Mô t? c?a Office SharePoint Server 2007 cumulative update C?p Nh?t gói (RÊU-gói server): Tháng Sáu 28, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2544398 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Cumulative update C?p Nh?t cho Microsoft Office SharePoint Server 2007 gói ch?a hotfixes cho các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh k? t? vi?c phát hành c?a Office SharePoint Server 2007.

Lưu ?Đi?u này là xây d?ng 12.0.6562.5000 c?a gói cumulative update.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các C?p Nh?t b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c Office SharePoint Server 2007 b?n phát hành gói.

Ghi chú quan tr?ng v? gói cumulative update
  • Hotfixes h? th?ng Microsoft Office 2007 có bây gi? đa ngôn ng?. Cumulative update C?p Nh?t gói này ch?a thông tin C?p Nh?t cho t?t c? ngôn ng?.
  • Cumulative update C?p Nh?t gói này bao g?m t?t c? các thành ph?n máy ch? gói. Ngoài ra, đi?u này gói cumulative update C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t trên h? th?ng.

GI?I PHÁP

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

Gói cumulative update C?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? này đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB) sau đây:
  • 2544400 Mô t? c?a văn ph?ng d? án Server 2007 hotfix gói (pjsrvapp-x-none.msp, pjsrvwfe-x-none.msp): Tháng Sáu 28, 2011
  • 2552546 Mô t? c?a văn ph?ng các h?nh th?c Server 2007 hotfix gói (ifswfe-x-none.msp): Tháng Sáu 28, 2011

Làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update C?p Nh?t cho Office SharePoint Server 2007

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a ch?a ch? là nh?ng v?n đ? này đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Văn ph?ng SharePoint Server 2007 hotfixes đư?c bao g?m trong các gói tích l?y C?p Nh?t

Cumulative update C?p Nh?t gói này có t?t c? các t?p tin .msp mà chúng tôi phát hành như hotfixes ho?c là b?n c?p nh?t công c?ng mà m?c tiêu Office SharePoint Server 2007.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t hotfix này, b?n ph?i có 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 2 cài đ?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949583 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho s?n ph?m máy ch? văn ph?ng 2007

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

S? d?ng m?t trong các hotfixes trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

x 86

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Văn ph?ng-kb2544398-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6562.500078,983,51220-Tháng sáu-1120: 44

