C?p Nh?t 4.0.2 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 - C?p Nh?t th?i gian thi?t k? cho Visual Studio 2010 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2544525 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) có thêm h? tr? cho vi?c thi?t k? và phát tri?n các ?ng d?ng Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0.2 m?c tiêu đó.

Đi?u này C?p Nh?t gói cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t sau đây:
 • 2544514 C?p Nh?t 4.0.2 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 - th?i gian ch?y C?p Nh?t
 • 2544526 Multi nh?m m?c tiêu Pack cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0.2
 • 2495593 C?p Nh?t cho Visual Studio 2010 SP1 đ? cho phép nhà nư?c máy thi?t k?

THÔNG TIN THÊM

B?n c?p nh?t này b? sung thêm h? tr? cho vi?c thi?t k? và phát tri?n các ?ng d?ng trên Microsoft Visual Studio 2010 SP1 đ? c?p nh?t 4.0.2 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.

B?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t gói đó đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau đây:
 • 2544514 C?p Nh?t 4.0.2 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 - th?i gian ch?y C?p Nh?t
 • 2544526 Multi nh?m m?c tiêu Pack cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0.2
 • 2495593 C?p Nh?t cho Visual Studio 2010 SP1 đ? cho phép nhà nư?c máy thi?t k?
Đ? s? d?ng tính năng m?i đư?c cung c?p b?i b?n c?p nh?t này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. cài đ?t chuyên bi?t NET Framework 4.0.2 - C?p Nh?t th?i gian thi?t k? cho Visual Studio 2010 SP1.
 2. M? h?nh ?nh Studio 2010 SP1.
 3. T?o m?t Tác v? D? án m?i, và sau đó thi?t l?p khuôn kh? m?c tiêu cho d? án Khuôn kh? .NET 4.0.2 h? sơ khách hàng ho?c đ?n Khuôn kh? .NET 4.0.2.

  Lưu ? khung đích có th? đư?c thay đ?i b?ng cách s? d?ng các M?c tiêu Frameworkli?t kê trong các Thu?c tính d? án hộp thoại.
 4. Sau khi d? án đư?c t?o ra, b?n có th? m? và s? d?ng thi?t k? đ? xây d?ng m?t ?ng d?ng 4.0.2-based Khuôn kh? .NET.
Lưu ? N?u b?n thi?t l?p khung đích đ? Khuôn kh? .NET 4.0.2IntelliSense cho t?t c? các API công c?ng m?i t? C?p Nh?t 4.0.2 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4-th?i gian ch?y C?p Nh?t đư?c ti?p xúc.

T?i thông tin

Đ? t?i v? b?n C?p Nh?t, ghé thăm web site Microsoft Download Center sau đây:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh đ? c?p nh?t này

Cho bi?t thêm thông tin v? thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho Windows cài đ?t chuyên bi?t, truy c?p web site MSDN sau đây:Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows cài đ?t chuyên bi?t, truy c?p web site MSDN sau đây:
T?ng h?p thông tin v? cài đ?t chuyên bi?t Windows

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Windows Installer 3.1 ho?c m?t phiên b?n m?i hơn c?a Windows Installer cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? l?y phiên b?n m?i nh?t c?a Windows cài đ?t chuyên bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
T?i thông tin cho Windows Installer 4.5 Redistributable

V?n đ? đ? bi?t

B?n g?p ph?i sau đây đư?c bi?t đ?n các v?n đ? n?u b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?t k? m?t trong các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t như m?t ph?n c?a b?n c?p nh?t này:
 • N?u b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2495593, Visual Studio h?p công c? h? tr? cho nhà nư?c máy đư?c l?y ra.
 • N?u b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2544526, Khuôn kh? .NET 4.0.2 m?c tiêu khuôn kh? và tham kh?o h?i đ?ng đư?c g? b?. V? v?y, IntelliSense và biên d?ch cho Khuôn kh? .NET 4.0.2 tính năng và cho công vi?c nhà nư?c máy Designer regressed.
 • N?u b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2544514, các thành ph?n th?i gian ch?y đư?c yêu c?u c?a Khuôn kh? .NET 4.0.2-based ?ng d?ng s? b? xoá và Khuôn kh? .NET 4.0.2-based ?ng d?ng không ch?y đúng.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính, tr? khi các t?p tin đang đư?c C?p Nh?t đang b? khóa ho?c đang đư?c s? d?ng.

Tuy nhiên, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i Visual Studio đ? hi?n th? các nút ch?n m?t h?p công c? m?i n?u Visual Studio 2010 SP1 đang ch?y khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin lo?i b?

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này hoàn toàn, b?n ph?i g? b? các b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t sau riêng b?ng cách s? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nhm?c trong b?ng đi?u khi?n:
 • 2544514 C?p Nh?t 4.0.2 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 - th?i gian ch?y C?p Nh?t
 • 2544526 Multi nh?m m?c tiêu Pack cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0.2
 • 2495593 C?p Nh?t cho Visual Studio 2010 SP1 đ? cho phép nhà nư?c máy thi?t k?

Thông tin v? t?p

Các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c thu?c tính t?p m?i hơn) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem các thông tin t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
SetupEngine.dll10.0.30319.246809,29631-Tháng tám-201119: 10
SetupUi.dll10.0.30319.246295,75231-Tháng tám-201119: 10
ParameterInfo.xmlkhông áp d?ng398,76231-Tháng tám-201119: 06
SetupUtility.exe4.0.30319.24696,08831-Tháng tám-201119: 10
NDP40-KB2544514.mspkhông áp d?ng14,893,56831-Tháng tám-201119: 08
NDP40-KB2544514.mspkhông áp d?ng21,585,40831-Tháng tám-201119: 08
NDP40-KB2544514.mspkhông áp d?ng19,604,48031-Tháng tám-201119: 08
VS10SP1-KB2495593.mspkhông áp d?ng844,80031-Tháng tám-201119: 08
netfx_402mtpack.exe4.0.30319.5063,962,20031-Tháng tám-201119: 10
Lưu ? Manifest t?p tin cho các gói bao g?m có th? đư?c t?m th?y trong các bài vi?t ki?n th?c d?a trên tương ?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2544525 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2544525 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2544525

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com