?n phong phú (RTF).
  • Ngư?i nh?n m? và xem thông báo email.

  Trong trư?ng h?p này, các đ?nh d?ng c?a thông báo email không gi? l?i ho?c chuy?n đ?i sang đ?nh d?ng HTML. Thay vào đó, đ?nh d?ng c?a thư email đư?c chuy?n đ?i sang đ?nh d?ng văn b?n thu?n tu?.

  Lưu ? Có r?t nhi?u t?nh hu?ng mà g?p ph?i v?n đ? này. V?n đ? này c? th? x?y ra khi n?i dung thư ch?a văn b?n HTML m? hóa trong RTF. V?n đ? này x?y ra v? logic cơ th? t?t nh?t không công nh?n các văn b?n HTML m? hóa và gi? đ?nh cơ th? văn b?n thu?n tu? là cơ quan ch? có giá tr?.
 • Gi? s? r?ng m?t h?p thư Outlook 2010 đ?t t?i gi?i h?n kích thư?c c?a nó trên m?t máy ch? Exchange Server 2003. Khi b?n c? g?ng đ? g?i m?t thư email trong Outlook 2010 trong ch? đ? lưu ?n, thông báo email ? các H?p thư đi và thu?t s? d?n d?p h?p thư không b?t đ?u.
 • Gi? s? r?ng b?n ti?t ki?m m?t l?ch cùng v?i các thông tin chi ti?t như t?p iCalendar d? li?u trong Outlook 2010. Tuy nhiên, khi b?n m? t?p tin d? li?u iCalendar, th?i gian k?t thúc c?a m?t cu?c h?n trong l?ch là không chính xác.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t máy tính đang ch?y Outlook 2010 và m?t ?ng d?ng khác MAPI.
  • B?n t?o h? sơ Outlook và thêm hai tài kho?n Exchange đ? nó.
  • B?n vô hi?u hóa Cached Exchange Mode cho các tài kho?n Exchange hai.
  • B?n kh?i đ?ng ?ng d?ng MAPI, và sau đó b?n đóng h?p tho?i xác th?c yêu c?u tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a b?n.
  • B?n b?t đ?u Outlook 2010.

  Trong trư?ng h?p này, b?n không th? đăng nh?p vào Outlook 2010.
 • Gi? s? r?ng b?n thêm hai h?p thư trong Outlook 2010. Khi b?n hi?n th? l?ch h?p thư hai bên c?nh, hai l?ch có cùng tên và không th? phân bi?t v?i nhau.
 • Khi b?n k?t n?i Outlook 2010 v?i Office 365 d?ch v?, h?p tho?i xác th?c không cung c?p đ? thông tin v? các đ?nh d?ng mà b?n nên s? d?ng đ? nh?p l?i tên ngư?i dùng.
 • Khi b?n xem m?t yêu c?u g?p m?t trong Outlook 2010, trùng l?p ngư?i tham d? đư?c hi?n th? trong các Đ? l?nh v?c.
 • Khi b?n đ?t c?u h?nh Outlook 2010 đ? k?t n?i v?i nhi?u hơn m?t h?p thư trên m?t máy ch? Exchange, các Tr? l?i t? đ?ng h?p tho?i cho các h?p thư mà không ph?i là h?p thư chính có th? không đư?c hi?n th?.
 • Trong m?t phiên b?n ti?ng Do Thái c?a Outlook 2010, khung dư?i ch?n đ?a ch? đ? s? d?ng: trong h?p tho?i Ki?m tra tên h?p s? đư?c hi?n th? ra kh?i khung.
 • Gi? s? b?n đ?t c?u h?nh Outlook 2010 đ? s? d?ng trương m?c IMAP. Khi b?n c? g?ng xoá thư email t? tài kho?n IMAP h?p thư đ?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Thư m?c m?c đ? xoá là không s?n dùng.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • Trong Outlook 2010, b?n c?u h?nh m?t h? sơ ? ch? đ? lưu tr?.
  • B?n s? d?ng m?t chính sách nhóm đ? vô hi?u hoá tính năng lưu tr? thư m?c dùng chung.
  • B?n b?t đ?u Outlook 2010 và xem l?ch đư?c chia s?.

  Trong trư?ng h?p này, Outlook 2010 không th? l?y và hi?n th? thông tin chi ti?t đ?y đ? l?ch t? Exchange server. Thay vào đó, b?n ch? có th? xem thông tin r?nh/b?n trong giao di?n l?ch.
 • Gi? s? r?ng b?n c? g?ng in m?t l?ch đư?c chia s? có nhi?u cu?c h?n trong Outlook 2010. Khi b?n ch?n Hàng tháng phong cách như các In phong cách và thi?t l?p các Ph?m vi in m?t vài tháng, Outlook 2010 tai n?n và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Microsoft Outlook đ? ng?ng làm vi?c.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n b?m chu?t ph?i vào m?t t?p tin, và sau đó b?n ch?n các g?i đ?n ngư?i nh?n thư ch? huy.
  • B?n kích ho?t tùy ch?n yêu c?u m?t biên nh?n đ?c và các tùy ch?n S? d?ng Voting Buttons trong Outlook 2010.
  • B?n g?i thông báo email đ?n ngư?i nh?n.
  • Ngư?i nh?n đ?c thông báo email và g?i m?t cu?c b? phi?u.