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Coreserver-x-none.mspKhông áp d?ng22,611,96820-Tháng sáu-119: 18
Coreservermui-ar-sa.mspKhông áp d?ng173,05620-Tháng sáu-119: 06
Coreservermui-bg-bg.mspKhông áp d?ng175,61620-Tháng sáu-119: 06
Coreservermui-ca-es.mspKhông áp d?ng173,05620-Tháng sáu-119: 06
Coreservermui-cs-cz.mspKhông áp d?ng173,56820-Tháng sáu-119: 07
Coreservermui-cy-gb.mspKhông áp d?ng850,43220-Tháng sáu-119: 19
Coreservermui-da-dk.mspKhông áp d?ng172,54420-Tháng sáu-119: 07
Coreservermui-de-de.mspKhông áp d?ng442,36820-Tháng sáu-119: 07
Coreservermui-el-gr.mspKhông áp d?ng177,66420-Tháng sáu-119: 08
Coreservermui-en-us.mspKhông áp d?ng156,16020-Tháng sáu-119: 08
Coreservermui-es-es.mspKhông áp d?ng172,54420-Tháng sáu-119: 08
Coreservermui-et-ee.mspKhông áp d?ng172,54420-Tháng sáu-119: 09
Coreservermui-fi-fi.mspKhông áp d?ng172,54420-Tháng sáu-119: 09
Coreservermui-fr-fr.mspKhông áp d?ng172,54420-Tháng sáu-119: 09
Coreservermui-ga-ie.mspKhông áp d?ng850,43220-Tháng sáu-119: 06
Coreservermui-ông-il.mspKhông áp d?ng172,54420-Tháng sáu-119: 10
Coreservermui-chào-in.mspKhông áp d?ng175,61620-Tháng sáu-119: 10
Coreservermui-hr-hr.mspKhông áp d?ng173,05620-Tháng sáu-119: 10
Coreservermui-hu-hu.mspKhông áp d?ng174,08020-Tháng sáu-119: 11
Coreservermui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng172,03220-Tháng sáu-119: 11
Coreservermui-ja-jp.mspKhông áp d?ng173,05620-Tháng sáu-119: 11
Coreservermui-kk-kz.mspKhông áp d?ng100,86420-Tháng sáu-119: 12
Coreservermui-ko-kr.mspKhông áp d?ng172,54420-Tháng sáu-119: 12
Coreservermui-lt-lt.mspKhông áp d?ng173,05620-Tháng sáu-119: 12
Coreservermui-lv-lv.mspKhông áp d?ng173,05620-Tháng sáu-119: 12
Coreservermui-mk-mk.mspKhông áp d?ng485,88820-Tháng sáu-119: 19
Coreservermui-ms-my.mspKhông áp d?ng484,86420-Tháng sáu-119: 19
Coreservermui-nb-no.mspKhông áp d?ng172,03220-Tháng sáu-119: 13
Coreservermui-nl-nl.mspKhông áp d?ng172,54420-Tháng sáu-119: 13
Coreservermui-pl-pl.mspKhông áp d?ng173,56820-Tháng sáu-119: 13
Coreservermui-pt-br.mspKhông áp d?ng172,54420-Tháng sáu-119: 14
Coreservermui-pt-pt.mspKhông áp d?ng173,05620-Tháng sáu-119: 14
Coreservermui-ro-ro.mspKhông áp d?ng174,59220-Tháng sáu-119: 14
Coreservermui-ru-ru.mspKhông áp d?ng182,78420-Tháng sáu-119: 15
Coreservermui-sk-sk.mspKhông áp d?ng173,56820-Tháng sáu-119: 15
Coreservermui-sl-si.mspKhông áp d?ng173,05620-Tháng sáu-119: 15
Coreservermui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng173,05620-Tháng sáu-119: 16
Coreservermui-sv-se.mspKhông áp d?ng172,03220-Tháng sáu-119: 16
Coreservermui-th-th.mspKhông áp d?ng174,59220-Tháng sáu-119: 16
Coreservermui-tr-tr.mspKhông áp d?ng173,05620-Tháng sáu-119: 16
Coreservermui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng175,61620-Tháng sáu-119: 17
Coreservermui-vi-vn.mspKhông áp d?ng850,43220-Tháng sáu-119: 05
Coreservermui-zh-cn.mspKhông áp d?ng172,54420-Tháng sáu-119: 19
Coreservermui-zh-tw.mspKhông áp d?ng172,54420-Tháng sáu-119: 18
DLC-x-none.mspKhông áp d?ng631,29620-Tháng sáu-119: 17
Dlcmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 06
Dlcmui-bg-bg.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 06
Dlcmui-ca-es.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 06
Dlcmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 07
Dlcmui-da-dk.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 07
Dlcmui-de-de.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 07
Dlcmui-el-gr.mspKhông áp d?ng20,99220-Tháng sáu-119: 08
Dlcmui-en-us.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 08
Dlcmui-es-es.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 08
Dlcmui-et-ee.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 09
Dlcmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 09
Dlcmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 09
Dlcmui-ông-il.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 10
Dlcmui-chào-in.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 10
Dlcmui-hr-hr.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 10
Dlcmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 11
Dlcmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 11
Dlcmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng35,84020-Tháng sáu-119: 11
Dlcmui-kk-kz.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 12
Dlcmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng35,84020-Tháng sáu-119: 12
Dlcmui-lt-lt.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 12
Dlcmui-lv-lv.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 12
Dlcmui-nb-no.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 13
Dlcmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 13
Dlcmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 13
Dlcmui-pt-br.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 14
Dlcmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 14
Dlcmui-ro-ro.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 14
Dlcmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 15
Dlcmui-sk-sk.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 15
Dlcmui-sl-si.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 15
Dlcmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 16
Dlcmui-sv-se.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 16
Dlcmui-th-th.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 16
Dlcmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 17
Dlcmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng9,21620-Tháng sáu-119: 17
Dlcmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng35,84020-Tháng sáu-119: 18
Dlcmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng35,84020-Tháng sáu-119: 18
Ifswfe-x-none.mspKhông áp d?ng2,384,89620-Tháng sáu-119: 17
Lpsrvmui-ar-sa.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 06
Lpsrvmui-bg-bg.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 06
Lpsrvmui-ca-es.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 07
Lpsrvmui-cs-cz.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 07
Lpsrvmui-da-dk.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 07
Lpsrvmui-de-de.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 07
Lpsrvmui-el-gr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 08
Lpsrvmui-en-us.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 08
Lpsrvmui-es-es.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 08
Lpsrvmui-et-ee.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 09
Lpsrvmui-fi-fi.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 09
Lpsrvmui-fr-fr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 09
Lpsrvmui-ông-il.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 10
Lpsrvmui-chào-in.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 10
Lpsrvmui-hr-hr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 10
Lpsrvmui-hu-hu.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 11
Lpsrvmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 11
Lpsrvmui-ja-jp.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 11
Lpsrvmui-kk-kz.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 12
Lpsrvmui-ko-kr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 12
Lpsrvmui-lt-lt.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 12
Lpsrvmui-lv-lv.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 13
Lpsrvmui-nb-no.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 13
Lpsrvmui-nl-nl.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 13
Lpsrvmui-pl-pl.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 13
Lpsrvmui-pt-br.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 14
Lpsrvmui-pt-pt.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 14
Lpsrvmui-ro-ro.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 15
Lpsrvmui-ru-ru.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 15
Lpsrvmui-sk-sk.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 15
Lpsrvmui-sl-si.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 15
Lpsrvmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 16
Lpsrvmui-sv-se.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 16
Lpsrvmui-th-th.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 16
Lpsrvmui-tr-tr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 17
Lpsrvmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 17
Lpsrvmui-zh-cn.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 18
Lpsrvmui-zh-tw.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89620-Tháng sáu-119: 18
Lpsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng58,88020-Tháng sáu-119: 18
Msxml5s-x-none.mspKhông áp d?ng645,63220-Tháng sáu-119: 05
Osrchapp-x-none.mspKhông áp d?ng2,644,48020-Tháng sáu-119: 05
Osrchwfe-x-none.mspKhông áp d?ng15,388,16020-Tháng sáu-119: 05
Pjsrvapp-x-none.mspKhông áp d?ng2,666,49620-Tháng sáu-119: 17
Pjsrvmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng98,30420-Tháng sáu-119: 06
Pjsrvmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng99,84020-Tháng sáu-119: 07
Pjsrvmui-da-dk.mspKhông áp d?ng97,28020-Tháng sáu-119: 07
Pjsrvmui-de-de.mspKhông áp d?ng98,81620-Tháng sáu-119: 07
Pjsrvmui-el-gr.mspKhông áp d?ng102,40020-Tháng sáu-119: 08
Pjsrvmui-en-us.mspKhông áp d?ng93,69620-Tháng sáu-119: 08
Pjsrvmui-es-es.mspKhông áp d?ng98,30420-Tháng sáu-119: 08
Pjsrvmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng97,79220-Tháng sáu-119: 09
Pjsrvmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng98,81620-Tháng sáu-119: 09
Pjsrvmui-ông-il.mspKhông áp d?ng97,79220-Tháng sáu-119: 10
Pjsrvmui-chào-in.mspKhông áp d?ng88,06420-Tháng sáu-119: 10
Pjsrvmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng98,81620-Tháng sáu-119: 11
Pjsrvmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng97,28020-Tháng sáu-119: 11
Pjsrvmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng97,28020-Tháng sáu-119: 11
Pjsrvmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng96,25620-Tháng sáu-119: 12
Pjsrvmui-nb-no.mspKhông áp d?ng97,28020-Tháng sáu-119: 13
Pjsrvmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng98,30420-Tháng sáu-119: 13
Pjsrvmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng98,81620-Tháng sáu-119: 14
Pjsrvmui-pt-br.mspKhông áp d?ng98,81620-Tháng sáu-119: 14
Pjsrvmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng98,81620-Tháng sáu-119: 14
Pjsrvmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng99,84020-Tháng sáu-119: 15
Pjsrvmui-sv-se.mspKhông áp d?ng97,28020-Tháng sáu-119: 16
Pjsrvmui-th-th.mspKhông áp d?ng88,06420-Tháng sáu-119: 16
Pjsrvmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng97,79220-Tháng sáu-119: 17
Pjsrvmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng94,20820-Tháng sáu-119: 18
Pjsrvmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng95,23220-Tháng sáu-119: 18
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng4,331,52020-Tháng sáu-119: 17
Spswfe-x-none.mspKhông áp d?ng7,149,05620-Tháng sáu-119: 06
Xlsrvapp-x-none.mspKhông áp d?ng3,187,20020-Tháng sáu-119: 19
Xlsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng203,26420-Tháng sáu-119: 19
coreservermui-en-us.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Notessetup.exe12.0.6529.5000199,0242-Feb-1018: 24

