Nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Khuôn kh? .NET 4.0.2 là có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2544526 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0.2. Nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0.2 thêm h? tr? cho các API m?i t? C?p Nh?t 4.0.2 đ? nh?m m?c tiêu Microsoft.NET Framework 4-th?i gian ch?y C?p Nh?t.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các b?n C?p Nh?t 4.0.2 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4-th?i gian ch?y Update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2544514 C?p Nh?t 4.0.2 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4- Cập nhật Th?i gian ch?y
Đ? bi?t thêm v? nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Khuôn kh? .NET, truy c?p vào web site sau đây:
Thông tin chung v? nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Khuôn kh? .NET

Thông tin thêm

Nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0.2 đư?c bao g?m trong các b?n C?p Nh?t 4.0.2 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 - thi?t k?-th?i gian C?p Nh?t cho Visual Studio 2010 SP1. Nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0.2 thêm m?i tham kh?o h?i đ?ng, IntelliSense t?p và các t?p h? tr? khác.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các b?n C?p Nh?t 4.0.2 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 - thi?t k?-th?i gian C?p Nh?t cho Visual Studio 2010 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2544525 C?p Nh?t 4.0.2 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 - thi?t k?-th?i gian C?p Nh?t cho Visual Studio 2010 SP1


Lưu ý
 • theo m?c đ?nh, Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) b? khung đích đ? Khuôn kh? .NET 4.0.2 cho b?t k? d? án m?i sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 4.0.2 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 - thi?t k?-th?i gian C?p Nh?t cho Visual Studio 2010 SP1. Đ? s? d?ng m?t Khuôn kh? .NET phiên b?n cho khung đích, b?n ph?i ch?n m?t phiên b?n t? danh M?c tiêu khuôn kh? Visual Studio 2010 SP1.
 • N?u khuôn kh? m?c tiêu không đư?c đ?t đ? Khuôn kh? .NET 4.0.2, b?n không th? xây d?ng ?ng d?ng g?i API công c?ng t? C?p Nh?t 4.0.2 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4-th?i gian ch?y C?p Nh?t.
 • Nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0.2is tích l?y. Ví d?, nó bao g?m t?t c? các t?p tin có liên quan t? nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0.1 (c?n đư?c g?i là Microsoft Khuôn kh? .NET 4 n?n t?ng Update 1). Tuy nhiên, nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0.2 cho th?y nhi?u ch? có m?t m?c tiêu khuôn kh?. Ví d?, b?n c?p nh?t này cho th?y nhi?u ch? các Khuôn kh? .NET 4.0.2, và b?n c?p nh?t này không cài đ?t chuyên bi?t nh?m m?c tiêu cho Khuôn kh? .NET 4.0.1.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0.1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2495638 Nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0.1
 • Nh?m m?c tiêu các.NET Framework 4.0.1 có th? đ?c l?p cùng t?n t?i side-by-side v?i nh?m m?c tiêu các.NET Framework 4.0.2. Tuy nhiên, m?i phiên b?n đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i gói cài đ?t chuyên bi?t riêng c?a m?nh.
 • Sau khi b?n áp d?ng gói đa nh?m m?c tiêu cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0.2 Microsoft Visual Studio, b?n có th? xây d?ng m?i các d? án s? d?ng NET Framework 4.0.2.

  Lưu ?:B?n có th? xây d?ng d? án m?i s? d?ng các tính năng đ? đư?c gi?i thi?u trong th?i gian ch?y NET Framework 4.0.1 ho?c trong th?i gian ch?y NET Framework 4.0.2.

  Tuy nhiên, b?n ph?i phân ph?i l?i b?n C?p Nh?t th?i gian ch?y sau cùng v?i các.NET Framework 4:
  2544514 C?p Nh?t 4.0.2 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4- Cập nhật Th?i gian ch?y
 • Trư?c khi b?n m? b?t k? d? án hi?n t?i cho Khuôn kh? .NET 4.0.1 ho?c cho Khuôn kh? .NET 4.0.2 trong Microsoft Visual Studio, có th? b?n đang ph?i nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho tương ?ng Khuôn kh? .NET cài đ?t chuyên bi?t.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0.1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2495638 Nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0.1
 • Khi b?n m? m?t d? án s? d?ng NET Framework 4.0.2 trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Visual Studio, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau n?u nh?m m?c tiêu nhi?u gói tương ?ng không đư?c cài đ?t:
  Khuôn kh? m?c tiêu d? án không cài đ?t chuyên bi?t
  Báo l?i này bi?u th? r?ng các gói đa nh?m m?c tiêu theo yêu c?u không đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t nh?m m?c tiêu đa yêu c?u gói đ? đư?c mô t? trong ph?n "Thông tin C?p Nh?t".

