K? iestat?t dro?o un blo??ts s?t?t?js Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2545137 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Iestatot dro?o un blo??ts s?t?t?js pastkast?m programm? Microsoft Exchange Online Microsoft Office 365, pastkastes glab?t dro?o un blo??ts s?t?t?js katram lietot?jam atsevi??i. Tas atg?dina uzved?bas iepriek??j?s Microsoft Outlook versij?s.

P?c tam, kad iestat?jumi ir iestat?ti, tie ir notur?gi, programm? Outlook, gan Outlook t?mek?a lietojumprogramma. Admins, kur? ir hibr?ds izvieto?anas var iestat?t dro?o un blo??ts s?t?t?js, atbilsto?i iestat?jumiem, kas tiek lietoti, izmantojot Active Directory grupas politikas iestat?jumus. Biroja 365 admins ir j?izmanto Windows PowerShell apmai?? tie?saist? uzst?d?t ?os iestat?jumus lietot?ju pastkast?m.

PROCED?RA

Exchange Online admins ir j?pie??ir ??das p?rvald?bas lomas iestat?t dro?s s?t?t?js un blo??ts s?t?t?js iestat?jumus:
 • Uz??muma p?rvald?ba
 • A ieraksts p?rvald?ba
 • Adres?tu p?rvald?ba
 • Pal?dz?bas dienests

K? iestat?t dro?o un blo??ts s?t?t?js vienam lietot?jam

 1. Izveidot savienojumu ar Exchange Online, usingremote PowerShell. Vair?k info par to, k? to dar?t, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
  Atjaunot savienojumu ar Exchange serveri, tie?saist?, izmantojot PowerShell att?l?s
 2. Windows PowerShell uzvedn? ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
  Set-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity <user@contoso.com> -BlockedSendersAndDomains "<domainA>.com", "<user>@<domainB>.com","..." -TrustSendersAndDomains "<domainC>.com","<user>@<domainD>.com","..."
  Piez?me. <user@contoso.com>Vietturis nor?da lietot?ja, kura iestat?jumi tiek iestat?ti, un "<domainC>. com","<user>@<domainD>. com", "..." vietturis nor?da sarakstu jom?s vai atsevi??os e-pasta adres?m, kuras j?pievieno sarakstam. Piem?ram, komandu vai blo??t visas e-pasta zi?ojumus no "<spamA>. com" un pie?emt visus e-pasta zi?ojumus no "D?ons @<spamB>. com", user@contoso.com:</spamB> </spamA> </domainD> </user> </domainC> </user@contoso.com>
  Set-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity <user@contoso.com> -BlockedSendersAndDomains"<spamA>.com" -TrustedSendersAndDomains john@<spamB>.com

K? iestat?t dro?o un blo??ts s?t?t?js vairum?

 1. Izveidot savienojumu ar Exchange Online, usingremote PowerShell. Vair?k info par to, k? to dar?t, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
  Atjaunot savienojumu ar Exchange serveri, tie?saist?, izmantojot PowerShell att?l?s
 2. Windows PowerShell uzvedn? ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
  Get-Mailbox | Set-MailboxJunkEmailConfiguration -BlockedSendersAndDomains "<domainA>.com","user@<domainB>.com","..." -TrustedSendersAndDomains "<domainC>.com","user@<domainD>.com","..."
  Piez?me. <user@contoso.com>Vietturis nor?da lietot?jam, kura iestat?jumi tiek iestat?ti, un "<domainC.com>", "<user>@domainD.com", "..." vietturis nor?da sarakstu jom?s vai atsevi??os e-pasta adreses, kas j?pievieno sarakstam. Piem?ram, komandu vai blo??t visas e-pasta zi?ojumus no "<spamA>. com" un pie?emt visus e-pasta zi?ojumus no "D?ons @<spamB>. com" visiem lietot?jiem "Contoso" darb?:</spamB> </spamA> </user> </domainC.com> </user@contoso.com>
  Get-Mailbox | Set-MailboxJunkEmailConfiguration -BlockedSendersAndDomains "<spamA>.com" -TrustedSendersAndDomains "john@<spamB>.com"