Coreserver-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Allitems.aspx12.0.32082.639 ngư?i7-Tháng mư?i hai-0916: 15
Docxpageconverter.exe12.0.6550.5000997,78417-Nov-1019: 22
Microsoft.Office.Server.dll12.0.6562.50002,897,79219-Jun-1120: 00
Microsoft.Office.Server.dll12.0.6562.50002,897,79219-Jun-1120: 00
Microsoft.Office.Server.Search.dll12.0.6562.50008,711,55219-Jun-1120: 14
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48819-Jun-1120: 32
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48819-Jun-1120: 32
Microsoft.SharePoint.Portal.upgrade.dll12.0.6562.5000771,99219-Jun-1120: 32
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05619-Jun-1120: 49
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05619-Jun-1120: 49
Msscntrs.dll12.0.6529.500088,4082-Feb-1018: 24
Mssrch.dll12.0.6558.50002,065,74426-Mar-1120: 48
Naturallanguage6.dll6.0.6531.50002,616,2089-Feb-101: 33
Nlsdata0009.dll6.0.6519.500025,127,3285-Oct-0917: 09
Offfiltx.dll2006.1200.6550.50001,117,07217-Nov-1018: 50
Office.ODF12.0.6527.50002,852,17612-Jan-101: 23
Osafehtm.dll12.0.6562.500099,69619-Jun-1119: 49
Query.dll12.0.6510.500081,23217-Jun-098: 27
Tquery.dll12.0.6554.50002,357,5841-Tháng hai-1117: 26