  Trong trư?ng h?p này, b?n không th? theo d?i k?t qu? b?nh ch?n trong Outlook 2010.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

x 86

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook2010-kb2544027-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6106.500317,781,2248 Tháng b?y 113:47

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng21,775,3607-Tháng 7-1113:05

Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Outlook-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe14.0.6009.1000151,90420-Tháng mư?i-108:08
Contab32.dll14.0.6009.1000135,03222-Tháng mư?i-107:05
Dlgsetp.dll14.0.6009.100087,92020-Tháng mư?i-108:08
Emsmdb32.dll14.0.6106.50001,690,55212-Jun-112:32
Envelope.dll14.0.6024.1000155,00817-Mar-112:34
Exsec32.dll14.0.6019.1000330,57611 Tháng hai 1116:51
Impmail.dll14.0.6009.1000135,52820-Tháng mư?i-108:08
Mapiph.dll14.0.6009.1000273,82420-Tháng mư?i-108:08
Mimedir.dll14.0.6105.5000358,75221 Tháng 1118:41
Mspst32.dll14.0.6106.50001,255,85612-Jun-112:32
Olmapi32.dll14.0.6106.50033,253,1207-Tháng 7-1110:26
Omsmain.dll14.0.6015.1000724,86427-Tháng mư?i hai-1016:52
Omsxp32.dll14.0.6015.1000233,36027-Tháng mư?i hai-1016:52
Outlacct.dll14.0.6009.100028.00022-Tháng mư?i-107:05
Outlctl.dll14.0.6009.1000122,72020-Tháng mư?i-108:08
Outlmime.dll14.0.6105.5000523,65621 Tháng 1118:41
Outlook.exe14.0.6106.500015,939,93612-Jun-112:32
Outlph.dll14.0.6024.1000329,61618 Tháng 3 1115:08
Outlrpc.dll14.0.6016.100043,35212-Jan-1110:59
Outlvbs.dll14.0.6009.100055,66420-Tháng mư?i-108:08
Pstprx32.dll14.0.6106.5000309,09612-Jun-112:32
Recall.dll14.0.6009.100040,80820-Tháng mư?i-108:08
Rtfhtml.dll14.0.6009.1000423,28022-Tháng mư?i-107:05
Scanpst.exe14.0.6015.100039,32820-Tháng mư?i hai-1017:15
Scnpst32.dll14.0.6106.5000336,80812-Jun-112:32
Scnpst64.dll14.0.6106.5000347,56812-Jun-112:32
Transmgr.dll14.0.6009.1000105,34420-Tháng mư?i-107:10

x 64

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook2010-kb2544027-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6106.500320,776,3928 Tháng b?y 110:08

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng24,450,5607-Tháng 7-1113:56

Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Outlook-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe14.0.6009.1000226,14420-Tháng mư?i-107:19
Contab32.dll14.0.6009.1000183,67222-Tháng mư?i-107:28
Dlgsetp.dll14.0.6009.1000117,10420-Tháng mư?i-107:19
Emsmdb32.dll14.0.6106.50002,261,94412-Jun-112:44
Envelope.dll14.0.6024.1000219,52017-Mar-112:26
Exsec32.dll14.0.6019.1000475,47211 Tháng hai 1117:19
Impmail.dll14.0.6009.1000186,72820-Tháng mư?i-107:19
Mapiph.dll14.0.6009.1000417,69620-Tháng mư?i-107:19
Mimedir.dll14.0.6105.5000543,58421 Tháng 1118:54
Mspst32.dll14.0.6106.50001,695,66412-Jun-112:44
Olmapi32.dll14.0.6106.50034,582,7847-Tháng 7-1110:25
Omsmain.dll14.0.6015.10001,104,25627-Tháng mư?i hai-1016:52
Omsxp32.dll14.0.6015.1000365,96827-Tháng mư?i hai-1016:52
Outlacct.dll14.0.6009.100040,80022-Tháng mư?i-107:28
Outlctl.dll14.0.6009.1000166,24020-Tháng mư?i-107:19
Outlmime.dll14.0.6105.5000721,28821 Tháng 1118:54
Outlook.exe14.0.6106.500024,588,12812-Jun-112:44
Outlph.dll14.0.6024.1000390,03218 Tháng 3 1115:19
Outlrpc.dll14.0.6016.100058,71212-Jan-1111:11
Outlvbs.dll14.0.6009.100071,53620-Tháng mư?i-107:19
Pstprx32.dll14.0.6106.5000427,88012-Jun-112:44
Recall.dll14.0.6009.100051,56020-Tháng mư?i-107:19
Rtfhtml.dll14.0.6009.1000567,15222-Tháng mư?i-107:28
Scanpst.exe14.0.6015.100047,00820-Tháng mư?i hai-1020:41
Scnpst32.dll14.0.6106.5000450,47212-Jun-112:44
Scnpst64.dll14.0.6106.5000448,43212-Jun-112:44
Transmgr.dll14.0.6009.1000130,94420-Tháng mư?i-106:46

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2544027 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 10.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixallversions kbmt KB2544027 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2544027

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com