Mô t? c?a gói hotfix Office Outlook 2007 (Outlook-x-none.msp): Tháng sáu 28, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2544404 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? Microsoft Office Outlook 2007 các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix là ngày 28 tháng 6 năm 2011.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?o m?t yêu c?u g?p m?t trong Outlook 2007, có m?t h?nh th?c vùng Add-in đư?c cài đ?t.
  • B?n g?i yêu c?u g?p m?t đ?n m?t ngư?i tham d?.
  • Ngư?i tham d? s? m? ra yêu c?u g?p m?t, và sau đó g?i m?t đ? ngh? thay đ?i th?i gian cho b?n.
  • B?n m? đ? xu?t, h?y nh?p vào Xem t?t c? đ? ngh?, và sau đó b?n đóng yêu c?u g?p m?t.
  Trong trư?ng h?p này, Outlook 2007 tai n?n.


 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • Ngư?i dùng A s? g?i m?t email có t?p tin đính kèm t? bên ngoài t? ch?c ho?c t? m?t tài kho?n POP cho m?t h?p thư Microsoft Exchange Server 2010.
  • Ngư?i dùng B truy c?p h?p thư Exchange Server 2010 b?ng cách s? d?ng Outlook 2007 v?i MAPI.
  • Ngư?i dùng B chuy?n ti?p này thông báo email đ?n ngư?i dùng C là ai bên ngoài t? ch?c ho?c nh?ng ngư?i là m?t ngư?i dùng tài kho?n POP khác.
  • Ngư?i s? d?ng C chuy?n ti?p thư này đ? ngư?i dùng A ho?c đ?n ngư?i dùng khác, nh?ng ngư?i trong t? ch?c.
  Trong trư?ng h?p này, t?p tin đính kèm không hi?n th? thư đư?c g?i t? ngư?i dùng C.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  961940 N?i tuy?n t?p tin đính kèm không hi?n th? trong thư e-mail Outlook 2007

 • Xem xét k?ch b?n sau đây. B?n cài đ?t b?n C?p Nh?t c?a Outlook 2007 đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c (KB) 2458611. B?n đ? g?i m?t email b?ng cách s? d?ng Outlook 2007 trong ch? đ? tr?c tuy?n cùng v?i MAPI đơn gi?n. Trong trư?ng h?p này, tin nh?n v?n c?n hi?n th? trong các H?p thư đi C?p thay v? các Kho?n m?c đ? g?i thư m?c.


 • Khi b?n đánh ch? m?c các d? li?u t? m?t t?p tin PST trong Outlook 2007, Windows Search tai n?n liên t?c. Do đó, các quá tr?nh l?p ch? m?c d?ng l?i cho các thư m?c và ph?i đư?c b?t đ?u m?t l?n n?a.


 • Khi b?n m? m?t thư m?c đư?c chia s? c?a ngư?i dùng khác trong Outlook 2007, Outlook vào ngày hôm nay trang có th? hi?n th? thay v? thư m?c đư?c chia s?.


 • Outlook 2007 không b?t đ?u m?t l?n n?a sau khi nó g?p ph?i m?t tr?ng thái x?u (không b?t đ?u ho?c hi?n th? giao di?n ngư?i dùng không có trong vài phút). Ngoài ra, c?n có Outlook.exe ti?n tr?nh đang ch?y trong danh sách tác v? c?a Windows Task Manager.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng gói hotfix này, b?n ph?i có 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 cài đ?t.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949585 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho gói Office 2007

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Văn ph?ng-kb2544404-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6562.500011,970,54421 Tháng 6 năm 201121:01x 86
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng11,576,83221 Tháng 6 năm 201111:54Không áp d?ng

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Văn ph?ng-kb2544404-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6562.500011,970,54421 Tháng 6 năm 201121:01x 86
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng11,576,83221 Tháng 6 năm 201111:54Không áp d?ng

Outlook-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Cnfnot32.exe12.0.6501.5000140,10411 Tháng ba, 200910:01Không áp d?ng
Contab32.dll12.0.6514.5000128,36017 Tháng tám, 200914:54x 86
Dlgsetp.dll12.0.6558.500087,40826 Tháng tư, 201118:32x 86
Dumpster.dll12.0.6501.500034,19211 Tháng ba, 200910:01x 86
Emablt32.dll12.0.6518.5000115,57623 Tháng chín, 200914:01x 86
Emsmdb32.dll12.0.6562.50001,529,27220 Tháng sáu, 20115:56Không áp d?ng
Exsec32.dll12.0.6545.5000372,56013 Tháng tám năm 200915:08Không áp d?ng
Impmail.dll12.0.6501.5000138,07211 Tháng ba, 200910:01x 86
Mimedir.dll12.0.6550.5000340,320Ngày 17 tháng 11 năm 201020:59x 86
Mlcfg32.cpl12.0.6501.500082,80811 Tháng ba, 200910:01Không áp d?ng
Mspst32.dll12.0.6558.50001,090,48027 Tháng tư, 201117:31Không áp d?ng
Olkfstub.dll12.0.6501.5000253,80811 Tháng ba, 200910:01x 86
Olmapi32.dll12.0.6562.50003,003,77620 Tháng sáu, 20115:56x 86
Omsmain.dll12.0.6550.5000661,888Ngày 17 tháng 11 năm 201020:52x 86
Omsxp32.dll12.0.6550.5000194,448Ngày 17 tháng 11 năm 201020:52x 86
Outlctl.dll12.0.6514.5000136,52017 Tháng tám, 200914:54x 86
Outlmime.dll12.0.6560.5000596,88821 Tháng năm, 201119:10x 86
Outlook.exe12.0.6562.500012,993,39220 Tháng sáu, 20115:56x 86
Outlph.dll12.0.6524.5000177,04020 Tháng mư?i m?t, 200919:55x 86
Outlvba.dll12.0.6501.500052,07211 Tháng ba, 200910:01x 86
Outlvbs.dll12.0.6548.500057,20007 Tháng mư?i, 20100:44Không áp d?ng
Pstprx32.dll12.0.6548.5000421,73607 Tháng mư?i, 20100:44x 86
Recall.dll12.0.6558.500038,24826 Tháng tư, 201118:32x 86
RM.dll12.0.6501.500075,62411 Tháng ba, 200910:01x 86
Rtfhtml.dll12.0.6501.5000407,92012 Tháng ba, 200914:22x 86
Scanost.exe12.0.6501.500054,08811 Tháng ba, 200910:01x 86
Scanpst.exe12.0.6507.500037,264Ngày 29 tháng 5 năm 200917:27Không áp d?ng
Scnpst32.dll12.0.6553.5000273,83218 Tháng 1 năm 201110:32x 86
Scnpst64.dll12.0.6553.5000282,03218 Tháng 1 năm 201110:32x 86

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2544404 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbqfe kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2544404 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2544404

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com