DLC-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.documentmanagement.pages.dll12.0.6562.500038,79219-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.IRM.formprotector.dll12.0.6562.5000123,30417-Jun-1120: 52
Microsoft.Office.IRM.msoprotector.dll12.0.6521.500037,76828-Oct-093: 03
Microsoft.Office.IRM.ofcprotector.dll12.0.6521.500033,67228-Oct-093: 03
Microsoft.Office.Policy.adminpages.dll12.0.6562.500042,88819-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.Policy.dll12.0.6562.5000403,33619-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.Policy.dll12.0.6562.5000403,33619-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.Policy.pages.dll12.0.6562.5000100,23219-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.Workflow.pages.dll12.0.6562.500071,56819-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll12.0.6562.5000153,48019-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll12.0.6562.500051,08019-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll12.0.6562.500051,08019-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.workflowsoap.dll12.0.6562.500046.984 ngư?i19-Jun-1120: 21

Ifswfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Htmlchkr.dll12.0.6562.5000753,54417-Jun-1119: 04
Microsoft.Office.InfoPath.Server.dll12.0.6561.50002,848,62412-Jun-1122: 48

Msxml5s-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Msxml5.dll5.20.1088.01,424,7125-Feb-1121: 17
osrchapp-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Offfiltx.dll2006.1200.6550.50001,117,07217-Nov-1018: 50
Osrchwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.Server.Search.dll12.0.6562.50008,711,55219-Jun-1120: 14
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48819-Jun-1120: 32
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05619-Jun-1120: 49
Msscntrs.dll12.0.6529.500088,4082-Feb-1018: 24
Mssrch.dll12.0.6558.50002,065,74426-Mar-1120: 48
Naturallanguage6.dll6.0.6531.50002,616,2089-Feb-101: 33
Nlsdata0009.dll6.0.6519.500025,127,3285-Oct-0917: 09
Offfiltx.dll2006.1200.6550.50001,117,07217-Nov-1018: 50
Query.dll12.0.6510.500081,23217-Jun-098: 27
Tquery.dll12.0.6554.50002,357,5841-Tháng hai-1117: 26

Pjsrvapp-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Dataedit.dll12.0.6562.5000431,98419-Jun-1121: 21
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6562.50004,413,29619-Jun-1121: 21
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll12.0.6539.5000120,6888-Jun-1017: 34
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6539.50001,247,0888-Jun-1017: 01
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll12.0.6562.5000333,68019-Jun-1121: 21
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6534.5000386,92830-Feb-1019: 22
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6557.5000120,68811 Tháng tư-1119: 25
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6562.5000841,58419-Jun-1121: 37

Pjsrvwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll12.0.6523.500063,34413-Tháng mư?i m?t-0912: 45
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll12.0.6523.5000178,03213-Tháng mư?i m?t-0912: 45
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6562.50004,413,29619-Jun-1121: 21
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6539.50001,247,0888-Jun-1017: 01
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.applicationpages.dll12.0.6553.5000796,58418-Jan-114: 35
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll12.0.6557.50002,238,3766-Mar-110: 41
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6557.5000120,68811 Tháng tư-1119: 25
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6562.5000841,58419-Jun-1121: 37

Spswfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Allitems.aspx12.0.32082.639 ngư?i7-Tháng mư?i hai-0916: 15
Docxpageconverter.exe12.0.6550.5000997,78417-Nov-1019: 22
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48819-Jun-1120: 32
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48819-Jun-1120: 32
Microsoft.SharePoint.Portal.upgrade.dll12.0.6562.5000771,99219-Jun-1120: 32
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05619-Jun-1120: 49
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05619-Jun-1120: 49

Xlsrvapp-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.interop.dll12.0.6557.5000147,82411 Tháng tư-1118: 59
Msmdcb80.dll8.0.2278.0242,7045-Mar-1117: 21
Xlsrv.dll12.0.6562.50008,054,12819-Jun-1120: 28
x 64

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Văn ph?ng-kb2544398-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6562.500078,111,32820-Tháng sáu-1111: 52