K? p?rbaud?t dro?o un blo??ts s?t?t?js

Lai p?rbaud?tu dro?o un blo??ts s?t?t?js iestat?jumi tika sekm?gi veikta, izmantojiet Get-MailboxJunkEmailConfiguration cmdlet, lai apstiprin?tu jebkuru lietot?ju saraksta statuss. Lai to izdar?tu, Windows PowerShell uzvedn? ievadiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
Get-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity <user@contoso.com>
Piez?me. <user@contoso.com>Vietturis nor?da jebkuram lietot?jam organiz?cij?.

Rezult?tu piem?ri ir ??di:

</user@contoso.com>
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Get MailboxJunkEmailConfiguration cmdlet izvades ekr?na no?auti.

K? atjaunin?t eso?os dro?u s?t?t?ju un blo??ts s?t?t?js sarakstu

P?c saraksts ir iestat?ts, tas, iesp?jams, b?s j?atjaunina ar? n?kotn?. Atjauninot sarakstu, j?s varat no?emt un pievienot e-pasta adres?m vai dom?niem. Jo ?ie ieraksti tiek glab?ti vair?kv?rt?bu main?go, jebkuras izmai?as, ko veicat potenci?li var?tu p?rrakst?t iepriek? konfigur?tu ievades objektu. Lai nov?rstu ?o probl?mu, saglab?jiet eso?a pastkastes konfigur?cija main?gaj?, pirms m??in?t atjaunin?t sarakstu. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Izveidot savienojumu ar Exchange Online, usingremote PowerShell. Vair?k info par to, k? to dar?t, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
  Atjaunot savienojumu ar Exchange serveri, tie?saist?, izmantojot PowerShell att?l?s
 2. Glab?tu konfigur?cijas $Temp main?gs. Lai to izdar?tu, ievadiet PowerShell komandu uzvedn? un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
  $Temp = Get-MailboxJunkEmailConfiguration <user@contoso.com>
  Piez?me. <user@contoso.com>Vietturis nor?da lietot?ju, kuram v?laties main?t.</user@contoso.com>
 3. Atjaunin?tu sarakstu, $Temp. Lai to paveiktu, izmantojiet atjaunin?tu BlockedSendersandDomains vai TrustedSendersAndDomains atrib?ti + "=" operators. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Tips PowerShell komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter, lai atjaunin?tu blo??ts s?t?t?js sarakstam:
   $Temp.BlockedSendersAndDomains += "<domainC>.com","<user>@<domainD>.com","..."
  2. Tips PowerShell komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter, lai atjaunin?tu dro?s s?t?t?js saraksts:
   $Temp.TrustedSendersAndDomains += "<domainC>.com","<user>@<domainD>.com","..."
 4. Izdar?t atjaunin?jumi, kas veikti main?go $Temp, tips PowerShell komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
  Set-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity <user@contoso.com> -BlockedSendersAndDomains $Temp.BlockedSendersAndDomains -TrustedSendersAndDomains $Temp.TrustedSendersAndDomains

  Piez?me. Lai lietotu ??s izmai?as visiem lietot?jiem organiz?cij?, izpildiet ?? raksta sada?? "K? konfigur?t dro?o un blo??ts s?t?t?js vairum?".

PAPILDINFORM?CIJA

Vair?k info par PowerShell cmdlet, kas tiek izmantoti ??di dodieties uz ??diem Microsoft TechNet m?jas lapas:
Ieg?t MailboxJunkEmailConfiguration
Komplekts MailboxJunkEmailConfiguration
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2545137 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 12. j?lijs - P?rskat??ana: 12.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365022013 o365m kbgraphxlink hybrid o365p kbgraphic kbmt KB2545137 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2545137

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com