Thông tin c?p nh?t

Nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Khuôn kh? .NET 4.0.2 đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2544525 C?p Nh?t 4.0.2 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4 - thi?t k?-th?i gian C?p Nh?t cho Visual Studio 2010 SP1

N?u b?n phát tri?n các ?ng d?ng cho Khuôn kh? .NET 4.0.2 trong Visual Studio 2010 SP1, t?i v? thi?t k?-th?i gian C?p Nh?t t? website sau c?a Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? t?t c? các s?n Khuôn kh? .NET nh?m m?c tiêu nhi?u gói cho Visual Studio 2010, ghé thăm website sau:N?u b?n đang phát tri?n các ?ng d?ng cho Khuôn kh? .NET 4.0.2 trên b?t k? phiên b?n ch?a khoá s?n ph?m là mu?n hơn Microsoft Visual Studio 2010, t?i v? các gói đa nh?m m?c tiêu t? website sau c?a Microsoft Download Center. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n không s? d?ng các gói c?p nh?t sau đây đ? thi?t l?p thi?t k?-th?i gian c?a b?n trong Microsoft Visual Studio 2010.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Windows Installer 3.1 ho?c phiên b?n m?i hơn c?a Windows Installer cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? l?y phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
T?i v? Windows Installer 4.5 Redistributable

Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho b?n c?p nh?t này

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cài đ?t chuyên bi?t Windows, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Thông tin chung v? thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh Windows Installer
Đ? bi?t thêm thông tin v? b? cài đ?t chuyên bi?t Windows, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Thông tin chung v? cài đ?t chuyên bi?t Windows

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này n?u các t?p tin đang đư?c C?p Nh?t đang b? khóa ho?c đang đư?c s? d?ng khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

V?n đ? v?i b?n c?p nh?t này

Sự cố 1
Khi b?n s? d?ng Visual Studio 2010 SP1 đ? xây d?ng m?t web site ho?c các web site ?ng d?ng s? d?ng Khuôn kh? .NET 4.0.2, m?t l?i x?y ra n?u các t?p tin Web.config tái t?o.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t giá tr? không chính xác cho thu?c tính targetFramework đư?c ghi vào t?p tin Web.config.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, m? t?p tin Web.config, và sau đó t? thay đ?i giá tr? c?a các thu?c tínhargetFrameworkt4.0.2.
Sự cố 2
Khi b?n t?o m?t Visual Studio m?i Ti?n ích trong d? án, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau n?u b?n thi?t l?p khuôn kh? m?c tiêu đ? Khuôn kh? .NET 4.0.2:
Visual Studio thêm trong thu?t s?: m?t l?i đ? x?y ra, và thu?t s? có th? t?o ra d? án. Xác minh r?ng ngôn ng? l?p tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng.
Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t sự cố này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ?t khuôn kh? m?c tiêu các.NET Framework 4 khi b?n t?o Visual Studio Ti?n ích trong d? án.
 2. Thi?t l?p n?n t?ng m?c tiêu đ? thêm trong d? án đ? Khuôn kh? .NET 4.0.2 sau khi d? án đư?c t?o ra.

C?p Nh?t lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, usethe thêm/lo?i b? chương tr?nh m?c trong Panel điều khiển.