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Coreserver-x-none.mspKhông áp d?ng22,125,05619-Jun-1123: 55
Coreservermui-ar-sa.mspKhông áp d?ng109,05619-Jun-1123: 42
Coreservermui-bg-bg.mspKhông áp d?ng111,10419-Jun-1123: 43
Coreservermui-ca-es.mspKhông áp d?ng108,54419-Jun-1123: 43
Coreservermui-cs-cz.mspKhông áp d?ng109,05619-Jun-1123: 43
Coreservermui-cy-gb.mspKhông áp d?ng850,43219-Jun-1123: 56
Coreservermui-da-dk.mspKhông áp d?ng108,03219-Jun-1123: 44
Coreservermui-de-de.mspKhông áp d?ng375,29619-Jun-1123: 44
Coreservermui-el-gr.mspKhông áp d?ng112,64019-Jun-1123: 44
Coreservermui-en-us.mspKhông áp d?ng106,49619-Jun-1123: 45
Coreservermui-es-es.mspKhông áp d?ng108,03219-Jun-1123: 45
Coreservermui-et-ee.mspKhông áp d?ng108,03219-Jun-1123: 45
Coreservermui-fi-fi.mspKhông áp d?ng108,54419-Jun-1123: 46
Coreservermui-fr-fr.mspKhông áp d?ng108,54419-Jun-1123: 46
Coreservermui-ga-ie.mspKhông áp d?ng850,43219-Jun-1123: 42
Coreservermui-ông-il.mspKhông áp d?ng108,54419-Jun-1123: 46
Coreservermui-chào-in.mspKhông áp d?ng111,10419-Jun-1123: 47
Coreservermui-hr-hr.mspKhông áp d?ng108,54419-Jun-1123: 47
Coreservermui-hu-hu.mspKhông áp d?ng109,56819-Jun-1123: 47
Coreservermui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng108,03219-Jun-1123: 48
Coreservermui-ja-jp.mspKhông áp d?ng109,05619-Jun-1123: 48
Coreservermui-kk-kz.mspKhông áp d?ng100,86419-Jun-1123: 49
Coreservermui-ko-kr.mspKhông áp d?ng108,03219-Jun-1123: 49
Coreservermui-lt-lt.mspKhông áp d?ng109,05619-Jun-1123: 49
Coreservermui-lv-lv.mspKhông áp d?ng108,54419-Jun-1123: 49
Coreservermui-mk-mk.mspKhông áp d?ng485,88819-Jun-1123: 56
Coreservermui-ms-my.mspKhông áp d?ng484,86419-Jun-1123: 56
Coreservermui-nb-no.mspKhông áp d?ng108,03219-Jun-1123: 50
Coreservermui-nl-nl.mspKhông áp d?ng108,03219-Jun-1123: 50
Coreservermui-pl-pl.mspKhông áp d?ng109,56819-Jun-1123: 50
Coreservermui-pt-br.mspKhông áp d?ng108,54419-Jun-1123: 51
Coreservermui-pt-pt.mspKhông áp d?ng109,05619-Jun-1123: 51
Coreservermui-ro-ro.mspKhông áp d?ng108,54419-Jun-1123: 51
Coreservermui-ru-ru.mspKhông áp d?ng118,27219-Jun-1123: 52
Coreservermui-sk-sk.mspKhông áp d?ng109,56819-Jun-1123: 52
Coreservermui-sl-si.mspKhông áp d?ng108,54419-Jun-1123: 52
Coreservermui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng109,05619-Jun-1123: 52
Coreservermui-sv-se.mspKhông áp d?ng108,03219-Jun-1123: 53
Coreservermui-th-th.mspKhông áp d?ng110,59219-Jun-1123: 53
Coreservermui-tr-tr.mspKhông áp d?ng108,54419-Jun-1123: 53
Coreservermui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng111,10419-Jun-1123: 54
Coreservermui-vi-vn.mspKhông áp d?ng850,43219-Jun-1123: 42
Coreservermui-zh-cn.mspKhông áp d?ng108,03219-Jun-1123: 56
Coreservermui-zh-tw.mspKhông áp d?ng109,05619-Jun-1123: 55
DLC-x-none.mspKhông áp d?ng860,67219-Jun-1123: 55
Dlcmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 42
Dlcmui-bg-bg.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 43
Dlcmui-ca-es.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 43
Dlcmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 43
Dlcmui-da-dk.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 44
Dlcmui-de-de.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 44
Dlcmui-el-gr.mspKhông áp d?ng20,99219-Jun-1123: 45
Dlcmui-en-us.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 45
Dlcmui-es-es.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 45
Dlcmui-et-ee.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 46
Dlcmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 46
Dlcmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 46
Dlcmui-ông-il.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 46
Dlcmui-chào-in.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 47
Dlcmui-hr-hr.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 47
Dlcmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 48
Dlcmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 48
Dlcmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng35,84019-Jun-1123: 48
Dlcmui-kk-kz.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 49
Dlcmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng35,84019-Jun-1123: 49
Dlcmui-lt-lt.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 49
Dlcmui-lv-lv.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 49
Dlcmui-nb-no.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 50
Dlcmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 50
Dlcmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 50
Dlcmui-pt-br.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 51
Dlcmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 51
Dlcmui-ro-ro.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 51
Dlcmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 52
Dlcmui-sk-sk.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 52
Dlcmui-sl-si.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 52
Dlcmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 53
Dlcmui-sv-se.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 53
Dlcmui-th-th.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 53
Dlcmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 54
Dlcmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng9,21619-Jun-1123: 54
Dlcmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng35,84019-Jun-1123: 55
Dlcmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng35,84019-Jun-1123: 55
Ifswfe-x-none.mspKhông áp d?ng2,973,18419-Jun-1123: 54
Lpsrvmui-ar-sa.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 43
Lpsrvmui-bg-bg.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 43
Lpsrvmui-ca-es.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 43
Lpsrvmui-cs-cz.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 44
Lpsrvmui-da-dk.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 44
Lpsrvmui-de-de.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 44
Lpsrvmui-el-gr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 45
Lpsrvmui-en-us.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 45
Lpsrvmui-es-es.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 45
Lpsrvmui-et-ee.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 46
Lpsrvmui-fi-fi.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 46
Lpsrvmui-fr-fr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 46
Lpsrvmui-ông-il.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 47
Lpsrvmui-chào-in.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 47
Lpsrvmui-hr-hr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 47
Lpsrvmui-hu-hu.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 48
Lpsrvmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 48
Lpsrvmui-ja-jp.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 48
Lpsrvmui-kk-kz.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 49
Lpsrvmui-ko-kr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 49
Lpsrvmui-lt-lt.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 49
Lpsrvmui-lv-lv.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 50
Lpsrvmui-nb-no.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 50
Lpsrvmui-nl-nl.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 50
Lpsrvmui-pl-pl.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 50
Lpsrvmui-pt-br.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 51
Lpsrvmui-pt-pt.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 51
Lpsrvmui-ro-ro.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 52
Lpsrvmui-ru-ru.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 52
Lpsrvmui-sk-sk.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 52
Lpsrvmui-sl-si.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 52
Lpsrvmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 53
Lpsrvmui-sv-se.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 53
Lpsrvmui-th-th.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 53
Lpsrvmui-tr-tr.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 54
Lpsrvmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 54
Lpsrvmui-zh-cn.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 55
Lpsrvmui-zh-tw.mspKhông áp d?ngth? này là 16.89619-Jun-1123: 55
Lpsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng247,80819-Jun-1123: 55
Msxml5s-x-none.mspKhông áp d?ng835,58419-Jun-1123: 42
Osrchapp-x-none.mspKhông áp d?ng4,313,60019-Jun-1123: 41
Osrchwfe-x-none.mspKhông áp d?ng13,670,40019-Jun-1123: 42
Pjsrvapp-x-none.mspKhông áp d?ng2,856,44819-Jun-1123: 54
Pjsrvmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng98,30419-Jun-1123: 43
Pjsrvmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng99,84019-Jun-1123: 44
Pjsrvmui-da-dk.mspKhông áp d?ng97,28019-Jun-1123: 44
Pjsrvmui-de-de.mspKhông áp d?ng98,81619-Jun-1123: 44
Pjsrvmui-el-gr.mspKhông áp d?ng102,40019-Jun-1123: 45
Pjsrvmui-en-us.mspKhông áp d?ng93,69619-Jun-1123: 45
Pjsrvmui-es-es.mspKhông áp d?ng98,30419-Jun-1123: 45
Pjsrvmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng97,79219-Jun-1123: 46
Pjsrvmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng98,81619-Jun-1123: 46
Pjsrvmui-ông-il.mspKhông áp d?ng97,79219-Jun-1123: 47
Pjsrvmui-chào-in.mspKhông áp d?ng88,06419-Jun-1123: 47
Pjsrvmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng98,81619-Jun-1123: 48
Pjsrvmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng97,28019-Jun-1123: 48
Pjsrvmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng97,28019-Jun-1123: 48
Pjsrvmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng96,25619-Jun-1123: 49
Pjsrvmui-nb-no.mspKhông áp d?ng97,28019-Jun-1123: 50
Pjsrvmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng98,30419-Jun-1123: 50
Pjsrvmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng98,81619-Jun-1123: 51
Pjsrvmui-pt-br.mspKhông áp d?ng98,81619-Jun-1123: 51
Pjsrvmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng98,81619-Jun-1123: 51
Pjsrvmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng99,84019-Jun-1123: 52
Pjsrvmui-sv-se.mspKhông áp d?ng97,28019-Jun-1123: 53
Pjsrvmui-th-th.mspKhông áp d?ng88,06419-Jun-1123: 53
Pjsrvmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng97,79219-Jun-1123: 54
Pjsrvmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng94,20819-Jun-1123: 55
Pjsrvmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng95,23219-Jun-1123: 55
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng4,526,08019-Jun-1123: 54
Spswfe-x-none.mspKhông áp d?ng7,534,59219-Jun-1123: 42
Xlsrvapp-x-none.mspKhông áp d?ng5,069,31219-Jun-1123: 56
Xlsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng391,16819-Jun-1123: 56

Coreserver-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Allitems.aspx12.0.32082.639 ngư?i7-Tháng mư?i hai-0916: 15
Docxpageconverter.exe12.0.6550.50001,622,93617-Nov-1019: 40
Microsoft.Office.Server.dll12.0.6562.50002,897,79217-Jun-1119: 15
Microsoft.Office.Server.dll12.0.6562.50002,897,79217-Jun-1119: 15
Microsoft.Office.Server.Search.dll12.0.6562.50008,828,80017-Jun-1119: 33
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48817-Jun-1120: 09
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48817-Jun-1120: 09
Microsoft.SharePoint.Portal.upgrade.dll12.0.6562.5000771,99217-Jun-1120: 09
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05617-Jun-1119: 17
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05617-Jun-1119: 17
Msscntrs.dll12.0.6529.5000437,0802-Feb-1017: 46
Mssrch.dll12.0.6558.50004,761,42426-Mar-1120: 34
Naturallanguage6.dll6.0.6531.50003,985,8089-Feb-101: 25
Offfiltx.dll2006.1200.6550.50001,845,64817-Nov-1018: 49
Osafehtm.dll12.0.6562.5000139,12017-Jun-1115: 04
Query.dll12.0.6510.5000219,47217-Jun-098: 01
Tquery.dll12.0.6554.50004,783,9521-Tháng hai-1120: 10