Thông tin thay th? c?p nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t c?p nh?t phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
DHtmlHeader.htmlkhông áp d?ng16,11827 Tháng 8 năm 201109:21
Setup.exe10.0.30319.50678,15227 Tháng 8 năm 201109:26
SetupEngine.dll10.0.30319.506809,30427 Tháng 8 năm 201109:26
SetupUi.dll10.0.30319.506295,76027 Tháng 8 năm 201109:26
SetupUi.xsdkhông áp d?ng30.120 ngư?i27 Tháng 8 năm 201109:21
sqmapi.dll6.0.6000.16386144,41627 Tháng 8 năm 201109:21
SetupResources.dll10.0.30319.50618,26427 Tháng 8 năm 201114:45
SetupResources.dll10.0.30319.50616,72827 Tháng 8 năm 201109:26
SetupResources.dll10.0.30319.50615,19227 Tháng 8 năm 201116:36
SetupResources.dll10.0.30319.50613,65627 Tháng 8 năm 201116:00
SetupResources.dll10.0.30319.50613,65627 Tháng 8 năm 201115:41
SetupResources.dll10.0.30319.50618,26427 Tháng 8 năm 201114:08
SetupResources.dll10.0.30319.50618,26427 Tháng 8 năm 201113:27
SetupResources.dll10.0.30319.50617,75227 Tháng 8 năm 201112:24
SetupResources.dll10.0.30319.50614,68027 Tháng 8 năm 201111:53
SetupResources.dll10.0.30319.50618,26427 Tháng 8 năm 201110:07
Print.icokhông áp d?ng1.15027 Tháng 8 năm 201106:25
Rotate1.icokhông áp d?ng89427 Tháng 8 năm 201106:25
Rotate2.icokhông áp d?ng89427 Tháng 8 năm 201106:25
Rotate3.icokhông áp d?ng89427 Tháng 8 năm 201106:25
Rotate4.icokhông áp d?ng89427 Tháng 8 năm 201106:25
Rotate5.icokhông áp d?ng89427 Tháng 8 năm 201106:25
Rotate6.icokhông áp d?ng89427 Tháng 8 năm 201106:25
Rotate7.icokhông áp d?ng89427 Tháng 8 năm 201106:25
Rotate8.icokhông áp d?ng89427 Tháng 8 năm 201106:25
Save.icokhông áp d?ng1.15027 Tháng 8 năm 201106:25
Setup.icokhông áp d?ng36,71027 Tháng 8 năm 201106:25
SysReqMet.icokhông áp d?ng1.15027 Tháng 8 năm 201106:25
SysReqNotMet.icokhông áp d?ng1.15027 Tháng 8 năm 201106:25
Stop.icokhông áp d?ng10,13427 Tháng 8 năm 201106:25
Warn.icokhông áp d?ng10,13427 Tháng 8 năm 201106:25
Watermark.BMPkhông áp d?ng325,76028 Tháng 8 năm 201110:33
header.BMPkhông áp d?ng7,30828 Tháng 8 năm 201110:33
DisplayIcon.icokhông áp d?ng88,53327 Tháng 8 năm 201109:21
UiInfo.xmlkhông áp d?ng38,09628 Tháng 8 năm 201110:33
Strings.xmlkhông áp d?ng13,60628 Tháng 8 năm 201110:33
SplashScreen.bmpkhông áp d?ng196,66228 Tháng 8 năm 201110:33
LocalizedData.xmlkhông áp d?ng39,49228 Tháng 8 năm 201110:33
LocalizedData.xmlkhông áp d?ng37,44428 Tháng 8 năm 201110:33
LocalizedData.xmlkhông áp d?ng33,05828 Tháng 8 năm 201110:33
LocalizedData.xmlkhông áp d?ng30,04828 Tháng 8 năm 201110:33
LocalizedData.xmlkhông áp d?ng30,05628 Tháng 8 năm 201110:33
LocalizedData.xmlkhông áp d?ng38,73028 Tháng 8 năm 201110:33
LocalizedData.xmlkhông áp d?ng39,31028 Tháng 8 năm 201110:33
LocalizedData.xmlkhông áp d?ng38,68228 Tháng 8 năm 201110:33
LocalizedData.xmlkhông áp d?ng32,13828 Tháng 8 năm 201110:33
LocalizedData.xmlkhông áp d?ng39,02828 Tháng 8 năm 201110:33
EULA.rtfkhông áp d?ng96828 Tháng 8 năm 201110:33
EULA.rtfkhông áp d?ng65628 Tháng 8 năm 201110:33
EULA.rtfkhông áp d?ng2,25528 Tháng 8 năm 201110:33
EULA.rtfkhông áp d?ng1,63128 Tháng 8 năm 201110:33
EULA.rtfkhông áp d?ng1.613 ngư?i28 Tháng 8 năm 201110:33
EULA.rtfkhông áp d?ng81228 Tháng 8 năm 201110:33
EULA.rtfkhông áp d?ng86528 Tháng 8 năm 201110:33
EULA.rtfkhông áp d?ng98728 Tháng 8 năm 201110:33
EULA.rtfkhông áp d?ng3,01428 Tháng 8 năm 201110:33
EULA.rtfkhông áp d?ng2.230 ngư?i28 Tháng 8 năm 201110:33
ParameterInfo.xmlkhông áp d?ng6,79828 Tháng 8 năm 201110:33
netfx_402mtpack.msikhông áp d?ng438,78428 Tháng 8 năm 201110:28
netfx_402mtpack.cabkhông áp d?ng3,092,19828 Tháng 8 năm 201110:24

Thu?c tính

ID c?a bài: 2544526 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 4.0
T? khóa: 
kbqfe kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2544526 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2544526

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com