DLC-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.documentmanagement.pages.dll12.0.6562.500038,79217-Jun-1119: 46
Microsoft.Office.IRM.formprotector.dll12.0.6562.5000208,29617-Jun-1119: 46
Microsoft.Office.IRM.msoprotector.dll12.0.6521.500053,12828-Oct-092: 58
Microsoft.Office.IRM.ofcprotector.dll12.0.6521.500053,13628-Oct-092: 58
Microsoft.Office.Policy.adminpages.dll12.0.6562.500042,88817-Jun-1119: 46
Microsoft.Office.Policy.dll12.0.6562.5000403,33617-Jun-1119: 46
Microsoft.Office.Policy.dll12.0.6562.5000403,33617-Jun-1119: 46
Microsoft.Office.Policy.pages.dll12.0.6562.5000100,23217-Jun-1119: 46
Microsoft.Office.Workflow.pages.dll12.0.6562.500071,56817-Jun-1119: 46
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll12.0.6562.5000153,48017-Jun-1119: 46
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll12.0.6562.500051,08019-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll12.0.6562.500051,08019-Jun-1120: 21
Microsoft.Office.workflowsoap.dll12.0.6562.500046.984 ngư?i17-Jun-1119: 46

Ifswfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Htmlchkr.dll12.0.6562.50002,140,04017-Jun-1118: 52
Microsoft.Office.InfoPath.Server.dll12.0.6561.50002,848,6249-Jun-1123: 47

Msxml5s-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Msxml5.dll5.20.1088.02,466,1206-Feb-113: 23

osrchapp-x-none.msp informaiton

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Offfiltx.dll2006.1200.6550.50001,845,64817-Nov-1018: 49

Osrchwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.Server.Search.dll12.0.6562.50008,828,80017-Jun-1119: 33
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48817-Jun-1120: 09
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05617-Jun-1119: 17
Msscntrs.dll12.0.6529.5000437,0802-Feb-1017: 46
Mssrch.dll12.0.6558.50004,761,42426-Mar-1120: 34
Naturallanguage6.dll6.0.6531.50003,985,8089-Feb-101: 25
Offfiltx.dll2006.1200.6550.50001,845,64817-Nov-1018: 49
Query.dll12.0.6510.5000219,47217-Jun-098: 01
Tquery.dll12.0.6554.50004,783,9521-Tháng hai-1120: 10

Pjsrvapp-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Dataedit.dll12.0.6562.5000431,98417-Jun-1120: 13
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6562.50004,413,29617-Jun-1120: 13
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll12.0.6539.5000120,6888-Jun-1017: 31
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6539.50001,247,0888-Jun-1015: 30
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll12.0.6562.5000333,68017-Jun-1120: 13
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6534.5000386,92830-Feb-1019: 27
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6557.5000120,6885-Mar-1123: 48
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6562.5000841,58417-Jun-1119: 36

Pjsrvwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll12.0.6523.500063,34413-Tháng mư?i m?t-0912: 42
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll12.0.6523.5000178,03213-Tháng mư?i m?t-0912: 42
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6562.50004,413,29617-Jun-1120: 13
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6539.50001,247,0888-Jun-1015: 30
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.applicationpages.dll12.0.6553.5000796,58418-Jan-114: 36
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll12.0.6557.50002,238,3766-Mar-110: 35
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6557.5000120,6885-Mar-1123: 48
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6562.5000841,58417-Jun-1119: 36

Spswfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gian
Allitems.aspx12.0.32082.639 ngư?i7-Tháng mư?i hai-0916: 15
Docxpageconverter.exe12.0.6550.50001,622,93617-Nov-1019: 40
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48817-Jun-1120: 09
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6562.50006,510,48817-Jun-1120: 09
Microsoft.SharePoint.Portal.upgrade.dll12.0.6562.5000771,99217-Jun-1120: 09
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05617-Jun-1119: 17
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6562.50003,676,05617-Jun-1119: 17


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2544398 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007
T? khóa: 
kbsurveynew kbqfe kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2544398 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2544398

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com